Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Samlet oversigt over færdigheds- og vidensmål i tværfaglige ASTE-Moduler

Studieordning: 2019 (LU KP)

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

S

T

E

M

KLM

BIOLOGI
Basismodul 3: Menneske, sundhed, miljø og natur – udvikling af elevers handlekompetence

udvikle undervisning i biologi på et naturfagsdidaktisk grundlag

naturfagsdidaktik, naturfagsdidaktisk forskning

+

+

+

+

 

anvende forskellige undervisningsressourcer

naturfaglige undervisningsressourcer såsom lærebøger, laboratorier, multimodale og webbaserede læremidler, science centre, uderum, erhvervsvirksomheder, museer og it

+

+

+

 

 

planlægge og gennemføre biologiundervisning, hvor naturvidenskab og teknologi fremstår alment dannende,

naturvidenskabens bidrag til almen dannelse og forståelse af omverdenen,

+

+

+

+

 

inddrage eksempler på naturvidenskabens og teknologiens anvendelse i samfundet i biologiundervisningen

naturvidenskabernes anvendelse i samfundsmæssige, teknologiske og erhvervsmæssige kontekster samt didaktisk viden om inddragelse af omverden i undervisningen

+

+

+

+

 

planlægge og gennemføre biologiundervisning, der udvikler elevernes handlekompetence  i forhold til menneskets samspil med natur og teknologi,

interessemodsætninger, handlekompetence og bæredygtig udvikling i forhold til menneskets samspil med natur og teknologi

+

+

+

 

 

planlægge og gennemføre biologiundervisning vedrørende faglige diskussioner med inddragelse af etiske, og samfundsmæssige interessemodsætninger og

naturfaglig argumentation og samfundsmæssige interessemodsætninger og

+

+

+

+

 

inddrage eksempler på nyere naturvidenskabelig forsk­ning i undervisning

nyere forskning inden for naturvi­den­skab

+

 

+

+

 

planlægge og gennemføre biologiundervisning, som inddrager tværfaglige perspektiver på teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår herunder drikkevandforsyning for fremtidige generationer,

tværfaglige perspektiver på teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår herunder drikkevandforsyning for fremtidige generationer,

+

+

+

+

 

planlægge og gennemføre biologiundervisning, som inddrager tværfaglige perspektiver på bæredygtig energiforsyning,

tværfaglige perspektiver på energiforsyning,

+

+

+

 

 

planlægge og gennemføre biologiundervisning, som inddrager tværfaglige perspektiver på produktion med bæredygtig anvendelse  af naturgrundlaget.

tværfaglige perspektiver på produktion med bæredygtig  anvendelse af naturgrundlaget

 

+

+

+

 

 

planlægge og gennemføre biologiundervisning, der gør elever i stand til at undersøge samt beskrive karakteristika og sammenhænge i udvalgte danske økosystemer og gør dem i stand til at perspektivere til udenlandske økosystemer,

økosystemer, herunder udvalgte og karakteristiske danske og udenlandske økosystemer, samspillet mellem abiotiske og biotiske faktorer, og feltbiologiske undersøgelser,

+

 

 

 

 

planlægge og gennemføre undervisningsforløb, der gør elever i stand til at forklare biologiske processer i produktionen og perspektivere dem i forhold til omverdenen,

bioteknologi og bioteknologisk produktion, herunder biologisk baggrund for og perspektiver i forhold til sundhed, miljø og naturforvaltning,

+

+

+

+

 

planlægge og gennemføre undervisning, der fremmer elevers forståelse af sammenhænge mellem form og funktion hos levende organismer, herunder menneskekroppens anatomi og fysiologi samt gør elever i stand til aktivt at benytte den tilegnede viden og indsigt i forhold til egen og andres sundhed og

krop og sundhed, herunder sammenhænge mellem form og funktion hos levende organismermed vægt på menneskets anatomi og fysiologi samt sundhedsbegreber og

+

 

 

 

