Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

MODUL 3: Kristendomskundskab/religion med fokus på undervisningsemnet filosofi, herunder etik og ikke-religiøse livsanskuelser

Kompetencemål for undervisningsfaget i Kristendomskundskab/religion findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.

Modultype, -omfang og sprog

Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.

Kort beskrivelse af modulet

I dette modul arbejdes der med filosofi og med ikke-religiøse livsanskuelser. Der fokuseres på filosofiens tilblivelse og udvikling, herunder udvalgte filosofihistoriske perioders karakteristika, samt på de traditionelle filosofiske discipliner.

En særlig vægt lægges på etikken og på den livsfilosofiske tradition samt på deres faglig-pædagogiske udfordringer. Der arbejdes med forskellige etiske argumentationstyper, historisk og aktuelt, samt med den livsfilosofiske traditions forskelligartede udlægninger af mål og mening i den menneskelige tilværelse.

I forlængelse heraf overvejes og afprøves forskellige mulige tilgange til emnet ”Filosofi med børn”.

Endelig beskæftiger modulet sig med udvalgte ikke-religiøse livsanskuelser og undervisning herom i kristendomskundskab i folkeskolen.

Fagdidaktisk viden og færdigheder er en dimension i modulets samlede indhold. Filosofiens særlige status som erkendelseskilde og verdensforståelse, dens forhold til videnskab, kunst og religion samt dens betydning for samfund, kultur og dannelsesidealer tematiseres. De studerende vil i arbejdet med modulets indhold kunne inddrage undervisningsmaterialer, elevproducerede tekster og andre udtryk samt egne tekster og materialer til eleverne.

I modulet kan indgå en studietur, som relaterer sig til hele fagets kompetencemål.

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.

Det anbefales at modul 1 læses som det første basismodul, dvs. før modul 3 KR3: Kristendomskundskab/religion med fokus på undervisningsemnet filosofi, herunder etik og ikke-religiøse livsanskuelser.

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til kristendomskundskab/religion med 10 ECTS.

Modulets videngrundlag

Videngrundlaget udgøres af relevant forskningsbaseret viden fra videnskabsfaget filosofi om de faglige emner, modulet indeholder.

Videngrundlaget udgøres også af viden og faglig-pædagogiske teorier om faget kristendomskundskab i folkeskolen, dets historie, mål, indhold og dets bidrag til skolens samlede opgave.

Videngrundlaget er funderet i teorier og viden om børn og unges læringsforudsætninger, om læringsprocesser vedrørende filosofi, samt i viden og teorier om undervisningsformer, evalueringsformer og aktuelle undervisningsmaterialer til skolebrug.

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Religionsdidaktik

Kompetenceområde 4: Undervisning i emnet filosofi, herunder etik og ikke-religiøse livsanskuelser

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan:

· begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle religionsundervisning.

 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i filosofi, etik og ikke-religiøse livsanskuelser.

Færdighedsmål: Den studerende kan:

Vidensmål: Den studerende har viden om:

give eksempler på, hvad filosofi beskæftiger sig med

 filosofiens historie, forskellige traditioner og nutidige filosofiske diskussioner

 give eksempler på drøftelser af etiske problemer og dilemmaer

 forskellige etiske positioner

 redegøre for opfattelser af livsfilosofi

 livsfilosofi og dansk filosofisk tradition

begrundet redegøre for forskellige opfattelser af filosofi med/for børn og tilrettelægge forløb, hvor eleverne filosoferer i undervisningen

filosofi for børn

redegøre for forskellige livsopfattelser funderet i en ikke-religiøs tænkning

livsopfattelser uden religion

formulere spørgsmål vedrørende tro og tvivl samt værdigrundlag og moralsk praksis

filosofiske og etiske spørgsmål i kristendom, andre religioner og livsopfattelser

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der tager udgangspunkt i elevernes forskellige forudsætninger med hensyn til religion og livsanskuelse

elevers forskellige forudsætninger for at arbejde med religiøse og filosofiske spørgsmål

planlægge, gennemføre og evaluere en undervisning i faget og i tværfaglige forløb

fælles mål, religionsdidaktik og tværfaglig undervisning

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der udfordrer eleverne til handlekraft, foretagsomhed og fantasi

entreprenørskab, kreativitet og innovation

anvende en variation af undervisningsmetoder, læremidler samt praktisk-musiske arbejdsformer og it

undervisningsmetoder, læremidler, praktisk-musiske er-kendemåder og digitale medier

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der udvikler elevens kompetencer i forhold til fagsprog og faglig læsning

elever og elevgruppers fagsprog og læsning af fagtekster og tosprogede elevers begrebsudvikling på andetsproget

beslutte, hvilke faglige teorier og metoder der er relevante for tilrettelæggelse af en konkret undervisningssituation

faglige teorier og metoder, hvormed religion kan beskrives og analyseres, og teorier om, hvad religion kan være

udvikle faget i konkrete handlingsforslag

udviklingstendenser i faget såvel fagligt som pædagogisk

begrundet gennemføre læringsmålstyret undervisning i faget

religionsdidaktik og religionsdidaktisk forskning

Forankring i forskning og udvikling

Fagets forankring i forskning og udvikling udgøres af relevant forskningsbaseret viden fra videnskabsfagene filosofi, religionsvidenskab, teologi og religionsdidaktik om de faglige emner, som modulet indeholder.

