Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

IntraSoL lukker i løbet af efteråret 2020. Hvis du bruger siden her, så bør du snarest muligt finde et alternativ, fx KP Intra, itslearning eller Teams (medarbejdere).

MODUL 2: Natur/teknologi på mellemtrinnet

NB: Ikke-aktuel studieordning. Den gældende studieordning findes på KP Intra under MIN UDDANNELSE: Studieordning.

Studieordning: 2019 (LU KP)

Fag: Natur/teknologi

Kompetencemål for undervisningsfaget i natur/teknologi findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.

Modultype, -omfang og sprog

Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.

Kort beskrivelse af modulet

I dette modul belyses de særlige problemstillinger, der vedrører natur/teknologi-undervisning i 4.-6.klasse. I perioden fra 4.-6. klasse ændrer elevernes interesse for naturvidenskab sig fra det enkle og umiddelbare til det mere strukturerede og specifikke. I modulet belyses forhold, som fastholder og styrker elevernes interesse for naturfag, deres praktiske færdigheder, kreativitet og evner til samarbejde og deres indblik i samspillet mellem menneske og natur. I modulet arbejdes især med:

 • Der arbejdes med progression, naturvidenskabelige kompetencer, og hvordan naturfaglige undervisningsressourcer og elevernes egne undersøgelser bidrager til at styrke natur/teknologi i det samlede skoleforløb
 • Fastholdelse og konsolidering af børnenes interesse for naturfaglige emner
 • Innovation og brugen af digitale læremidler og undersøgelser indgår som vigtige dele af studieprocessen også i forhold til anvendelse i skolen.
 • Faglig læsning og brug af læremidler
 • Ressourcer og energistrømme, og teknologianvendelse i hverdagen
 • Universets opståen og udvikling, solsystemet og planeten Jorden
 • Grundlæggende forhold for evolution og rubricering af det levende i grupper
 • De fire delkompetencers betydning for undervisningens tilrettelæggelse og elevernes læring.

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.

Det anbefales at modul 2 læses som det andet basismodul, dvs. efter modul 1 Natur/teknologi i indskolingen og før modul 3 Natur, teknologi og samfund.

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til undervisningsfaget natur/teknologi med 10 ECTS.

Modulets videngrundlag

Undervisningen baseres på nationale og internationale forsknings- og udviklingsarbejder, der omhandler, tematikker inden for naturfagsundervisning for skolens yngste elever. Indholdsområder vil bl.a. være: Naturfagenes betydning i grundskoleuddannelse, relevante naturfaglige kilder og fagdidaktiske tekster.

I studieforløbet indgår det teoretiske videngrundlag i vekselvirkning med viden fra praksisfeltet.

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Naturfagsdidaktik med henblik på elevers læring og almendannelse i natur/teknologi omhandler viden og færdigheder, som gør det muligt at reflektere over undervisningens hvorfor, hvad og hvordan og herigennem opbygge en lærerprofessionalisme i natur/teknologiundervisning.

Kompetenceområde 2: Natur/teknologi-undervisning i et kompetenceperspektiv. Omhandler kompetencebegrebets anvendelse i en fagdidaktisk sammenhæng samt argumentationer for de fire valgte naturfaglige delkompetencer som baggrund for udvikling af naturfaglig dannelse.

Kompetenceområde 3: Undervisning i natur/teknologis kerneområder (1): mennesket, sundhed og levevilkår, teknologifrembringelse og -anvendelse og menneskets interageren med naturgrundlaget.

Kompetenceområde 4: Undervisning i natur/teknologis kerneområder (2): Universets, Jordens og livets opståen, udvikling og beskrivelse samt de naturfænomener og teknologiske indretninger som elever møder i hverdagen.

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan:

 • begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden og færdigheder til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i natur/teknologi
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle natur/teknologi-undervisning med henblik på at udvikle elevernes naturfaglige kompetencer.
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning om menneskets samspil med naturen og anvendelse af teknologi.
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere samt udvikle undervisning i natur/teknologi, der styrker elevernes evne til at forstå og forholde sig til de naturgivne og teknologiske udviklingsprocesser fra universets tilblivelse og til nutiden både på mikroplanet og på makroplanet.

