Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Modul: ASTE M – Matematik-som udgangspunkt for fællesfaglig undervisning

Studieordning: 2019 (LU KP)

Modultype, -omfang og sprog

Fællesfagligt modul, lokalt udarbejdet. Modulsproget er primært dansk.

Kort beskrivelse af modulet 

Begrebet STEM (Science, Technology, Engineering and Math) belyses I forhold til undervisning i folkeskolen. I dette modul arbejder vi særligt med matematikkens forbindelser til de øvrige tre hovedelementer i STEM, herunder:

Modelleringskompetence som begreb, som læringsmål og som del af undervisningen.

Matematisk modellering af naturfænomener og kulturmønstre/udviklinger.

Forholdet mellem hverdagsforståelse/hverdagssprog og matematiske/naturvidenskabelige udsagn/sandheder vil blive belyst.

Samspillet mellem naturvidenskabsteori og matematik i teoridannelse, hypotesedannelse og fortolkning af data.

Måling og usikkerhed i forbindelse med måling af fysiske størrelser.  Herunder diskrete og kontinuerte størrelser samt regning med enheder.

Principper for indsamling og analyse af udvalgte data om befolkningsgrupper nationalt eller globalt.

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet indgår i ASTE uddannelsen, som et af fire fællesfaglige moduler og er placeret i 5. semester i studieplanen. Modulet er på 10 ECTS-point med følgende fordeling: Biologi: 2 ECTS, Geografi: 1 ECTS, Fysik/kemi: 1 ECTS, matematik 6 ECTS.

Modulets videngrundlag

Som videngrundlag søges inddraget den til enhver tid mest relevante viden fra forskning, udviklingsarbejder og praksiserfaringer vedrørende modulets indholdsområder. Matematikfagets udfoldelse i skolen udvikler sig radikalt i forbindelse med øget fokus på forbindelserne mellem matematikken og naturfagene. Det er vigtigt at inddrage evalueringsrapporter, afrapportering af forsøgsarbejder mm. Foruden disse nyere bidrag, indgår klassisk didaktisk litteratur om matematik og naturfagsundervisning, samt den faglige viden som knytter sig til fagene og undervisernes kompetencer.

Det forventes at de studerende gennem studiearbejdet inddrager tilgængelige danske og udenlandske kilder i forbindelse med opgaveløsning og andre aktiviteter.

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Der henvises til samlet oversigt over de fire ASTE-moduler

Kompetencemål, som indgår i modulet

Der henvises til samlet oversigt over de fire ASTE-moduler

Den studerende kan

Der henvises til samlet oversigt over de fire ASTE-moduler

Forankring i forskning og udvikling

Det påregnes, at der vil være mange FoU aktiviteter på det matematik- og naturfagsdidaktiske område i de kommende år. Såvel interne som eksterne. Disse vil blive inddraget løbende i undervisningen.

I forbindelse med indholdselementer beskrevet ovenfor i ”kort beskrivelse af modulet” indgår vidensskabsteoretisk teori og praksis og dets erkendelsesteoretiske implikationer.

Modulets relation til praksis

Der knyttes an til praksisfeltet gennem et eller flere af følgende elementer afhængig af de konkrete muligheder:

Interview af elever omhandlende deres forståelse af et naturfænomen

Undersøgelse af undervisningsmaterialers behandling af kvantitative data.

Udarbejde ordliste over fagudtryk og hverdagsudtryk på baggrund af samtaler med elever.

Digitalisering og digital teknologi

Der indgår relevante dele fra det almene teknologimodul foruden digitaliseringens betydning og anvendelse i forhold til dataindsamling, databearbejdelse og modellering.

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Kategori

Arbejdstimer – i alt 275 timer

Primære arbejdsformer

1

49 (65 lektioner)

- Undervisningen veksler mellem læreroplæg og studenteroplæg, værkstedsarbejde, workshops, arbejde on location ifm. ekskursioner, øvelser og faglige undersøgelser.

- Introduktion til analoge og digitale læremidler, materialer og teknikker inden for modulets fagområde.

- vejledning og sparring samt evaluering.

2

121

- Studiebesøg og feltobservationer på skoler og andre eksterne miljøer.

- Teoretisk og praktisk forberedelse til undervisningen i både studiegrupper og individuelt.

- Udarbejdelse af studieprodukter (75 at.) og løsning af opgaver.

3

100

- Individuelt fordybelsesarbejde

- Litteratursøgning og læsning

- Individuelt arbejde med analoge og digitale læremidler, materialer og teknikker inden for modulets fagområde

- Studieaktiviteter i studiegrupper.

4

5

- Studiebesøg og deltagelse i foredrag og workshops på andre uddannelsesinstitutioner og kulturinstitutioner

- Udveksling, sparring og feedback

- Evaluering af gruppens og eget arbejde

- Holdmøder

Deltagelseskrav

Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.

Desuden udarbejdelse af nedenstående studieprodukt:

Titel

At sætte tal på natur og kultur fænomener

Type/form

En elektronisk præsentation

Krav til indholdet

Præsentationen skal indeholde:

  • Naturvidenskabelige principper/erkendelser som man kan udlæse af fænomenet
  • Matematisk beskrivelse
  • Der skal foretages måling af data, evt. på en model af fænomenet
  • Der skal sammenlignes med undersøgelser af fænomenet beskrevet i litteraturen.

Omfang

 Omfang kan løbende drøftes i procesvejledninger, men der sigtes mod 7-10 siders omfang.

Produktet udarbejdes løbende i modulet, og der defineres en række milepæle i arbejdsprocessen.

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Må udarbejdes i grupper på op til  3 studerende

Bedømmelse

Godkendt/Ikke Godkendt. Bedømmelsen er individuel.

Respons

Løbende respons gennem proces vejledninger samt afsluttende summativ evaluering fra underviser. Eventuel peer-to peer respons, dette aftales med holdet.

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleverings­tidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra ovenstående kriterier. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som godkendt/ikke godkendt. Såfremt det samlede resultat er ikke godkendt henvises til studieordningens del 2 om modulreparation.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V