Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Modul: ASTE T - Teknologi og mennesket i et historisk perspektiv

Studieordning: 2019 (LU KP)

Kompetencemål for undervisningsfagene findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.

Modultype, -omfang og sprog

Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Undervisningssproget er primært dansk. Det må forventes at der vil indgå mange engelsksprogede kilder.

Kort beskrivelse af modulet

På mange måder har teknologiudvikling haft afgørende betydning for samfundsudviklingen både lokalt og globalt. Og teknologi har betydning for den enkeltes livskvalitet.

Gennem studiet i dette modul opnås kendskab til konkrete teknologiers udviklingshistorie og disse teknologiers betydning og samspil med samfundsudviklingen målt på udvalgte parametre. Endvidere indgår belysning og vurdering af disse teknologiers betydning for opnåelse af livskvalitet og bæredygtighed.

Det tilstræbes at der samlet set i modulet arbejdes med forskellige teknologityper f.eks. i forhold til områder som:

energiforsyning,

sundhedsteknologi

kommunikationsteknologi

transport teknologi

teknologier om generel ressourceudnyttelse i et bæredygtigt perspektiv

manipulering og udvikling af levende organismer.

Det bærende i dette modul er en historisk gennemgang af et teknologielement, som har haft afgørende betydning for udvikling på globalt eller lokalt plan.

Endvidere indgår en belysning af elevers forhold til, viden om og anvendelse af teknologi.

I samarbejde med semestrets øvrige moduler (Undervisningskompetence og PR 1)  arbejdes der tematisk og praktisk med undervisningstilrettelæggelse.

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.

Det anbefales at modul ASTE T læses før modul ASTE E (Udvikling af fremtidens teknologi).

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet indgår i ASTE uddannelsen, som et af fire fællesfaglige moduler. Modulet er på 10 ECTS-point med følgende fordeling: Matematik 1 ECTS, Geografi 2 ECTS, Fysik/kemi 3 ECTS, Biologi 4 ECTS. Desuden indarbejdes elementer fra det obligatoriske specialiseringsmodul ”Teknologiforståelse og digital dannelse”.

Modulets videngrundlag

Som videngrundlag søges inddraget den til enhver tid mest relevante viden fra forskning, udviklingsarbejder og praksiserfaringer vedrørende modulets indholdsområder. Naturfagsundervisningen i folkeskolen udvikler sig radikalt i forbindelse med den nationale naturfagsstrategi, hvorfor det er vigtigt at inddrage evalueringsrapporter, afrapportering af forsøgsarbejder mm. Foruden disse nyere bidrag, indgår klassisk didaktisk litteratur om naturfagsundervisning, samt naturligvis den faglige viden som knytter sig til fagene.

Det må forventes at de studerende gennem studiearbejdet kan anvende relevante danske og udenlandske vidensbaser, og dermed inddrager relevante danske og udenlandske kilder og referencer i forbindelse med opgaveløsning og andre aktiviteter.

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Der henvises til samlet oversigt over de fire ASTE- moduler.

Kompetencemål, som indgår i modulet

Der henvises til samlet oversigt over de fire ASTE- moduler.

Forankring i forskning og udvikling

De kommende år vil der forventeligt være mange FoU-aktiviteter(såvel interne som eksterne) på det naturfagsdidaktiske område grundet den nationale naturfagsstrategi). Disse vil blive inddraget løbende i undervisningen.

I et studieprodukt i modulet indsamles empiri om udskolingselevers forhold til teknologi. Indholdselementer i dette studieprodukt er angivet nedenfor.. Dette arbejde skal også ses i en progression frem mod arbejde med bachelorprojekt. Det er således både centralt at opnå viden om elevernes forhold til teknologi og deres forståelse for teknologiens betydning samt oparbejde kompetencer til systematisk vidensindsamling og analyse.

Modulets relation til praksis

Der gennemføres en feltundersøgelse af udskolingselevers forståelse af teknologi og deres opfattelse af teknologis betydning for levevilkår.

Digitalisering og digital teknologi

En del af indholdselementerne i dette modul er digital teknologi og digitaliserings betydning. Så det er en integreret del af alle aspekter af modulets indholdsområder.

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Kategori

Arbejdstimer – i alt 275 timer

Primære arbejdsformer

1

49 (65 lektioner)

- Undervisningen veksler mellem læreroplæg og studenteroplæg, værkstedsarbejde, workshops, arbejde on location ifm. ekskursioner, øvelser og faglige undersøgelser.

- Introduktion til analoge og digitale læremidler, materialer og teknikker inden for modulets fagområde.

- vejledning og sparring samt evaluering.

2

121

- Studiebesøg og feltobservationer på skoler og andre eksterne miljøer.

- Teoretisk og praktisk forberedelse til undervisningen i både studiegrupper og individuelt.

- Udarbejdelse af studieprodukter (75 at.) og løsning af opgaver.

3

25

- Individuelt fordybelsesarbejde

- Litteratursøgning og læsning

- Individuelt arbejde med analoge og digitale læremidler, materialer og teknikker inden for modulets fagområde

- Studieaktiviteter i studiegrupper.

4

5

- Studiebesøg og deltagelse i foredrag og workshops på andre uddannelsesinstitutioner og kulturinstitutioner

- Udveksling, sparring og feedback

- Evaluering af gruppens og eget arbejde

- Holdmøder.

Deltagelseskrav

Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.

Samt gennemførelse af nedenstående:

Titel

Historisk og teknisk belysning af en udvalgt teknologi

Type/form

Et produkt med specifikke indholdselementer, se nedenfor.

Krav til indholdet

De studerende skal udforme et produkt der mindst har følgende elementer:

  • En teknisk gennemgang af en udvalgt teknologi
  • En historisk gennemgang af teknologiens udvikling
  • En uddybning af teknologiens betydning for samfundsudviklingen
  • En uddybning af teknologiens eventuelle betydning for forholdet mellem udviklingslande og udviklede lande
  • En forklaring på hvordan digitalisering har påvirket teknologiens udvikling.
  • En belysning af teknologien i forhold til bæredygtighed og livskvalitet.

Omfang

Produktet udarbejdes løbende i modulet og der kan defineres obligatoriske milepæle i arbejdsprocessen. Milepælene kan være skriftlige produkter og/eller fremlæggelser. Det samlede omfang afhænger af milepæle mm. og aftales løbende i processen

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Produktet udarbejdes i grupper med helst makimalt 3 deltagere.

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt. Bedømmelsen er individuel.

Respons

Der gennemføres et miks af peer-to-pee-r og lærerevalueringer både ved de obligatoriske milepæle og ved slutevalueringen.

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

Titel

Undersøgelse af elevers forhold til teknologi

Type/form

Skriftligt produkt som opridser undersøgelsesmetode, databearbejdning og konklusion af undersøgelsen. Fremlæggelse på holdet.

Krav til indholdet

Produktet belyser elevernes viden om teknologiers betydning for deres liv. Blandt andet hvor bevidst de forholder sig til teknologianvendelse og hvilke tanker de gør sig om fremtidig teknologi.

Fremlæggelsen på holdet …

Omfang

Ca. 3 sider der redegør for undersøgelsesmetode, angiver data (kan være bilag) og databearbejdning samt hovedkonklusioner. Arbejdet fremlægges og drøftes på holdet.

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Udarbejdes i grupper af helst maksimalt tre studerende

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt. Bedømmelsen er individuel.

Respons

Mundtlig i forbindelse med fremlægning.

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleverings­tidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og videnmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som bestået/ikke bestået. Såfremt det samlede resultat er ikke godkendt henvises til studieordningens del 2 om modulreparation.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V