Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

MODUL 3: Matematiske sammenhænge (matematiklæring og -undervisning)

Studieordning: 2019 (LU KP)

Kompetencemål for undervisningsfaget i matematik findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.

Modultype, -omfang og sprog

Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.

Kort beskrivelse af modulet

Modulet omhandler elevers udvikling af matematisk kompetence i arbejdet med matematik som redskab på 4.-10. klassetrin. Denne udvikling belyses i et samspil mellem et matematikdidaktisk perspektiv, et praksisperspektiv og et matematikfagligt perspektiv.

I det matematikdidaktiske perspektiv lægges vægten på forskellige tiltag til en differentieret og inkluderende undervisning for elever med særlige behov. I dette perspektiv inddrages elevers brug af forskellige sprog.

I praksisperspektivet lægges vægten på matematiklærerens forskellige samarbejdsrelationer både i og uden for skolen knyttet til aldersgruppen.

Det matematikfaglige perspektiv belyser matematikkens muligheder og begrænsninger som beskrivelses- og analyseredskab; centralt placeret er funktionsbegrebet og anvendelsen heraf i praksis.

Gennem arbejdet med digitale teknologier opnås kompetence i at repræsentere matematik på forskellige måder og indsigt i, hvordan disse repræsentationer kan understøtte elevers læring.

Forudsætninger for at læse modulet

Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.

Det anbefales, at modul 3 læses som det sidste basismodul, dvs. efter modul 1 og 2.

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til undervisningsfaget matematik med 10 ECTS.

Modulets vidensgrundlag

Modulet bygger på forskningsbaseret teori og viden om:

  • Matematisk problembehandling og matematiske repræsentationer
  • Funktioner, vækstmodeller og anvendt matematik i tværfaglige temaer
  • Elevers sproglige udvikling og elever med særlige behov

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Matematiske emner

Kompetenceområde 2: Matematiske kompetencer

Kompetenceområde 3: Matematikdidaktik

Kompetenceområde 4: Matematiklærerens praksis

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan:

  • planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle matematikundervisning, hvor de matematiske emner gennem indsigt i videnskabsfaget matematik, dets anvendelse og historiske udvikling relateres til elever, undervisning og læreplaner.
  • stimulere udvikling af elevers matematiske kompetencer gennem udfordrende spørgsmål og svar i, om og med matematik samt anvendelse af sprog og redskaber i matematik relateret til undervisning på 4.-10. klassetrin.
  • beskrive, analysere og vurdere undervisning i og elevers læring af matematik med støtte i matematikdidaktisk teori.
  • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle matematikundervisning i praksis med faglig og fagdidaktisk overblik og dømmekraft.

Færdighedsmål: Den studerende kan

Videnmål: Den studerende har viden om

anvende funktioner og vækstmodeller som middel til problemløsning og modellering i undervisningen med inddragelse af digitale værktøjer,

funktionsbegrebet, herunder vækstfunktioner og vækstmodeller og anvendelser i fx økonomi samt anvendelse af digitale værktøjer til beregning, analyse og visualisering,

anvende matematik som beskrivelses- og analyseredskab i tværfaglige temaer/problemstillinger.

matematiks muligheder og begrænsninger som beskrivelses- og analyseredskab i andre faglige sammenhænge af relevans for 4. -10. klassetrin.

problembehandle ved at detektere, formulere, afgrænse og løse matematiske problemer ved systematisk valg af strategier og værktøjer,

matematisk problembehandling,

anvende matematiske repræsentationsformer ved at forstå, benytte, vælge og oversætte forskellige repræsentationsformer, herunder forstå deres indbyrdes sammenhænge, styrker og svagheder,

matematiske repræsentationer,

forholde sig til gældende mål og læseplaner for matematikundervisning i relation til differentieret undervisning,

skiftende mål og læseplaners sammenhæng med samfundsmæssige og videnskabelige udfordringer over tid,

tage stilling til særlige tiltag, mulig forebyggelse af vanskeligheder samt mulighederne for en inkluderende undervisning afpasset ud fra fx differentiering i mål, tid, hjælp, emne, undervisningsform eller læremidler,

elevgrupper, som kan have vanskeligheder eller har særligt talent i matematik samt deres mulige kendetegn,

