Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

MODUL 1: Natur/teknologi i indskolingen

Studieordning: 2019 (LU KP)

Fag: Natur/teknologi

Kompetencemål for undervisningsfaget i natur/teknologi findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.

Modultype, -omfang og sprog

Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.

Kort beskrivelse af modulet

I dette modul fokuseres på at planlægge og udvikle natur/teknologiundervisning med udgangspunkt i de yngste elevers interesser for de naturfaglige og teknologiske fænomener, eleverne møder i deres hverdag.
Gennem hele modulet lægges der særlig vægt på de fagdidaktiske problemstillinger, der vedrører natur/teknologiundervisning i 1.- 3. klasse og udvalgte faglige områder. Herunder:

 • Overgangen fra daginstitution til skole og indføring i skolens naturfaglige fagrække
 • Fastholdelse og konsolidering af børnenes interesse for naturfaglige emner
 • Børnenes oplevelser og fortolkninger af naturfaglige fænomener og sammenhænge i deres hverdag og nære omverden. Der arbejdes med, hvordan man gradvis udvikler et naturfagligt begrebsapparat og lærer at identificere og reflektere over naturfaglige problemstillinger
 • Undersøgelsesmetoder som direkte oplevelse, sansning, iagttagelse, beskrivelse, undersøgelse, stille spørgsmål og afprøvning med argumentation
 • Teknologi og ressourcer, udvalgte dyr og planter og deres livsbetingelser, lokal bebyggelse og infrastruktur, naturfaglige fænomener, som børn typisk møder i hverdagen f.eks. årstider
 • Sundhedsmæssige aspekter i forhold til miljø, livsstil og livskvalitet
 • De fire delkompetencers betydning for undervisningens tilrettelæggelse og elevernes læring
 • Læringsteori om børns kognitive udvikling set i forhold til naturfagenes abstrakte repræsentationsformer
 • Innovation og brug af digitale læremidler og undersøgelsesmetoder indgår som centrale dele af studieprocessen og i forhold til praksis i skolen.

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.

Det anbefales at modul 1 læses som det første basismodul, dvs. før modul 2 Natur/teknologi på mellemtrinnet og modul 3 Natur, teknologi og samfund.

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til undervisningsfaget natur/teknologi med 10 ECTS.

Modulets videngrundlag

Undervisningen baseres på nationale og internationale forsknings- og udviklingsarbejder, der omhandler tematikker inden for naturfagsundervisning for skolens yngste elever. Indholdsområder vil bl.a. være: Naturfagenes betydning i grundskoleuddannelse, relevante naturfaglige kilder og fagdidaktiske tekster.

I studieforløbet indgår det teoretiske videngrundlag i vekselvirkning med viden fra praksisfeltet.

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Naturfagsdidaktik med henblik på elevers læring og almendannelse i natur/teknologi omhandler viden og færdigheder, som gør det muligt at reflektere over undervisningens hvorfor, hvad og hvordan og herigennem opbygge en lærerprofessionalisme i natur/teknologiundervisning.

Kompetenceområde 2: Natur/teknologi-undervisning i et kompetenceperspektiv. Omhandler kompetencebegrebets anvendelse i en fagdidaktisk sammenhæng samt argumentationer for de fire valgte naturfaglige delkompetencer som baggrund for udvikling af naturfaglig dannelse.

Kompetenceområde 3: Undervisning i natur/teknologis kerneområder (1): mennesket, sundhed og levevilkår, teknologifrembringelse og -anvendelse og menneskets interageren med naturgrundlaget.

Kompetenceområde 4: Undervisning i natur/teknologis kerneområder (2): Universets, Jordens og livets opståen, udvikling og beskrivelse samt de naturfænomener og teknologiske indretninger som elever møder i hverdagen.

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

 • begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden og færdigheder til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i natur/teknologi
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle natur/teknologi-undervisning med henblik på at udvikle elevernes naturfaglige kompetencer.
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning om menneskets samspil med naturen og anvendelse af teknologi.
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere samt udvikle undervisning i natur/teknologi, der styrker elevernes evne til at forstå og forholde sig til de naturgivne og teknologiske udviklingsprocesser fra universets tilblivelse og til nutiden både på mikroplanet og på makroplanet.

