Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

MODUL 2: Alsidig idrætspraksis – læring, udvikling og fysisk træning

Studieordning: 2019 (LU KP)

Fag: Idræt

Kompetencemål for undervisningsfaget i idræt findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.

Modultype, -omfang og sprog

Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk, der kan forekomme enkelte tekster på engelsk/nordiske sprog.

Kort beskrivelse af modulet

Et modul, hvor den studerende arbejder med udvikling af alsidige kropslige og idrætslige kompetencer inden for boldspil og atletik i et didaktisk perspektiv. Der vil være fokus på fysisk træning, sundhed, kropsbevidsthed og trivsel, og der vil blive inddraget træningslære, fysiske målinger og sikkerhedsmæssige forhold i forbindelse med idræt i skolen.

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6

Det anbefales at modul 1 læses som det første basismodul, dvs. før modul 2 Alsidig idrætspraksis.

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til:

Idræt 1.-6. klassetrin, 10 ECTS.

Idræt 4.-10. klassetrin, 10 ECTS.

Modulets videngrundlag

Modulet bygger på humanistisk, samfundsvidenskabelig og naturvidenskabelig teori og forskning med relation til kroppens, idrættens og den fysiske aktivitets sammenhæng med udvikling, læring, sundhed og trivsel i et skoleperspektiv.

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Elevers kropslige muligheder og alsidighed

Kompetenceområde 2: Elevers udvikling og læring i, om og gennem idræt

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

 • udføre, analysere og formidle alsidige bevægelser med henblik på at udvikle elevers alsidige kropslige og idrætslige kompetencer.
 • anvende viden om og undervise i sammenhænge mellem fysisk træning, sundhed og trivsel.

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

beherske alsidige bevægelsesfærdigheder og kropsudtryk

bevægelsesfærdigheder og kropsudtryk

analysere og vurdere aspekter, som har betydning for gennemførelsen af en sikkerhedsmæssig forsvarlig idrætsundervisning

sikkerhed i idrætsundervisningen

varetage undervisning i teori og praksis om opvarmning, grundtræning og træningsplanlægning

træningsfysiologi, træningslære og principper for opvarmning

udvælge, gennemføre og redegøre for relevante fysiske målinger og tests

fysiske tests og måling af motoriske færdigheder, styrke, kondition, hurtighed og bevægelighed - herunder med anvendelse af it

forebygge og håndtere akutte idrætsskader samt varetage undervisning i teori og praksis om forebyggelse og håndtering af idrætsskader

forebyggelse og håndtering af idrætsskader

varetage undervisning i forskellige tilgange og handlemuligheder, der fremmer sundhed og trivsel

samspil mellem levevilkår, idrætsvaner og sundhed

varetage undervisning, som skaber refleksion og forståelse for sammenhænge mellem krop, træning og trivsel

sammenhænge mellem krop, træning og trivsel

analysere og formidle undervisning, der udvikler elevernes kropslighed og forståelse for sammenhænge mellem krop, følelser og bevidsthed

sammenhænge mellem krop, følelser og bevidsthed

Forankring i forskning og udvikling

De studerende møder forskningsbaseret litteratur inden for fysiologi og træningslære. I modulet diskuteres kvantitative og kvalitative forskningsmetoder og de studerende afprøver så vidt mulig indirekte og evt. direkte fysiologiske tests.

Udvalgte fysiologiske datasæt (ex. Skoleundersøgelsen HBSC) bruges som afsæt for analyse og diskussion af didaktiske, etiske og praktiske perspektiver og sammenholdes så vidt mulig med forskning fra eksempelvis Center for Holdspil eller Idrættens Analyseinstitut.

Modulets relation til praksis

I arbejdet med at styrke koblingen mellem undervisning og profession kan der på modulet indgå:

 • observation (skoleidræt og/eller idrætskulturer).
 • besøg af skoleklasser med formidling af idrætsaktiviteter eller afvikling af idrætsaktiviteter på en samarbejdsskole.
 • analyser af dokumentation fra folkeskolens idrætsundervisning (eksempelvis års- og lektionsplaner, videooptagelser fra idrætsundervisning o.lign.).

Digitalisering og digital teknologi

De studerende undervises med og om teknologier gennem afprøvning af eksempler på digitale redskaber i idrætsundervisningen, hvor det vurderes relevant i forhold til idrætsfaglig formidling og idrætsdidaktiske perspektiver. Det kan eksempelvis være redskaber til video feedback (ex. Hudl Technique eller Coach’s Eye), måling af puls, kollaborative værktøjer (ex. Google G-suite for education, Skoletube).

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Kategori

Arbejdstimer – i alt 275 timer

Primære arbejdsformer

Kategori 1

49

(65 lektioner)

Holdundervisning; undervisningsoplæg og refleksion i teori og praksis. De studerende skal stå for dele af undervisningen. Fælles videndeling og refleksion; fremlæggelse af studieprodukter.

Kategori 2

160

Forberedelse til undervisning af såvel praktisk som teoretisk karakter både individuelt og i studiegrupper. Herunder udarbejdelse af studieprodukter, læsning af tekster samt træne og øve idrætslige færdigheder.

Kategori 3

60

Studieaktiviteter, som støtter den studerendes opfyldelse af modulets kompetencemål i relation til forudgående individuelle forudsætninger. Herunder faglig læsning, skrivning, træning og øvelse individuelt og i studiegrupper.

Kategori 4

6

Studenterinitieret vejlednings- eller feedback aktiviteter og fælles idrætsfaglige oplæg, debatter og lignende.

Deltagelseskrav

Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.

Samt gennemførelse af nedenstående:

Titel

Idrætsprøve

Type/form

Modulprøve bestående af:

 1. Individuel skriftlig teoriprøve uden hjælpemidler
 2. Gruppevis skriftlig opgave samt udvikling af undervisningsforløb i enten atletik eller boldspil som gennemføres med holdet. Der trækkes lod mellem de to områder.

Krav til indholdet

 1. I den individuelle prøve indgår modulets idrætsfaglige indhold, særligt emnerne fysiologi og træningslære, sundhed og fagdidaktik i relation til atletik og boldspil
 2. I gruppeopgaven indgår faglige og didaktiske overvejelser, der knytter sig til indholdsområderne atletik og boldspil.

Omfang

 1. skriftlig prøve 90 minutter  
 2. Skriftlig opgave 8-10 sider samt praktisk undervisning i 45 minutter

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Den skriftlige prøve er individuel

Undervisningsopgaven laves i grupper på 3-4 studerende.

Bedømmelse

 1. Teoriprøven bedømmes med bestået/ikke bestået og en procentvis angivelse af den studerendes score. Den studerende skal score 60 % af de mulige point i prøven for at bestå.
 2. Undervisningsopgaven bedømmes samlet (opgave, feedback og undervisning) med bestået/ikke bestået

Modulet bedømmes samlet bestået/ikke bestået på baggrund af en helhedsvurdering af del A og B. Bedømmelsen er individuel.

Respons

Der indgår peer to peer feedback i arbejdet med undervisningsopgaven. Den skriftlige opgave med undervisningsforløbet afleveres 3 uger før modulets afslutning og der gives skriftlig feedback af en opponentgruppe.  Denne gives i løbet af en uge og er en del af deltagelseskravet.

Der gives mundtlig eller skriftlig respons fra underviser ved bedømmelse af det samlede modul.

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleverings­tidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og videnmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som bestået/ikke bestået. Såfremt det samlede resultat er ikke godkendt henvises til studieordningens del 2 om modulreparation.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V