Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

MODUL 2: Musikledelse, musikalsk læring og undervisningsmetodik

Studieordning: 2019 (LU KP)

Fag: Musik

MODUL 2: Musikledelse, musikalsk læring og undervisningsmetodik

Kompetencemål for undervisningsfaget i musik findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.

Modultype, -omfang og sprog

Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.

Kort beskrivelse af modulet

Der er fokus på at udvikle de studerendes forudsætninger for ledelse af og deltagelse i udøvende musikalske aktiviteter, herunder sammenspil, kor og sang i grupper og individuelt.

Der arbejdes med musikteori, satsarbejde og arrangement rettet mod forskellige målgrupper.

Musikdidaktik indgår i relation til musikudøvelse.

Der lægges vægt på musikpædagogisk og -didaktisk refleksion over viden og færdigheder der indgår i modulets indholdsområder.

Der lægges endvidere særlig vægt på udvikling af den studerendes egne musikalske færdigheder.

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6. Det anbefales at MU1 læses som det første basismodul, dvs. før MU2: Musikledelse, musikalsk læring og undervisningsmetodik.

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til undervisningsfaget musik med 10 ECTS.

Modulets videngrundlag

Faget har sin basis i to forskellige videns- og færdighedsdimensioner; en kunstnerisk og en vidensbaseret. Modulet bygger på teori og forskning vedrørende børn og unges musikalske udvikling og læring samt på teorier om musikkens kvaliteter og mangfoldighed.

Forskning vedrørende musikfaget i folkeskolen udgør et centralt grundlag.

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Musikudøvelse
Kompetenceområde 2: Musikalsk skaben
Kompetenceområde 3: Musikforståelse
Kompetenceområde 4: Musikdidaktik

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan:

 • begrundet lede musikalsk udfoldelse i et inkluderende klassefællesskab.
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle kreative musikalske processer på udfordrende og anerkendende måder, der udvikler elevers formåen til selvstændigt at skabe og udvikle musik.
 • varetage undervisning i musik som æstetisk, kulturelt, og historisk fænomen.
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i musik.

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

vejlede og lede sammenspil differentieret på

baggrund af egen beherskelse af relevante

instrumenter

sammenspilsmetodik og instrumentkendskab samt analog og digital teknologi

anvende it og anden teknologi som arbejdsredskab og kreativt værktøj

lydbearbejdning, nodeskrivning på computer, it og internetressourcer

lede og akkompagnere fællessang og musikaktiviteter på klaver udtryksfuldt i et bredt udvalg af stilarter

musikteori, spilleteknik, repertoire, stilarter, instruktion og ledelse i forbindelse med klaverspil

anvende egen stemme musikalsk og nuanceret som hjælpemiddel og arbejdsredskab i undervisningen

stemmearbejde i relation til musikalsk og sproglig udvikling af egen og andres stemmer

lede stemmearbejde, fællessang og en- eller flerstemmigt kor i et bredt udvalg af genrer

udvikling af børns stemmer, sproglig udvikling, kor/sang-metodik, indstudering, sangligt repertoire, sanglige kulturer og traditioner

udtrykke sig musikalsk gennem instrumentalspil med forståelse for genre og teknik

musikalske genrer, motoriske/tekniske øveprocesser, musikalsk fortolkning

arrangere musik og musikalske aktiviteter i et bredt udvalg af stilarter for varierede målgrupper med forskellige pædagogiske formål

musikteori, notation, arrangement, instrumentation og satslære og musikalske læremidler

formulere og anvende differentierede undervisnings- og læringsmål for musikundervisning

musikkens betydning som eksistentielt, æstetisk, kulturbærende og identitetsskabende fænomen, begrundelser for musikfaget, musikfagets formål og indhold

udvælge undervisningsindhold til såvel enkeltaktiviteter som længere forløb differentieret og inkluderende

musikalsk læring og progression, undervisnings­differentiering, læreplaner i musik og læremidler i musikfaget

agere i forskellige musiklærerroller fra den myndige leder og dirigent til den lydhøre og inspire­rende igangsætter i og med musik

undervisningsmetodik, klasseledelse, musiklærer­roller, formidlingsstrategier samt formelle og uformelle læreprocesser

perspektivere musik som strukturelt, æstetisk, kulturelt og historisk fænomen

musik i et historisk, psykologisk, oplevelses­mæssigt, æstetisk og samfundsmæssigt perspektiv, herunder forskellige musikkulturer, børne- og ungdomskulturer samt musik og medier

Forankring i forskning og udvikling

Det musikpædagogiske arbejde med musikledelse og instruktion understøttes af systematisk refleksion over metodik, musikalsk analyse, satslære og inkluderende praksisser baseret på dansk og international forskning og udviklingsarbejde. Desuden arbejder de studerende med observations- og evalueringsmetodik med henblik på egen læring og på kompetencer i feedback.

