Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Praktikmodul på niveau III = PR3

Studieordning: 2019 (LU KP)

Fag: Praktik

Kompetencemål for praktikfaget findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.

Modultype, -omfang og sprog

Basismodul, der er lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.

Kort beskrivelse af modulet

Modulet består af praktikundervisning på uddannelsesstedet og 30 dages praktik på en praktikskole. De studerende eksperimenterer og dygtiggør sig inden for deres praktiske pædagogiske kunnen som lærer og udvikler deres evner til at analysere egen og andres praksis. De studerende øver sig i andre læreropgaver. De samarbejder med praktiklærer, lærerteam på skolen, ressourcepersoner og forældre.  

Særlige opmærksomhedsfelter:

 • Længerevarende undervisningsforløb
 • Inklusionsprocesser
 • Samarbejde med forskellige parter på skolen om elevernes samlede skolegang.

De studerende beskriver, analyserer og reflekterer over praksis. De videreudvikler deres pædagogisk dømmekraft, professionelle autonomi og læreridentitet.

Forudsætninger for at læse modulet

Det forudsættes at praktikmodul på niveau I og niveau II er bestået, og at UV3 er påbegyndt, inden praktikmodul på niveau III læses.

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til praktikfaget med 10 ECTS.

Praktikmodulerne har en indbygget progression, og de læses i rækkefølgen: Praktikniveau 1, Praktikniveau 2 og til sidst Praktikniveau 3.

Modulets videngrundlag

Modulets videngrundlag bygger på undersøgelser af skolens praksis, forskningsbaseret litteratur, pædagogisk og didaktisk teori og undersøgelsesmetoder. Særligt viden om:

 • Læreres professionelle måder at agere og udvikle sin didaktiske praksis.
 • Relationers betydning i en lærings og kommunikationssammenhæng.
 • Lærerens professionelle måder at lede kunne læringsfællesskaber på.

Modulet har fokus på en grundlæggende gensidig relation mellem teori og praksis og de forskellige måder denne relation kan komme til udtryk på.

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Der indgår 3 kompetenceområder med hver deres kompetencemål:

Kompetenceområde 1:

Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning, herunder læringsmålstyret undervisning. Kompetencemål: Den studerende kan i samarbejde med kolleger begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning.

Kompetenceområde 2:

Klasseledelse omhandler organisering og udvikling af elevernes faglige og sociale læringsmiljø. Kompetencemål: Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer for elevernes læring, og klassens sociale fællesskab.

Kompetenceområde 3:

Relationsarbejde omhandler kontakt og relationer til elever, kolleger, forældre og skolens ressourcepersoner. Kompetencemål: Den studerende kan varetage det positive samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressourcepersoner og reflektere over relationers betydning i forhold til undervisning samt elevernes læring og trivsel i skolen.

Færdigheds- og vidensmål:

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

Kompetenceområde 1: Didaktik

planlægge, gennemføre og evaluere længerevarende undervisningsforløb under hensyntagen til elev- og årsplaner i samarbejde med medstuderende og skolens øvrige ressourcepersoner,

organisations-, undervisnings-, og samarbejdsformer,

evaluere elevers læringsudbytte og undervisningens effekt og

metoder til formativ og summativ evalue­ring

udvikle egen og andres praksis på et empirisk grundlag.

obser­vations-, dataindsamlings- og dokumentations­metoder.

Kompetenceområde 2: Klasseledelse

lede inklusionsprocesser i samarbejde med eleverne.

læringsmiljø, inklusion, konflikthåndte­ring og mobning.

Kompetenceområde 3: Relationsarbejde

støtte den enkelte elevs aktive deltagelse i undervisningen og i klassens sociale liv, samarbejde med forskellige parter på skolen, og

anerkendende kommunikation, og ligeværdigt samarbejde, inklusionspro­cesser og

kommunikere med forældre om elevernes skolegang.

Processer, der fremmer godt skole-hjemsamarbejde og samarbejdsformer ved forældremøder og forældresamtaler og kontaktgrupper.

Forankring i forskning og udvikling

På dette afsluttende praktikniveau er der fortsat fokus på, at de studerende øver sig, eksperimenterer med deres lærerpraksis og de arbejder med at videreudvikle og træne lærerprofessionens kropslige aspekter, fx  egenkontakt, evnen til at mærke og sætte grænser og evnen til at sætte eller holde et rum. De studerende analyserer egen praksis med henblik på fortsat videreudvikling af egen læreridentitet og professionalisme. Til dette arbejde hører fortsat fastholdelse, indsamling og arbejde med empiri af egen lærerpraksis, som gøres til genstand for fælles analyse og diskussion i praktikmodulundervisningen før og efter praktikperioden.

De studerendes arbejde tager derfor fortsat udgangspunkt i aktionslæring og kan suppleres med andre undersøgelsesmetoder til denne videreudvikling af egen praksis.

