Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

MODUL 2: Sprogundervisning og læreprocesser i tysk som fremmedsprog

Studieordning: 2019 (LU KP)

Fag: Tysk

Kompetencemål for undervisningsfaget tysk findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.

Modultype, -omfang og sprog

Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er tysk, men der kan også læses relevant litteratur på andre sprog.

Kort beskrivelse af modulet

Dette modul arbejder med en både teoretisk, praktisk og professionsrettet tilgang til mundtlig og skriftlig kommunikation.

Der arbejdes bl.a. med spørgsmål som: Hvad er sprog? Hvad er elevsprog? Hvad er målet for sprogundervisningen? Hvordan beskriver man sprog? Hvordan og hvorfor underviser man i sproglige elementer?

Udgangspunktet er kommunikativ kompetence i relation til faget i folkeskolen og læreruddannelsen, herunder fag- og sprogsyn.

Der arbejdes teoretisk såvel som erfaringsbaseret med

 • beskrivelse og analyse af intersprog i relation til målsproget tysk
 • den studerendes eget sprog såvel som rollen som sproglig vejleder og herunder den studerendes brug af hensigtsmæssigt metasprog til forskellige målgrupper
 • brug af forskellige former for hjælpemidler i forhold til analyse og beskrivelse af sprog
 • sprogtilegnelsesteorier herunder ordforrådstilegnelsesteorier.

Der arbejdes løbende med udviklingen af den studerendes egen sproglige udvikling i lyset af modulets indholdsområder.

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.

Det anbefales at modul 1 læses som det første basismodul, dvs. før modul 2 og 3.

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til undervisningsfaget tysk med 10 ECTS.

Modulets videngrundlag

Relevant forskningsbaseret viden og praksisviden om

 • kommunikation og sprogsystem
 • sprogtilegnelse, herunder intersprog og intersprogsudvikling
 • kommunikations og sprogtilegnelseskompetence, herunder tekstkompetence og strategisk kompetence
 • innovation
 • metoder til udvikling af kombinerede (receptive, produktive; mundtlige, skriftlige) færdigheder 
 • tilrettelæggelse af undervisning, der sigter mod sproglig forståelse og produktion.

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 2: Sprog

Kompetenceområde 3: Sprogtilegnelse

Kompetenceområde 4: Fremmedsprogsdidaktik

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

 • kommunikere spontant, klart og flydende mundtligt og skriftligt på tysk samt anvende formel og funktionel viden om sprog i forhold til egen og elevernes tysksproglige udvikling
 • begrundet anvende teorier om sprogtilegnelse med fokus på reception og produktion samt kommunikationsstrategier i forhold til udvikling af egne og elevernes kommunikative færdigheder på tysk
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret tyskundervisning med heterogene elevgrupper

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

analysere sammenhænge mellem sprogsyn, sprogtilegnelsessyn og sproglig viden

skolefagets begrundelse, fagsyn, indhold og historiske udvikling

analysere det tyske sprogs formsystem samt dets funktionelle brug i kommunikativ sammenhæng i skrift og tale

det tyske sprogs formsystem samt dets funktionelle brug i kommunikativ sammenhæng i skrift og tale

udtrykke sig hensigtsmæssigt mundtligt og skriftligt på tysk i heterogene kontekster og være et sprogligt forbillede for eleverne

tysksproget kommunikation i forskellige diskursive kontekster

understøtte udvikling af elevers intersproglige produktion og sproglige vækstpunkter

intersprog og intersprogsudvikling

planlægge, gennemføre og evaluere tilegnelsesprocesser af det tyske sprog, herunder formsystem og ordforråd, på grundlag af analyser af processer i sproglig forståelse og produktion

sprogtilegnelsesprocesser, herunder det tyske sprogs formsystem og ordforrådstilegnelse i relation til reception og produktion,

anvise hensigtsmæssige læringsstrategier for elever med forskellige læringsforudsætninger

sproglæringsstrategier

begrundet planlægge, gennemføre og evaluere læringsmålstyrede undervisningsforløb med anvendelse af forskellige metoder, undervisningsaktiviteter, samarbejdsformer og evalueringsformer i relation til heterogene elevgrupper

læringsmålstyret undervisning, undervisningsdifferentiering og progression, gennemførelse og evaluering af undervisningsforløb, tyskdidaktik og tyskdidaktisk forskning

anvende teorier, værktøjer og redskaber til udvikling af innovative kompetencer hos eleverne

teorier, værktøjer og redskaber til innovation i undervisningen

Forankring i forskning og udvikling

Aktivt kritisk arbejde med relevant og ny forskningsbaseret viden og kernebegreber inden for sprogtilegnelse og sprog og sprogbrug samt kommunikation. I modulet arbejder de studerende med intersprogsanalyse af autentiske elevtekster med baggrund i relevant teori. Modulets teoretiske grundlag perspektiveres løbende til undervisningssituationer, undervisningsforløb eller undervisningsmaterialer.

Modulets relation til praksis

Der knyttes, i det omfang der er muligt, an til praksisfeltet gennem anvendelse af autentiske elevtekster fra folkeskolens tyskundervisning. Elevteksterne anvendes til arbejdet med intersprogsanalyse og feedbackstrategier.

