Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Praktikmodul på niveau II = PR2

Studieordning: 2019 (LU KP)

Fag: Praktik

Kompetencemål for praktikfaget findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.

Modultype, -omfang og sprog

Basismodul, der er lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.

Kort beskrivelse af modulet

Modulet består af praktikundervisning på uddannelsesstedet og 30 dages praktik på en praktikskole. De studerende eksperimenterer og dygtiggør sig inden for deres praktiske pædagogiske kunnen som lærere og videreudvikler deres evner til at analysere egen og andres praksis. De studerende øver sig i at undervise, observere og samarbejde med praktiklærer/ lærerteam, ressourcepersoner på skolen og forældre. Særlige opmærksomhedsfelter/punkter:

 • Differentierede undervisningsforløb
 • At udvikle klassens faglige og sociale læringsmiljø
 • Samarbejde med elever, kolleger og forældre om undervisning

De studerende beskriver, analyserer og reflekterer over praksis og videreudvikler deres lærerprofessionalitet med voksende pædagogisk takt og dømmekraft. 

Forudsætninger for at læse modulet

Det forudsættes, at praktikmodul på niveau I er bestået, og at UV2 er påbegyndt, inden praktikmodul på niveau II læses.

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til praktikfaget med 10 ECTS.

Praktikmodulerne har en indbygget progression, og de læses i rækkefølgen: Praktikniveau 1, Praktikniveau 2 og til sidst Praktikniveau 3.

Modulets videngrundlag

Modulet bygger på et videngrundlag, der omhandler lærerens professionelle ageren. Det drejer sig bl.a. om:

 • Didaktisk ageren
 • Relationel ageren
 • Leder af læringsfællesskaber

Faget tager derfor afsæt i undersøgelser og forskningsbaseret litteratur om skolens praksis, pædagogiske og didaktiske teorier samt undersøgelsesmetoder, fx om lærerkompetencer og deres betydning for elevers læring og klasseledelse og iscenesættelsesformer.

Modulet har desuden fokus på, at den studerende får en grundlæggende forståelse for relationer mellem teori og praksis, og hvordan denne relation kan komme til udtryk, når en studerende analyserer og videreudvikler sin egen lærerpraksis. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Der indgår 3 kompetenceområder med hver deres kompetencemål:

Kompetenceområde 1:

Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning, herunder læringsmålstyret undervisning. Kompetencemål: Den studerende kan i samarbejde med kolleger begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning.

Kompetenceområde 2:

Klasseledelse omhandler organisering og udvikling af elevernes faglige og sociale læringsmiljø. Kompetencemål: Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer for elevernes læring, og klassens sociale fællesskab.

Kompetenceområde 3:

Relationsarbejde omhandler kontakt og relationer til elever, kolleger, forældre og skolens ressourcepersoner.  Kompetencemål: Den studerende kan varetage det positive samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressourcepersoner og reflektere over relationers betydning i forhold til undervisning samt elevernes læring og trivsel i skolen.

Færdigheds og vidensmål

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

Kompetenceområde 1: Didaktik

planlægge, gennemføre og evaluere et differentieret undervisningsforløb i samarbejde med medstuderende med anvendelse af en variation af metoder, herunder anvendelsesorienterede undervisningsformer og bevægelse i undervisningen

undervisningsmetoder, principper for undervisningsdiffe­rentie­ring, læ­remidler og it,

evaluere under­visningsforløb og elevers læringsudbytte,

formative og summative evalue­ringsmetoder samt test,

observere egen praksis og den enkelte elevs læring med henblik på udvikling af undervisningen,

observations-, dataindsamlings- og dokumentations­metoder.

Kompetenceområde 2: Klasseledelse

udvikle tydelige rammer for læring og for klassens soci­ale liv i samarbejde med eleverne

klasseledelse, læ­ringsmiljø og klassens sociale relationer

Kompetenceområde 3: Relationsarbejde

samarbejde dialogisk med elever og kolleger om justering af undervisningen og elevernes aktive deltagelse,

kommunikation, involve­rende læringsmiljøer, motivation og trivsel

kommunikere skriftligt og mundtligt med forældre om formål og indhold i planlagte undervisningsfor­løb

professionel kommunikation - mundtligt og digitalt

Forankring i forskning og udvikling

På dette praktikniveau er der fortsat fokus på, at de studerende skal øve sig, eksperimentere med deres lærerpraksis og analysere denne. Til dette arbejde hører derfor også fastholdelse, indsamling og arbejde med empiri af egen lærerpraksis, som gøres til genstand for fælles analyse og diskussion i praktikmodulundervisningen før og efter praktikperioden. De studerendes videooptagelser fra praktikniveau 1 og 2 samt andre typer observationer udgør et væsentligt grundlag for progression i dette arbejde. De studerendes arbejde med videreudvikling af egen lærerpraksis tager derfor fortsat udgangspunkt i aktionslæring og kan suppleres med andre undersøgelsesmetoder til udvikling af egen praksis. Der inddrages også forsknings- og udviklingsprojekter og forskningsbaseret litteratur om lærerens praksis i et klassefællesskab.