 

sikre eleverne et almendannende grundlag for stillingtagen og handlekraft i forhold til deres eget liv, menneskets samspil med naturen og en bæredygtig udvikling.

anvendelse af naturgrundlaget, herunder lokale/globale eksempler på miljøspørgsmål, naturpleje, naturgenopretning og naturforvaltning, dyrkningsformer, bæredygtig udvikling samt lokale/globale aktører

+

+

+

+

 

GEOGRAFI
Basismodul 3: Omverdensforståelse i en globaliseret verden

planlægge, gennemføre og evaluere fagsprogsudviklende undervisning

elever og elevgruppers, herunder tosprogede

elevers, hverdagssprog, fagsprog og

begrebsdannelse i geografifaget

+

 

 

 

 

planlægge, gennemføre og evaluere geografiundervisning med historiske og filosofiske aspekter af naturvidenskaben

hovedtræk af naturvidenskabernes og

geografifagets historie og filosofi

+

 

 

+

 

planlægge, gennemføre og evaluere geografiundervisning, hvor naturvidenskab og teknologi fremstår alment dannende

naturvidenskabens bidrag til almen dannelse og forståelse af omverdenen

+

+

+

 

 

inddrage eksempler på naturvidenskabens og teknologiens anvendelse i samfundet i geografiundervisningen

naturfagenes anvendelse i samfundsmæssige, teknologiske og erhvervsmæssige kontekster samt didaktisk viden om inddragelse af omverden i undervisningen

+

+

+

 

 

planlægge, gennemføre og evaluere geografi-undervisning, der udvikler elevernes handlekompetence i forhold til menneskets samspil med natur og teknologi

handlekompetence og bæredygtighed i forhold til menneskets samspil med natur og teknologi

+

+

+

+

 

planlægge, gennemføre og evaluere geografi-undervisning vedrørende faglige diskussion af politiske og økonomiske interessekonflikter

argumentation og samfundsmæssige

interessemodsætninger

+

 

 

+

 

planlægge, gennemføre og evaluere differentieret geografiundervisning med inddragelse af naturfaglige og samfundsfaglige forklaringer og analyser

geografididaktikkens tværfaglige identitet,

forståelse af levevilkår ud fra naturfaglige og samfundsfaglige forklaringer

+

+

 

+

 

inddrage eksempler på nyere tværfaglig forskning i geografiundervisningen

nyere tværfaglig forskning i relation til geografi

+

+

+

+

 

anvende geografifaglige metoder og hjælpemidler til bl.a. stedsbestemmelse og analyse af rumlige mønstre vha. forskellige korttyper

geografifaglige metoder og deres udvikling, korttyper som GIS-kort, satellitbilleder og GPS

+

 

+

+

 

anvende kort, modeller, statistik, film og skriftlige kilder, der kan give eleverne overblik over og forståelse for ulighed i levevilkår og sætter dem i stand til at diskutere løsningsmuligheder

verdens befolkning, opdeling, interaktion og udvikling på grundlag af naturforhold, samt økonomiske og politiske forhold

+

 

+

+

 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der sætter eleverne i stand til at forstå årsager til og konsekvenser af globalisering, herunder inddragelse af elevernes roller som verdensborgere

globaliseringen og dens indflydelse på kultur, natur, levevilkår og relationer mellem verdens stater og folkeslag

+

 

+

+

 

FYSIK/KEMI
Basismodul 3: Tværfaglige og samfundsmæssige perspektiver i fysik/kemi

udvikle undervisning i fysik/kemi på et naturfagsdidaktisk grundlag

udvikle undervisning i fysik/kemi på et naturfagsdidaktisk grundlag

+

+

+

+

 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-undervisning, som inddrager eksempler på nyere naturvidenskabelig forskning i undervisningen

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-undervisning, som inddrager eksempler på nyere naturvidenskabelig forskning i undervisningen

+

 

 

+

 

anvende forskellige undervisningsressourcer

anvende forskellige undervisningsressourcer

+

+

+

 