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle læringsmålstyret undervisning i natur/teknologi på et naturfagsdidaktisk grundlag,

naturfagsdidaktik og naturfagsdidaktisk forskning

anvende forskellige undervisningsressourcer og vælge fysiske rammer i forhold til undervisningens naturfaglige mål og indhold under hensyntagen til såvel den enkelte elevs som grupper af elevers læreprocesser,

undervisningsressourcer i naturfag såsom lærebøger, laboratorier, multimodale og webbaserede læremidler, science centre, uderum, erhvervsvirksomheder, museer og it,

evaluere natur/teknologiundervisning, såvel den enkelte elevs som grupper af elevers udbytte,

evaluering i naturfagsundervisning,

gennemføre natur/teknologiundervisning, der udvikler elevernes evne til at anvende fagsprog til at kommunikere om naturfaglige emner og problemstillinger,

elever og elevgruppers, herunder tosprogede elevers, hverdagssprog, fagsprog og begrebsdannelse i naturfagene,

gennemføre undervisning der udvikler og fastholder elevernes motivation og interesse for naturfag og

forhold der har betydning for fastholdelse og udvikling af elevernes interesse og motivation for naturfag og

inddrage eksempler på naturvidenskabens og teknologiens anvendelse i samfundet i natur/teknologiundervisningen.

naturvidenskabernes anvendelse i samfundsmæssige, teknologiske og erhvervsmæssige kontekster samt didaktisk viden om inddragelse af omverden i undervisningen.

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle af læringsmålstyret undervisning, der udvikler elevernes undersøgelseskompetence,

didaktisk teori om undersøgende arbejde i naturfagsundervisningen,

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udviklekompetenceudviklende natur/teknologi-undervisning, i samspillet mellem de naturfaglige kompetence, der er afpasset elevernes faglige og udviklingsmæssige progression,

naturfaglige kompetencer, herunder undersøgelses-, modellerings-, perspektiverings-, og kommunikationskompetence,

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle natur/teknologiundervisning, der udvikler elevernes evne til at designe, anvende og vurdere modeller til forståelse af naturfaglige fænomener og sammenhænge,

anvendelse af modeller i faget og i naturvidenskaben, herunder modellernes karakteristika og design samt erkendelsespotentialer,

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning der udvikler elevernes kommunikative og perspektiverende kompetence i forhold til problemstillinger hvor naturfaglig viden kan bidrage til vurdering og stillingtagen,

interessemodsætningers betydning for diskussion og vurdering af problemstillinger hvor naturfaglig viden kan bidrage til vurdering og stillingtagen,

inddrage eksempler på nyere naturvidenskabelig forskning i undervisning og

nyere forskning inden for naturvidenskab og

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle natur/teknologiundervisning i samarbejde med skolens øvrige fag og obligatoriske emner.

naturvidenskabernes bidrag i tværfagligt samarbejde med andre vidensområder.

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning hvor eleverne får indblik i og anvender processer til design og produktion af produkter,

teknologiudvikling, innovation og designprocesser,

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle natur/teknologiundervisning, hvor der lægges vægt på naturvidenskabens og teknologiens almendannende potentialer og

naturvidenskabens bidrag til almen dannelse gennem perspektivering af fagets elementer og forståelse af omverdenen og

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning om naturfaglige fænomener, som elever møder i hverdagen,

naturfaglige og teknologiske hverdagsfænomener,

inddrage den lokale natur i undervisningen,

levende organismer, landskaber og levesteder,

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning om stoffer og materialer, som elever typisk møder i hverdagen, og

grundstoffer og materialers egenskaber og anvendelse, stofkredsløb og energiomsætning og

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i menneskets fysiologi og anatomi med sundhedsmæssig handlekompetence som perspektiv,

menneskets fysiologi, anatomi, sundhedsundervisning

Forankring i forskning og udvikling

Forsknings- og udviklingsarbejde er en del af KP’s interne strategiske indsats og resultater herfra bruges i undervisningen. Desuden vil forskningsresultater fra f.eks. Institut for Naturfagsdidaktik på Københavns Universitet (IND), naturfagsdidaktisk forskning fra Oslo Universitet (naturfag.no) og det danske naturfagscenter ASTRA blive anvendt. Formålet er at sikre, at de studerende er orienteret om de nyeste metoder og resultater i relation til faget. I temaopgaven, børneinterviewopgaven, naturundersøgelsen og det multimodale produkt skal de studerende forsøge at anvende den nyeste viden. Ideen er at opnå kompetencer til at udvikle god natur/teknologi-undervisning på baggrund af dette.

Modulets relation til praksis

Praksis i skolen er omdrejningspunktet for modulets faglige indhold og de anvendte fagdidaktiske metoder. Gennem interviewundersøgelsen i studieprodukterne undersøges børns måde at forstå nogle udvalgte fagbegreber på, og naturundersøgelsen relateres til et konkret undervisningsforløb i skolen og præsentationsformen af dataindsamlingen har betydning for budskab og målgruppe. Således sker praksisinddragelsen med henblik på at sikre den enkelte studerendes udvikling af en solid professionsfaglighed, der sætter ham eller hende i stand til at varetage såvel en bred vifte af undervisningsopgaver som opgaver der ligger uden for men i tilknytning til undervisningen i natur/teknologi.

