Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

SPECIALISERINGSMODULER TEKNOLOGIFORSTÅELSE OG DIGITAL DANNELSE (SP-TEK)

Studieordning: 2019 (LU KP)

Fag: Teknologiforståelse

Tværfagligt specialiseringsmodul: Teknologiforståelse og digital dannelse

Modultype, -omfang og sprog

Specialiseringsmodul, nationalt udarbejdet, 10 ECTS-point, modulsproget er dansk. Der vil forekomme litteratur på engelsk.

Kort beskrivelse af modulet

Modulet er et tværfagligt specialiseringsmodul, hvor den studerende opnår kompetence i teknologiforståelse og indsigt i digital dannelse, med det formål at kunne kritisk forstå, vurdere, analysere og udvikle undervisning med fokus på elevernes teknologiforståelse og digitale dannelse i folkeskolen. Modulet udruster den studerende med et grundlæggende kendskab til teknologiforståelse som lærerprofessionelt fagfelt, der relaterer til elevernes teknologiforståelse og digitale dannelse som en faglighed i folkeskolen.  De studerende vil opnå et grundlæggende kendskab til teknologiforståelse som faglighed i folkeskolen, men modulet er ikke rettet mod at opnå undervisningskompetence i teknologiforståelse som undervisningsfag. Dette modul er således primært rettet mod den studerendes almene kvalificering til at varetage undervisning, der understøtter elevers teknologiforståelse og digitale dannelse i en bredere forstand, i og på tværs af fag.

 

Fagfagligt fokus for modulet:
Gennem en række teknologifaglige indholdsområder introduceres den studerende til forskellige kritisk-analyserende og konstruktivt-skabende vinkler til arbejdet med teknologiforståelse som faglighed i og på tværs af fag folkeskolen.

 

Modulet omhandler følgende fire faglige indholdsområder:

  1. Myndiggørelse og dannelse i et samfund præget af digitalisering - oplevelse og erfaring
  2. Teknologiforståelse: samfund, pædagogik og grundskoledidaktik
  3. Computationel tænkning: algoritme- og dataforståelse, kryptering og kunstig intelligens.
  4. Designtænkning og kompleks problemløsning: designprocesser, iteration og refleksion.

 

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Gældende retningslinjer for optag på læreruddannelsen og adgang til undervisningsfag. Det anbefales, at den studerende har læst mindst et modul i det undervisningsfag, som han/hun vil knytte an til i sin læsning af modulet.

Modulets videngrundlag

Modulet trækker på dansk og international viden om og erfaring med undervisning i elevernes teknologiforståelse og digitale dannelse i skolen. Der sigtes mod, at de studerende får så bredt og varieret videngrundlag som muligt.

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle kritisk-analytisk og konstruktivt-skabende folkeskoleundervisning i teknologiforståelse og digital dannelse.

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

1) begrundet udvælge og anvende undersøgende, skabende og kritisk-refleksive tilgange til undervisning og læreprocesser med fokus på udvikling af elevernes teknologiforståelse og digitale dannelse,

1) teknologiforståelser samt undersøgende, skabende og kritisk-refleksive tilgange til undervisning og læreprocesser med fokus på udvikling af elevernes teknologiforståelse og digitale dannelse,

1) stilladsere elevers konstruktivt-skabende, kritiske, analyserende og refleksive læreprocesser i arbejdet med teknologi,

1) elev- og lærerroller og relationer, herunder deres sammenhæng med elevers udvikling af konstruktivt-skabende, kritiske, analyserende og refleksive læreprocesser med teknologi,

2) forholde sig kritisk og undersøgende til teknologiers intentionalitet,

2) medborgerskab i et samfund, hvor teknologier er medskabere af sociale og kulturelle processer,

2) ruste elever til at forholde sig kritisk-analyserende til og skabende-deltagende med digitale kommunikationsteknologier, herunder adressere og arbejde med forebyggelse af digital mobning

2) relationer mellem teknologi og dannelse, herunder medborgerskab og myndiggørelse,

samt digital mobning

3) udvikle og afprøve undervisningsforløb med iterative designprocesser målrettet arbejdet med digital design og designprocesser i undervisningen

3) kodning, programmering, designmetoder, herunder feltstudier, idegenerering, digital prototypeudvikling, testning og refleksion,

4) anvende og integrere datarepræsentationer, algoritmer, abstraktion, mønstergenkendelse, dekomposition, generalisering og kunstig intelligens i undervisning,

4) computationel tænkning og praksis, herunder datarepræsentationer, algoritmer, abstraktion, mønstergenkendelse, dekomposition, generalisering og kunstig intelligens,

5) analysere teknologier ift. datasikkerhed og overvågning, herunder også tracking, privacy og etiske valg ift. data, maskinlæring og kunstig intelligens,

5) algoritmer, teknologiudbyderes omgang med data, sikkerhedsindstillinger og etiske valg i forbindelse med data, maskinlæring og kunstig intelligens,

5) søge, udvælge og anvende information kildekritisk og etisk.

5) semantisk net, filterbobler (ekkokamre), søgemaskiners filtrering af data, dataetik, kildekritik og diskursanalyse af kommunikation på sociale medier.