Modulets relation til praksis

Den studerende agerer gennem uddannelsen skiftevis i en praksislogik og i en uddannelseslogik. Denne vekselvirkning giver mulighed for at opbygge egen lærerprofessionalitet i forhold til at varetage differentierede undervisningsforløb, samarbejde med elever og andre læreropgaver.

Den studerendes undervisningsfag 2 er et af fagene, som den studerende underviser i på skolen i praktikperioden samtidig med, at den studerende arbejder med relationer til elever og kollegaer samt ledelse af elevers læring og elevers sociale liv i klasserummet.

I praktikmodulet arbejder de studerende videre med deres praktikportfolio. Praktikportfolien bygger bro mellem de tre praktikker, så der bliver tale om ét læringsforløb med progression gennem de tre praktikmoduler, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.

De studerendes videooptagelser foretages på praktikskolen efter gældende regler. De gemmes på Skoletube og slettes på eget udstyr efter læreruddannelsens skriftlige anvisning.

Digitalisering og digital teknologi

De studerende eksperimenterer med og reflekterer over inddragelse af digital teknologi i en lærerhverdag, både i forbindelse med undervisning, samarbejde med kollegaer, forældre og ressourcepersoner.

På praktikniveau II er der særligt fokus på at arbejde med digitale muligheder i forhold til planlægning af undervisningsforløb, i måder at inddrage digitalt baserede undervisningsformer og digitalt undervisningsmateriale og i kommunikationen med forældre og andre samarbejdsparter.

Arbejdsformer i modulet

Kategori

 

Arbejdstimer, i alt 275 timer

Primære arbejdsformer

Kategori 1

155

Undervise, observere, varetage andre læreropgaver samt modtage undervisning og vejledning med praktiklærer på praktikskole og UC-undervisere på læreruddannelsen

Kategori 2

40

Samarbejde om planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og andre læreropgaver i praktikgruppen på baggrund af aftaler med underviser og praktiklærer

Kategori 3

45

Individuelt studiearbejde med selvstændig opkvalificering med henblik på løsning af læreropgaver

Kategori 4

35

Vejledning med praktiklærer og/eller UC-underviser med dagsorden udarbejdet af studerende

De 225 arbejdstimer defineres nærmere i skolernes uddannelsesplan. 50 arbejdstimer lægges i forbindelse med undervisning på campus og forberedelse af prøve.

Deltagelseskrav

Den studerende deltager aktivt i modulets undervisning og alle læreraktiviteter på praktikskolen. Der er mødepligt til alle praktikkens elementer. Mødepligten er 100 % på skolerne og min. 80 % på uddannelsesstedet.

Deltagelseskrav på praktikskolen, den studerende:

 • Gennemfører 30 dages praktik på praktikskolen fordelt mellem udstrakte praktikuger med 2 – 3 ugentlige praktikdage og uger med blokpraktik, hvor de studerende er på skolen alle ugedage.
 • Deltager aktivt og dagligt i læreropgaver på skolen i samme omfang som en fastansat lærer.
 • Opfylder 100 % mødepligt til alle læreraktiviteter.
 • Er i proces med de færdigheds og vidensmål som knytter sig til praktikniveau II. Dette i forhold til at have øvet sig i pædagogisk praksis som lærer og i at have analyseret og udviklet egen praksis.
 • Planlægger og gennemfører en trepartsamtale.
 • Forbereder og formidler en dagsorden til trepartsamtalen.

Deltagelseskrav på læreruddannelsen, den studerende:

 • Opfylder 80 % mødepligt til praktikundervisningen.
 • Deltager i minimum én vejledning før praktikken, trepartssamtale under og én vejledning efter praktikken.

Praktik på praktikskolen gennemføres som udgangspunkt i grupper af 3 studerende.

De studerendes videooptagelser foretages på praktikskolen efter gældende regler. De gemmes på Skoletube og slettes på eget udstyr efter læreruddannelsens skriftlige anvisning.

Betingelser for godkendelse af modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af ovenstående deltagelseskrav.

Uddannelsesstedet: Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages ud fra en praktikfaglig vurdering af underviseren på uddannelsesstedet ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål.

Praktikskolen: Godkendelse af deltagelsen på praktikskolen foretages af skolens praktikansvarlige på baggrund af en kvalitativ vurdering af den studerendes indsats samt mødepligt.

Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som godkendt/ikke godkendt og giver ved godkendt adgang til kompetencemålsprøven på praktikniveau II.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V