Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

MODUL 3: Idrætsfaget i indskolingen og på mellemtrinnet

Studieordning: 2019 (LU KP)

Fag: Idræt

Kompetencemål for undervisningsfaget i idræt findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.

Modultype, -omfang og sprog

Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk, der kan forekomme enkelte tekster på engelsk/nordiske sprog.

Kort beskrivelse af modulet

Et modul, hvor den studerende arbejder med fagets indholdsområder og arbejdsformer med særlig fokus på idræt og bevægelse målrettet elever i indskolingen og på mellemtrinnet. Der vil være fokus på udvikling af den studerendes undervisningskompetence. Indholdet vil bl.a. være alsidig idrætsundervisning herunder motorisk udvikling og tests, leg og læring, dans og udtryk samt redskabsaktiviteter. Endvidere indgår lærings- og klasseledelse i idrætsundervisningen.

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6

Det anbefales at basismodul 1 og 2 er bestået.

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til undervisningsfaget idræt 1.-6.klasse med 10 ECTS.

Modulets videngrundlag

Modulet bygger på humanistisk, samfundsvidenskabelig og naturvidenskabelig teori og forskning vedrørende undervisning og læring set i forhold til idrætsundervisning på 1.-6. klassetrin i Folkeskolen.

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Alsidig idrætsudøvelse

Kompetenceområde 3: Idrætsfaget i indskolingen og på mellemtrinnet Kompetencemål, som indgår i modulet

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

  • udføre, analysere og formidle alsidige bevægelser med henblik på at udvikle elevers alsidige kropslige og idrætslige kompetencer
  • planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle en alsidig idrætsundervisning, der særligt er målrettet elever i indskolingen og på mellemtrinnet

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

Beherske alsidige bevægelsesfærdigheder og kropsudtryk

Bevægelsesfærdigheder og kropsudtryk

Begrundet gennemføre en alsidig, inkluderende og differentieret idrætsundervisning med vægt på læringsmål, inklusion, progression og evaluering

Elevernes læring og læringsforudsætninger i indskolingen og på mellemtrinnet

Begrundet anvende motoriske tests som grundlag for elevernes motoriske udvikling og læring

Evalueringsmetoder og tests til brug for analyse og vurdering af motorisk udvikling og læring

Begrundet udvikle legeaktiviteter i forskelligartede læringsrum

Leg som mål og pædagogisk middel i undervisningen

Begrundet gennemføre tematiske og tværfaglige undervisningsforløb om krop, træning og idræt

Idrætsfagets muligheder i tematiske og tværfaglige undervisningsforløb i indskolingen og på mellemtrinnet

Udarbejde og gennemføre opvarmnings- og træningsprogrammer

Opvarmnings- og grundtræningselementer, -principper og formål

Udvikle og formidle idrætslige bevægelser, øvelser og tværfaglige temaer ud fra forskellige perspektiver, didaktiske metoder, modeller og teori

Didaktiske metoder, perspektiver, modeller og teori inden for bevægelse, øvelser og tværfaglige temaer i idræt

Forankring i forskning og udvikling

De studerende møder forsknings- og udviklingsarbejder omhandlende inklusion og deltagelsesmuligheder og bruger det som afsæt for idrætsdidaktiske refleksioner og diskussioner om læringsmiljø i idrætsfaget.

I arbejdet med fagkurset skal de studerende lave en litteratursøgning og afdække, hvilke former for forskning, der er publiceret i deres eller beslægtede emner.

I modulet anvendes forskningsbaseret litteratur om modulets centrale emner, herunder motorik og leg.

Modulets relation til praksis

Der arbejdes med afprøvning og diskussion af vurderingskriterier ift. at vurdere og kvalificere arbejdet med motorisk udvikling. I arbejdet anvendes enten observationer eller videooptagelser af elever i skolen.

Afprøvningerne sammenholdes med aktuelle evalueringer og undersøgelser af børns motorik og helbred.

Digitalisering og digital teknologi

Der arbejdes i modulet med betydningen af digitale teknologier for faget idræt, herunder afprøvning og refleksion over digitale redskaber, platforme, læremidler og evalueringsformer, det kan fx være puls- og aktivitetsmålere og andre wearables, samt videoanalyse, instruktion og produktion.

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Kategori

Arbejdstimer – i alt 275 timer

Primære arbejdsformer

Kategori 1

49

(65 lektioner)

Holdundervisning: undervisningsoplæg og refleksion i teori og praksis. De studerende skal stå for dele af undervisningen. Fælles videndeling og refleksion; fremlæggelse af studieprodukter.

Kategori 2

160

Forberedelse til undervisning af såvel praktisk som teoretisk karakter både individuelt og i studiegrupper. Herunder udarbejdelse af studieprodukter, læsning af tekster samt træne og øve idrætslige færdigheder.

Kategori 3

60

Studieaktiviteter, som støtter den studerendes opfyldelse af modulets kompetencemål i relation til forudgående individuelle forudsætninger. Herunder faglig læsning, skrivning, træning og øvelse individuelt og i studiegrupper.

Kategori 4

6

Studenterinitieret vejlednings- eller feedback aktiviteter og fælles idrætsfaglige oplæg, debatter og lignende.

Deltagelseskrav

Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.

Samt gennemførelse af nedenstående:

Titel

Undervisningskompetence

Type/form

Gennemførelse af en undervisningspraksis med holdet i hhv. redskabsaktiviteter og dans og udtryk samt skriftlig opgave.

Krav til indholdet

Et begrundet undervisningsforløb med faglige og idrætsdidaktiske refleksioner i hhv. dans og udtryk og redskabsaktiviteter

Omfang

Der afleveres en begrundet undervisningsplan på 3-5 normalsider for hvert af de to indholdsområder. Forud for gennemførelse af undervisningspraksis med holdet trækkes der lod imellem de to indholdsområder. Der undervises 30-45 minutter.

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Grupper på 3-4 studerende.

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er individuel.

Respons

Mundtlig respons af medstuderende (opponentgruppe) og underviser på undervisningssekvensen i praksis.

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

Titel

Fagkursus

Type/form

Forberedelse, gennemførelse og evaluering af fagkursus for medstuderende og evt. andre relevante deltagere.

Krav til indholdet

Fagkurset omhandler et praktisk og/eller teoretisk indhold i idrætsfaget (aftales nærmere med holdets underviser).

Omfang

Der laves et kursusopslag på 1 normalside og afleveres en beskrivelse af kursets mål, indhold og evalueringsform samt litteratursøgning på 3-5 sider. Derudover afholdes et kursus for mindst 10 deltagere. Kurset skal have en varighed på 30-45 minutter.

Udover at afholde et kursus skal alle studerende deltage på minimum 3 andre fagkurser samt give skriftlig feedback på disse. Kurset dokumenteres med et sammendrag på video på 5 minutter, som afleveres til holdets underviser sammen med en opsummering af deltagernes feedback og egen evaluering på max 1 side.

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Fagkurset udarbejdes i grupper på 3-4 studerende.

Bedømmelse

Fagkurset bedømmes i sin helhed med bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er  individuel.

Respons

Grupperne får skriftlig feedback af deres medstuderende.

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleverings­tidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og videnmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som bestået/ikke bestået. Såfremt det samlede resultat er ikke godkendt henvises til studieordningens del 2 om modulreparation.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V