Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

MODUL 1: Musikalske udtryksformer i undervisning og læring

Studieordning: 2019 (LU KP)

Fag: Musik

Kompetencemål for undervisningsfaget i musik findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.

Modultype, -omfang og sprog

Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.

Kort beskrivelse af modulet

Der er fokus på at udvikle de studerendes musikpædagogiske og didaktiske forudsætninger relateret til musik som undervisningsfag i folkeskolen.

Der arbejdes med varierede musikalske udtryksformer med krop, stemme, instrumenter og andre lydkilder.

Som en væsentlig del indgår kreative, æstetiske arbejdsformer og læreprocesser samt refleksion over viden og færdigheder opnået gennem arbejdet med de forskellige udtryksformer.

Der lægges endvidere særlig vægt på udvikling af den studerendes egne musikalske færdigheder.

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.

Det anbefales at MU1 læses som det første basismodul, dvs. før MU2: Musikledelse, musikalsk læring og undervisningsmetodik og MU3: Musik og læring i et oplevelses-, fortolknings- og formidlingsperspektiv.

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til undervisningsfaget musik med 10 ECTS.

Modulets videngrundlag

Faget har sin basis fra to forskellige videns- og færdighedsdimensioner; en kunstnerisk og en vidensbaseret. Modulet bygger på teori og forskning vedrørende børn og unges musikalske udvikling og læring samt på teorier om musikkens kvaliteter og mangfoldighed.

Forskning vedrørende musikfaget i folkeskolen udgør et centralt grundlag.

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Musikudøvelse
Kompetenceområde 2: Musikalsk skaben
Kompetenceområde 3: Musikforståelse
Kompetenceområde 4: Musikdidaktik

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan:

 • begrundet lede musikalsk udfoldelse i et inkluderende klassefællesskab.
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle kreative musikalske processer på udfordrende og anerkendende måder, der udvikler elevers formåen til selvstændigt at skabe og udvikle musik.
 • varetage undervisning i musik som æstetisk, kulturelt, og historisk fænomen.
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i musik.

Færdighedsmål: Den studerende kan

Videnmål: Den studerende har viden om

akkompagnere fællessang og musikaktiviteter på klaver udtryksfuldt i et bredt udvalg af stilarter

musikteori, spilleteknik, repertoire, stilarter, instruktion og ledelse i forbindelse med klaverspil

anvende egen stemme musikalsk og nuanceret som hjælpemiddel og arbejdsredskab i undervisningen

stemmearbejde i relation til musikalsk og sproglig udvikling og udvikling af egen og andres stemmer

udtrykke sig musikalsk gennem instrumentalspil med forståelse for genre og teknik

musikalske genrer, motoriske/tekniske øveprocesser, musikalsk fortolkning

lede stemmearbejde, fællessang og én- eller flerstemmigt kor i et bredt udvalg af genrer

 

udvikling af børns stemmer, sproglig udvikling, kor/sang-metodik, indstudering, sangligt repertoire, sanglige kulturer og traditioner

lede musikaktiviteter med leg, dans, bevægelse og dramatisering med øje for elevers potentialer og forudsætninger

kroppens, bevægelsens og legens betydning for musikalsk udvikling og læring

arrangere musik og musikalske aktiviteter i et bredt udvalg af stilarter for varierede målgrupper med forskellige pædagogiske formål

musikteori, notation, arrangement, instrumentation og satslære og musikalske læremidler

lede kreative musikalske processer i vokal-, bevægelses- og instrumentalaktiviteter, herunder såvel komposition som improvisation

kreative processer, eksperimentelt arbejde, teorier om improvisation og komposition samt musikkens æstetiske og innovative potentialer

planlægge, gennemføre og evaluere varieret og aktiverende undervisning i musiklytning og musikoplevelse

metoder til musiklytning og musikalsk udvikling

formulere og anvende differentierede undervisnings- og læringsmål for musikundervisning

musikkens betydning som eksistentielt, æstetisk, kulturbærende og identitetsskabende fænomen, begrundelser for musikfaget, musikfagets formål og indhold

udvælge undervisningsindhold til såvel enkeltaktiviteter som længere forløb differentieret og inkluderende

musikalsk læring og progression, undervisningsdifferentiering, læreplaner i musik og læremidler i musikfaget

agere i forskellige musiklærerroller fra den myndige leder og dirigent til den lydhøre og inspire­rende igangsætter i og med musik

undervisningsmetodik, klasseledelse, musiklærerroller, formidlingsstrategier samt formelle og uformelle læreprocesser

varetage undervisning med øje for elevernes musikalske forudsætninger, udvikling og potentialer

musikpædagogisk teori, elevernes musikalske udvikling, æstetiske læreprocesser, musikalitetsteori

bidrage til skolens almene dannelsesopgave både i musikfaget og på skolen generelt

musikkens betydning som motorisk/fysisk, psykologisk, socialt og kulturelt fænomen

Forankring i forskning og udvikling

Dansk og international musikpædagogisk forskning og udviklingsarbejde inddrages i hensigtsmæssigt omfang, i særdelshed vedrørende kreativitet og skabende musikalsk arbejde. Der tilstræbes en balance mellem videngrundlag, der har rod i ars- og scientia-tilgange.

