Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

MODUL 1: Sundhed, ernæring, måltider og madkundskabsdidaktik

Studieordning: 2019 (LU KP)

Fag: Madkundskab

Kompetencemål for undervisningsfaget i madkundskab findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk.

Kort beskrivelse af modulet

I modulet ‘Sundhed, ernæring, måltider og madkundskabsdidaktik’ skal du arbejde med problemstillinger, der omhandler viden om sundhed, livskvalitet, levevilkår og trivsel, herunder viden om ernæring, sammensætning af måltider, sundhedsbevidsthed samt didaktiske overvejelser i relation til kompetencemålene for modulet.

Du vil få opgaver, hvor du skal:

 • analysere forskellige gruppers kostvaner i relation til de officielle anbefalinger og kostråd
 • analysere forskellige sundhedsbegreber, deres videnskabelige baggrund samt deres sammenhæng med sygdomsmønstre i forskellige befolkningsgruppers livsstil og levevilkår
 • arbejde med hygiejne og mikroorganismers betydning for sundhed og livskvalitet herunder mikroorganismers betydning i forhold til gunstige og skadelige virkninger
 • analysere hvad der har indflydelse på måltider og måltidssammensætninger
 • arbejde med mad, måltider, smag og madlavning som læringsfremmende mulighed i forhold til sundhed
 • arbejde med madtilberedning i et socialt, kulturelt og historisk perspektiv både nationalt og internationalt
 • arbejde med forskellige tilgange til læring og klasserumsledelse i madkundskab
 • arbejde med fagets virksomhedsformer primært i et naturvidenskabeligt og i et samfundsmæssigt perspektiv
 • arbejde med fagets betydning i skolen i forhold til værdier og dannelsessyn
 • arbejde med læremidler og faglig læsning.

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6 for undervisningsfaget madkundskab

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til faget madkundskab med 10 ECTS.

Modulets videngrundlag:

 • Nyeste forskningsbaseret viden på sundhedsområdet
 • Teori om og empiriske undersøgelser på sundhedsområdet
 • Viden om syn på sundhed, ernæring og trivsel i et historisk, socialt og kulturelt perspektiv
 • Viden om måltidet i et historisk, socialt og kulturelt perspektiv
 • Viden om metoder inden for natur-, samfunds og humanistisk videnskab med relation til sundhedsundervisning
 • Digitale læremidler

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Sundhed, mad, livskvalitet og trivsel

Kompetenceområde 2: Måltider, madlavning og madkultur

Kompetenceområde 4: Madkundskabsdidaktik.

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

 • begrundet gennemføre, evaluere og udvikle en materielt tilknyttet undervisning i grundlæggende begreber og sammenhænge indenfor sundhed, ernæring, kost og hygiejne
 • begrundet gennemføre en alsidig, inkluderende og differentieret undervisning, der udvikler elevernes indsigt i den kulturelle, historiske og sociale forankrings betydning for måltider og madvalg
 • begrundet tilrettelægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning, der kan fremme selvværd, fantasi, madlavningsglæde, smag og erkendelse, med mål om at kunne forbinde viden med lyst og handling i en madvælgende praksis.

Færdighedsmål: Den studerende kan differentieret

Vidensmål: Den studerende har viden om

anvende det alsidige brede og positive sundhedsbegreb

sundhedsbegreber og teorier om sundhed og kost

begrundet beherske sundhedsundervisning, der motiverer eleverne til med lyst at søge viden om ernæringsfaglige begreber og sammenhænge

begreber indenfor ernæringslæren, herunder energibehov, energivende stoffers, fibres, vitaminers, mineralers og sekundære stoffers betydning for sygdom og sundhed

mestre en begrundet sammensætning og vurdering af måltider ud fra forskellige kostanbefalinger og digitale kostberegninger

kost, kostberegninger, kostvaner, kostundersøgelsesmetoder og -anbefalinger og deres anvendelse

begrundet gennemføre differentieret undervisning med kritisk inddragelse af nationale kostanbefalinger, it-beregninger og diverse uofficielle anbefalinger med mål om sundhed, trivsel og livskvalitet

de officielle kostanbefalinger, deres videnskabelige baggrund og deres sammenhæng med livsstil og levevilkår

begrundet planlægge en undervisning i sammensætning og tilberedning af retter og måltider, der er kendetegnende for forskellige situationer, historiske perioder og kulturer primært i Danmark

måltidernes fremtrædelse inden for forskellige tidsperioder samt parametre, der har indflydelse på måltidets udvikling prmært lokalt men også globalt

begrundet inddrage den fælles håndværksudøvelse, måltidslære og måltidsrumsledelse som del af en inkluderende undervisningspraksis

måltidsstrategier i den pædagogiske praksis, klasseledelse i værksteder, praktisk/håndværksmæssigt arbejde og forskellige maddannelsessyn