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle læringsmålstyret undervisning i natur/teknologi på et naturfagsdidaktisk grundlag,

naturfagsdidaktik og naturfagsdidaktisk forskning

anvende forskellige undervisningsressourcer og vælge fysiske rammer i forhold til undervisningens naturfaglige mål og indhold under hensyntagen til såvel den enkelte elevs som grupper af elevers læreprocesser,

undervisningsressourcer i naturfag såsom lærebøger, laboratorier, multimodale og webbaserede læremidler, science centre, uderum, erhvervsvirksomheder, museer og it,

evaluere natur/teknologiundervisning, såvel den enkelte elevs som grupper af elevers udbytte,

evaluering i naturfagsundervisning,

gennemføre natur/teknologiundervisning, der udvikler elevernes evne til at anvende fagsprog til at kommunikere om naturfaglige emner og problemstillinger,

elever og elevgruppers, herunder tosprogede elevers, hverdagssprog, fagsprog og begrebsdannelse i naturfagene,

gennemføre undervisning der udvikler og fastholder elevernes motivation og interesse for naturfag og

forhold der har betydning for fastholdelse og udvikling af elevernes interesse og motivation for naturfag og

inddrage eksempler på naturvidenskabens og teknologiens anvendelse i samfundet i natur/teknologiundervisningen.

naturvidenskabernes anvendelse i samfundsmæssige, teknologiske og erhvervsmæssige kontekster samt didaktisk viden om inddragelse af omverden i undervisningen.

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle  læringsmålstyret undervisning, der udvikler elevernes undersøgelseskompetence,

didaktisk teori om undersøgende arbejde i naturfagsundervisningen,

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udviklekompetenceudviklende natur/teknologi-undervisning, i samspillet mellem de naturfaglige kompetence, der er afpasset elevernes faglige og udviklingsmæssige progression,

naturfaglige kompetencer, herunder undersøgelses-, modellerings-, perspektiverings-, og kommunikationskompetence,

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle natur/teknologiundervisning med historiske og filosofiske aspekter af naturvidenskaben,

hovedtræk af naturvidenskabernes og teknologiens historie og filosofi,

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle natur/teknologiundervisning, der udvikler elevernes evne til at designe, anvende og vurdere modeller til forståelse af naturfaglige fænomener og sammenhænge,

anvendelse af modeller i faget og i naturvidenskaben, herunder modellernes karakteristika og design samt erkendelsespotentialer,

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning der udvikler elevernes kommunikative og perspektiverende kompetence i forhold til problemstillinger hvor naturfaglig viden kan bidrage til vurdering og stillingtagen,

interessemodsætningers betydning for diskussion og vurdering af problemstillinger hvor naturfaglig viden kan bidrage til vurdering og stillingtagen, og

inddrage eksempler på nyere naturvidenskabelig forskning i undervisning og

nyere forskning inden for naturvidenskab

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i ressourcer, ressourceforbrug og energistrømme med bæredygtighed som perspektiv,

ressourcer og energistrømme, vedvarende og ikke vedvarende energiformer,

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning hvor eleverne får indblik i og anvender processer til design og produktion af produkter,

teknologiudvikling, innovation og designprocesser,

inddrage den lokale natur i undervisningen,

levende organismer, landskaber og levesteder,

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning om livets udvikling i et naturvidenskabeligt perspektiv

systematik og evolution,

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning om stoffer og materialer, som elever typisk møder i hverdagen, og

grundstoffer og materialers egenskaber og anvendelse, stofkredsløb og energiomsætning og

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning om universet, solsystemet og planeten Jorden.

universets opståen og udvikling, solsystemet og planeten Jorden

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning, der inddrager lokalsamfundet,

udformning af lokal bebyggelse og infrastruktur

Forankring i forskning og udvikling

Forsknings- og udviklingsarbejde er en del af KP’s interne strategiske indsats og resultater herfra bruges i undervisningen. Desuden vil forskningsresultater fra f.eks. Institut for Naturfagsdidaktik på Københavns Universitet (IND), naturfagsdidaktisk forskning fra Oslo Universitet (naturfag.no) og det danske naturfagscenter ASTRA blive anvendt. Formålet er at sikre, at de studerende er orienteret om de nyeste metoder og resultater i relation til faget. Ved fremstilling af modeller, problemløsning om energi og ressourcer, fagtekster, undervisningsplaner og læremiddel-analyser skal de studerende forsøge at anvende den nyeste viden. Ideen er at opnå kompetencer til at udvikle god natur/teknologi-undervisning på baggrund af dette.

Modulets relation til praksis

Praksis i skolen er omdrejningspunktet for modulets faglige indhold og de anvendte fagdidaktiske metoder. Ved udviklingen af naturfaglige modeller, prototyper på energiløsninger samt analysen af undervisningsmateriale fra folkeskolen lægges der vægt på formidling til fagets målgruppe som er de 7-12 årige. Praksisinddragelsen sker med henblik på at sikre den enkelte studerendes udvikling af en solid professionsfaglighed, der sætter ham eller hende i stand til at varetage såvel en bred vifte af undervisningsopgaver som opgaver der ligger uden for men i tilknytning til undervisningen i natur/teknologi.