Fagets forankring i forskning og udvikling udgøres også af viden og faglig-pædagogiske teorier om faget kristendomskundskab i folkeskolen, dets historie, mål, indhold og dets bidrag til skolens samlede opgave.

Desuden indgår der i modulet teorier og viden om børn og unges læringsforudsætninger samt i viden og teorier om undervisningsformer, evalueringsformer og aktuelle undervisningsmaterialer til skolebrug.

Modulets relation til praksis

Der vil løbende i modulet blive arbejdet i dybden med fagdidaktiske spørgsmål, som relaterer sig til det aktuelle emne. Desuden kan følgende praksiselementer indgå:

 • Analyse af religionsfaglige undervisningsmaterialer til folkeskolen.
 • Observation af religionsundervisning i folkeskolen med fokus på forskellige dialogformer i undervisningen.
 • Undervisning i et afgrænset forløb under vejledning fra en folkeskolelærer.
 • Udarbejdelse, begrundelse og drøftelse af undervisningsforløb inden for modulets faglige emne.

Digitalisering og digital teknologi

Digitalisering og digital teknologi

Den studerende kan arbejde med fire roller i f.t. digitalisering:

 1. Studerende som kritisk undersøger 
 2. Studerende som analyserende modtager
 3. Studerende som målrettet og kreativ producent
 4. Studerende som ansvarlig deltager.

Der kan arbejdes med

 • programmer i bl.a. SkoleTube og Små Produktioner (målrettet og kreativ producent samt ansvarlig deltager)
 • analyse af didaktiske læremidler, fx Clioonline, Gyldendal og Alinea (kritisk undersøger)
 • analyse af semantiske læremidler (kritisk undersøger samt analyserende modtager)
 • kollaborative teknikker, fx google-dokument, onedrive-dokument, wiki-sider (ansvarlig deltager)

I modulet er der fokus på analyse af digitale læremidler samt de typer af digitale produkter, som elever kan inddrage til folkeskolens afgangsprøve.

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Kategori

Arbejdstimer – i alt 275 timer

Primære arbejdsformer

1

49 (65 lektioner)

Undervisning og vejledning

2

141

Forberedelse til undervisning og vejledning

Efterbehandling af undervisning og vejledning

Arbejde i studiegrupper

Peerfeedback

3

75

Selvstudium af enhver slags

Faglig ajourføring

Data- og empiriindsamling

Vejledning studerende til studerende

Forberedelse til kompetencemålsprøve

4

10

Ekskursioner, foredrag, museumsbesøg, biografbesøg, kirke- og moskebesøg - og andre arrangementer

Deltagelseskrav

Betingelser for godkendelse af modulet

Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.

Samt gennemførelse af nedenstående:

Titel

Undervisningsplan i emnet filosofi med børn

Type/form

Skriftlig opgave og mundtlig fremlæggelse

Krav til indholdet

De studerende udarbejder i grupper en begrundet undervisningsplan inden for området filosofi med børn. En udvalgt del af undervisningsplanen svarende til ca. en lektion gennemføres med folkeskoleelever. I modulets rum på ItsLearning/Intrapol afleverer gruppen den begrundede undervisningsplan, samt en faglig og fagdidaktisk refleksionstekst over den gennemførte undervisning. De studerende fremlægger for resten af holdet og modtager respons fra underviser og medstuderende.

Omfang

Den skriftlige opgave er 5 normalsider og følger den generelle del af studerordningens skalering mellem antal gruppedeltagere og sideantal.

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Grupper maks. 4 deltagere.

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået

Bedømmelsen er altid individuel.

Respons

Mundtlig respons fra underviser og medstuderende

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

Titel

Formulering af undervisningsfaglige elevspørgsmål

Type/form

Skriftlig

Krav til indholdet

De studerende får udleveret en prøveopgivelse til afgangsprøven i 9. klasse. (Opgivelserne består af 4-6 emner/temaer med problemstillinger.) De studerende udvælger tre problemstillinger inden for forskellige temaer, og til hver problemstilling vælges kilder, og formuleres 2-3 lærerstillede spørgsmål, der med udgangspunkt i problemstillingen sikrer den faglige bredde. Spørgsmålene skal være analyserende, fortolkende eller perspektiverende. For nærmere præcisering, se gældende ”Vejledning til prøven i faget kristendomskundskab”.

Omfang

5 normalsider

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Grupper maks. 4 deltagere

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er altid individuel.

Respons

Mundtlig eller skriftlig

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleverings­tidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og videnmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som bestået/ikke bestået. Såfremt det samlede resultat er ikke godkendt henvises til studieordningens del 2 om modulreparation.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V