Modulets relation til praksis

I modulet tilstræbes der at inddrage praksiserfaringer i samarbejde med skoler. Eksempler på samarbejde og relationer til praksis:

 • På skole(r): De studerende kan indgå aktivt i forskellige musikalske sammenhænge som fx: morgensang, kor, sanglege, stomp og sammenspil mm.
 • På læreruddannelsen: De studerende kan varetage et frivilligt tilbud til en grundskoles elever som kor, sammenspil, musikproduktion på computer mm.
 • Studieture med skolebesøg og udveksling i Danmark eller udland med fokus på musikundervisning og musikformidling i og uden for grundskolen.

Digitalisering og digital teknologi

Der arbejdes med:

 • digital lydbehandling, fx Audacity, Soundtrap, med henblik på skabende arbejde med lyd, lydkunst og „musique concrète “,
 • programmer til komposition, arrangement og musikproduktion, fx Garageband, Everyday Looper, Soundtrap, med henblik på skabende musikalsk arbejde,
 • nodeskrivning, fx Sibelius, MuseScore, Flat, Noteflight, som digitalt hjælperedskab for den kommende lærer i forbindelse med simpel notation af sange med becifring m.v., og
 • peer-feedback som eksempel på uddannelsesteknologi.

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Kategori

Arbejdstimer – i alt 275 timer

Primære arbejdsformer

1

49 (65 lektioner)

Deltagelse i lærerinitieret holdundervisning.

Deltagelse i undervisning i sang og klaver.

Deltagelse i studiegruppearbejde med vejledning.

Eventuelt deltagelse i institutionens kor og evt. orkester.

2

121

Udarbejdelse af studieprodukter.

Forberedelse af undervisning, herunder læsning af litteratur.

Forberedelse til undervisning i sang og klaver tilpasset den enkelte studerende.

Evaluering af egen læring og deltagelse i hold- og studiegruppeundervisning.

Arbejde i studiegrupper.

Evt. feltarbejde på skole i forbindelse med ovennævnte praksissamarbejde.

3

100

Fordybelsesarbejde, fx på øvrige instrumenter eller i digitale musikprogrammer.

Organisering og udøvelse af ekspressive musikaktiviteter, fx deltagelse i band eller kor.

Aktiv deltagelse i uddannelsens eller en skoles musikliv herunder forberedelse af aktiviteter/koncertnumre.

Deltagelse i kultur- og musikliv.

4

5

Overværelse og deltagelse i faglige relevante koncerter, workshop, kurser, forelæsninger og konferencer samt studieture.

Modulholdmøder i forbindelse med planlægning og evaluering af studiegruppe, projektarbejde samt læringsmiljø.

Deltagelseskrav

Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.

Samt gennemførelse af nedenstående:

Titel

Digital lydproduktion

Type/form

Lydfil

Krav til indholdet

Kort digital lydkomposition med behandlet konkret lyd. Der lægges vægt på musikalsk eksperimenteren, grundighed og kvalitet.

Omfang

Varighed: Cirka/godt 1 minut.

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Individuelt eller i gruppe med 2-3 studerende.

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er altid individuel.

Respons

Peer-feedback på baggrund af bedømmelseskriterier.

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

Titel

Musik og bevægelse

Type/form

Fremvisning

Krav til indholdet

Fremvisning af et musikalsk forløb med inddragelse af krop og bevægelse, fx dans, koreografi, stomp, bodypercussion.

Omfang

Cirka 3-7 min.

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Gruppe med 3-7 studerende.

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er altid individuel.

Respons

Mundtlig dialog på holdet

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

                            

Titel

Ledelse af egen komposition

Type/form

Notation af kompositionen og efterfølgende indstudering

Krav til indholdet

It-notation af selvarrangeret komposition. Indstudering og ledelse af musikken. Ved grupper skal alle studerende deltage aktivt i indstudering og musikledelse.

Omfang

Cirka 4-16 takter

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Individuelt eller i gruppe med 2-3 studerende.

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er altid individuel.

Respons

Mundtlig dialog på holdet – eventuelt på baggrund af peer-feedback af noteret komposition

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

                                          

Titel

Fagdidaktisk projekt

Type/form

Synopsis med fremlæggelse

Krav til indholdet

De(n) studerende udarbejder en skriftlig fagdidaktisk synopsis relateret til kompetence­området musikalsk skaben som udgangspunkt for en mundtlig fremlæggelse. Den studerende skal demonstrere indsigt i kreativitet og musikalsk skaben, som det optræder i folkeskolen og på læreruddannelsen.

Omfang

Højst 4-5 normalsider.

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Individuelt eller i gruppe med 2-3 studerende.

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er altid individuel.

Respons

Mundtlig dialog på holdet – eventuelt med feedback fra responsgrupper

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

Titel

Sang og klaver

Type/form

Musikalsk præsentation

Krav til indholdet

Sangudøvelse og brug af klaver med henblik på musikledelse. Der lægges vægt på hensigtsmæssig anvendelse af notation, håndværksmæssige færdigheder, velfungerende akkompag­nement og inspirerende musikalsk udtryk.

Omfang

Varighed 5-15 min.

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Individuelt.

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er altid individuel.

Respons

Mundtlig dialog på holdet

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleverings­tidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og videnmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som bestået/ikke bestået. Såfremt det samlede resultat er ikke godkendt henvises til studieordningens del 2 om modulreparation.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V