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning med fokus på elevers sproglige udvikling i matematik i 4.-10. klasse.

elevers sproglige udvikling, herunder hverdagssprog, fagsprog og tosprogede elevers sprog- og læseudvikling på andetsproget.

anvende, udvikle og vurdere relevante læremidler til matematik,

læremidler til aldersgruppen 4.-10.- klassetrin, herunder digitale læremidler, konkrete materialer og værktøjer, supplerende materialer og lærebøger,

udvikle sin kompetence som matematiklærer ved at reflektere over egen undervisning, identificere udviklingsbehov, holde sig ajour med matematikdidaktisk forskning og udviklingsarbejde samt følge med i nye tendenser, nye materialer og ny litteratur.

kompetenceudvikling som matematiklærer, analyse og refleksion over egen undervisning, identifikation af udviklingsbehov, ajourføring med matematikdidaktisk forskning og udviklingsarbejde, veje til nye tendenser, nye materialer og ny litteratur.

Forankring i forskning og udvikling

Viden og publikationer fra nationale og internationale forsknings- og udviklingsprojekter relevante for modulets indholdsområder inddrages i undervisningen.

De studerende analyserer empirisk materiale om en eller flere elever med særlige behov. Materialet frembringes om muligt af de studerende selv. Der arbejdes med hvordan analysemetoden skaber sammenhæng mellem teorirammen og det empiriske materiale.

Der arbejdes med forskellige observationsmetoder.

Modulets relation til praksis

I modulet indgår den studerendes udarbejdelse af beskrivelse, analyse og forslag til mulige tiltag for en eller flere elever med særlige behov på baggrund af observationer eller cases fra matematikundervisning på et klassetrin fra 4.-10.

Digitalisering og digital teknologi

I arbejdet med modulets emner benyttes it-programmer, der kan understøtte modulets faglige mål.

Der arbejdes med vurdering af digitale læremidler og digitale læringsplatforme.

I modulet skal de studerende arbejde med betydningen af digitale teknologier for faget matematik.

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Kategori

Arbejdstimer – i alt 275 timer

Primære arbejdsformer

1

49 (65 lektioner)

- undervisning på hold med oplæg, diskussioner, øvelser og faglige undersøgelser

- kursus om it-værktøjer inden for modulets fagområde

- studerendes fremlæggelser

- vejledning

Når 20 af modulets lektioner læses sammen med studerende på et tilsvarende modul, er der 70 lektioner i modulet.

2

121

- opgaveløsning

- udarbejdelse af produkter

- forberedelse til undervisningen i studiegrupper

- individuel forberedelse

- studiebesøg på skoler

3

100

- arbejde med en kooperativ, webbaseret skriveform

- litteratursøgning og læsning

- studieaktiviteter i studiegrupper

- individuelt arbejde med it-værktøjer inden for modulets fagområde

- holdmøder

4

5

- fremlæggelser af eget arbejde

- studievejledning

Deltagelseskrav

Titel

Portfolio

Type/form

Analog og/eller digital arbejdsportfolio som dokumenterer den studerendes arbejde i modulet

Krav til indholdet

Den studerendes egne produkter efter underviserens nærmere bestemmelse, omhandlende matematikfaglige emner/problemstillinger, fagdidaktiske/lærerpraktiske emner og refleksioner over den studerendes lærerfaglige udvikling gennem studiet.

Omfang

Modulplanen fastsætter nærmere rammer for hvilke produkter der skal indgå.

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Portfolien udarbejdes af hver enkelt studerende. Der kan indgå produkter, som er udarbejdet i grupper.

 

Bedømmelse

Portfolien bedømmes godkendt/ikke godkendt på baggrund af en kvantitativ vurdering af om den krævede dokumentation er til stede.

Respons

Der gives ikke særskilt respons på portfolien. Modulplanen fastsætter hvordan der gives respons til de opgaver, der indgår i portfolien.

Afleveringsfrist

Fastsættes i modulplanen.

Betingelser for godkendelse af modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleverings­tidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som bestået/ikke bestået. Såfremt det samlede resultat er ikke godkendt henvises til studieordningens del 2 om modulreparation.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V