Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Plb: Almen undervisningskompetence, Future Classroom Teacher

Kompetencemål for Pædagogik og lærerfaglighed findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015. Beskrivelse af kompetencemålsprøverne for Pædagogik og lærerfaglighed findes i nærværende studieordning afsnit 7.2

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk.

Kort beskrivelse af modulet

Modulet har fokus på lærerens planlægning, gennemførelse, evaluering og begrundelse af undervisning i folkeskolen. Modulet har endvidere fokus på lærerens didaktiske analyse og udvikling af undervisning med blik for elevens alsidige dannelse og optimale læring gennem undervisningsdifferentiering, varierede arbejdsformer, anvendelse af analoge og digitale læremidler, evaluering og feedback.

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til hovedområdet ’Pædagogik og lærerfaglighed’ inden for lærerens grundfaglighed med 10 ECTS-point.

Fagområder (undervisningsfag, lærerens grundfaglighed), som modulet knytter sig til

Modulet er en del af lærerens grundfaglighed og knytter an til uddannelsens undervisningsfag, praktik og bachelorprojekt.

Modulets videngrundlag

Centralt i modulet står forskellige teoridannelser inden for den almene didaktik og pædagogik, som bygger på national og international forsknings- og udviklingsviden om undervisning.

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 2: Almen undervisningskompetence omhandler rammerne for skolens undervisning, inkluderende læringsmiljøer og undervisningsdifferentiering, lærerfaglig teknologiforståelse, klasseledelse, læremidlers didaktiske potentialer, samarbejde mellem kolleger, ressourcepersoner, skole og hjem samt forskningsmetodiske forudsætninger for vurdering og anvendelse af forskningsresultater.

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i folkeskolen.

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

planlægge undervisning, herunder opstille læringsmål for både klassen og den enkelte elev,

skolens juridiske, sociale og kulturelle grundlag og rammer, undervisningsteori, forskellige didaktiske grund positioner samt undervisningsplanlægning herunder planlægning af læringsmålsstyret undervisning,

anvende et bredt repertoire af undervisningsmetoder, herunder inddrage bevægelse samt varierede handlings- og anvendelsesorienterede undervisningsformer,

undervisningsmetoders samt analoge og digitale læremidlers og andre ressourcers praktiske anvendelighed i forhold til elevforudsætninger, undervisningens etik, formål, mål og indhold,

anvende et bredt repertoire af relevante læremidler og andre ressourcer,

analoge og digitale læremidlers og andre ressourcers praktiske anvendelighed i forhold til elevforudsætninger, undervisningens etik, formål, mål og indhold,

systematisk evaluere (elevers) læringsudbytte, læringsmiljø og undervisning og anvende resultaterne som grundlag for feedback og videre undervisningsplanlægning og udvikling af undervisning,

evaluering og feedbacks muligheder og begrænsninger i forbindelse med undervisning og læring,

differentiere undervisningen i henhold til elevernes forudsætninger og potentialer,

undervisningsdifferentiering, inklusionsteori og læringsmiljøer,

lede undervisning under hensyntagen til lærerenes intentioner og kunne gøre brug af egen professionel dømmekraft i komplicerede situationer,

klasseledelse, lærerens handlemåde, relationer i undervisningen og undervisningens etik,

planlægge, gennemføre og udvikle undervisning, som udvikler elevernes fantasi, innovative og entreprenante kompetencer samt styrke deres lyst til at lære og motivation for at handle,

kreativitet, innovation og entreprenørskab i forhold til elevens alsidige dannelse, lærerens professionelle udvikling og udvikling af pædagogisk praksis,

udvikle samarbejde med kolleger, skolens ressourcepersoner, forældre og elever om undervisningen og udvikling af undervisning,

det professionelle grundlag for kommunikation, kollegialt samarbejde, forældresamarbejde, tværprofessionalitet og skoleudvikling,

kritisk vurdere og anvende forskningsmetoder og -resultater vedrørende undervisning og læring og

forskningsmetoder, nationale og internationale forsknings- og udviklingsresultater

planlægge, gennemføre og udvikle undervisning med og om it og medier, der understøtter elevernes evne til at agere kritisk undersøger, analyserende modtager, målrettet og kreativ producent og ansvarlig deltager.

it og mediekompetencer.

Modulets relation til praksis

Den studerende arbejder med udvalgte teorier, begreber og perspektiver i relation til undervisningssituationer fra skolens dagligdag.

Den studerende skal løbende udfordres på egne kompetencer blandt andet gennem øvelses- og professionsorienteret undervisning, der knytter an til praksis i skolen. Desuden kan modulet knytte an til den studerendes praktik eller aktiviteter på en tilknyttet praksisskole.

Arbejdsformer i modulet

Undervisning foregår som en vekselvirkning mellem forskellige arbejdsformer. I den forbindelse arbejder den studerende med analyse, diskussion og refleksion. Der arbejdes endvidere med analyse af analoge og digitale læremidler og læringsportaler, og der arbejdes med digitale platforme for læreres planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning

Kategori

Arbejdstimer

275 timer

Primære arbejdsformer

Kategori 1

49

(65 lektioner)

Holdundervisning, herunder fælles oplæg af underviser eller studerende, gruppeøvelser, fremlæggelser med respons, vejledning samt evaluering af arbejdsformer, læringsmiljø og læring.

Kategori 2

121

Studiegruppearbejde, herunder øvelser, iagttagelse af praksis, tekstlæsning, udarbejdelse af studieprodukter, forberedelse til evaluering.

Kategori 3

95

Individuelt arbejde, herunder individuel forberedelse samt evaluering af egen læring og deltagelse.

Kategori 4

10

 

Betingelser for godkendelse af modulet

Der er mødepligt på modulet.

Der er til modulet knyttet et studieprodukt. Studieproduktet skal godkendes af underviseren.

Fælles studieprodukt Dansk og PL1:

Ved modulets afslutning afleverer den studerende:

  • Produktion eller analyse af et teknologisk understøttet didaktisk design koblet til eksisterende digitale og analoge læremidler og indeholdende såvel almen didaktiske samt fagfaglige overvejelser og målrettet mod undervisning i fiktive tekster.
  • Opgaven udformes skriftligt men gerne understøttet af flere modaliteter og har et omfang af 5-7 normalsider.
  • Godkendelse af ovennævnte studieprodukter er en betingelse for godkendelse af modulet.
  • Arbejdet med studieprodukter har et omfang svarende til 75 timer pr. studerende.

På tilsvarende vis vil et fælles studieprodukt for matematik og PL1 blive beskrevet i studieordningen 2018/2019.

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål

Modulet kvalificerer til kompetencemål for Pædagogik og lærerfaglighed

Forudsætninger for at læse modulet

Adgangsgivende gymnasial uddannelse

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V