Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

MODUL 2: Undervisning i sociologi, sociale og kulturelle forhold – I Danmark og verden. Samfundsfaglige undersøgelsesmetoder

Studieordning: 2019 (LU KP)

Fag: Samfundsfag

Kompetencemål for undervisningsfaget i samfundsfag findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.

Modultype, -omfang og sprog

Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.

Kort beskrivelse af modulet

Modulet giver den studerende kompetence i at undervise i det sociologiske og kulturelle område i samfundsfag i folkeskolen. Der arbejdes med hvordan man kan forestå en undervisning, der understøtter elevernes udvikling af en sociologisk og kulturel samfundsmæssig forståelse, der sætter dem i stand til at se sig selv som en del af samfundet. Et samfund, som de påvirker og påvirkes af.

Der lægges vægt på sociologiske teorier om forholdet mellem individ og fællesskab. Med udgangspunkt i de samfundsvidenskabelige discipliner, med særlig fokus på det sociologiske område, og fagdidaktisk teori og praksis, arbejdes der med, hvordan man begrundet planlægger, gennemfører, udvikler og evaluerer undervisning i sociale og kulturelle forhold i samfundsfag i folkeskolens 8.-10 klasse. Der arbejdes med problemstillinger i et lokalt, nationalt, regionalt og globalt perspektiv.

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.

Det anbefales at modul SA2 læses som det andet basismodul, dvs. efter modul SA1: Undervisning i politik, magt og demokrati – i Danmark og i verden og før modul SA3: Undervisning i velfærd, national- og privatøkonomi – fokus på aktuelle økonomiske problemstillinger i Danmark og verden.

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til undervisningsfaget samfundsfag med 10 ECTS.

Modulets videngrundlag

Empirisk forskning omkring elevers sociale og kulturelle forståelse, identitetsdannelse og udvikling.

Sociologisk teoriudvikling, fx klassiske, nutidige sociologiske teoretikere.

Sociologiske undersøgelser og forskning.

Samfundsfilosofi, med vægt på forholdet mellem individ og fællesskab.

Globaliseringsteori, både sociologiske og mere politologiske retninger.

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori og forskningsmetodik.

Fagdidaktisk og pædagogisk teori om undervisningsplanlægning og læring.

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 2: Sociale og kulturelle forhold samt globalisering
Kompetenceområde 4: Samfundsfaglige arbejdsmetoder og samfundsfagdidaktik

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i sociale og kulturelle forhold samt globalisering i samfundsfag i folkeskolens 8.-10. klasse. begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i samfundsfag med anvendelse af forskellige arbejdsformer og i brug af statistik og anden empiri i behandlingen af samfundsmæssige problemstillinger i folkeskolens 8.–10. klasse.

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

fremme elevernes forståelse for egen og andres identitetsdannelse og socialisering i et etnisk, kulturelt og religiøst heterogent Danmark

identitetsdannelse, socialisering, fællesskaber og ligestilling på lokalt og globalt niveau samt sociologiske teorier om modernitet og senmodernitet

inddrage begreber om social differentiering til beskrivelse af sociale forskelle i Danmark og i verden i undervisningen

sociologisk teori og undersøgelser af social differentiering og samfundsmæssig integration

styrke elevernes forståelse for forskellige samfundssyns fortolkning af hverdagsliv og levevis i et velfærdssamfund

samfundsfilosofiske og sociologiske perspektiver på forholdet mellem menneske og samfund

styrke elevers færdigheder i at analysere sammenhænge mellem regionale, europæiske samt globale processer og lokale kulturelle og etniske udtryk

sammenhænge mellem lokale, nationale, regionale, europæiske og globale begivenheder og udviklingsforløb og sociologiske teorier om migration

styrke elevers muligheder for at reflektere over politisk, kulturel og økonomisk globalisering

teori og empiriske undersøgelser af politisk, økonomisk og kulturel globalisering

fremme elevernes forståelse for sammenhænge mellem identitet, gruppedannelse og deres egen stillingtagen

sammenhænge mellem identitetsdannelse, gruppedannelse og stillingtagen

inddrage elevers eget it- og medieforbrug med henblik på udviklingen af deres kritiske tænkning

massemedier i et globalt perspektiv, herunder Internettet og it, samt betydningen for lokale fællesskaber

foretage enkle empiriske undersøgelser og analysere forskellige datatyper, herunder ved brug af it, og diskutere de videnskabsteoretiske problemstillinger i forhold til en undersøgelse

kvantitativ og kvalitativ metode samt samfundsvidenskabelig videnskabsteori

begrundet gennemføre læringsmålstyret samfundsfagsundervisning

samfundsdidaktik og fagdidaktisk forskning

formulere læringsmål for undervisningsforløb i samfundsfag og diskutere begrundelsen af disse med inddragelse af undersøgelser af elevgruppen

formulering af mål og læringsmål i samfundsfag, undersøgelser af elevers forudsætninger inden for fagets områder, metoder til vurdering af elevernes forudsætninger i samfundsfag

formulere beskrivelser af tegn på læring i samfundsfag, og anvende og designe egnede metoder til evaluering af elevernes udbytte af undervisningen og give fremadrettet feedback til eleverne

evaluering, beskrivelser af ”tegn på læring” og feedback til eleverne i samfundsfag

tilrettelægge undervisning med fokus på faglige begreber og læsning af faglige tekster

elevers tilegnelse af fagsprog og faglige begreber i samfundsfag, herunder faglig læsning

