Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

MODUL 3: Natur, teknologi og samfund

Studieordning: 2019 (LU KP)

Fag: Natur/teknologi

Kompetencemål for undervisningsfaget i natur/teknologi findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.

Modultype, -omfang og sprog

Basis, lokalet udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.

Kort beskrivelse af modulet

I dette modul arbejdes med forskellige aspekter af mennesket og menneskets samspil med naturen. Hvert tema vil være karakteriseret ved både at indeholde naturfaglige aspekter samt fagdidaktiske aspekter i relation til undervisning i natur/teknologi i skolen. Der vil være fokus på belysning af sammenhænge og konsekvenser i forhold til ønskede udviklingsmål for levevilkår og livsbetingelser for mennesker både lokalt og globalt.

Følgende elementer vil være centrale:

 • Begrebet bæredygtighed og undervisning frem mod udvikling af handlekompetence hos eleverne i skolen
 • Gruppers forskellige interesser i forhold til brug af og udnyttelse af naturen og dens ressourcer vil indgå som en central del af undervisningen og hvordan dette kan indgå i undervisningen i skolen
 • Positive og negative konsekvenser ved anvendelsen af naturgrundlaget i forhold til ønskede udviklinger af livsbetingelser og levevilkår for dyr og mennesker
 • Menneskets fysiologi og sundhedsmæssige aspekter i forhold til miljø, livsstil og livskvalitet
 • Belysning af aktuelle, samfundsmæssige sammenhænge/problemstillinger (f.eks. energiforsyning, globale og lokale sundhedsaspekter og teknologiudviklingens betydning). Der vil både blive fokuseret på en faglig belysning af disse forhold og udvikling af den studerendes egen forståelse og stillingtagen
 • Sammenhæng mellem det lokale og det globale
 • Undervisningsmæssige aspekter af at betragte natur/teknologi som et almendannede fag
 • De fire delkompetencer( undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation) og deres betydning for undervisningens tilrettelæggelse og elevernes læring.

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.

Det anbefales at modul 3 læses som det tredje modul, dvs. efter modul 1 Natur/teknologi i indskolingen og modul 2 Natur/teknologi på mellemtrinnet.

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til undervisningsfaget natur/teknologi med 10 ECTS.

Modulets videngrundlag

Undervisningen baseres på nationale og internationale forsknings- og udviklingsarbejder, der omhandler, tematikker inden for naturfagsundervisning for skolens yngste elever. Indholdsområder vil bl.a. være: Naturfagenes betydning i grundskoleuddannelse, relevante naturfaglige kilder og fagdidaktiske tekster.

I studieforløbet indgår det teoretiske videngrundlag i vekselvirkning med viden fra praksisfeltet.

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Naturfagsdidaktik med henblik på elevers læring og almendannelse i natur/teknologi omhandler viden og færdigheder, som gør det muligt at reflektere over undervisningens hvorfor, hvad og hvordan og herigennem opbygge en lærerprofessionalisme i natur/teknologiundervisning.

Kompetenceområde 2: Natur/teknologi-undervisning i et kompetenceperspektiv. Omhandler kompetencebegrebets anvendelse i en fagdidaktisk sammenhæng samt argumentationer for de fire valgte naturfaglige delkompetencer som baggrund for udvikling af naturfaglig dannelse.

Kompetenceområde 3: Undervisning i natur/teknologis kerneområder (1): mennesket, sundhed og levevilkår, teknologifrembringelse og -anvendelse og menneskets interageren med naturgrundlaget.

Kompetenceområde 4: Undervisning i natur/teknologis kerneområder (2): Universets, Jordens og livets opståen, udvikling og beskrivelse samt de naturfænomener og teknologiske indretninger som elever møder i hverdagen.

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan:

 • begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden og færdigheder til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i natur/teknologi
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle natur/teknologiundervisning med henblik på at udvikle elevernes naturfaglige kompetencer.
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning om menneskets samspil med naturen og anvendelse af teknologi.
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere samt udvikle undervisning i natur/teknologi, der styrker elevernes evne til at forstå og forholde sig til de naturgivne og teknologiske udviklingsprocesser fra universets tilblivelse og til nutiden både på mikroplanet og på makroplanet.

