Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Praktikmodul på niveau I = PR1

Studieordning: 2019 (LU KP)

Fag: Praktik

Kompetencemål for praktikfaget findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.

Modultype, -omfang og sprog

Basismodul, der er lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.

Kort beskrivelse af modulet

Modulet består af praktikundervisning på uddannelsesstedet og 30 dages praktik på en praktikskole. De studerende eksperimenterer og dygtiggør sig inden for deres praktiske pædagogiske kunnen som lærer, og de udvikler deres evner til at analysere egen og andres praksis.

De studerende øver sig i at undervise, observere undervisning og samarbejde med praktiklærer/ lærerteam på skolen og forældre. Særlige opmærksomhedsfelter/punkter:

Den studerendes professionspersonlige lederskab.

Undervisningssekvenser.

Elevers deltagelsesmuligheder.

Kommunikation med elever og forældre.

De studerende beskriver, analyserer og reflekterer over praksis og udvikler deres lærerprofessionalitet med en voksende pædagogisk takt, herunder forståelse af skolens kultur.

Forudsætninger for at læse modulet

Det forudsættes, at INTRO er gennemført. Undervisningsfag 1 samt Elevens læring og udvikling skal være påbegyndt.

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til praktikfaget med 10 ECTS.

Praktikmodulerne har en indbygget progression, og de læses i rækkefølgen: Praktikniveau 1, Praktikniveau 2 og til sidst Praktikniveau 3.

Modulets videngrundlag

Modulets videngrundlag bygger på undersøgelser af skolens praksis, forskningsbaseret litteratur, pædagogisk og didaktisk teori og undersøgelsesmetoder. Særlig centralt er læreres professionelle måder at agere didaktisk, relationelt og som leder af læringsfællesskaber.

Modulet har fokus på en grundlæggende gensidig relation mellem teori og praksis og de forskellige måder denne relation kan komme til udtryk på.

Modulet har desuden fokus på, at den studerende får en grundlæggende forståelse for relationer mellem teori og praksis, og hvordan denne relation kan komme til udtryk, når en studerende analyserer og udvikler sin egen lærerpraksis. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Der indgår 3 kompetenceområder med hver deres kompetencemål:

Kompetenceområde 1:

Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning, herunder læringsmålstyret undervisning. Kompetencemål: Den studerende kan i samarbejde med kolleger begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning.

Kompetenceområde 2:

Klasseledelse omhandler organisering og udvikling af elevernes faglige og sociale læringsmiljø. Kompetencemål: Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer for elevernes læring, og klassens sociale fællesskab.

Kompetenceområde 3:

Relationsarbejde omhandler kontakt og relationer til elever, kolleger, forældre og skolens ressourcepersoner.  Kompetencemål: Den studerende kan varetage det positive samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressourcepersoner og reflektere over relationers betydning i forhold til undervisning samt elevernes læring og trivsel i skolen.

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

Kompetenceområde 1: Didaktik

målsætte, planlægge, gennemføre og evaluere undervisningssekvenser i samarbejde med medstuderende og kolleger, 

folkeskolens formål og læreplaner, principper for undervisningsplanlægning, undervisningsmetoder og organisering af elevaktiviteter under hensyntagen til elevernes forudsætninger,

redegøre for tegn på elevernes udbytte af undervisningen i forhold til formulerede mål og

evalueringsformer og tegn på elevers målopnåelse på praktikskolen,

analysere undervisningssekvenser med henblik på udvikling af undervisningen

observations-, dataindsamlings- og dokumentationsmetoder

Kompetenceområde 2: Klasseledelse

lede elevernes deltagelse i undervisningen

Klasseledelse

Kompetenceområde 3: Relationsarbejde

kommunikere lærings- og trivselsfremmende med elever,

kommunikation, elevtrivsel, motivation, læring og elevrelati­oner,

kommunikere med forældre om undervisningen og skolens formål og opgave,

skole-hjemsamar­bejde,

Forankring i forskning og udvikling

De studerende lærer i praktikmodulet at kunne eksperimentere og udforske egen og andres praksis. Der arbejdes derfor med en tilgang, hvor aktionslærings- og aktionsforskningsprincipper er udgangspunktet for de studerendes arbejde med udvikling af egen lærerpraksis.

På det første praktikniveau er der fokus på aktiv indsamling af empiri via observation af medstuderende i aktion og via videooptagelser af den studerendes egen ageren som lærer i klasserummet., Dette gøres til genstand for fælles analyse og drøftelser i praktikmodulundervisningen, hvor relevant forskning om lærerens praksis inddrages, fx om god undervisning, synlig læring, og kroppens betydning for lærerens lederskab i klasserummet.