Forankring i forskning og udvikling

Modulet trækker på dansk og udenlandsk forskning inden for varierede domæner af teknologiforståelse, EDtech/ TECHed, programmering, innovation og Design Thinking, HCI forskning, gamebased learning, literacy, legeteori, læremiddelteori, blended og flipped learning m.m. Der sigtes mod, at de studerende får så bredt og varieret videngrundlag som muligt, jf afsnittet Modulets videngrundlag.

Modulets relation til praksis

Modulet relaterer primært til grundskolen men også til skoletjenester og andre institutioner, hvor der foregår undervisning, der er relevant for udvikling af teknologifaglighed.

Eksempelvis kan der indgå enkelte mindre forløb initieret af undervisere, workshops eller længerevarende projektforløb, hvor elever besøger Læreruddannelsen, eller hvor studerende tager ud på skoler og afprøver tilrettelagte undervisningsforløb. Eller mindre forløb hvor de studerende arbejder sammen med relevante aktører i det teknologifaglige felt.

Dertil kommer at modulets eksamensform i sig selv står i tæt relation til praksis se afsnittet Deltagelseskrav

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Der arbejdes kritisk-analytisk og konstruktivt-skabende med teknologiforståelse og digital dannelse. Eksempler på arbejdsformer:

 

  • Tilegnelse og undersøgelser af eksisterende viden og praksis.
  • Praksisudvikling og eksperimenterende afprøvninger, herunder udvikling af teknologiforståelsespædagogik og -didaktik.
  • Konkrete afprøvninger af praksis med lærere, elever, medstuderende eller relevante interessenter fra folkeskolen.

 

Modulet tilrettelægges med en vejledende forventet studie- og arbejdsbelastning (gennemsnitlig) med udgangspunkt i studieaktivitetsmodellens kategorier, der ved modulets start anvendes til forventningsafstemning mellem underviser og studerende. Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer. En endelig fordeling af studie- og arbejdsbelastningen i forhold til studieaktivitetsmodellens kategorier vil fremgå af det enkelte holds lektionsplan

 

Kategori

Arbejdstimer – i alt 275 timer

Primære arbejdsformer

1

49 (65 lektioner)

Undervisningen er baseret på underviseroplæg, gruppeøvelser, konkret arbejde med relevante fysiske teknologier og software, studenteroplæg, vejledning og evaluering.

2

121

Forberedelse til undervisningen Herunder 75 timer til arbejde med studieprodukter, fremlæggelser og andet studiegruppearbejde og andet gruppearbejde.

3

100

Egen forberedelse til undervisning. Bl.a. også at holde sig orienteret om aktuelle samfundsforhold og den politisk/økonomiske udvikling i Danmark og verden gennem medier, aviser, podcasts mv. Den studerende skal selvstændigt læse relevant faglitteratur ud over det anvendte i undervisningssammenhæng. Der vil blive givet forslag til noget af denne litteratur i undervisningen.

Forberedelse af selvstændige studieaktiviteter og diskussion i studiegrupper.

Litteratursøgning.

4

5

Debatarrangementer.

Egen opsamling på gruppearbejde.

Fælles timer.

Deltagelseskrav

Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter. Til disse læringsaktiviteter knyttes fastholdelser og refleksioner fra undervisningen igennem semesteret. De studerende må således forvente at træde ind i et studieaktivt miljø, hvor refleksion og produktion går hånd i hånd i modulet. Modulet godkendes ydermere igennem en modulprøve, hvor såvel mundtlige  som skriftlige elementer indgår. 

Titel

En teknologifaglig invitation til praksisfeltet

Type/form

Modulprøve. Prøven er både mundtlig (flere mundtlighedsformer) og skriftlig (i flere modaliteter)

Krav til indholdet

Den mundtlige del afvikles på holdet i fællesskab som en konference, et event eller lignende format for aktører fra praksisfeltet f.eks. elever, hvor de studerende selv som hold står for arrangement, indkaldelse og kommunikation over afvikling til evaluering. Grupperne tager udgangspunkt i undringer og udforskninger af problematikker og potentialer, de er stødt på I deres producerende og reflekterende arbejde  i løbet af specialiseringsmodulet.

Til selve konferencen, eventet eller lignende skal de studerende i grupper dels forestå en 5 minutters pitch evt. formidlet på video, producere en workshopposter samt afholde 2X45 minutters workshop for deltagerne. Under denne konference, event eller lignende vurderes deres mundtlige præstation

 

Den skriftlige del afvikles som en kortere refleksionstekst gerne indeholdende flere modaliteter, hvor de studerende reflekterer over den viden som mødet med praksisfeltet har genereret. Opgaven skal møde et akademisk niveau og forholde sig undersøgende og erfarende til konferencen, eventet eller lign. afprøvning af hypoteser.

Omfang

Det samlede arbejde med konferencen, eventet eller lignende vurderes til ca 45  timer

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Der arbejdes i grupper på 3-4 studerende

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er altid individuel.

Er den studerende ikke tilstede ved konference, eventet eller lign., kan den studerende ikke godkendes i modulet.

Respons

Mundtlig feedback fra underviser og medstuderende.

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleverings­tidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og videnmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som bestået/ikke bestået. Såfremt det samlede resultat er ikke godkendt henvises til studieordningens del 2 om modulreparation.

 

 

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V