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle læringsmålstyret undervisning i natur/teknologi på et naturfagsdidaktisk grundlag,

naturfagsdidaktik og naturfagsdidaktisk forskning

anvende forskellige undervisningsressourcer og vælge fysiske rammer i forhold til undervisningens naturfaglige mål og indhold under hensyntagen til såvel den enkelte elevs som grupper af elevers læreprocesser,

undervisningsressourcer i naturfag såsom lærebøger, laboratorier, multimodale og webbaserede læremidler, science centre, uderum, erhvervsvirksomheder, museer og it,

evaluere den enkelte elevs som grupper af elevers udbytte af undervisningen i natur/teknologi såvel formativt som summativt i relation til fagets læringsmål,

evaluering i naturfagsundervisning,

gennemføre natur/teknologiundervisning, der udvikler elevernes evne til at anvende fagsprog til at kommunikere om naturfaglige emner og problemstillinger,

elever og elevgruppers, herunder tosprogede elevers, hverdagssprog, fagsprog og begrebsdannelse i naturfagene,

gennemføre undervisning der udvikler og fastholder elevernes motivation og interesse for naturfag og

forhold der har betydning for fastholdelse og udvikling af elevernes interesse og motivation for naturfag og

inddrage eksempler på naturvidenskabens og teknologiens anvendelse i samfundet i natur/teknologiundervisningen

naturvidenskabernes anvendelse i samfundsmæssige, teknologiske og erhvervsmæssige kontekster samt didaktisk viden om inddragelse af omverden i undervisningen.

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning, der udvikler elevernes undersøgelseskompetence,

didaktisk teori om undersøgende arbejde i naturfagsundervisningen,

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle kompetenceudviklende natur/teknologi-undervisning, der er afpasset elevernes faglige og udviklingsmæssige niveau,

naturfaglige kompetencer, herunder undersøgelses-, modellerings-, perspektiverings-, og kommunikationskompetence,

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle natur/teknologiundervisning med historiske og filosofiske aspekter af naturvidenskaben,

hovedtræk af naturvidenskabernes og teknologiens historie og filosofi,

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle natur/teknologiundervisning, der udvikler elevernes evne til at designe, anvende og vurdere modeller til forståelse af naturfaglige fænomener og sammenhænge,

anvendelse af modeller i faget og i naturvidenskaben, herunder modellernes karakteristika og design samt erkendelsespotentialer,

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning der udvikler elevernes kommunikative og perspektiverende kompetence i forhold til problemstillinger hvor naturfaglig viden kan bidrage til vurdering og stillingtagen,

interessemodsætningers betydning for diskussion og vurdering af problemstillinger hvor naturfaglig viden kan bidrage til vurdering og stillingtagen,

inddrage eksempler på nyere naturvidenskabelig forskning i undervisning og

nyere forskning inden for naturvidenskab og

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle natur/teknologiundervisning i samarbejde med skolens øvrige fag og obligatoriske emner.

naturvidenskabernes bidrag i tværfagligt samarbejde med andre vidensområder.

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i ressourcer, ressourceforbrug og energistrømme med bæredygtighed som perspektiv,

ressourcer og energistrømme, vedvarende og ikke vedvarende energiformer,

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i menneskets fysiologi og anatomi med sundhedsmæssig handlekompetence som perspektiv,

menneskets fysiologi, anatomi, sundhedsundervisning,

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning, der inddrager lokalsamfundet,

udformning af lokal bebyggelse og infrastruktur,

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle natur/teknologiundervisning, hvor naturvidenskab og teknologi fremstår alment dannende og

naturvidenskabens bidrag til almen dannelse gennem perspektivering af fagets elementer og forståelse af omverdenen og

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning omhandlende interessemodsætninger knyttet til menneskers levevilkår forskellige steder på Jorden.

Begrebet bæredygtighed set i forhold til forskellige typer af samfund, hvor mennesket interagerer med naturgrundlaget

inddrage den lokale natur i undervisningen,

levende organismer, landskaber og levesteder,

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning om stoffer og materialer, som elever typisk møder i hverdagen, og

grundstoffer og materialers egenskaber og anvendelse, stofkredsløb og energiomsætning

Forankring i forskning og udvikling

Forsknings- og udviklingsarbejde er en del af KP’s interne strategiske indsats og resultater herfra bruges i undervisningen. Desuden vil forskningsresultater fra f.eks. Institut for Naturfagsdidaktik på Københavns Universitet (IND), naturfagsdidaktisk forskning fra Oslo Universitet (naturfag.no) og det danske naturfagscenter ASTRA blive anvendt. Formålet er at sikre, at de studerende er orienteret om de nyeste metoder og resultater i relation til faget. Ved arbejdet på materialet om sundhed, undervisningsforløbet om bæredygtighed og formidlingen af det aktuelle samfundsproblem skal de studerende inddrage den nyeste forskningsviden. På den måde kan den enkelte studerende også hente inspiration til en evt. bacheloropgave i natur/teknologi. Formålet er at en færdig natur/teknologilærer er orienteret om hvordan vedkommende i fremtiden kan udvikle sin natur/teknologiundervisning med inspiration fra forskning og udvikling.