Digitalisering og digital teknologi

I modulet skal de studerende, både individuelt samt kooperativt, arbejde kritisk analyserende, kreativt skabende, funktionelt  samt professionsrettet med fx:

- en individuel, digital, multimodal portfolio

- digitale medier og værktøjer

- digitale læremidler

- automatisering af anvendelse af digitale ordbøger og tekstkorrektionsværktøjer.

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Kategori

 

Arbejdstimer, i alt 275 timer

Primære arbejdsformer

Kategori 1

49

(65 lektioner)

 

Undervisningen veksler mellem læreroplæg og studenteroplæg, mellem individuelt, partner- og gruppearbejde og indeholder bl.a.:

 • vejledning og sparring (både med lærer og medstuderende, fx i forhold til portfolio, skriftlige produkter, undervisningsaktiviteter).
 • evaluering af arbejdsformer og læring.

Kategori 2

121

Studiegruppearbejde i form af fx

 • forberedelse til holdundervisningen                                                                      
 • udarbejdelse af studieprodukter (75 at.) inkl. forberedelse af fremlæggelse                                                                                                
 • forberedelse til vejledning og af studiekollegial feedback                                                                                
 • evaluering

Kategori 3

100

Individuelt arbejde i form af fx

 • udarbejdelse af portfolio
 • forberedelse til holdundervisning og studiegruppearbejde                                                                        
 • udarbejdelse af studieprodukter inkl. forberedelse af fremlæggelse                                                                                                                                                  
 • selvstændige studier, herunder litteratursøgning                                                                                            
 • evaluering

Kategori 4

5

Deltagelse i arrangementer på uddannelsesinstitutioner eller kulturinstitutioner.

Deltagelseskrav

Internt bedømt, national modulprøve med fokus på den studerendes skriftlige kompetence på tysk.

Modulprøven er en 3 timers individuel skriftlig tilstedeværelsesprøve. Alle hjælpemidler er tilladt. Det er dog ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven.

Ved prøvestart udleveres en kort fagdidaktisk tekst på tysk (½-1 side) og en dertilhørende opgavestilling.

Beskrivelsen skrives på tysk med inddragelse af tekstoplæggets fagdidaktiske tema og skal opfylde det opstillede genrekrav. Opgavebesvarelsen er min. 1 ½ side (3600 anslag md mellemrum).

Bedømmelsesgrundlag:

- den studerende tysksproglige kompetence

- kvalitativ bedømmelse i forhold til besvarelsens fagdidaktiske indhold

Bedømmelse: Godkendt/ikke godkendt

Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.

Samt gennemførelse af nedenstående:

Titel

Portfolio

Type/form

Digital, multimodal portfolio

Krav til indholdet

Portfolioen er et individuelt projekt.

Obligatorisk skal portfolioen indeholde skriftlige:

 • refleksioner på tysk over opnåelse af egne faglige mål og progression i modulet
 • resultater af en netbaseret sprogtest, inkl. refleksioner over strategier for egen sprogudvikling
 • refleksioner på tysk ift. min. 8 tekster/problemområder fra modulplanen.
 • 2 intersprogsanalyser (på tysk eller dansk) – udformet i grupper af 2-3 studerende.

Desuden vedlægges:

 • Til studieproduktet ”Sprogtilegnelse. Teoribaseret praksisforslag”: a. Den skriftlige opgave, b. Det performative element - præsentation af undervisningsforløbet (powerpoint eller lignende).
 • Til studieproduktet: ”Intersprogsanalyse” den skriftlige opgave.

Omfang

Svarende til de stillede krav

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Individuelt

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt. Bedømmelsen er individuel.

Respons

Portfoliosamtale på tysk med underviser i grupper a 2-3 studerende (30 min.)

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

Titel

Sprogtilegnelse; teoribaseret praksisforslag

Type/form

Skriftlig studieprodukt + procesfremlæggelse

Krav til indholdet

Ud fra en selvvalgt af underviseren godkendt problemstilling forankret i modulets kompetencemål udarbejdes et skriftligt studieprodukt. Der anvendes relevant tyskfaglig litteratur inden for modulets emneområder, og der indgår et performativt element i form af et skitseret undervisningsforløb, der skal præsenteres på holdet. Det eksplicitte læringsmål for undervisningsforløbet er udvikling af elevens kommunikative kompetence.

Omfang

3-5 normalsider + procesfremlæggelse i minimum 20 minutter

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Gruppearbejde i grupper med 2-4 deltagere

Der kræves aktiv deltagelse fra deltagerne under alle fremlæggelser

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt.  Bedømmelsen er individuel.

Respons

Feedback på holdet fra medstuderende, kort skriftlig respons fra underviser

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

Titel

Intersprogsanalyse

Type/form

Skriftlig studieprodukt

Krav til indholdet

Intersproganalyse i skematisk form af elevtekst fra Fs 9 eller Fs 10.

Produktet kan skrives på dansk eller tysk.

Omfang

Max 5 normalsider

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Gruppearbejde i grupper med 2 deltagere

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt.  Bedømmelsen er individuel.

Respons

Kort skriftlig respons fra underviser

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleverings­tidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og videnmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som bestået/ikke bestået. Såfremt det samlede resultat er ikke godkendt henvises til studieordningens del 2 om modulreparation.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V