Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen

Studieordning: 2019 (LU KP)

Fag: Bachelorprojekt

Kompetencemål for bachelorprojektet findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015. Beskrivelse af kompetencemålsprøven for bachelorprojektet findes i nærværende studieordning, del 2.

Modultype, -omfang og -sprog

Lokalt udarbejdet modul på 10 ECTS-point, heraf 5 ECTS-point fra undervisningsfag og 5 ECTS-point fra bachelorprojektet. Undervisningssproget er dansk; der kan forekomme litteratur på andre sprog.

Kort beskrivelse af modulet

Modulet forbereder til bachelorprojektet og har fokus på lærerfaglige problemstillinger i grundskolen.

I modulet beskæftiger den studerende sig med hvordan der skabes viden af relevans for lærervirksomhed.

Den studerende arbejder i modulet med 3 stadier i en undersøgelse:

  • Identifikation og formulering af lærerfaglige problemstillinger
  • Undersøgelsesmetode og –design, herunder produktion af empiri
  • Analyse af empirisk materiale

I løbet af modulet gennemfører de studerende i grupper øvelsesopgaver knyttet til de tre stadier. Erfaringer fra arbejdet formidles for medstuderende og undervisere. Formidlingen skal rumme refleksioner over hvad den frembragte viden kan bruges til, blandt andet i relation til bachelorprojektet.

Modulet skal kvalificere den studerende til systematisk at kunne undersøge lærer- og skolevirksomhed akademisk og professionsrettet og formidle resultaterne.

I arbejdet med problemformulering, metode og analyse bygger den studerende videre på sine kompetencer fra praktikfaget, undervisningsfag og lærerens grundfaglighed samt intromodulet.

Modulets videngrundlag

Modulet bygger på teori og viden om

  • Skolen som institution og organisation
  • Læreres undervisning og elevers læring og udvikling
  • Vidensproduktion, herunder videnskabsteori, metodologi og undersøgelsesdesign og formidling af relevans for lærervirksomhed

Kompetenceområder som indgår i modulet

Modulet integrerer kompetenceområder fra henholdsvis undervisningsfag samt bachelorprojektet.

Undervisningsfag:

Der inddrages relevante kompetenceområder fra pågældende undervisningsfag

Bachelorprojektet:

Bachelorprojektet omhandler videnssøgning, undersøgelse, udvikling og formidling som grundlag for professionel analyse, vurdering og handlingsrettet perspektivering af lærerfaglige opgaver og problemstillinger.

Kompetencemål som indgår i modulet

Undervisningsfag:

Der inddrages relevante kompetencemål fra pågældende undervisningsfag.

Bachelorprojektet:

Den studerende kan identificere, undersøge, udvikle og perspektivere lærerfaglige problemstillinger.

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

identificere og vurdere viden af relevans for skolen og lærerarbejdet

folkeskolens og lærerprofessionens virkefelter og udvikling (BA)

analysere centrale og aktuelle problemstillinger vedrørende skole og undervisning

professionsfaglig viden vedrørende skole og undervisning (BA)

anvende videnskabelig metode i egne empiriske undersøgelser og i vurdering af andres undersøgelser

forsknings- og udviklingsmetoder og (BA)

formidle resultaterne af egne empiriske undersøgelser som grundlag for udvikling af skolens og lærerens praksis.

akademisk arbejdsmåde og formidling. (BA)

Færdighedsmål og vidensmål for undervisningsfag tilskrives i selve BA1-forløbet.

Arbejdsformer i modulet

Kategori

Arbejds-timer, i alt: 275 timer

Primære arbejdsformer

Kategori 1

49

(65 lektioner)

Holdundervisning

Workshops

Fremlæggelser ved de studerende

Gensidig respons

Fælles oplæg i tilknytning til de tre undersøgelsesstadier

Kategori 2

121

Individuelt og i studiegrupper:

Teoristudier

Empiriarbejde samt forberedelse heraf

Gensidig respons

Kategori 3

100

Egen forberedelse

Kategori 4

5

Holdmøder

Modulets relation til praksis

De studerende gennemfører empiriarbejde på en eller flere grundskoler.

Betingelser for godkendelse af modulet

Den studerende deltager og gennemfører en række aktiviteter og opgaver gennem uddannelsen.

BA1 afsluttes på 7.semester med godkendelse af portefølje, som indeholder følgende godkendte produkter:

 

Produkterne er placeret som følger gennem uddannelsen

1.semester: Gruppeopgave om observation

2.semester: under udvikling

3.semester: under udvikling

4.semester: under udvikling

5.semester: under udvikling

6.semester: under udvikling

7.semester: under udvikling

7.semester: Projektoverblik for Bachelor 2 projekt

 

I vejledning for BA1, kan det læses hvordan porteføljen, som skal godkendes på 7.semester, udformes, herunder hvordan den studerende dokumenterer godkendelserne af de enkelte produktet.

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål

Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfag og bachelorprojektet.

Forudsætninger for at læse modulet

Den studerende har fået godkendt intromodulet.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V