Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Modul: ASTE S – Naturfagene i skolen – målsætning og samarbejde.

Studieordning: 2019 (LU KP)

Modultype, -omfang og sprog

Fællesfagligt modul, lokalt udarbejdet. 10 ECTS. Modulsproget er primært dansk.

Kort beskrivelse af modulet

Fokus i modulet er samspillet mellem undervisningen i de fire naturfag (natur/teknologi, geografi, fysik/kemi og biologi) i folkeskolen.

Der arbejdes med den faglig og metodisk progression fra natur/teknologi til udskolingens tre naturfag. Herunder værktøjer til organisatorisk planlægning af progression i naturfagsundervisningen fra natur/teknologi til udskolingens naturfag, fx gennem progressionstræ og Q-tavle.

Der arbejdes med udskolingens fællesfaglige undervisning inklusiv den afsluttende fællesfaglige prøve og dens bedømmelse gennem inddragelse af tydeligt formulerede bedømmelseskriterier.

Der arbejdes med relevante faglige områder, fra de fag der indgår, med henblik på udvikling af undervisning i bæredygtighed.

Lærerens teamarbejde i forhold til planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen indgår i modulet. Herunder lærerens arbejde med digitalt understøttende planlægningsværktøjer (f.eks. læringsplatforme og digitale læringsmidler) i den daglige forberedelse og undervisning. Disse forhold indgår i et samarbejde med undervisningen i PR 2.

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet indgår i ASTE uddannelsen, som et af fire fællesfaglige moduler og er placeret i 6. semester i studieplanen. Modulet er på 10 ECTS-point med følgende fordeling: Biologi: 3 ECTS, Geografi: 4 ECTS, Fysik/kemi: 3 ECTS.

Modulets videngrundlag

Som videngrundlag søges inddraget den til enhver tid mest relevante viden fra forskning, udviklingsarbejder og praksiserfaringer vedrørende modulets indholdsområder. Naturfagsundervisningen i folkeskolen udvikler sig radikalt i forbindelse med den nationale naturfagsstrategi, hvorfor det er vigtigt at inddrage evalueringsrapporter, afrapportering af forsøgsarbejder mm. Foruden disse nyere bidrag, indgår klassisk didaktisk litteratur om naturfagsundervisning, samt naturligvis den faglige viden som knytter sig til fagene.

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Der henvises til samlet oversigt over de fire ASTE-moduler

Kompetencemål, som indgår i modulet

Der henvises til samlet oversigt over de fire ASTE-moduler

Forankring i forskning og udvikling

De kommende år vil der forventeligt være mange FoU-aktiviteter på det naturfagsdidaktiske område grundet den nationale naturfagsstrategi (såvel interne som eksterne). Disse vil blive inddraget løbende i undervisningen. Desuden vil de studerende lære om indhentning af empiri, da der i modulets studieprodukt skal indsamles empiri om fællesfaglig praksis på en folkeskole.

Modulets relation til praksis

I udarbejdelsen af modulets studieprodukt, gennemføres en undersøgelse af et fællesfagligt forløb på en folkeskole. Helst den skole, som praktikgrupperne er tilknyttet gennem ASTE-forløbet.

Digitalisering og digital teknologi

Disse aspekter indgår med stor vægt i de andre ASTE-moduler (benævnt ASTE T, ASTE E og ASTE M). I ASTE S indgår. undervisning om og med digitale medier, fx gennem analyse af digitale læringsplatforme/læremidler samt inddragelse af digitale søgeværktøjer både teoretisk og i forhold til autentiske undervisningssituationer.

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Kategori

Arbejdstimer – i alt 275 timer

Primære arbejdsformer

1

49 (65 lektioner)

- Undervisningen veksler mellem læreroplæg og studenteroplæg, værkstedsarbejde, workshops, arbejde on location ifm. ekskursioner, øvelser og faglige undersøgelser.

- Introduktion til analoge og digitale læremidler, materialer og teknikker inden for modulets fagområde.

- Vejledning og sparring samt evaluering.

2

121

- Studiebesøg og feltobservationer på skoler og andre eksterne miljøer.

- Teoretisk og praktisk forberedelse til undervisningen i både studiegrupper og individuelt.

- Udarbejdelse af studieprodukter (75 at.) og løsning af opgaver.

3

100

- Individuelt fordybelsesarbejde

- Litteratursøgning og læsning

- Individuelt arbejde med analoge og digitale læremidler, materialer og teknikker inden for modulets fagområde

- Studieaktiviteter i studiegrupper.

4

5

- Studiebesøg og deltagelse i foredrag og workshops på andre uddannelsesinstitutioner og kulturinstitutioner

- Udveksling, sparring og feedback

- Evaluering af gruppens og eget arbejde

- Holdmøder.

Deltagelseskrav

Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.

Samt gennemførelse af nedenstående:

Titel

Et naturfagligt fællesfagligt forløb i udskolingen

Type/form

Produktet består af flere delafleveringer beskrevet nedenfor.

Krav til indholdet

Produktet består af følgende elementer:

  1. En observation og analyse af et fællesfagligt forløb i en folkeskole.

Blandt andet på baggrund af dette arbejde, skal der

  1. Udarbejdes et fællesfagligt undervisningsforløb, hvori blandt andet indgår:

En redegørelse for det faglige område som forløbet bygger på

Forslag og begrundelse for den fællesfaglige undervisningsmodel der foreslås

Angivelse af relevante praktiske arbejder, som kan indgå i undervisningsforløbet

Udarbejdelse af rubrics til bedømmelse, hvis dette forløb danner basis for en fællesfaglig prøve

Design af progressionstræ for undervisning fra 4. klasse NT og til 9. klasse. I forhold til den faglige tematisering.

Omfang

Aftales med holdet i forbindelse med fastlæggelse af modulplan. Omfang drøftes løbende i obligatoriske procesvejledninger.

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Må udarbejdes i grupper på helst 3 studerende

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er individuel.

Respons

Løbende respons gennem proces-vejledninger samt afsluttende en summativ evaluering. Eventuel peer-to peer respons (dette aftales med holdet).

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleverings­tidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og videnmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som bestået/ikke bestået. Såfremt det samlede resultat er ikke godkendt henvises til studieordningens del 2 om modulreparation.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V