Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

MODUL 3: Tyskfagets didaktik (mål, metoder og materialer)

Studieordning: 2019 (LU KP)

Fag: Tysk

Kompetencemål for undervisningsfaget i tysk findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.

Modultype, -omfang og sprog

Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er tysk, men der kan læses relevant litteratur på andre sprog.

Kort beskrivelse af modulet

Dette modul har fokus på undervisningens tilrettelæggelse og arbejder med spørgsmål som: Hvordan kan den studerende planlægge, gennemføre og evaluere målorienteret tyskundervisning? Hvilke læremidler og læreprocesser understøtter en motiverende og varieret tyskundervisning?

Der arbejdes med:

 • planlægning, gennemførelse og evaluering af kommunikativ tyskundervisning til heterogene målgrupper
 • læremiddelanalyse og tilpasning deraf til konkrete målgrupper
 • medier og informationsteknologi som et pædagogisk/didaktisk redskab.

Der arbejdes løbende med udviklingen af de studerendes egen sproglige udvikling i lyset af modulets indholdsområder.

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6. Det anbefales at modul 3 læses som det sidste basismodul, dvs. efter modul 1 og modul 2.

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til undervisningsfaget tysk med 10 ECTS.

Modulets videngrundlag

Relevant forskningsbaseret viden og praksisviden om:

 • sprog, sprogtilegnelse og sproglig progression
 • tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af en kommunikativ funderet sprogundervisning
 • undervisningsmetoder til understøttelse af sprogtilegnelse
 • læremiddelanalyse – og udvikling
 • informationsteknologi og medier som pædagogisk/didaktiske redskaber
 • fremmedsprogsdidaktik.

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 3: Sprogtilegnelse

Kompetenceområde 4: Fremmedsprogsdidaktik

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

 • begrundet anvende teorier om sprogtilegnelse med fokus på reception og produktion samt kommunikationsstrategier i forhold til udvikling af egne og elevernes kommunikative færdigheder på tysk
 • begrundet planlægge, gennemføre og evaluere differentieret tyskundervisning med heterogene elevgrupper

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

motivere eleverne til selvstændigt brug og eksperimenter med sproget i samspil med andre

læreprocessers betingelser og faktorer

anvende teknologi og mediers muligheder for udvikling af såvel egen som elevers sprogtilegnelse

informationsteknologiens muligheder i forhold til egen og elevernes sprogtilegnelse

anvende lovgrundlag og gældende bestemmelser til fastlæggelse af mål og delmål i undervisningsplanlægning i samarbejde med eleverne og med inddragelse af data fra evalueringer

lovgrundlag, gældende bestemmelser og vejledninger nationalt og internationalt herunder viden om læremidler, om læringsmålstyret undervisning og evalueringsformer

udvælge læremidler og medier og tilpasse dem til konkrete undervisningsmål og målgrupper

læremidler og medier til anvendelse i tyskundervisningen

anvende forskningsresultater samt observationer til analyse og udvikling af egen undervisning

aktionslæring og andre undersøgelsesmetoder

anvende teorier, værktøjer og redskaber til udvikling af innovative kompetencer hos eleverne

teorier, værktøjer og redskaber til innovation i undervisningen

begrundet planlægge, gennemføre og evaluere læringsmålstyrede undervisningsforløb med anvendelse af forskellige metoder, undervisningsaktiviteter, samarbejdsformer og evalueringsformer i relation til heterogene elevgrupper

læringsmålstyret undervisning, undervisningsdifferentiering og progression, gennemførelse og evaluering af undervisningsforløb, tyskdidaktik og tyskdidaktisk forskning

Forankring i forskning og udvikling

Aktivt kritisk arbejde med relevant og ny forskningsbaseret viden inden for fremmedsprogsdidaktik. I modulet arbejder de studerende med eksemplariske metodisk-didaktiske tilgange i forhold til planlægning, gennemførelse samt evaluering af undervisningsforløb. Modulets teoretiske grundlag perspektiveres derved til undervisningssituationer, undervisningsforløb eller undervisningsmaterialer.

Modulets relation til praksis

Der knyttes an til praksisfeltet gennem analyse af læremidler samt planlægning, gennemførelse og evaluering af eksemplariske undervisningsforløb.  Den studerende skal løbende udfordres på egne kompetencer blandt andet gennem øvelses- og professionsorienteret undervisning, der knytter an til praksis i skolen. Desuden kan modulet knytte an til aktiviteter på en tilknyttet praksisskole.

