Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

MODUL 1: Idrætsfagets basis, kultur og værdier

Studieordning: 2019 (LU KP)

Fag: Idræt

Kompetencemål for undervisningsfaget i idræt findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.

Modultype, -omfang og sprog

Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.

Kort beskrivelse af modulet

Et modul, hvor den studerende arbejder med fagets basisområder og med idræt som kulturskabende faktor. Der er fokus på grundlæggende viden, færdigheder og kropslige kompetencer og på at analysere, formidle og udvikle forskellige idrætskulturer.  Indholdet vil bl.a. være leg, redskabsgymnastikkens basis, boldbasis og basis inden for dans og udtryk. Den studerende vil arbejde med at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i idræt. Emnerne vil bl.a. omhandle idrættens værdier, kvaliteter, historie og mangfoldighed, anatomi og bevægelseslære samt motorisk læring.

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.

Det anbefales at modul 1 læses som det første basismodul, dvs. før modul 2 og 3.

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til undervisningsfaget idræt 1.-6.klasse samt idræt 4.-10.klasse med 10 ECTS.

Modulets videngrundlag

Modulet bygger på humanistisk, samfundsvidenskabelig og naturvidenskabelig teori og forskning vedrørende idræt og bevægelse for børn og unge. Derudover udgør teori og forskning vedrørende idrætsfaget i folkeskolen et centralt grundlag.

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Alsidig idrætsudøvelse

Kompetenceområde 4: Idrætskultur og relationer

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

  • udføre, analysere og formidle alsidige bevægelser med henblik på at udvikle elevers alsidige kropslige og idrætslige kompetencer
  • analysere, formidle og udvikle alsidige idrætskulturers strukturer, normer og værdier og sammenhæng med elevers sociale og personlige udvikling

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

beherske alsidige bevægelsesfærdigheder og kropsudtryk

bevægelsesfærdigheder og kropsudtryk

analysere og vurdere bevægelsesfærdigheder og udtryk

anatomi, biomekanik og indholdsspecifikke begreber og analyseredskaber

etablere og lede processer inden for motorisk læring - herunder med anvendelse af it

motorisk læring, læringsstrategier og relevante it-værktøjer

anvende relevante fagord og fagdidaktiske begreber og modeller i planlægning, gennemførelse og evaluering af idrætsundervisning

fagterminologi og fagdidaktiske begreber og modeller af relevans for undervisning i idræt i skolen

analysere og formidle forskelligartede idrætskulturer

idrætskulturers struktur, normer og værdier

analysere udviklingen af idrætsfaget i  dansk idrætskultur

skolefagets begrundelse, form og indhold i et historisk, kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv

udvikle idrætsfaget kreativt, innovativt og entreprenant på tværs af genrer, discipliner og alsidige idrætslige rum

idræt som kulturskabende faktor, herunder idrættens kulturer og subkulturer, organiseret og selvorganiseret idræt og idrættens alsidige rum

udvikle læringsfællesskaber, der understøtter elevers personlige og sociale udvikling

inklusion, ansvar og sociale relationer i idrætsfællesskaber

udvikle og gennemføre idrætsundervisning og  humanistiske og samfundsvidenskabelige projekter på grundlag af  nationalt og internationalt forsknings- og udviklingsarbejde

idrætsteorier, undersøgelsesmetoder og resultater af relevant national og international forskning

Forankring i forskning og udvikling

I forbindelse med det ene studieprodukt gennemfører de studerende et kvalitativt individuelt interview eller fokusgruppeinterview med elever og/eller idrætslærere i grundskolen. Fra interviewene trækkes centrale tematikker ud og disse sammenholdes med forskningsresultater fra aktuelle og relevante undersøgelser af idrætsfaget i skolen, herunder EVA- og SPIF-rapporter.

I modulet anvendes forskningsbaseret litteratur om modulets centrale teoretiske emner, herunder idrætskultur, anatomi og motorisk læring.

Modulets relation til praksis

Den studerende skal i modulet planlægge, gennemføre og evaluere et undervisningsforløb med elever fra grundskolen. Dette planlægges i samarbejde med holdets underviser og kan enten foregå som undervisning ude på en skole eller som undervisning af en klasse, der er inviteret ind på Læreruddannelsen.

Digitalisering og digital teknologi

Der arbejdes med almene og idrætsfaglige digitale redskaber i undervisningen og som en del af modulet skal de studerende udarbejde et multimodalt produkt som et af deltagelseskravene.

Arbejdsformer i modulet

Kategori

Arbejdstimer, i alt 275 timer

Primære arbejdsformer

Kategori 1

49

(65 lektioner)

Holdundervisning; undervisningsoplæg og refleksion i teori og praksis. De studerende skal stå for dele af undervisningen. Fælles videndeling og refleksion; fremlæggelse af studieprodukter.

Kategori 2

160

Forberedelse til undervisning af såvel praktisk som teoretisk karakter både individuelt og i studiegrupper. Herunder udarbejdelse af studieprodukter, læsning af tekster samt træne og øve idrætslige færdigheder.

Kategori 3

60

Studieaktiviteter, som støtter den studerendes opfyldelse af modulets kompetencemål i relation til forudgående individuelle forudsætninger. Herunder faglig læsning, skrivning, træning og øvelse individuelt og i studiegrupper.

Kategori 4

6

Studenterinitieret vejlednings- eller feedback aktiviteter og fælles idrætsfaglige oplæg, debatter og lignende.

Deltagelseskrav

Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.

Samt gennemførelse af nedenstående:

Titel

  1. Teoriprøve

Type/form

Skriftlig prøve uden hjælpemidler

Krav til indholdet

Den skriftlige prøve omhandler modulets idrætsfaglige indhold

Omfang

90 minutter

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Den skriftlige prøve er individuel

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er individuel.

Respons

Der gives mundtlig eller skriftlig respons af holdets underviser

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

Titel

  1. Praktisk-didaktisk opgave

Type/form

Multimodal opgave med både tekst og video

Lodtrækning mellem indholdsområderne kropsbasis og boldbasis

Krav til indholdet

Kropslige og idrætslige egenfærdigheder samt didaktiske refleksioner i relation til praksisområderne

Omfang

Den digitale videopræsentation har et omfang på 10-15 minutter

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Produktet i grupper på 4 studerende

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er individuel.

Respons

Der gives mundtlig eller skriftlig respons fra holdets underviser

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

Titel

  1. Skoleopgave

Type/form

Planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning af skoleelever i kropsbasis eller boldbasis.

Interview med udvalgte elever.

Krav til indholdet

I grupper på 4 studerende planlægges et undervisningsforløb til skoleelever i kropsbasis eller boldbasis.

Gennemførelsen af forløbet skal vare minimum 45 minutter og foregå på enten en skole eller på Københavns Professionshøjskole.

I forbindelse med undervisningsforløbet gennemfører de studerende et interview med elever og/eller idrætslærere i grundskolen. Fra interviewene trækkes centrale tematikker ud og disse sammenholdes med forskningsresultater fra aktuelle og relevante undersøgelser af idrætsfaget i skolen.

Omfang

Rammer og form aftales med holdets underviser.

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Grupper på 4 studerende

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er individuel.

Respons

Der gives mundtlig eller skriftlig respons af opponentgruppe og underviser.

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleverings­tidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og videnmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som bestået/ikke bestået. Såfremt det samlede resultat er ikke godkendt henvises til studieordningens del 2 om modulreparation.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V