vurdere mad, madlavningsmetoder, smagspræferencer og måltider i et socialt, kulturelt og historisk perspektiv

madvaner, madlavning, smagspræferencer og måltidsmønstre i forskellige befolkningsgrupper og om forhold af samfundsmæssig, teknologisk og kulturel art som påvirker dem

begrundet anvende almene hygiejneprincipper, herunder personlig hygiejne, ved tilberedning, opbevaring og konservering af fødevarer

hygiejne og forskellige mikroorganismers forekomst, betydning, vækstbetingelser og spredning samt den mikrobiologiske baggrund for opbevarings – og konserveringsmetoder

begrundet gennemføre undervisning i praktisk madfremstilling, der tager hensyn til og tydeliggør mikroorganismers betydning i forhold til gunstige og skadelige virkninger

mikroorganismer og håndteringen af fødevarer i hjemmet, industrien og detailhandlen

begrundet gennemføre undervisning der viser tydelig sammenhæng mellem dannelsessyn og undervisningens indhold

dannelsessyn og deres betydning for menneskets håndtering af mad som livsområde

begrundet gennemføre undervisning i madkundskab på baggrund af en overordnet plan baseret på primært på fagsyn og læringssyn i en undervisning, der har opstillet faglige mål og evalueringsmåder

organisation af undervisning og læring, klasseledelse, måltidsledelse, faglig læsning, literacy, anvendelse af it, læremidler, metoder og læringsrum

beherske en eksemplarisk undervisning i madkundskabs sundhedskompetenceområde, der medtænker læringsrumstilrettelæggelse og stofudvælgelse i såvel faglig som tværfaglig undervisning

fagets betydning og placering i skolen i forhold til værdier, fagsyn og sundhedssyn

Forankring i forskning og udvikling

Den studerende skal forholde sig til de nyeste kostundersøgelser og anbefalinger samt i studiegrupperne analysere forskellige forskningsprojekter og udviklingstiltag og deres relevans for faget og for skolens gernerelle sundhedspolitik. Det kunne fx være koblingen til anbefalingerne fra advisory board fra 2018 (nedsat at 5 ministerier 2017), eller konkrete udviklingsprojekter i kommuner om forbedring af sundhedspolitiker (fx Gentofte Kommune).

Modulets relation til praksis

Indholdet vil være tilpasset lokale forhold og muligheder for praksisinddragelse, da sundhedsmodulet relaterer sig til tiltag i skolen og samfundet for at fremme børn og unges sundhed.

Sundhedsuger og sundhedspolitikker i skoler

Skolemadsordninger

Sundhedsoplysning og sundhedskampagner i skoleregi

Børn, mad og bevægelseskampagner

Måltidsstrategier i skoler

Maddannelsestiltag og strategier

Skolehaver som sundhedsinitiativ.

Digitalisering og digital teknologi

Modulet arbejdet med kritisk stillingtagen til massemediers formidling af og forankring i viden om sundhedsområder vedrørende mad i både et lokalt og globalt perspektiv. Der arbejdes med brugen af fx sundheds-apps  og kostberegnings-apps (fx madlog). I forbindelse med aflevering af en kostberegning afprøves forskellige programmer med tanke på at forstå deres måde at kommunikere sundhed til brugeren. Generelt tales om mediebrug som del af det brede sundhedsbegreb og om værdien af at ”slukke” for det hele.

Arbejdsformer i modulet

Kategori

Arbejdstimer 275 timer

Primære arbejdsformer

Kategori 1

49 timer( 65 lektioner)

Holdundervisning med læreroplæg, forelæsninger, formidling ved lærer og studerende, dialog, vejledning, øvelser, eksperimenter, introduktioner, studerendes fremlæggelser med feedback, kommenterende praktiske øvelser.

Kategori 2

121

Arbejde med afprøvning af sundhedsforløb og måltidsstrategier – eksperimenterende og modelskabende

Forberedelse til undervisning, praktik og eksamen initieret af underviser. Herunder 75 timer til arbejde med studieprodukterne.

Praksissamarbejde.

Projekt og gruppearbejde.

Kategori 3

100

Selvstændige studier af sundhedstiltag

Selvstændige studier af kost og kostberegninger

Selvstændige udflugter til interessepartnere

Kategori 4

5

Lærer og studerende styrer arrangementer, der giver mulighed for debatter og fællestimer om viden om sundhed, livskvalitet, mad og måltider globalt og lokalt.

Deltagelseskrav

Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.

Samt gennemførelse af nedenstående:

Titel

Logbog

Type/form

Logbog for rapport, undervisningsforløb og fremlæggelse beskrevet nedenfor skal godkendes som afslutning og dermed gennemførelse af modulet.

