Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

MODUL 1: Interkulturel kommunikation

Studieordning: 2019 (LU KP)

Fag: Tysk

Kompetencemål for undervisningsfaget i tysk findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.

Modultype, -omfang og sprog

Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er tysk, men der kan også læses relevant litteratur på andre sprog.

Kort beskrivelse af modulet

Dette modul arbejder med at definere og udvikle interkulturel kommunikativ kompetence med fokus på tysk i et flersproget og multikulturelt samfund.

Der arbejdes med flg. spørgsmål: Hvad er kommunikativ kompetence? Hvad er interkulturel kompetence? Hvordan kan man arbejde med at udvikle såvel kommunikativ som interkulturel kompetence i folkeskolens tyskundervisning? Der arbejdes med

 • udvikling af interkulturel kommunikativ kompetence både i teori og praksis
 • tilrettelæggelse af tyskundervisning i folkeskolen ud fra den opnåede viden
 • relevant forskningsbaseret viden på området
 • udvikling af innovative kompetencer.

Der arbejdes løbende med udviklingen af de studerendes egen sproglige udvikling i lyset af modulets indholdsområder.

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.

Det anbefales at modul 1 læses som det første basismodul, dvs. før modul 2 og 3.

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til undervisningsfaget tysk med 10 ECTS.

Modulets videngrundlag

Relevant forskningsbaseret viden og praksisviden om

 • kommunikation og kultur
 • samfunds- og kulturforhold i tysktalende lande
 • interkulturalitet og kulturmøder
 • anvendelse af medier og it-værktøjer i tyskundervisningen
 • undervisningstilrettelæggelse, der sigter mod kulturforståelse
 • flersprogethedsdidaktik
 • innovation

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Kommunikation, kultur og internationalisering

Kompetenceområde 4: Fremmedsprogsdidaktik

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

 • analysere eksplicitte kulturelle og samfundsmæssige fænomener, sætte dem ind i en fagdidaktisk kontekst samt kommunikere hensigtsmæssigt mundtligt og skriftligt herom (1)
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret tyskundervisning med heterogene elevgrupper (4)

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

begrundet planlægge, gennemføre og evaluere læringsmålstyret tyskundervisning, der bidrager til udvikling af elevers kulturelle bevidsthed og interkulturelle kommunikative kompetencer

sammenhængen mellem sprog og kultur samt interkulturel kompetence,
tyskdidaktik og tyskdidaktisk forskning

forstå hovedindholdet i varierede tekster, sætte dem ind i deres historiske sammenhæng samt analysere, udvælge og anvende tekster og medier, der passer til tyskundervisningen i folkeskolen

samfunds- og kulturforhold i et historisk perspektiv, som det kommer til udtryk i litteratur, film, musik og medier

 

anvende digitale teknologier og interaktive medier hensigtsmæssigt i tyskundervisningen

it og medier i tyskundervisningen

planlægge, gennemføre og evaluere internationalt og tværfagligt samarbejde virtuelt og reelt med tysk som kommunikationssprog

interkulturelle møder og tysk i den internationale kontekst, både i forbindelse med undervisning, kultur og erhverv

samarbejde med kolleger om inddragelse af fremmedsproglige kompetencer i øvrige fag

tværfaglighed

begrundet planlægge, gennemføre og evaluere læringsmålstyrede undervisningsforløb med anvendelse af forskellige metoder, undervisningsaktiviteter, samarbejdsformer og evalueringsformer i relation til heterogene elevgrupper

læringsmålstyret undervisning, undervisningsdifferentiering og progression, gennemførelse og evaluering af undervisningsforløb, tyskdidaktik og tyskdidaktisk forskning

anvende teorier, værktøjer og redskaber til udvikling af innovative kompetencer hos eleverne

teorier, værktøjer og redskaber til innovation i undervisningen

Forankring i forskning og udvikling

Aktivt kritisk arbejde med relevant og ny forskningsbaseret viden inden for begreberne kultur og interkulturel kommunikation. I modulet arbejder de studerende med metode til produktion af empirisk data til undersøgelse af kulturelle genstandsfelter. Dette bliver perspektiveret til undervisningssituationer, undervisningsforløb eller undervisningsmaterialer.

Modulets relation til praksis

Der knyttes, i det omfang det er muligt, an til det kulturelle og didaktiske praksisfelt gennem en eller flere af følgende aktiviteter:

 • Udvikling, planlægning og evaluering af mindre undervisningsforløb/ undervisningsaktiviteter.
 • Læremiddelanalyse med fokus på, hvordan læremidlet udvikler elevernes interkulturelle kommunikative kompetence.
 • Struktureret produktion af data i forbindelse med et selvvalgt kulturelt genstandsfelt i forbindelse med studieturen, relevant for undervisningsfaget tysk i folkeskolen. Analyse af data samt perspektivering.

Digitalisering og digital teknologi

I modulet skal de studerende, både individuelt samt kooperativt, arbejde kritisk analyserende, kreativt skabende, funktionelt samt professionsrettet med fx:

 • en individuel, digital, multimodal portfolio
 • digitale medier og værktøjer
 • digitale læremidler
 • introduktion af digitale ordbøger og tekstkorrektionsværktøjer.

