Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Modul: ASTE E - Udvikling af fremtidens teknologi

Studieordning: 2019 (LU KP)

Kompetencemål for undervisningsfagene findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.

Modultype, -omfang og sprog

Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Undervisningssproget er primært dansk. Det må forventes at der vil indgå mange engelsksprogede informationskilder

Kort beskrivelse af modulet

Modulet bygger videre på modulet ”teknologi og mennesket i et historisk perspektiv” (ASTE T). Perspektivet i dette modul er fremtidens teknologi.

Ud fra en beskrivelse og analyse af et aktuelt/fremtidigt behov, udvikler den studerende teknologiske løsningsforslag der modsvarer behovet. Der indgår en vurdering af den udviklede teknologis betydning for bæredygtighed forstået som et bæredygtigt samspil mellem miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter.

Der arbejdes med

metoder til at fremkalde ”fremtidsbilleder”, f.eks science fiction-scenarier eller lignende.

designprocesser og værkstedsarbejde frem mod en eller flere prototyper.

Digitale værktøjers muligheder og anvendelser i processerne.

Hvis muligt indgår der lektionsstudier i semestrets øvrige moduler i biologi og fysik/kemi om aspekter inden for STEM og Engineering didaktik.

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.

Det anbefales at modul ASTE E læses efter ASTE T  (Teknologi og mennesket i et historisk perspektiv).

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet indgår i ASTE uddannelsen, som et af fire fællesfaglige moduler og er placeret i 4. semester i studieplanen. Modulet er på 10 ECTS-point med følgende fordeling: Biologi: 1 ECTS, Geografi: 3 ECTS, Fysik/kemi: 3 ECTS og matematik 3 ECTS

Matematik3 ECTS, Geografi 3 ECTS, Fysik/kemi 3 ECTS, Biologi 1 ECTS. Desuden indarbejdes elementer fra Teknologiforståelse og digital dannelse.

Modulets videngrundlag

Som videngrundlag søges inddraget den til enhver tid mest relevante viden fra forskning, udviklingsarbejder og praksiserfaringer vedrørende modulets indholdsområder. Naturfagsundervisningen i folkeskolen udvikler sig radikalt i forbindelse med udfoldning af national naturfagsstrategi, hvorfor det er vigtigt at inddrage evalueringsrapporter, afrapportering af forsøgsarbejder mm. Foruden disse nyere bidrag, indgår klassisk didaktisk litteratur om naturfagsundervisning, samt naturligvis den faglige viden som knytter sig til fagene.

Det må forventes at de studerende gennem studiearbejdet inddrager relevante tilgængelige danske og udenlandske vidensbaser i forbindelse med opgaveløsning og andre aktiviteter.

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Der henvises til samlet oversigt over de fire ASTE- moduler.

Kompetencemål, som indgår i modulet

Der henvises til samlet oversigt over de fire ASTE- moduler.

Forankring i forskning og udvikling

Det må påregnes, at der vil være mange FoU aktiviteter på det naturfagsdidaktiske område i de kommende år. Såvel interne som eksterne. Disse vil blive inddraget løbende i undervisningen.

Specielt for dette modul følges udviklingen og forskningen inden for engineering didaktik, STEM fagenes udvikling og organisering samt undervisningskoncepter til understøttelse af problemløsning og innovation.

De studerende gennemfører lektionsstudier som grundlag for eget studieprodukt om teknologi innovation.

Modulets relation til praksis

I samarbejde med semestrets to øvrige moduler gennemføres to lektionsstudier – et i biologi og et i fysik kemi. Lektionsstudierne tager udgangspunkt i problematikker inden for engineeringdidaktik, STEM og innovation.

Digitalisering og digital teknologi

En del af indholdselementerne i dette modul er digital teknologi og digitaliserings betydning. Så det er en integreret del af alle aspekter af modulets indholdsområder.

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Kategori

Arbejdstimer – i alt 275 timer

Primære arbejdsformer

1

49 (65 lektioner)

- Undervisningen veksler mellem læreroplæg og studenteroplæg, værkstedsarbejde, workshops, arbejde on location ifm. ekskursioner, øvelser og faglige undersøgelser.

- Introduktion til analoge og digitale læremidler, materialer og teknikker inden for modulets fagområde.

- vejledning og sparring samt evaluering.

2

121

- Studiebesøg og feltobservationer på skoler og andre eksterne miljøer.

- Teoretisk og praktisk forberedelse til undervisningen i både studiegrupper og individuelt.

- Udarbejdelse af studieprodukter (75 at.) og løsning af opgaver.

3

25

- Individuelt fordybelsesarbejde

- Litteratursøgning og læsning

- Individuelt arbejde med analoge og digitale læremidler, materialer og teknikker inden for modulets fagområde

- Studieaktiviteter i studiegrupper.

4

5

- Studiebesøg og deltagelse i foredrag og workshops på andre uddannelsesinstitutioner og kulturinstitutioner

- Udveksling, sparring og feedback

- Evaluering af gruppens og eget arbejde

- Holdmøder.

Deltagelseskrav

Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.

Samt gennemførelse af nedenstående:

Titel

Udvikling af en teknologi

Type/form

Der skal skabes en prototype og en uddybende tekst der forklarer formål for udviklingen af denne prototype.

Krav til indholdet

De studerende skal ud over fremstilling og afprøvning af en konkret prototype udforme et skriftligt produkt og/eller fremlæggelser, der mindst dækker følgende elementer:

  • En teknisk gennemgang af en udvalgt teknologi
  • En begrundelse for teknologiens relevans
  • En uddybning af teknologiens betydning, behovsopfyldelsen og afledte effekter i forhold til bæredygtighed.
  • Der skal indgå digitale elementer i processen med fremstillingen af prototypen eller digitale elementer skal være en del af prototypen.

Omfang

Produktet udarbejdes løbende i modulet og der defineres obligatoriske milepæle i arbejdsprocessen. Milepælene kan være skriftlige produkter og/eller fremlæggelser.

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Produktet udarbejdes i grupper med helst makimalt 3 deltagere

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt. Bedømmelsen er individuel.

Respons

Delvis peer to peer respons og delvis løbende evaluering og slutevaluering af undervisere. Da der er tale om delafleveringer optræder både mundtlig og skriftlig evaluering.

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

Titel

Lektionsstudier 

Type/form

To lektionsstudier

Krav til indholdet

De to lektionsstudier gennemføres i samarbejde med semestrets moduler i biologi og fysik kemi. De omhandler innovative/skabende processer i undervisningen.

Viden fra lektionsstudierne skal så vidt muligt indgå i studieproduktet ”udvikling af teknologi”

Omfang

Ca. 3 sider der redegør for undersøgelsesmetode, angiver data (kan være bilag) og databearbejdning samt hovedkonklusioner. Arbejdet fremlægges og drøftes på holdet.

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Udarbejdes i grupper af helst maksimalt tre studerende

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt Bedømmelsen er individuel.

Respons

Lektionsstudier er en udvidet respons proces.

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleverings­tidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og videnmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som bestået/ikke bestået. Såfremt det samlede resultat er ikke godkendt henvises til studieordningens del 2 om modulreparation.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V