Krav til indholdet

Billeder, diskussioner, studieprodukter som beskrevet nedenfor og studiegruppens relevante diskussionsoplæg, samt materialer fra fremlæggelser (undervisningsforløb og præsentationer)

Omfang

Logbogen er, som et minimum, en opsamling af nedenstående, men kan tilføjes bredere perspektiveringer om ønsket. Logbogen skal først præsenteres samlet ved kompetencemålsprøven

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Logbogen udarbejdes af den enkelte studerende men kan rumme studiegruppe- produkter som bl.a. sundhedsrapporten

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er altid individuel.

Respons

Mundtlig fra underviser

Afleveringsfrist

Fremgår af eksamensplan, da den skal medbringes til eksamen.

 

Titel

Rapport om et sundhedsrelevant område samt kostanalyse

Type/form

Skriftlig rapport og kostanalyse

Krav til indholdet

Rapport om udvalgt sundhedsrelevant område med demonstration af analyse, videnskabsanvendelse og brug af både naturfag, humanistiske og samfundsvidenskabelige fag.

Herudover skal hver enkelt studerende udarbejde en kostanalyse af to dages egen kost beregnet og vurderet med brug af digitale hjælpemidler samt kommentere beregningerne i forhold til gyldige NNA.

Omfang

Skriftlig rapport: Max 10 sider

Kostanalyse: 2 siders kommenteret beregning af indtaget på hhv. en hverdag og til en festdag.

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Skriftlig rapport: Udarbejdes i grupper af 2-4 studerende.

Kostanalyse: Udarbejdes enkeltvis.

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er delvist kollektiv for gruppen og delvist individuel for kostanalysen

Respons

Skriftlig respons fra underviser

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

Titel

Mødepligtige håndværksforløb og hygiejnekursus (2 kurser) samt mødepligtigt historisk-praktisk forløb (1 kursus).

Type/form

Håndværksforløbet m. hygiejnekursus: Praktisk gennemførelse af fremstilling af et måltid underlagt hygiejnekontrol med kommenteret handlingsbeskrivelse.

Det historisk-praktiske forløb: Narrativt praktisk forløb som stilladsering af historiske madkulturelle perioder med både fremstilling og forestilling.

Krav til indholdet

Praktisk forberedelse og gennemførelse af forløbene med teoretiske kommentarer, der mundtligt uddyber det gastrofysiske, det mikrobiologiske og det kulturhistoriske.

Omfang

Håndværksforløbet m. hygiejnekursus: Plancher over mikroorganismer samt håndværkspraktisk gennemførelse af hygiejnekurset.

Det historisk-praktiske forløb: Mundtlige oplæg om madkulturelle perioder og gennemførelse af måltidsfremstilling og afvikling for hele holdet.

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Håndværksforløbet m. hygiejnekursus skal afvikles individuelt

Det historisk-praktiske forløb afvikles i større grupper

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er altid individuel.

Respons

Håndværksforløbet m. hygiejnekursus: Hygiejne – mundtlig respons fra underviser samt et ”hygiejnebevis”

Det historisk-praktiske forløb: Madkulturopgaven får gruppe respons fra udvalgt del af holdet.

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

Titel

Undervisningsforløb svarende til 2-4 uger, der arbejder med sundhed, motivation og livskvalitet.

Type/form

Præsentation af undervisningsforløbet skal indeholde flere forskelle virkemidler, hvor mindst et af virkemidlerne skal være digitalt.

Krav til indholdet

Et tilrettelagt og kommenteret undervisningsforløb med beskrevne læreproces- overvejelser, indholdsudvælgelses overvejelser og etablering af selvproducerede læremidler

Omfang

2- 4 ugers fuldt beskrevet undervisningsforløb om sundhed til obligatorisk madkundskab sat i relation til læreprocesser og fælles mål. Produktet sættes op i et overskueligt skema og fremlæggelsen tager maximum 30 min, per gruppe.

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Udarbejdes i grupper af 3-5 pers.

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er altid individuel.

Respons

Grupperespons fra efterfølgende gruppe samt underviserens respons

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

Titel

Mundtligt undervisningsoplæg af studerende for studerende i et afgrænset emne inden for sundhedsvidenskaberne.

Type/form

Mundtlig præsentation /formidling med hjælpemidler

Krav til indholdet

Redegørelse for et sundhedsfagligt mindre område

Omfang

5-10 minutters mundtligt oplæg pr. gruppe

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Oplæg i grupper af 2-3 studerende

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er altid individuel.

Respons

Mundtlig respons fra resten af holdet

Afleveringsfrist

Aftales gennem forløbet hvornår de forskellige påtager sig at fremlægge

Betingelser for godkendelse af modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleverings­tidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og videnmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som bestået/ikke bestået. Såfremt det samlede resultat er ikke godkendt henvises til studieordningens del 2 om modulreparation.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V