Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

MODUL 2: Data og tilfældighed (matematiklæring og -undervisning)

Studieordning: 2019 (LU KP)

Kompetencemål for undervisningsfaget i matematik findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.

Modultype, -omfang og sprog

Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.

Kort beskrivelse af modulet

Kernen i modulet er elevers udvikling af matematisk kompetence i arbejdet med stokastik på 4.-10. klassetrin.

Denne kerne belyses i et samspil mellem et matematikdidaktisk perspektiv, et praksisperspektiv og et matematikfagligt perspektiv.

I det matematikdidaktiske perspektiv lægges vægten på forskellige typer af evalueringsmetoder til vurdering af elevers matematikfaglige læring, herunder muligheder og begrænsninger ved de enkelte metoder.

I praksisperspektivet indgår brug og vurderinger af forskellige evalueringsformer knyttet til aldersgruppen.

Der indgår desuden perspektiver på hvilke kompetencer og hvilken viden der er væsentlige for at kunne udvikle sig professionelt som matematiklærer på 4.-10. klassetrin.

Det matematikfaglige perspektiv omfatter både det matematiske emne stokastik og matematiske kompetencer med særligt fokus på modellering og hjælpemidler.

Gennem arbejdet med digitale teknologier opnås kompetence i at fremskaffe og behandle data og med indsigt i, hvordan disse teknologier styrker mulighederne for databehandling og simulering.

Forudsætninger for at læse modulet

Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.

Det anbefales, at modul 2 læses efter modul 1 og før modul 3.

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til undervisningsfaget matematik med 10 ECTS.

Modulets vidensgrundlag

Modulet bygger på forskningsbaseret teori og viden om:

  • undervisning i stokastik
  • forskellige forståelser af evalueringskulturens og stokastikkens rolle i samfundet, samt hvordan disse er afspejlet i skiftende læseplaner
  • muligheder og begrænsninger ved brug af forskellige evalueringsmetoder til vurdering af elevers matematiske udbytte
  • elevers udvikling af matematisk kompetence, specielt kompetencerne til at anvende matematisk modellering og hjælpemidler.

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Matematiske emner

Kompetenceområde 2: Matematiske kompetencer

Kompetenceområde 3: Matematikdidaktik

Kompetenceområde 4: Matematiklærerens praksis

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan:

  • planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle matematikundervisning, hvor de matematiske emner gennem indsigt i videnskabsfaget matematik, dets anvendelse og historiske udvikling relateres til elever, undervisning og læreplaner.
  • stimulere udvikling af elevers matematiske kompetencer gennem udfordrende spørgsmål og svar i, om og med matematik samt anvendelse af sprog og redskaber i matematik relateret til undervisning på 4.-10. klassetrin.
  • beskrive, analysere og vurdere undervisning i og elevers læring af matematik med støtte i matematikdidaktisk teori.
  • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle matematikundervisning i praksis med faglig og fagdidaktisk overblik og dømmekraft.

Færdighedsmål: Den studerende kan

Videnmål: Den studerende har viden om

anvende forskellige sandsynlighedsopfattelser i undervisningen samt simulere stokastiske processer, bl.a. med anvendelse af digitale værktøjer,

sandsynlighed, subjektiv, statistisk og kombinatorisk sandsynlighed samt simulering af stokastiske situationer i blandt andet spil og med anvendelse af digitale værktøjer,

analysere systematisk indsamlede data ved hjælp af deskriptorer og grafiske illustrationer med henblik på undervisning i statistik bl.a. med anvendelse af digitale værktøjer og

statistik, systematisk indsamling, beskrivelse, analyse og vurdering af data, deskriptorer for beliggenhed, spredning og sammenhænge samt brug af digitale værktøjer til analyse og præsentation og

modellere ved at afgrænse, strukturere, matematisere, fortolke og kritisere matematiske modeller,

matematisk modellering,

vurdere muligheder og begrænsninger i anvendelsen af et bredt udvalg af hjælpemidler, herunder anvendelsen af digitale værktøjer.

matematiske hjælpemidler.