De studerendes egne og andres videooptagelser, oplevelsesbeskrivelser samt andre typer observationer udgør grundlaget for dette arbejde.

Modulets relation til praksis

Den studerende agerer i den udstrakte praktik, hvor de har hele dage på skolen og andre dage på læreruddannelsen i samme uger, skiftevis i en praksislogik og i en uddannelseslogik. Denne vekselvirkning mellem dage på skolen og dage på læreruddannelsesstedet giver mulighed for at opbygge egen lærerprofessionalitet i forhold til at varetage undervisningssekvenser og andre læreropgaver, hvor indtryk og erfaringer fra praksis bearbejdes og kobles med teori.  Den studerendes undervisningsfag 1 er et af fagene, som den studerende underviser i, samtidig med at den studerende arbejder med relationer til elever og ledelse af klasserummet.

I praktikmodulet arbejder de studerende med en praktikportfolio. På den måde fastholder de deres erfaringer og refleksioner til det videre arbejde med udvikling af deres læreridentitet og lærerprofessionalisme og kan følge progressionen gennem de tre praktikker.

Digitalisering og digital teknologi

De studerende eksperimenterer med og reflekterer over inddragelse af digital teknologi i en lærerhverdag, både i forbindelse med undervisning, samarbejde med kollegaer og forældre samt ressourcepersoner på skolen.

På praktikniveau I er der særligt fokus på at arbejde med digitale muligheder i forhold til planlægning af enkelte undervisningssekvenser og i kommunikationen med forældre og andre samarbejdsparter.

Arbejdsformer i modulet

Kategori

 

Arbejdstimer, i alt 275 timer

Primære arbejdsformer

Kategori 1

155

Undervise, observere, varetage andre læreropgaver samt modtage undervisning og vejledning med praktiklærer på praktikskole og UC-undervisere på læreruddannelsen

Kategori 2

40

Samarbejde om planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og andre læreropgaver i praktikgruppen på baggrund af aftaler med underviser og praktiklærer

Kategori 3

45

Individuelt studiearbejde med selvstændig opkvalificering med henblik på løsning af læreropgaver

Kategori 4

35

Vejledning med praktiklærer og/eller UC-underviser med dagsorden udarbejdet af studerende

De 225 arbejdstimer defineres nærmere i skolernes uddannelsesplan. 50 arbejdstimer lægges i forbindelse med undervisning på campus og forberedelse af prøve.

Deltagelseskrav

Den studerende deltager aktivt i modulets undervisning og alle læreraktiviteter på praktikskolen. Der er mødepligt til alle praktikkens elementer. Mødepligten er 100 % på skolerne og min. 80 % på uddannelsesstedet.

Deltagelseskrav på praktikskolen, den studerende:

  • Gennemfører 30 dages praktik på praktikskolen fordelt mellem udstrakte praktikuger med 2 – 3 ugentlige praktikdage og uger med blokpraktik, hvor de studerende er på skolen alle ugedage.
  • Deltager aktivt og dagligt i læreropgaver på skolen i samme omfang som en fastansat lærer.
  • Opfylder 100 % mødepligt til alle læreraktiviteter.
  • Er i proces med de færdigheds og vidensmål som knytter sig til praktikniveau 1, herunder at have øvet sig i pædagogisk praksis som lærer og i at have analyseret og udviklet egen praksis.
  • Planlægger og gennemfører en trepartsamtale.
  • Forbereder og formidler en dagsorden til trepartsamtalen

Deltagelseskrav på læreruddannelsen, den studerende:

  • Opfylder 80 % mødepligt til praktikundervisningen.
  • Deltager i minimum én vejledning før praktikken, trepartssamtale under og én vejledning efter praktikken.

Praktik på praktikskolen gennemføres som udgangspunkt i grupper af 4 studerende.

De studerendes videooptagelser foretages på praktikskolen efter gældende regler. De gemmes på Skoletube og slettes på eget udstyr efter læreruddannelsens skriftlige anvisning.

Betingelser for godkendelse af modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af ovenstående deltagelseskrav.

Uddannelsesstedet: Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages ud fra en praktikfaglig vurdering af underviseren på uddannelsesstedet ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål.

Praktikskolen: Godkendelse af deltagelsen på praktikskolen foretages af skolens praktikansvarlige på baggrund af en kvalitativ vurdering af den studerendes indsats samt mødepligt.

Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som godkendt/ikke godkendt og giver ved godkendt modul adgang til kompetencemålsprøven på praktikniveau I.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V