Digitalisering og digital teknologi

De studerende forventes at arbejde kritisk med digitale repræsentationer og modeller såvel som andre virtuelle, netbaserede og digitale redskaber som en integreret del af undervisningsfaget. Dette felt introduceres i forbindelse med udarbejdelsen af et multimodalt digitalt produkt i relation til en praktisk undersøgelse af et naturfænomen. Fotos og video optaget med mobil og konkrete værktøjer på fx Skoletube anvendes. Præmissen for arbejdet er, at digitaliseringen skal styrke kvaliteten af den studerendes læringsproces i både et fagfagligt og et fagdidaktisk perspektiv samtidigt med, at den skal give de kommende natur/teknologi-lærere et bredt professionelt repertoire.

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Kategori

Arbejdstimer i alt 275 timer

Primære arbejdsformer

1

49

(65 lektioner)

Undervisning og vejledning

Deltagelse i evalueringssekvenser.

2

121

Projekt- og gruppearbejde

Arbejde i uderummet/feltarbejde

Praksissamarbejde.

Arbejdet med modulets studieprodukter antages at tage 75 arbejdstimer.

3

100

Udarbejdelse af projekter

Informationssøgning.

 4

5

Selvstændige studieaktiviteter

Anden undervisning og foredrag

Arbejde med undervisning i anden sammenhæng eller litteraturstudier.

Deltagelseskrav

Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter. Den enkelte studerende er forpligtet til at være tilstede, ved fremlæggelsen af de produkter, som vedkommende er deltager i.

Samt gennemførelse af nedenstående:

Der kan være obligatoriske ekskursioner i forbindelse med gennemførelse af modulet. Disse vil fremgå af modulplanen. Ved frafald afleveres afløsningsopgave for manglende deltagelse.

Studieprodukt 1

Titel

Temaopgave

Type/form

Skriftlig opgave. Analog eller digital opgave med tekst og evt. modeller

Krav til indholdet

Redegørelse for et fagfagligt spørgsmål med udgangspunkt i et af modulets temaer:

 • Dyr og planter livsbetingelser
 • Teknologi
 • Ressourcer
 • Lokalbebyggelse og Infrastruktur
 • Årstider
 • Krop og sundhed

Omfang

Temaopgaven skal være på minimum 3 normalsider

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Temaopgaven udarbejdes individuelt

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået

Respons

Underviseren registrer aflevering

Afleveringsfrist

Vil fremgå af modulplan

Studieprodukt 2

Titel

Børns hverdagsforestillinger om naturfænomener

Type/form

Skriftligt gruppeprodukt på baggrund af interview med børn i 1.-3.klasse

Krav til indholdet

Forud for udarbejdelsen af det skriftlige produkt:

Interviewguide forelægges underviseren inden interviewet

Interview med børn i 1.-3. klasse gennemføres af gruppen
 

Det skriftlige produkt skal indeholde:

Analyse og diskussion af interviews med reference til naturfagsdidaktisk teori

Fagtekst, der beskriver eller forklarer naturfænomenet

Forslag til undervisningssekvenser, der kan bringe eleverne videre i forhold til en naturfaglig forståelse af naturfænomenet.

Alle gruppemedlemmer skal deltage i alle faser af arbejdet.

 

Maximum 10 normalsider

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Grupper på op til tre personer.

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er individuel

Respons

Skriftlig respons fra underviser

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

Studieprodukt 3

Titel

Naturundersøgelse – af udvalgte planter og dyr i deres miljø

Type/form

Udstilling og fremlæggelse

Krav til indholdet

Levende materiale og data formidles til fælles udstilling på holdet

Udstillingen ledsages af en fremlæggelse.

 

Forud for udstillingen gennemføres følgende:

Undersøgelse af et naturområde på 2x2 meter over et semester med minimum et besøg om måneden, i alt 6 besøg

Undersøgelse af abiotiske og biotiske faktorer

Data samles og bearbejdes løbende med henblik på udstillingen

Omfang

Udstilling af konkrete artefakter og data–Fremlæggelse på holdet

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Grupper på op til tre personer

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er individuel

Respons

Mundtlig respons fra underviser og medstuderende som opponenter på holdet

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

Studieprodukt 4

Titel

Præsentation af data  fra undersøgelse af naturfænomen fra hverdagen

Type/form

Multimodalt digitalt produkt

Krav til indholdet

I det multimodale digitale produkt skal følgende fremgå:

Gennemført undersøgelse af et naturfænomen fra hverdagen

Metodiske overvejelser i forhold til undersøgelsen

Brug af forskellige og velvalgte repræsentationsformer til repræsentation af data

Refleksioner over valg af repræsentationsformer

Omfang

Multimodalt digitalt produkt som minimum formidles på holdets digitale platform

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

I grupper på op til tre personer

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er individuel

Respons

Mundtlig respons fra underviser og studerende som opponenter på holdet

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleverings­tidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og videns mål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som bestået/ikke bestået. Såfremt det samlede resultat er ikke godkendt henvises til studieordningens del 2 om modulreparation.

 

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V