vurdere forskellige evalueringsprincipper, herunder deres muligheder og begrænsninger for at diagnosticere elevers faglige udbytte,

forskellige evalueringsprincipper, deres muligheder og begrænsninger, herunder forskellen på summativ og formativ evaluering,

evaluere elevers faglige udbytte og kompetencer,

evalueringsmetoder og -redskaber, test knyttet til aldersgruppen og af relevans for matematikundervisningen,

samarbejde med fagkolleger og andre kolleger om aldersrelevant undervisning i et fagligt/tværfagligt emne eller et fagdidaktisk problemfelt samt samarbejde med forældre, administration og myndigheder om rammer for undervisning og

fagteamsamarbejde, fagligt/tværfagligt samarbejde med kolleger, formelle og uformelle samarbejdsrelationer med forældre, administration og myndigheder og

Forankring i forskning og udvikling

Modulet har fokus på statistiske undersøgelser som videnskabelig metode og hvilke konklusioner der kan drages af statistiske undersøgelser. De studerende arbejder selv med tilrettelæggelse og gennemførelse af mindre statistiske undersøgelser.

Undervisningen inddrager viden og publikationer fra nationale og internationale forsknings- og udviklingsprojekter om stokastisk tænkning, vanskelighederne ved at forstå sandsynlighedsbegreber og om undervisning i statistik.

Desuden inddrages forskning om evaluering af matematikundervisning.

Modulets relation til praksis

Modulet ligger parallelt med den udstrakte praktik PR1, og i undervisningen indgår der løbende refleksioner over erfaringer fra praktikken. Herunder de studerendes arbejde med løbende evaluering i praktikken. 

Digitalisering og digital teknologi

Der arbejdes med digitale hjælpemidler til behandling, analyse og repræsentation af data og med digitale hjælpemidler til simulering af tilfældige eksperimenter.

Modulets emner perspektiveres med overvejelser over den samfundsmæssige betydning af dataindsamling og datasikkerhed.

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Kategori

Arbejdstimer – i alt 275 timer

Primære arbejdsformer

1

49 (65 lektioner)

- undervisning på hold med oplæg, diskussioner, øvelser og faglige undersøgelser

- kursus om it-værktøjer inden for modulets fagområde

- studerendes fremlæggelser

- vejledning

2

121

- opgaveløsning

- udarbejdelse af produkter

- forberedelse til undervisningen i studiegrupper

- individuel forberedelse

- studiebesøg på skoler

3

100

- arbejde med en kooperativ, webbaseret skriveform

- litteratursøgning og læsning

- studieaktiviteter i studiegrupper

- individuelt arbejde med it-værktøjer inden for modulets fagområde

- holdmøder

4

5

- fremlæggelser af eget arbejde

- studievejledning

Deltagelseskrav

Titel

Stokastikopgaver og -problemer

Type/form

Skriftlige eller digitale produkter eller anden form for dokumentation af en arbejdsproces. Formen angives af underviser i opgaveformuleringen.

Krav til indholdet

Matematikfaglige opgaver om stokastik

Omfang

Et antal opgaver, svarende til en arbejdstid på 30 timer

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Fastsættes i modulplanen. Kan være forskellig for hver opgave

Bedømmelse

Bedømmes kvantitativt godkendt/ikke godkendt af underviseren på baggrund af om der foreligger dokumentation af arbejdsprocessen

Respons

Peer to peer respons på baggrund af opstillede kriterier.

Kan foregå i eller uden for undervisningen.

Afleveringsfrist

for hver enkelt opgave fremgår af modulplan.

 

Titel

Matematikundervisning i praksis

Type/form

Skriftlig opgave og evt. medieprodukt

Krav til indholdet

En opgave med udgangspunkt i de studerendes arbejde i praktikken eller anden praksis. Opgaven kan fx dreje sig om undervisningsplanlægning, gennemførelse og evaluering af elevernes læring.

Krav til indhold formuleres af underviser. 

Omfang

5 normalsider og kort video

Udarbejdelse i grupper

Praktikgrupper

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt. Bedømmelsen er individuel

Respons

Mundtlig eller skriftlig feedback fra underviser

Afleveringsfrist

Fastsættes af underviser

Betingelser for godkendelse af modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleverings­tidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som bestået/ikke bestået. Såfremt det samlede resultat er ikke godkendt henvises til studieordningens del 2 om modulreparation.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V