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Kategori

Arbejdstimer – i alt 275 timer

Primære arbejdsformer

1

49 (65 lektioner)

Undervisningen veksler mellem læreroplæg og studenteroplæg, mellem individuelt, partner- og gruppearbejde og indeholder bl.a.:

 • vejledning og sparring (både med lærer og medstuderende, fx i forhold til portfolio, skriftlige produkter og undervisningsaktiviteter).
 • studietur
 • evaluering af arbejdsformer og læring.

2

121

Studiegruppearbejde i form af fx:

 • forberedelse til holdundervisningen
 • udarbejdelse af studieprodukter (75 at.) inkl. forberedelse af fremlæggelse
 • forberedelse til vejledning og af studiekollegial feedback
 • forberedelse af studieturen
 • evaluering.

3

100

Individuelt arbejde i form af fx:

 • udarbejdelse af portfolio
 • forberedelse til holdundervisning og studiegruppearbejde
 • forberedelse til studietur
 • udarbejdelse af studieprodukter inkl. forberedelse af fremlæggelse
 • selvstændige studier, herunder litteratursøgning
 • evaluering.

4

5

Deltagelse i arrangementer på uddannelsesinstitutioner eller kulturinstitutioner.

Deltagelseskrav

Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.

Samt gennemførelse af nedenstående:

Titel

Portfolio

Type/form

Digital, multimodal portfolio

Krav til indholdet

Portfolioen er et individuelt projekt.

Obligatorisk skal portfolioen indeholde skriftlige:

 • refleksioner på tysk over opnåelse af egne faglige mål og progression i modulet
 • resultater af en netbaseret sprogtest, inkl. refleksioner over strategier for egen sprogudvikling
 • refleksioner på tysk ift. min. 8 tekster/problemområder fra modulplanen.

Desuden vedlægges:

 • Til studieproduktet: ”Eleven som etnograf”: a. En powerpoint el lignende der danner udgangspunkt for den mundtlige præsentation, b. Et visuelt præsentationsprodukt der dokumenterer undersøgelsernes resultat.
 • Til studieproduktet: ”Udvikling af et undervisningsforløb der fremmer elevernes interkulturelle kommunikative kompetence”.: a. Den skriftlige opgave; b. Powerpoint eller lignende (til den mundtlige fremlæggelse).

Omfang

Svarende til de stillede krav

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Individuelt

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt. Bedømmelsen er individuel.

Respons

Portfoliosamtale på tysk med underviseren i grupper a 2-3 studerende (30 min.)

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

Titel

Eleven som etnograf

Type/form

Før studieturen powerpoint (eller lignende) med undersøgelsesdesign inkl. mundtlig præsentation på tysk. Gennemførelse af undersøgelse på destinationen. Efter studieturen præsentation af et visuelt produkt (fx video) med resultater.

Krav til indholdet

Med udgangspunkt i det overordnede tema Eleven som etnograf vælger de studerende et afgrænset emne og forbereder på det grundlag selvstændige undersøgelser på studieturen. Forberedelse af kommunikation med informanter på studieturen skal indgå̊. Før turen præsenteres den oparbejdede viden samt planen for de selvstændige undersøgelser, på baggrund af ppt. eller lignende. Varighed min. 15 minutter. Præsentationen foregår på tysk.

Under turen gennemføres de planlagte undersøgelser. Efter turen producerer grupperne på baggrund af de indledende undersøgelser, samt undersøgelserne på studieturen, et visuelt præsentationsprodukt (fx video). Varighed min. 15 minutter. Præsentationen foregår på tysk.

Der kræves aktiv deltagelse fra hele holdet under alle fremlæggelser.

Omfang

Fremlæggelse svarende til ca. 10-15 slides. Fremlæggelsens varighed er min. 15 min. plus efterfølgende feedback.

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Gruppearbejde i grupper med 2-4 deltagere.

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt. Bedømmelsen er individuel.

Respons

Feedback på holdet fra medstuderende og underviser.

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan.

 

Titel

Udvikling af et undervisningsforløb, der fremmer elevernes interkulturelle kommunikative kompetence.

Type/form

Skriftlig besvarelse og fremlæggelse på tysk på holdet.

Krav til indholdet

Opgaven indeholder en kort præsentation af relevant fagdidaktisk teori, som omsættes til et undervisningsforløb med det læringsmål at understøtte elevernes interkulturelle kommunikative kompetence. Undervisningsforløbet skal beskæftige sig med historiske eller kulturelle fænomener fra de tysksprogede områder og tager udgangspunkt i autentiske tekster eller artefakter (fx film). Opgaven skrives på tysk.

Omfang

Opgavens omfang er på 5 sider. Undervisningsforløbet præsenteres for holdet på baggrund af ppt. eller lignende. Fremlæggelsens varighed er min. 15 min. Alle gruppemedlemmer skal bidrage aktivt.

Der kræves aktiv deltagelse fra deltagerne under alle fremlæggelser.

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Grupper på 2 -4 deltagere.

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt. Bedømmelsen er individuel.

Respons

Feedback på holdet fra medstuderende, kort skriftlig respons fra underviser. 

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan.

Betingelser for godkendelse af modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleverings­tidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og videnmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som bestået/ikke bestået. Såfremt det samlede resultat er ikke godkendt henvises til studieordningens del 2 om modulreparation.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V