Modulets relation til praksis

I modulet tilstræbes der at inddrage praksiserfaringer i samarbejde med skoler. Eksempler på samarbejde og relationer til praksis:

 • På skole(r): De studerende kan indgå aktivt i forskellige musikalske sammenhænge som fx: morgensang, kor, sanglege, stomp og sammenspil mm.
 • På læreruddannelsen: De studerende kan varetage et frivilligt tilbud til en grundskoles elever som kor, sammenspil, musikproduktion på computer mm.
 • Samarbejde med konservatorium rettet mod praksis, fortrinsvis i forbindelse med musikudøvelse.
 • Studieture med skolebesøg og udveksling i Danmark eller udland med fokus på musikundervisning og musikformidling i og uden for grundskolen.

Digitalisering og digital teknologi

Der arbejdes med:

 • nodeskrivning, fx Sibelius, MuseScore, Flat, Noteflight, som digitalt hjælperedskab for den kommende lærer i forbindelse med satslære og arrangement,
 • digitale instrumenter, fx drumpad, iPad, i forbindelse med sammenspil, improvisation og komposition,
 • kendskab til og analyse af digitale læremidler og platforme med fokus på musikudøvelse og
 • lyd- og videooptagelse som dokumentation og udgangspunkt for evaluering.

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Kategori

Arbejdstimer – i alt 275 timer

Primære arbejdsformer

1

49 (65 lektioner)

Deltagelse i lærerinitieret holdundervisning.

Deltagelse i undervisning i sang og klaver.

Deltagelse i studiegruppearbejde med vejledning.

Eventuelt deltagelse i institutionens kor og evt. orkester.

2

121

Udarbejdelse af studieprodukter.

Forberedelse af undervisning, herunder læsning af litteratur.

Forberedelse til undervisning i sang og klaver tilpasset den enkelte studerende.

Evaluering af egen læring og deltagelse i hold- og studiegruppeundervisning.

Arbejde i studiegrupper.

Evt. feltarbejde på skole i forbindelse med ovennævnte praksissamarbejde.

3

100

Fordybelsesarbejde, fx på øvrige instrumenter eller i digitale musikprogrammer.

Organisering og udøvelse af ekspressive musikaktiviteter, fx deltagelse i band eller kor.

Aktiv deltagelse i uddannelsens eller en skoles musikliv herunder forberedelse af aktiviteter/koncertnumre.

Deltagelse i kultur- og musikliv.

4

5

Overværelse og deltagelse i faglige relevante koncerter, workshop, kurser, forelæsninger og konferencer samt studieture.

Modulholdmøder i forbindelse med planlægning og evaluering af studiegruppe, projektarbejde samt læringsmiljø.

Deltagelseskrav

Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.

Samt gennemførelse af nedenstående:

Titel

Rotationskoncert

Type/form

Koncertfremførelse

Krav til indholdet

En rotationskoncert med de studerende med vokal og instrumental

optræden i grupper. Den studerende skal kunne varetage alle roller. Der lægges vægt på såvel de spille- og sangtekniske færdigheder som den musikalske helhedsoplevelse.

Omfang

2-3 numre

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

I grupper med 3-5 studerende.

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er altid individuel.

Respons

Mundtlig dialog på holdet

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

Titel

Musikledelse af eget arrangement

Type/form

Skriftligt arrangement og efterfølgende indstudering

Krav til indholdet

Arrangement af to numre med fokus på henholdsvis sammenspil og kor. Udarbejdelse af et instruktionsmateriale af førstnævnte rettet mod udøvende elever. It inddrages. Indstudering og ledelse af mindst et af arrangementerne. Alle studerende i en eventuel gruppe skal deltage aktivt i indstudering og musikledelse.

Omfang

Mindst 4-16 takter

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Individuelt eller i gruppe med 2-3 studerende.

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er altid individuel.

Respons

Mundtlig dialog på holdet – eventuelt på baggrund af peer-feedback af noteret arrangement

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

Titel

Fagdidaktisk projekt

Type/form

Synopsis med fremlæggelse

Krav til indholdet

De(n) studerende udarbejder en skriftlig fagdidaktisk synopsis relateret til kompetence­området musikalsk udøvelse som udgangspunkt for en mundtlig fremlæggelse. Den studerende skal demonstrere indsigt i musikudøvelse, musikledelsesmetoder/-roller og valg af indhold, som det optræder i folkeskolen og på læreruddannelsen.

Omfang

Højst 4-5 normalsider.

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Individuelt eller i gruppe med 2-3 studerende.

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er altid individuel.

Respons

Mundtlig dialog på holdet – eventuelt med feedback fra responsgrupper

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

Titel

Sang og klaver

Type/form

Musikalsk præsentation

Krav til indholdet

A capella sangudøvelse og brug af klaver med henblik på musikledelse. Der lægges vægt på musikledelseskompetencer, genre- og stilforståelse, musikalsk indlevelse, hensigtsmæssig og varieret brug af stemme og klaver.

Omfang

Varighed 5-15 min.

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Individuelt.

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er altid individuel.

Respons

Mundtlig dialog på holdet

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleverings­tidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og videnmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som bestået/ikke bestået. Såfremt det samlede resultat er ikke godkendt henvises til studieordningens del 2 om modulreparation.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V