Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

MODUL 3: Musik og læring i et oplevelses-, fortolknings- og formidlingsperspektiv

Studieordning: 2019 (LU KP)

Kompetencemål for undervisningsfaget i musik findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.

Modultype, -omfang og sprog

Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.

Kort beskrivelse af modulet

Den studerende tilegner sig færdigheder i at lytte til musik, fortolke og analysere musik samt at reflektere over musikken og musikalske forhold i samfund og kulturliv – nutidigt og historisk.

Der arbejdes med refleksion over musikalsk læring og undervisning, herunder fagbegrundelser, fagets dannelsesopgave, fagdidaktiske positioner, inkluderende læringsmiljøer, undervisningsdifferentiering, varierede aktivitetsformer samt vurdering og brug af læremidler.

Den studerende udtrykker forståelse for fortolkning og formidling af musik gennem individuel musikalsk udøvelse.

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6. Det anbefales at MU1 læses som det første basismodul, dvs. før MU3: Musik og læring i et oplevelses-, fortolknings- og formidlingsperspektiv.

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til undervisningsfaget musik med 10 ECTS.

Modulets videngrundlag

Faget har sin basis i to forskellige videns- og færdighedsdimensioner; en kunstnerisk og en vidensbaseret. Modulet bygger på teori og forskning vedrørende børn og unges musikalske udvikling og læring samt på teorier om musikkens kvaliteter og mangfoldighed.

Forskning vedrørende musikfaget i folkeskolen udgør et centralt grundlag.

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Musikudøvelse
Kompetenceområde 2: Musikalsk skaben
Kompetenceområde 3: Musikforståelse
Kompetenceområde 4: Musikdidaktik

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan:

  • begrundet lede musikalsk udfoldelse i et inkluderende klassefællesskab.
  • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle kreative musikalske processer på udfordrende og anerkendende måder, der udvikler elevers formåen til selvstændigt at skabe og udvikle musik.
  • varetage undervisning i musik som æstetisk, kulturelt, og historisk fænomen.
  • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i musik.

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

etablere læringsrum for elevers selvstændige arbejde med musikudøvelse

læreprocesser og organisering

skabe musik på baggrund af egne vokale og instru­men­tale færdigheder med musikalsk nysgerrighed, auten­ti­ci­tet og overblik

kreative processer, musikalsk interpretation og varierede udtryksformer

perspektivere musik som strukturelt, æstetisk, kulturelt og historisk fænomen

musik i et historisk, psykologisk, oplevel­ses­mæssigt, æstetisk og samfundsmæssig per­spek­tiv herunder forskellige musikkulturer, børne- og ungdomskulturer samt musik og medier

fortolke musik i et bredt udvalg af stilarter og genrer

musikteori og musikalsk analyse

udtrykke musikalsk forståelse gennem vokal og instru­men­tal udøvelse

hørelære, musikalsk frasering, instrument- og stemmeteknik og -brug i forskellige musikalske stilarter

formidle musik i forskellige genrer og stilarter fra forskellige historiske perioder

musikalske genrer, stilarter og musikhistorie

planlægge, gennemføre og evaluere varieret og aktive­ren­de undervisning i musiklytning og musik­oplevelse

metoder til musiklytning og musikalsk udvikling

analysere egen og andres musikundervisning med henblik på udvikling af musikundervisning i folkeskolen gennem anvendelse af data fra evalueringer

evalueringsmetoder og observation og iagt­tagelse som metoder til at skabe viden om musikundervisning i folkeskolen

analysere undervisningsmidler hensigtsmæssigt i forhold til undervisningens mål og centrale indhold samt resultater fra forskning og udviklingsarbejde

læremidler samt resultater fra forskning og udviklingsarbejde

anvende musikfaget i samspil med andre fag og aktiviteter på skolen

Tværfaglighed

bidrage til skolens almene dannelsesopgave både i musikfaget og på skolen generelt

musikkens betydning som motorisk/fysisk, psykologisk, socialt og kulturelt fænomen

formulere og anvende differentierede undervisnings- og læringsmål for musikundervisning

musikkens betydning som eksistentielt, æste­tisk, kulturbærende og identitetsskabende fænomen, begrundelser for musikfaget, musikfagets formål og indhold

udvælge undervisningsindhold til såvel enkelt­­aktiviteter som længere forløb differentieret og inkluderende

musikalsk læring og progression, undervisnings­differentiering, læreplaner i musik og lære­midler i musikfaget

varetage undervisning med øje for elevernes musikalske forudsætninger, udvikling og potentialer

musikpædagogisk teori, elevernes musikalske udvikling, æstetiske læreprocesser, musika­li­tetsteori

anvende it og anden teknologi som arbejdsredskab og kreativt værktøj

nodeskrivning på computer, it og internet­ressourcer

lede stemmearbejde, fællessang og en- eller flerstemmigt kor

kor/sang-metodik, indstudering, sanglige kulturer og traditioner

vejlede og lede sammenspil differentieret på baggrund af egen beherskelse af relevante instrumenter,

sammenspilsmetodik og instrumentkendskab,

lede musikaktiviteter med leg, dans, bevægelse og dramatisering

kroppens, bevægelsens og legens betydning for musikalsk udvikling og læring

arrangere musik og musikalske aktiviteter

arrangement, instrumentation og musikalske læremidler

Forankring i forskning og udvikling

Det er på dette musikmodul, at den studerende i mere udstrakt grad stifter bekendtskab med musikpædagogisk, akademisk forskning – dels som grundlag for musikdidaktik, dels i mødet med primærlitteratur i form af forskningsartikler.