 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-undervisning, der udvikler elevers evne til at undre sig, stille spørgsmål, formulere hypoteser og udføre undersøgelser samt vurdere, konkludere og generalisere ud fra egne undersøgelser

naturfaglige undersøgelsesmetoder og didaktisk viden om betydningen af elevernes egne undersøgelser

+

 

+

+

 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-undervisning, der udvikler elevernes evne til at anvende og vurdere modeller til forståelse af fysiske og kemiske fænomener og sammenhænge

naturfaglige modeller, herunder naturfaglige modellers karakteristika og vurderingskriterier for naturfaglige modeller

+

+

+

+

 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-undervisning, der udvikler elevernes handlekompetence i forhold til menneskets samspil med natur og teknologi

interessemodsætninger, handlekompetence og bæredygtig udvikling i forhold til produktion og menneskets samspil med natur, samfund og teknologi

+

+

+

 

 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-undervisning vedrørende faglige diskussioner af etiske og samfundsmæssige interessemodsætninger

naturfaglig argumentation og samfundsmæssige interessemodsætninger

+

 

+

+

 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-undervisning, hvor naturvidenskab og teknologi fremstår almendannende

naturvidenskabens bidrag til almendannelse og forståelse af omverdenen

+

+

+

 

 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-undervisning med udgangspunkt i tværfaglige problemstillinger, der udvikler elevernes naturfaglige kompetencer

elevers arbejde med formulering af problemstillinger og naturfaglige kompetencer i et tværfagligt perspektiv

+

+

+

+

 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-undervisning, som inddrager tværfaglige perspektiver på stofkredsløb

tværfaglige perspektiver på stofkredsløb, herunder betydningen af den enkeltes og samfundets udledning af stoffer i naturen

+

+

+

 

 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-undervisning, som inddrager tværfaglige perspektiver på menneskets udnyttelse af naturgrundlaget

tværfaglige perspektiver på bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget, herunder bæredygtig produktion

+

+

+

+

 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-undervisning, som inddrager tværfaglige perspektiver på teknologisk udvikling og teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår

tværfaglige perspektiver på teknologisk udvikling og teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår

+

+

+

+

 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-undervisning om stof og stofkredsløb

stoffers opbygning, egenskaber, omdannelser og kredsløb i naturen

+

 

+

+

 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-undervisning om produktion og teknologi

produktions- og forædlingsprocesser samt teknologisk udvikling, herunder digital styring

 

+

+

 

 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-undervisning i overensstemmelse med gældende sikkerhedsbestemmelser

laboratoriearbejde, risikoforhold og sikkerhed

Opfyldes på særligt kursus

 

MATEMATIK 4.-10. klassetrin
BASISMODUL 4 (ASTE): Evaluering og modellering i matematik

vurdere forskellige evalueringsformer, herunder deres muligheder og begrænsninger for at diagnosticere elevers faglige udbytte

forskellige evalueringsprincipper, deres muligheder og begrænsninger samt forskellen på summativ og formativ evaluering,

 

 

 

+

 

evaluere elevers faglige udbytte og kompetencer,

evalueringsmetoder og -redskaber, test knyttet til aldersgruppen og af relevans for matematikundervisningen,

 

 

 

+

 

udvikle sin kompetence som matematiklærer ved at reflektere over egen undervisning, identificere udviklingsbehov, holde sig ajour med matematikdidaktisk forskning og udviklingsarbejde samt følge med i nye tendenser, nye materialer og ny litteratur,

kompetenceudvikling som matematiklærer, analyse og refleksion over egen undervisning, identifikation af udviklingsbehov, ajourføring med matematikdidaktisk forskning og udviklingsarbejde, veje til nye tendenser, nye materialer og ny litteratur,

 

 

+

++

 

samarbejde med fagkolleger og andre kolleger om aldersrelevant undervisning i et fagligt/tværfagligt emne eller et fagdidaktisk problemfelt samt samarbejde med forældre, administration og myndigheder om rammer for undervisning,

fagteamsamarbejde, fagligt/tværfagligt samarbejde med kolleger, formelle og uformelle samarbejdsrelationer med forældre, administration og myndigheder,