Digitalisering og digital teknologi

De studerende skal kunne forholde sig til faget tysk og tysk sprog i en digitaliseret verden. I modulet skal de studerende, både individuelt samt kooperativt, arbejde kritisk analyserende, kreativt skabende, funktionelt  samt professionsrettet med fx:

 • en individuel, digital, multimodal portfolio
 • digitale medier og værktøjer
 • digitale læremidler
 • automatisering af anvendelse af digitale ordbøger og tekstkorrektionsværktøjer.

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Kategori

Arbejdstimer – i alt 275 timer

Primære arbejdsformer

1

49 (65 lektioner)

Undervisningen veksler mellem læreroplæg og studenteroplæg, mellem individuelt, partner- og gruppearbejde og indeholder bl.a.

 • vejledning og sparring (både med lærer og medstuderende, fx i forhold til portfolio, skriftlige produkter, undervisningsaktiviteter).
 • evaluering af arbejdsformer og læring.

2

121

Studiegruppearbejde i form af fx:

 • forberedelse til holdundervisningen
 • udarbejdelse af studieprodukter (75 at.) inkl. forberedelse af fremlæggelse
 • forberedelse til vejledning og af studiekollegial feedback
 • evaluering

3

100

Individuelt arbejde i form af fx

 • udarbejdelse af portfolio
 • forberedelse til holdundervisning og studiegruppearbejde
 • udarbejdelse af studieprodukter inkl. forberedelse af fremlæggelse
 • selvstændige studier, herunder litteratursøgning
 • evaluering

4

5

Deltagelse i arrangementer på uddannelsesinstitutioner eller kulturinstitutioner.

Deltagelseskrav

Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.

Samt gennemførelse af nedenstående:

Titel

Portfolio

Type/form

Digital, multimodal portfolio

Krav til indholdet

Portfolioen er et individuelt projekt.

Obligatorisk skal portfolioen indeholde skriftlige:

 • refleksioner på tysk over opnåelse af egne faglige mål og progression i modulet
 • resultater af en netbaseret sprogtest, inkl. refleksioner over strategier for egen sprogudvikling
 • refleksioner på tysk ift. min. 8 tekster/problemområder fra modulplanen.
 • Til studieproduktet: ”Tyskfagets didaktik”. a. Den skriftlige opgave, b. Mundtlig præsentation (powerpoint eller lignende) af undervisningsforløb
 • Til studieproduktet: ”Læremiddelanalyse” de anvendte slides.

Omfang

Svarende til de stillede krav

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Individuelt

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt. Bedømmelsen er individuel.

Respons

Portfoliosamtale på tysk med underviser i grupper a 2-3 studerende (30 min.)

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

Titel

Tyskfagets didaktik

Type/form

Skriftligt studieprodukt + fremlæggelse

Krav til indholdet

Ud fra en selvvalgt, af underviseren godkendt, problemstilling forankret i modulets kompetencemål udarbejdes et skriftligt studieprodukt. Der anvendes relevant tyskfaglig litteratur inden for modulets emneområder, og der indgår et performativt element i form af et skitseret undervisningsforløb, der skal præsenteres på holdet.

Omfang

3-5 normalsider + fremlæggelse (minimum 15 min.)

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Gruppearbejde i grupper med 2-4 deltagere

Der kræves aktiv deltagelse fra gruppen under alle fremlæggelser

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt Bedømmelsen er individuel.

Respons

Feedback på holdet fra medstuderende, kort skriftlig respons fra underviser

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

Titel

Læremiddelanalyse

Type/form

Mundtlig præsentation (powerpoint eller lignende)

Krav til indholdet

Med udgangspunkt i en analysemodel foretages en analyse af et læremiddel (digitalt eller analogt)

Omfang

Præsentation svarende til ca. 10-15 slides. Fremlæggelsens varighed varer min. 15 min. plus efterfølgende feedback fra medstuderende. Alle gruppedeltagere bidrager aktivt i fremlæggelsen

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Grupper af 2-4 studerende

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt Bedømmelsen er individuel.

Respons

Feedback på holdet fra medstuderende og underviser

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleverings­tidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og videnmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som bestået/ikke bestået. Såfremt det samlede resultat er ikke godkendt henvises til studieordningens del 2 om modulreparation.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V