Forankring i forskning og udvikling

Der arbejdes i modulet med sociologisk primær litteratur til at behandle sociologiske problemstillinger, der er forankret i data fra fx komparative skoleundersøgelser som ICCS og Samfundsfagsundersøgelserne, CeFU’s ungdomsundersøgelser, VIVE’s trivselsundersøgelser om skolen, PISA eller andre komparative undersøgelser fra OECD. Målet er, at de studerende finder fortrolighed i at fremsøge og anvende komparative undersøgelser med både kvantitativ og kvalitativ empiri. På modulet arbejdes specifikt med den kvantitative og kvalitative metode, den fagdidaktiske forskning samt den samfundsvidenskabelige videnskabsteori.

Modulets relation til praksis

Modulet giver kompetence til at undervise i fagområdet og i at sammentænke fagets discipliner i undervisningen. Den studerende skal om muligt begrunde arbejdet med at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle et undervisningsforløb i faget samfundsfag. Modulet lægger også op til at samarbejde med SSP og ressourcepersoner omkring skolen og de udfordringer, der er i et differentieret samfund.

Digitalisering og digital teknologi

Modulet bearbejder massemedier, internettet og IT i et globalt perspektiv. Der arbejdes med teknologiens betydning for lokale fællesskaber. De studerende arbejder med udviklingen af deres egen kritiske tænkning i forhold til medier samt elevernes kritiske tænkning i forhold til deres eget IT- og medieforbrug. Der arbejdes med udgangspunkt i både undervisningsrelevante IT-værktøjer samt hverdagsorienterede digitale kommunikationsplatforme og informationskilder.

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Kategori

Arbejdstimer – i alt 275 timer

Primære arbejdsformer

1

49 (65 lektioner)

Undervisningen vil være baseret på underviseroplæg, gruppeøvelser, studenteroplæg, vejledning og evaluering. Endvidere arbejdes der i modulet med dialogbaseret undervisning, fx i form af CL-strukturer, som forudsætter aktiv deltagelse i undervisningen.

I løbet af modulet arbejder de studerende med underviserinitieret studiegruppeaktiviteter fx problemorienteret projektarbejde samt kvalitative og kvantitative undersøgelser af elevers læring i folkeskolen

2

175

100 timer til individuel forberedelse til undervisningen og 75 timer til studiegruppearbejde med opgaveskrivning og fremlæggelser

3

50

Holde sig orienteret om aktuelle samfundsforhold og den politisk/økonomiske udvikling i Danmark og verden gennem medier, aviser, podcasts mv. Den studerende skal selvstændigt læse relevant faglitteratur ud over det som direkte relaterer sig til undervisningen. Forberedelse af kompetencemålsprøver

4

1

Studenterinitieret vejlednings- eller feedbackbehov

Deltagelseskrav

Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.

Samt gennemførelse af nedenstående:

Titel

Ugens aktuelle

Type/form

Oplæg til diskussion af en aktuel begivenhed

Krav til indholdet

Oplægget kobles til modulets videngrundlag i form af en teori, en forklaringsmodel eller fagets centrale begreber, der kort defineres.

Omfang

10 min. redegørelse for kontekst, emne og problematisering

20 min. diskussion med ledelse og opsamling af diskussionen

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Forberedelsen af fremlæggelsen foretages som udgangspunkt i grupper på max 4 studerende. Selve oplægget holdes af en til to af gruppen valgt studerende

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt. Bedømmelsen er individuel

Respons

Mundtlig

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

Titel

Skriftlig opgave

Type/form

Skriftlig opgave på baggrund af læst faglig originaltekst

Krav til indholdet

En originaltekst udvælges – skal godkendes som relevant af underviser. På baggrund af originalteksten formuleres en problemformulering, der kobler modulets videngrundlag med empiri inden for modulets samlede forsknings- og udviklingsområde.

Problemformuleringen behandles med anvendelse af modulets litteratur samt originalteksten.

Omfang

8-10 sider

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Arbejdet med originaltekst, forskning og udvikling samt skrivning af opgaven foretages som udgangspunkt i grupper på max 4 studerende.

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt. Bedømmelsen er individuel

Respons

Skriftlig

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

Titel

Undervisningsplan

Type/form

En detaljeret undervisningsplan over et forløb i en 8. eller 9. klasse i et bestemt emne/tema inden for modulets indholdsmæssige rammer samt en faglig og fagdidaktisk refleksionstekst.

Krav til indholdet

En undervisningsplan samt en faglig og fagdidaktisk refleksionstekst, der indeholder overvejelser om emne, form og samfundsfaglig relevans. Undervisningsplanen og refleksionsteksten diskuterer og anvender minimum 2 faglige begreber og en eksemplarisk aktivitet.

Omfang

Undervisningsplan på minimum 4 uger samt en refleksionstekst på max 5 normalsider

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Undervisningsplan og refleksionstekst udarbejdet som udgangspunkt i grupper på max 4 studerende

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt. Bedømmelsen er individuel

Respons

Mundtlig eller skriftlig efter aftale mellem hold og underviser

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleverings­tidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og videnmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som godkendt/ikke godkendt. Såfremt det samlede resultat er ”ikke godkendt” henvises til studieordningens del 2 om modulreparation.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V