Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

MODUL 1: Undervisning i politik, magt og demokrati – i Danmark og i verden

Studieordning: 2019 (LU KP)

Fag: Samfundsfag

Kompetencemål for undervisningsfaget i samfundsfag findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.

Modultype, -omfang og sprog

Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.

Kort beskrivelse af modulet

Modulet giver den studerende kompetence i at undervise i politik, magt og demokrati; lokalt, nationalt, regionalt og globalt.

Formålet er, at den studerende kan forestå en undervisning, der fremmer elevernes demokratiske og politiske dannelse.

Med udgangspunkt i de samfundsvidenskabelige discipliner og fagdidaktisk teori og praksis arbejdes der med, hvordan man begrundet planlægger, gennemfører, udvikler og evaluerer undervisning i og med demokrati i samfundsfag i folkeskolens 8.-10. klasse.

Der arbejdes med, hvordan man samfundsvidenskabeligt kan analysere relevante problemstillinger inden for området politik, magt og demokrati.

Demokratiske grundspørgsmål – hvad er demokrati? belyst samfundsfilosofisk og politologisk.

Analyser af det danske politiske system og dets funktion i forhold til forskellige idealer om demokratiet.

Analyser og diskussion af demokratiet på europæisk plan.

Globale problemstillinger i forhold til demokratiet.

Samtidig arbejdes der med, hvordan eleverne i skolen kan forholde sig til og selv analysere samfundsmæssige problemstillinger inden for området.

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.

Det anbefales at modul 1 læses som det første basismodul, dvs. før modul SA2: Undervisning i sociologi, sociale og kulturelle forhold – I Danmark og verden. Samfundsfaglige undersøgelsesmetoder og modul SA3: Undervisning i velfærd, national- og privatøkonomi – fokus på aktuelle økonomiske problemstillinger i Danmark og verden.

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til undervisningsfaget samfundsfag med 10 ECTS.

Modulets videngrundlag

Modulet bygger på empirisk forskning inden for elevers samfundsfaglige kompetencer. Forskning og undersøgelser omkring samfundsfagsundervisning samt politisk og demokratisk dannelse i dansk og international kontekst.

Fagdidaktisk og pædagogisk teori om undervisningsplanlægning og læring.

Politologisk forskning og teori, herunder fx valgundersøgelser.

Politisk filosofi, fx demokratiteori.

Politisk sociologi, fx teorier og undersøgelser af vælgeradfærd.

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori.

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Politik, demokrati og deltagelse

Kompetenceområde 2: Sociale og kulturelle forhold samt globalisering

Kompetenceområde 4: Samfundsfaglige arbejdsmetoder og samfundsfagdidaktik

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i politiske problemstillinger og demokrati i samfundsfag i folkeskolens 8.-10. klasse. begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i sociale og kulturelle forhold samt globalisering i samfundsfag i folkeskolens 8.-10. klasse. begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i samfundsfag med anvendelse af forskellige arbejdsformer og i brug af statistik og anden empiri i behandlingen af samfundsmæssige problemstillinger i folkeskolens 8.–10. klasse.

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

inddrage elevers demokratiske handle- og deltagelsesmuligheder i samfundsfagsundervisning

demokrati, demokratiopfattelser og demokratiske processer

motivere elever til at tage stilling til det danske folkestyre gennem samfundsfagsundervisning

politiske systemer, magtformer, ideologier, interesser, ressourcer og indflydelse

analysere den aktuelle parlamentariske situation med anvendelse af relevante teorier og empiriske undersøgelser

den aktuelle parlamentariske situation, politiske partiers adfærd og vælgeradfærd

inddrage elektronisk kommunikation, herunder it, til styrkelse af elevernes demokratiske deltagelses- og beslutningsmuligheder

forskellige former for demokratisk deltagelse, herunder gennem brug af it

udvikle elevernes grundlag for at kunne reflektere over dansk deltagelse i EU-samarbejdet i et demokratisk perspektiv

Danmarks medlemskab af EU og det danske politiske systems relation til EU, EU’s institutioner, beslutningsprocedurer og integration

analysere udvalgte aktuelle politiske problemstillinger på europæisk plan og diskutere hvordan disse kan indgå i samfundsfagsundervisningen i folkeskolen

aktuelle europæiske politiske problemstillinger i EU

styrke elevernes færdigheder i at reflektere over Danmarks deltagelse i regionalt, europæisk og globalt samarbejde

Danmarks deltagelse i regionalt, europæisk og globalt samarbejde, herunder begreberne suverænitet og interdependens

styrke elevers færdigheder i at analysere forskellige former for magt og ressourcers indflydelse på samfundsmæssig deltagelse og politiske beslutningsprocesser lokalt og globalt

sammenhænge mellem forskellige aktørers magt, ressourcer og handlemuligheder på lokalt og globalt plan

inddrage elevernes hverdagsliv i forståelsen af sammenhænge mellem kulturbegreber, normer, værdier, levevis og deltagelsesformer

sociologiske og kulturelle sammenhænge mellem normer, værdier, levevis og deltagelsesformer

planlægge, lede, gennemføre og evaluere projektorganiseret og tværfaglig undervisning med inddragelse af den enkelte elevs forskellige læringsforudsætninger

problemformulering, projektarbejde og problemformulering, som undervisningsform, og inddragelse af det omgivende samfund i undervisningen, tværfaglighed

planlægge og gennemføre undervisning med afsæt i det juridiske grundlag for samfundsfaget

folkeskolens lovgrundlag og bestemmelser for samfundsfag

foretage fagligt begrundede materialevalg, herunder af digitale læremidler

anvendelse og analyse af forskellige former for kilder og læremidler til samfundsfagsundervisningen

Forankring i forskning og udvikling

Der arbejdes i modulet med litteraturreviews af, hvordan politiske aktører kan bidrage til elevernes samfundsfaglige kundskaber og demokratiske kompetencer gennem en vurdering af de skolemidler og læringsmuligheder, der er tilgængelige i fx politiske partier, Folketinget, EU, interesseorganisationer. Herunder inddrages empiriske data, der er frembragt af politiske organisationer og institutioner samt relevante forsknings- og udviklingsresultater.