På dette praktikniveau betragtes det samlede praktikmodul som et mindre forsknings- og udviklingsprojekt, hvor en stor del af praktikmodulundervisningen gennemføres som vejledning.  De studerende arbejder på baggrund af deres viden fra andre moduler med forskningsinspirerede tilgange til følgende tre faser:

 1. Indhentning af empiri af/om lærerpraksis. Denne bygger som i PR1 og PR2 på solid fastholdelse af indtryk og erfaringer omhandlende egen og andres lærerpraksis. Viden om indhentning af empiri, de studerendes videooptagelser fra PR1, 2 og 3 samt andre typer af observationer udgør et væsentligt grundlag i dette arbejde.
 2. Analyse af empiri om egen og andres lærerpraksis, herunder progression. Der er i analyser fokus på kritisk afkodning og fortolkning inspireret af aktuelle forskning- og udviklingsartikler.
 3. Videreudvikling af egen lærerpraksis. De studerende vælger selv metode til videreudvikling af egen lærerpraksis. Som grundlag for videreudvikling og yderligere refleksion arbejder de studerende med faciliterings- og supervisionsteknikker, som er introduceret i andre moduler

Modulets relation til praksis

Den studerende agerer skiftevis i en praksislogik og i en uddannelseslogik. Denne vekselvirkning giver mulighed for at opbygge egen lærerprofessionalitet i forhold til at varetage længerevarende undervisningsforløb og andre læreropgaver.

Den studerendes undervisningsfag 3 er et af fagene, som den studerende underviser i på skolen i praktikperioden samtidig med, at den studerende arbejder med ledelse af inklusionsprocesser i klasserummet. Den studerende har desuden fokus på relationen til den enkelte elev og støtte til dennes læring og deltagelse i klassens sociale liv og arbejder desuden med sin relation til kollegaer på skolen.

I praktikmodulet arbejder de studerende videre med deres praktikportfolio fra de to tidligere praktikniveauer. Praktikportfolien skal bygge bro mellem de tre praktikker, så der bliver tale om ét læringsforløb med progression gennem de tre praktikmoduler, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.

De studerendes videooptagelser foretages på praktikskolen efter gældende regler. De gemmes på Skoletube og slettes på eget udstyr efter læreruddannelsens skriftlige anvisning.

Digitalisering og digital teknologi

På praktikniveau III er der særligt fokus på at arbejde med og forholde sig til digitale muligheder til planlægning og gennemførelse af undervisningsforløb med brug af digitale medier og programmer.  Der er tillige fokus på digitale elevplaner samt at inddrage og forholde sig til digitale muligheder i kommunikationen med forældre og andre samarbejdsparter.

Arbejdsformer i modulet

Kategori

 

Arbejdstimer, i alt 275 timer

Primære arbejdsformer

Kategori 1

155

Undervise, observere, varetage andre læreropgaver samt modtage undervisning og vejledning med praktiklærer på praktikskole og UC-undervisere på læreruddannelsen

Kategori 2

40

Samarbejde om planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og andre læreropgaver i praktikgruppen på baggrund af aftaler med underviser og praktiklærer

Kategori 3

45

Individuelt studiearbejde med selvstændig opkvalificering med henblik på løsning af læreropgaver

Kategori 4

35

Vejledning med praktiklærer og/eller UC-underviser med dagsorden udarbejdet af studerende

De 225 arbejdstimer defineres nærmere i skolernes uddannelsesplan. 50 arbejdstimer lægges i forbindelse med undervisning på campus og forberedelse af prøve.

Deltagelseskrav

Den studerende deltager aktivt i modulets undervisning og alle læreraktiviteter på praktikskolen. Der er mødepligt til alle praktikkens elementer. Mødepligten er 100 % på skolerne og min. 80 % på uddannelsesstedet.

Deltagelseskrav på praktikskolen, den studerende:

 • Gennemfører 30 dages praktik på praktikskolen fordelt mellem udstrakte praktikuger med 2 – 3 ugentlige praktikdage og uger med blokpraktik, hvor de studerende er på skolen alle ugedage.
 • Deltager aktivt og dagligt i læreropgaver på skolen i samme omfang som en fastansat lærer.
 • Opfylder 100 % mødepligt til alle læreraktiviteter.
 • Er i proces med de færdigheds og vidensmål som knytter sig til praktikniveau III. Dette i forhold til at have øvet sig i pædagogisk praksis som lærer og i at have analyseret og udviklet egen praksis.
 • Planlægger og gennemfører en trepartsamtale.
 • Forbereder og formidler en dagsorden til trepartsamtalen.

Deltagelseskrav på læreruddannelsen, den studerende:

 • Opfylder 80 % mødepligt til praktikundervisningen.
 • Deltager i minimum én vejledning før praktikken, trepartssamtale under og én vejledning efter praktikken.

Praktik på praktikskolen gennemføres som udgangspunkt i grupper af 2 studerende.

Betingelser for godkendelse af modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af ovenstående deltagelseskrav.

Uddannelsesstedet: Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages ud fra en praktikfaglig vurdering af underviseren på uddannelsesstedet ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål.

Praktikskolen: Godkendelse af deltagelsen på praktikskolen foretages af skolens praktikansvarlige på baggrund af en kvalitativ vurdering af den studerendes indsats samt mødepligt.

Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som godkendt/ikke godkendt og giver ved godkendt adgang til kompetencemålsprøven på praktikniveau III.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V