 

 

+

+

 

anvende funktioner og vækstmodeller som middel til problemløsning og modellering i undervisningen med inddragelse af digitale værktøjer,

funktionsbegrebet, herunder vækstfunktioner og vækstmodeller og anvendelser i fx økonomi samt anvendelse af digitale værktøjer til beregning, analyse og visualisering,

 

 

+

+

 

modellere ved at afgrænse, strukturere, matematisere, fortolke og kritisere matematiske modeller og

matematisk modellering og

 

 

+

+

 

problembehandle ved at detektere, formulere, afgrænse og løse matematiske problemer ved systematisk valg af strategier og værktøjer.

matematisk problembehandling.

 

 

+

+

 

anvende matematik som beskrivelses- og analyseredskab i tværfaglige temaer/problemstillinger,

matematiks muligheder og begrænsninger som beskrivelses- og analyseredskab i andre faglige sammenhænge af relevans for 4. -10. klassetrin,

+

 

+

+

 

Teknologiforståelse og digital dannelse

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

S

T

E

M

klm

1) begrundet udvælge og anvende undersøgende, skabende og kritisk-refleksive tilgange til undervisning og læreprocesser med fokus på udvikling af elevernes teknologiforståelse og digitale dannelse,

1) teknologiforståelser samt undersøgende, skabende og kritisk-refleksive tilgange til undervisning og læreprocesser med fokus på udvikling af elevernes teknologiforståelse og digitale dannelse,

 

+

+

+

 

2) stilladsere elevers konstruktivt-skabende, kritiske, analyserende og refleksive læreprocesser i arbejdet med teknologi,

2) elev- og lærerroller og relationer, herunder deres sammenhæng med elevers udvikling af konstruktivt-skabende, kritiske, analyserende og refleksive læreprocesser med teknologi,

 

 

+

+

 

3) forholde sig kritisk og undersøgende til teknologiers intentionalitet,

3) medborgerskab i et samfund, hvor teknologier er medskabere af sociale og kulturelle processer,

+

+

+

 

+

4) ruste elever til at forholde sig kritisk-analyserende til og skabende-deltagende med digitale kommunikationsteknologier, herunder adressere og arbejde med forebyggelse af digital mobning

4) relationer mellem teknologi og dannelse, herunder medborgerskab og myndiggørelse,

samt digital mobning

 

 

+

 

+

5) udvikle og afprøve undervisningsforløb med iterative designprocesser målrettet arbejdet med digital design og designprocesser i undervisningen

5) kodning, programmering, designmetoder, herunder feltstudier, idegenerering, digital prototypeudvikling, testning og refleksion,

 

 

+

 

 

6) gennemføre designanalyse af konkrete digitale artefakter og deres påvirkning af dagligliv og samfund,

6) digitale teknologiers affordanser, intentionalitet og teorier om komplekse problemer,

 

+

+

+

+

7) anvende og integrere datarepræsentationer, algoritmer, abstraktion, mønstergenkendelse, dekomposition, generalisering og kunstig intelligens i undervisning,

7) computationel tænkning og praksis, herunder datarepræsentationer, algoritmer, abstraktion, mønstergenkendelse, dekomposition, generalisering og kunstig intelligens,

 

+

+

+

 

8) analysere teknologier ift. datasikkerhed og overvågning, herunder også tracking, privacy og etiske valg ift. data, maskinlæring og kunstig intelligens,

8) algoritmer, teknologiudbyderes omgang med data, sikkerhedsindstillinger og etiske valg i forbindelse med data, maskinlæring og kunstig intelligens,

 

 

+

 

+

9) søge, udvælge og anvende information kildekritisk og etisk.

9) semantisk net, filterbobler (ekkokamre), søgemaskiners filtrering af data, dataetik, kildekritik og diskursanalyse af kommunikation på sociale medier.

+

 

+

+

+

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V