Modulets relation til praksis

I modulet tilstræbes der at inddrage praksiserfaringer i samarbejde med skoler. Eksempler på samarbejde og relationer til praksis:

  • Samarbejde med organisationer eller orkestre, fx DR Musikariet, Enghave Barok, Copenhagen Phil eller LMS (Levende musik, i skolen) i forhold til koncertforberedende musikaktiviteter og udarbejdelse af relevant materiale med orkestre, friskoler, biblioteker, teatre mm.
  • Studieture med skolebesøg og udveksling i Danmark eller udland med fokus på musikundervisning og musikformidling i og uden for grundskolen.

Digitalisering og digital teknologi

Der arbejdes kritisk/analytisk med:

  • musikproduktion og -distribution, herunder ophavsret, i et digitaliseret samfund,
  • digitale læremidler og platforme og disses påvirkning af undervisning i musik.

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Kategori

Arbejdstimer – i alt 275 timer

Primære arbejdsformer

1

49 (65 lektioner)

Deltagelse i lærerinitieret holdundervisning.

Deltagelse i undervisning i sang og klaver.

Deltagelse i studiegruppearbejde med vejledning.

Eventuelt deltagelse i institutionens kor og evt. orkester.

2

121

Udarbejdelse af studieprodukter.

Forberedelse af undervisning, herunder læsning af litteratur.

Forberedelse til undervisning i sang og klaver tilpasset den enkelte studerende.

Evaluering af egen læring og deltagelse i hold- og studiegruppeundervisning.

Arbejde i studiegrupper.

Evt. feltarbejde på skole i forbindelse med ovennævnte praksissamarbejde.

3

100

Fordybelsesarbejde, fx på øvrige instrumenter eller i digitale musikprogrammer.

Organisering og udøvelse af ekspressive musikaktiviteter, fx deltagelse i band eller kor.

Aktiv deltagelse i uddannelsens eller en skoles musikliv herunder forberedelse af aktiviteter/koncertnumre.

Deltagelse i kultur- og musikliv.

4

5

Overværelse og deltagelse i faglige relevante koncerter, workshop, kurser, forelæsninger og konferencer samt studieture.

Modulholdmøder i forbindelse med planlægning og evaluering af studiegruppe, projektarbejde samt læringsmiljø.

Deltagelseskrav

Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.

Samt gennemførelse af nedenstående:

Titel

Musikforståelsesprojekt

Type/form

Fremlæggelse på baggrund af udarbejdet undervisningsmateriale

Krav til indholdet

De(n) studerende udarbejder et undervisningsmateriale i musikforståelse. Materialet præsenteres for holdet med praktisk gennemførelse af eksempel på udvalgt(e) aktivitet(er) fra materialet. Den studerende skal demonstrere indsigt i musikforståelse, som det optræder i folkeskolen og på læreruddannelsen, med inddragelse af varierede arbejdsformer.

Omfang

Fremlæggelse på 10-30 min. på baggrund af materiale på 2-3 sider plus evt. bilag.

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Individuelt eller i gruppe med 2-4 studerende.

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er altid individuel.

Respons

Mundtlig dialog på holdet – eventuelt med feedback fra responsgrupper

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

Titel

Musikledelse

Type/form

Indstudering og ledelse af musik

Krav til indholdet

Indstudering og ledelse af musik i eget eller andres arrangement. Alle studerende i en eventuel gruppe skal deltage aktivt i indstudering og musikledelse.

Omfang

Forløb på 10-20 min.

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Individuelt eller i gruppe med 2-3 studerende.

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er altid individuel.

Respons

Mundtlig dialog på holdet med feedback fra andre studerende

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

Titel

Sang og klaver

Type/form

Musikalsk præsentation

Krav til indholdet

Sang og klaver som musikudøvelse og musikledelsesredskab. Der lægges vægt på den studerendes evne til at anvende og prioritere egne kompetencer til formidlingen.

Omfang

Varighed 5-15 min.

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Individuelt.

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er altid individuel.

Respons

Mundtlig dialog på holdet

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleverings­tidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og videnmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som bestået/ikke bestået. Såfremt det samlede resultat er ikke godkendt henvises til studieordningens del 2 om modulreparation.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V