Digitalisering og digital teknologi

De studerende forventes fortsat at arbejde kritisk med digitale repræsentationer og modeller såvel som andre virtuelle, netbaserede og digitale redskaber som en integreret del af undervisningsfaget. Derudover arbejdes der i dette modul med nøglebegreber i forhold til teknologi, energi og ressourcer. Dette skal sætte de studerende i stand til at arbejde med såvel konkrete elementer såvel som dannelsesperspektiver og etik i en generel forståelse af teknologi.

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Kategori

Arbejdstimer i alt 275 timer

Primære arbejdsformer

1

49

(65 lektioner)

Undervisning og vejledning

Deltagelse i evalueringssekvenser.

2

121

Projekt- og gruppearbejde

Arbejde i uderummet/feltarbejde

Praksissamarbejde.

Arbejdet med modulets studieprodukter antages at tage 75 arbejdstimer.

3

100

Udarbejdelse af projekter

Informationssøgning.

 4

5

Selvstændige studieaktiviteter

Anden undervisning og foredrag

Arbejde med undervisning i anden sammenhæng eller litteraturstudier.

Deltagelseskrav

Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter. Den enkelte studerende er forpligtet til at være tilstede, når de produkter, som vedkommende er en del af fremlægges.

Samt gennemførelse af nedenstående:

Der kan være obligatoriske ekskursioner i forbindelse med gennemførelse af modulet. Disse vil fremgå af modulplanen. Ved frafald afleveres afløsningsopgave for manglende deltagelse.

Studieprodukt 1

Titel

Modeller af universet, solsystemet eller Jorden

Type/form

Model og fremlæggelse af et konkret fysisk produkt, der jævnføres med digitale modeller

Krav til indholdet

1 gruppeproduceret fysisk model

Udvælgelse af andre typer af modeller om samme indhold

Forberedelse af fremlæggelse for holdet, med efterfølgende diskussion på holdet, af modellernes positive og negative sider

Udarbejdelse af undervisningssekvens, hvor modellerne indgår med henblik på at udvikle elevers modelleringskompetence

Omfang

Modelfremstilling: 1 af gruppen fremstillet fysisk model

Fremlæggelse på holdet af den fysiske model og de andre typer af modeller

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Grupper på op til tre personer.

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er individuel

Respons

Mundtlig respons fra underviser og studerende som opponenter på holdet

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

Studieprodukt 2

Titel

Energi og ressourcer

Type/form

Posters og evt. en prototype/løsningsmodel

Krav til indholdet

Af posters skal følgende fremgå:

Autentisk problemstilling

Eksternt samarbejde med institutioner eller virksomheder udenfor KP

 Faglig argumentation
 

I tillæg til posters kan udarbejdes en prototype eller løsningsmodel som uddyber den valgte problemstilling vedr. energi og ressourcer.

Omfang

Posters evt. støttet af model

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Grupper på op til tre personer

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er individuel

Respons

Mundtlig feedback af underviser og studerende som opponenter på holdet

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

Studieprodukt 3

Titel

Evolution og systematik

Type/form

Skriftligt produkt-fagtekst og undervisningsplan

Krav til indholdet

Det skriftlige produkt består af to dele:

Selvproduceret fagtekst om evolution eller systematik med en folkeskolelærer i natur/teknologi som målgruppe, afprøv den gerne eksternt.

Et undervisningsforløb om tilpasning og variation med afsæt i institutionens samling af udstoppede dyr og andre artefakter

 

Desuden udarbejder gruppen en skriftlig feedback som opponentgruppe

Omfang

Fagtekst på min. 1 og max 3 normalsider

Undervisningsforløb på min. 1 og max 3 normalsider

Skriftlig feedback: min 1 og max 2 normalsider

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Individuel eller i grupper på max tre personer

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er individuel

Respons

Skriftlig fra opponentgruppe

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

Studieprodukt 4

Titel

Læremiddelanalyse

Type/form

Skriftligt produkt

Krav til indholdet

Analyse af læremiddel relateret til et af modulets faglige temaer:

 • Ressourcer
 • Energistrømme
 • Teknologianvendelse i hverdagen
 • Solsystemet og universet
 • Jorden
 • Evolution og systematik

Anvendelse af analysemodel til læremiddelanalyse

Analyse og vurdering af læremiddel eller en del af læremiddel

Fremstilling af læseguide til læremidlet

Begrundet undervisningsforløb, hvor læremiddel og læseguide anvendes

Omfang

Max 6 normalsider

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Individuel eller i grupper på max tre personer

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er individuel

Respons

Skriftlig fra underviseren

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleverings­tidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og videnmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som bestået/ikke bestået. Såfremt det samlede resultat er ikke godkendt henvises til studieordningens del 2 om modulreparation.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V