Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

BA2: At gennemføre et bachelorprojekt

Studieordning: 2019 (LU KP)

Kompetencemål for bachelorprojektet findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015. Beskrivelse af kompetencemålsprøven for bachelorprojektet findes i nærværende studieordning afsnit 30

Modultype, -omfang og -sprog

Lokalt udarbejdet modul på 10 ECTS-point. Undervisningssproget er dansk; der kan forekomme litteratur på andre sprog.

Kort beskrivelse af modulet

Modulet har fokus på undersøgelsesdesign, indsamling og analyse af empiri samt formidling af undersøgelsens resultater med udgangspunkt i lærerfaglige problemstillinger.

Modulets formål er at bringe den studerende videre fra intro og BA 1 gennem arbejdet med eget bachelorprojekt. Centralt i BA2 er en fordybelse i, hvordan forskellige undersøgelsestilgange giver mulighed for eller egner sig til at frembringe bestemte former for viden. Ligesom der er fokus på formidling af undersøgelsesviden og resultater.

Modulet bygger videre på de kompetencer, den studerende har oparbejdet gennem intromodulet og BA 1. Fokus i intromodulet er lagt på observation af, hvad det indebærer at være lærer i folkeskolen, og fokus i BA 1 er på at undersøge skolens praksis og de faser, der gennemløbes i en undersøgelse. I BA2 beskæftiger den studerende sig med hvordan der skabes og formidles viden af relevans for lærervirksomhed og forholder sig til, hvordan viden om lærerfaglige problemstillinger kan omsættes i praksis.

Modulet er delt i tre dele:

Del 1: Studier af eksisterende undersøgelser med henblik på at forstå hvordan forskellige videnskabsteoretiske afsæt giver mulighed for at belyse forskellige typer af problemstillinger.

Del 2: Fokus på akademisk arbejdsmåde i forbindelse med de studerendes egne projekter: Problemformulering, valg af teori og metode og valg af analysestrategier.

Del 3: Fokus på akademisk formidling i forbindelse med den studerendes undersøgelse og fund.

I løbet af modulet gennemfører den studerende individuelt eller i grupper studieaktiviteter, der er knyttet til de tre dele. Modulet skal kvalificere den studerende til at gennemføre sit bachelorprojektet.

Den studerende bygger videre på sine kompetencer fra deltagelse i uddannelsens øvrige moduler.

Modulets videngrundlag

Modulet bygger på teori om vidensproduktion, herunder videnskabsteori, metodologi og undersøgelsesdesign og formidling af relevans for lærervirksomhed

Kompetencemål som indgår i modulet

Kompetenceområde: Professionsbachelorprojekt omhandler vidensøgning, undersøgelse, udvikling og formidling som grundlag for professionel analyse, vurdering og handlingsrettet perspektivering af lærerfaglige opgaver og problemstillinger
Kompetencemål: Den studerende kan systematisk analysere lærerfaglige problemstillinger og være i stand til at foreslå handlinger i kommuner, skoler, klasser i overensstemmelse med professionsbachelorprojekts perspektiver.

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

identificere, anvende analytisk og vurdere viden for skolen og lærerarbejdet

folkeskolens og lærerprofessionens virkefelter og udvikling, samt dilemmaer i skolens praksis

reflektere over og udvikle egen professionsfaglighed med forståelse for tværfaglighed og tværprofessionelle samarbejdsrelationer

lærerens etiske ansvar overfor børn/elever, forældre, kolleger og øvrige informanter i feltarbejde, analyse, konklusion og handleperspektiver

analysere centrale og aktuelle problemstillinger vedrørende skole og undervisning og samarbejdet med eksterne aktører

professionsfaglig viden vedrørende skole og undervisning

anvende egne og nationale og internationale resultater af empiriske studier af relevans for skolens og lærerens praksis

nationale og internationale forsknings- og udviklingsresultater af relevans for folkeskolen

udvikle og anvende en teoretisk referenceramme, undersøgelsesdesigns og foretage feltarbejde

innovative didaktisk design af læremidler til skolens udvikling og læringsmiljøer

anvende videnskabelig metode i egne empiriske undersøgelser og i vurdering af andres undersøgelser

forsknings- og udviklings samt feltarbejdsmetoder

formidle resultaterne af egne empiriske undersøgelser som grundlag for udvikling af skolens og lærerens praksis.

akademisk arbejdsmåde og formidling samt æstetisk produktion og performativ handling.

Arbejdsformer i modulet

Kategori

 

Arbejds-timer, i alt 275 timer

Primære arbejdsformer

Kategori 1

20

(25 lek.)

 

 

Undervisning, klyngevejledning og opgavevejledning

Workshops

Studiekredsarbejde

Fællesforelæsninger med efterfølgende behandling i klyngen

Kategori 2

130

Individuelt klyngearbejde og individuelt arbejde:

Teoristudier

Empiriarbejde samt forberedelse heraf

Gensidig respons

Projektvejledning

Kategori 3

120

Egen forberedelse og skriveaktivitet

Kategori 4

5

Holdmøder

Modulets relation til praksis

De studerende gennemfører empiriarbejde på en eller flere grundskoler.

Betingelser for godkendelse af modulet

Den studerende skal deltage i minimum 2 opgavevejledninger, således som disse er rammesat af underviseren.

I vejledningen indgår godkendelse af emnet for bachelorprojektet

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål

Modulet kvalificerer til kompetencemål for Bachelorprojektet

Forudsætninger for at læse modulet

At den studerende har fået godkendt BA1

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V