Modulets relation til praksis

Modulet giver kompetence til at undervise i fagområdet og i at sammentænke fagets discipliner i undervisningen. Om muligt gennemføres et forløb i skolen, hvor den studerende begrundet planlægger, gennemfører, evaluerer og udvikler undervisning i og med demokrati i samfundsfag i folkeskolens 8. - 10 klasse, således at begrebet demokrati er kendt for eleverne, samt at elevernes demokratiske dannelse er styrket.

Digitalisering og digital teknologi

Der arbejdes i modulet med digitale platforme, herunder sociale medier, både i et elev- og et undervisningsperspektiv. Der fokuseres på den politiske debat i samfundet og mediernes rolle heri, ligesom der arbejdes med de teknologiske udfordringer i den politiske kommunikation. Der arbejdes om muligt med selv at skabe eller deltage i digitale oplysnings- og politiske kampagner.

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Kategori

Arbejdstimer – i alt 275 timer

Primære arbejdsformer

1

49 (65 lektioner)

Undervisningen er baseret på underviseroplæg, gruppeøvelser, studenteroplæg, vejledning og evaluering. Endvidere arbejdes der i modulet med refleksionsværktøjer, fx i form af rollespilsbaserede undervisningsmetoder, der kan synliggøre forskellige politiske holdninger i samfundet samt formidlingsteknikker for at styrke de studerendes argumentationsevner.

2

175

100 timer til individuel forberedelse til undervisningen og 75 timer til studiegruppearbejde med opgaveskrivning og fremlæggelser.

3

50

Holde sig orienteret om aktuelle samfundsforhold og den politisk/økonomiske udvikling i Danmark og verden gennem medier, aviser, podcasts mv. Den studerende skal selvstændigt læse relevant faglitteratur ud over det som direkte relaterer sig til undervisningen. Forberedelse af kompetencemålsprøver.

4

1

Studenterinitieret vejlednings- eller feedbackbehov.

Deltagelseskrav

Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.

Samt gennemførelse af nedenstående:

Titel

Ugens aktuelle

Type/form

Oplæg til diskussion af en aktuel begivenhed

Krav til indholdet

Oplægget kobles til modulets videngrundlag i form af en teori, en forklaringsmodel eller fagets centrale begreber, der kort defineres

Omfang

10 min. redegørelse for kontekst, emne og problematisering

20 min. diskussion med ledelse og opsamling af diskussionen

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Forberedelsen af fremlæggelsen foretages som udgangspunkt i grupper på max 4 studerende. Selve oplægget holdes af en til to af gruppen valgt studerende

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt. Bedømmelsen er individuel

Respons

Mundtlig

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

Titel

Mundtligt oplæg

Type/form

Fagligt oplæg på baggrund af læst fagligt værk

Krav til indholdet

Et samfundsfagligt værk – skal godkendes som relevant af underviser – læses og diskuteres. På baggrund af det læste holdes et oplæg for holdet. Oplægget er udarbejdet, så det reflekterer over aktuelle og væsentlige samfundsdebatter.

Omfang

Oplæg på 15-20 minutter evt. som videoaflevering

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Arbejdet med værk og skrivning af det mundtlig oplæg udarbejdes som udgangspunkt i grupper på max 4 studerende. Hvis oplægget holdes for holdet, holdes selve oplægget af en til to af gruppen valgt studerende. Hvis der anvendes andre fremlæggelsesformer, skal alle gruppemedlemmer fremlægge.

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt. Bedømmelsen er individuel

Respons

Mundtlig respons fra underviser eller peer to peer

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

Titel

Undervisningsplan

Type/form

En detaljeret undervisningsplan over et forløb i en 8. eller 9. klasse i et bestemt emne/tema inden for modulets indholdsmæssige rammer samt en faglig og fagdidaktisk refleksionstekst

Krav til indholdet

En undervisningsplan samt en faglig og fagdidaktisk refleksionstekst, der indeholder overvejelser om emne, form og samfundsfaglig relevans. I refleksionsteksten behandles og diskuteres minimum 2 centrale faglige begreber fra forløbet samt en eksemplarisk aktivitet.

Det skal vurderes, om de skolemidler og læringsmuligheder, der er tilgængelige i fx politiske partier, Folketinget, EU, interesseorganisationer kan bidrage til forløbet og elevernes samfundsfaglige kundskaber og demokratiske kompetencer.

Omfang

Undervisningsplan på minimum 4 uger samt en refleksionstekst på max 5 normalsider

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Undervisningsplan og refleksionstekst udarbejdet som udgangspunkt i grupper på max 4 studerende

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt. Bedømmelsen er individuel

Respons

Skriftlig

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleverings­tidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som godkendt/ikke godkendt. Såfremt det samlede resultat er ”ikke godkendt” henvises til studieordningens del 2 om modulreparation.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V