Modulets relation til praksis

Praksis i skolen er omdrejningspunktet for modulets faglige indhold og de anvendte fagdidaktiske metoder. Først i den selvstændige udarbejdelse af et undervisningsmateriale til en udvalgt målgruppe og dernæst i det progressive undervisningsforløb hvor forsøgene skal afprøves og relateres til en udvalgt målgruppe. Til sidst skal de studerende prøve at formidle nyhedernes flimrende virkelighed til de ældste elever i natur/teknologi og på denne måde skærpe deres faglighed og didaktiske kunnen. Praksisinddragelsen sker med henblik på at sikre den enkelte studerendes udvikling af en solid professionsfaglighed, der sætter ham eller hende i stand til at varetage såvel en bred vifte af undervisningsopgaver som opgaver der ligger uden for men i tilknytning til undervisningen i natur/teknologi.

Digitalisering og digital teknologi

De studerende forventes fortsat at arbejde kritisk med digitale repræsentationer og modeller såvel som andre virtuelle, netbaserede og digitale redskaber som en integreret del af undervisningsfaget. Derudover arbejdes der eksplicit med teknologiudviklingens betydning. Det kan fx være ved arbejde med iterative designprocesser af produkter med en bæredygtig løsning. Et andet eksempel kan være betydningen af digitalisering eksemplificeret i en diskussion af f.eks. sundheds-apps. Dette sætter de studerende i stand til at arbejde med såvel konkrete elementer som dannelsesperspektiver i tilknytning til etik og teknologi.

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Kategori

Arbejdstimer i alt 275 timer

Primære arbejdsformer

1

49

(65 lektioner)

Undervisning og vejledning

Deltagelse i evalueringssekvenser.

2

121

Projekt- og gruppearbejde

Arbejde i uderummet/feltarbejde

Praksissamarbejde.

Arbejdet med modulets studieprodukter antages at tage 75 arbejdstimer.

3

100

Udarbejdelse af projekter

Informationssøgning.

 4

5

Selvstændige studieaktiviteter

Anden undervisning og foredrag

Arbejde med undervisning i anden sammenhæng eller litteraturstudier.

Deltagelseskrav

Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter. Den enkelte studerende er forpligtet til at være tilstede, når de produkter, som vedkommende er en del af fremlægges.

Samt gennemførelse af nedenstående:

Der kan være obligatoriske ekskursioner i forbindelse med gennemførelse af modulet. Disse vil fremgå af modulplanen. Ved frafald afleveres afløsningsopgave for manglende deltagelse.

Studieprodukt 1

Titel

Materiale om sundhed

Type/form

Fremlæggelse, evt skriftligt produkt

Krav til indholdet

Analyse og vurdering af sundhedsmateriale/kampagne eller egen produktion af materiale/forløb

Diskussion af sundhed og sundhedspædagogik

Omfang

Max 6 normalsider

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

I grupper på op til tre personer.

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er individuel

Respons

Mundtlig respons fra medstuderende

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

Studieprodukt 2

Titel

Bæredygtighed og interessekonflikter

Type/form

Skriftligt produkt

Krav til indholdet

Progressivt undervisningsforløb fra 1.-6. klasse med henblik på bæredygtighed

Der skal være mindst 1 praktisk arbejde/forsøg/eksperiment til natur/teknologi

Det praktiske arbejde i forløbet skal være afprøvet, gerne med børn, og dokumenteret

Omfang

Max 6 sider

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Grupper på op til tre personer

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er individuel

Respons

Skriftlig af underviser

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

Studieprodukt 3

Titel

Et aktuel miljø- eller sundhedsproblem med fokus på almendannelse

Type/form

Podcast, video eller anden digital formidlingsform

Krav til indholdet

Faglig redegørelse for aktuelt miljø- eller sundhedsproblem fra medierne med en 6.klasse som målgruppe

Dokumentation af diskussionen fra medierne

Refleksioner over naturfag som almendannelse i relation til problemet

Omfang

Maximum 2 minutters produkt foruden den mundtlige fremlæggelse

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Grupper på op til tre personer

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er individuel

Respons

Fremlæggelse på holdet og mundtlig respons

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

Studieprodukt 4

Titel

Fremlæggelse af naturfaglige elementer i natur/teknologi-faget

Type/form

Modulprøve

Krav til indholdet

Fremlæggelse af lodtrukken model med brug af centrale fagbegreber

Der trækkes lod mellem 30 modeller

De studerende kender indholdsområderne på forhånd

Ingen forberedelse eller hjælpemidler.

Omfang

5-10 minutters fremlæggelse.

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Individuelt

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået

Respons

Mundtlig

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleverings­tidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og videns mål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som bestået/ikke bestået. Såfremt det samlede resultat er ikke godkendt henvises til studieordningens del 2 om modulreparation.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V