Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

MODUL 3: Innovation, entreprenørskab i håndværk og design

Studieordning: 2019 (LU KP)

Fag: Håndværk og design

Modultype, -omfang og sprog

Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point.

Kort beskrivelse af modulet

I dette modul vil arbejdet med innovation og entreprenørskab tage udgangspunkt i praksisnære problemstillinger i konkrete kontekster med fokus på den materielle kultur.

Gennem oplæg og rammesatte processer får den studerende viden om innovationsbegrebet og erfaringer med innovationsmetoder. Den studerende arbejder med at planlægge og udføre undervisning der har til formål at udvikle kreativitet og innovationskompetence. Gennem praktisk, teoretisk og didaktisk arbejde undersøger den studerende innovative processer, herunder disses potentiale for varierede læringsformer og undervisningsdifferentiering.

I relation til materiel kultur og et bredt bæredygtighedsbegreb arbejdes der med undersøgende og praksisnære problemstillinger i designprocesser. Digitale og håndværksmæssige teknologier anvendes i alle processer. Den studerende skal afsøge muligheder for samarbejde med eksterne samarbejdspartnere i relation til (den) åben skole.

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.

Det anbefales at modul HD3: Innovation og entreprenørskab i håndværk og design læses som det sidste basismodul, dvs. efter modul HD1: Håndværk, læring og design og HD2: Design, kultur og didaktik.

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til undervisningsfaget håndværk og design med 10 ECTS.

Modulets videngrundlag

Bygger på teori indenfor forskning omkring

 • Æstetiske læreprocesser, kreativitet og innovation
 • Tavs viden og kropslig erfaringsdannelse
 • Designteori og formsproglige virkemidler
 • Forskning fra beslægtede fag i nordiske uddannelser

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Der indgår dele af alle kompetenceområder i modulet, dog med særlig tyngde i kompetenceområderne 3 og 4.

Kompetenceområde 1: Håndværk og teknologi

Kompetenceområde 2: Design - proces og produkt

Kompetenceområde 3: Innovation, entreprenørskab og materiel kultur

Kompetenceområde 4: Fagdidaktik

Kompetencemål, som indgår i modulet

Kompetencemål 3: Kompetencemål 3: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning med den materielle kultur som inspirationskilde og ramme for fortidige og nutidige kulturers teknologier og formudtryk i en innovativ produktudvikling.

Kompetencemål 4: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret og innovativ undervisning i håndværk og design.

Der er særligt fokus på undervisning, hvor designprocesser udvikles i et kreativt og innovativt miljø gennem skabende, håndværksmæssigt arbejde og kultur- og genstandsanalyser.

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

Analysere design og funktion som udtryk for smag, behov og tidsånd med eleverne

Design i et æstetisk, funktionelt og kommunikativt perspektiv

Arbejde undersøgende, problemløsende og vurderende gennem praktiske håndværks- og designprocesser med udgangspunkt i materiel kultur

håndværk og design i hverdagslivet, i forskellige kulturer og tidsperioder

praktisk og teoretisk formidle undervisning i bæredygtigt design

bæredygtigt design i henseende til miljø, klima, økonomi og etik

udvikle undervisning, der giver en innovativ og entreprenant tilgang til problemløsning

innovation og entreprenørskab

tilrettelægge og facilitere meningsfulde metoder til idéafprøvning og konceptudvikling

metoder til ideafprøvning og konceptudvikling

 

samarbejde med værksteder, museer, virksomheder og institutioner i forhold til udvikling af materiel kultur

fagets muligheder i relation til den åbne skole

 

gennemføre differentieret og inkluderende undervisning med valg af varierede materialer, teknikker og processer

inklusion og undervisningsdifferentiering i værkstedsfag

anvende relevante metoder til evaluering af elevens læring, processer og produkter

varierede evalueringsmetoder

 

Forankring i forskning og udvikling

Modulet er forankret i forskning om didaktisk design, digitale læreprocesser og innovation.

I undervisningen indgår:

 • Analyse af forsknings og evalueringsrapporter med fokus på innovation og innovationsdidaktisk med henblik på udvikling af innovativ undervisning.
 • Aktivt kritisk arbejde med forskningsbaserede perspektiver på bæredygtighedsbegrebet, herunder kildekritik og fokus på kompleksitet i vidensindsamling om fx forbrug, ressourcer og etiske perspektiver.

Modulets relation til praksis

Undervisningspraksis inddrages i form af egen eller andres praktikreference, fx en case eller beskrivelse af et undervisningsforløb. Der knyttes an til praksisfeltet om muligt gennem følgende aktiviteter, afhængig af mulighederne: Museumsbesøg, tilrettelægge og gennemføre workshops for elever i grundskolen eller studerende mv.

Der udvikles, rammesættes innovative designprocesser, i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, disse kan fx stille en opgave, anvendes til brugerundersøgelse eller feed back.

Der kan indgå samarbejde med skoletjenester på museer og kulturinstitutioner mv.

Der inddrages øvelser i at analysere eksempler på materiel kultur, fra hverdagskulturen, andre geografiske, historiske kulturer mv., eller fx museumsgenstande. De genstande der analyseres er eksempler på konkrete udtryk for værdier, teknologi, traditioner, æstetik, formsprog, kultur mv.

Digitalisering og digital teknologi

Undervisning med uddannelsesteknologi: digitale medier, digitale undervisningsmaterialer og diverse programmer indgår i produktion og mundtlig præsentation af et eller flere studieprodukter.

I modulet anvendes digitale producerende teknologier, som laserskærer, folie-skærer og 3-d-printere.

Teknologierne sammenlignes med håndværksmæssige teknologier i designprocesser og vurderes i forhold til læring og produktion.

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulet tilrettelægges med en vejledende forventet studie- og arbejdsbelastning (gennemsnitlig) med udgangspunkt i studieaktivitetsmodellens kategorier, der ved modulets start anvendes til forventningsafstemning mellem underviser og studerende. Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer. En endelig fordeling af studie- og arbejdsbelastningen i forhold til studieaktivitetsmodellens kategorier vil fremgå af det enkelte holds lektionsplan.

Kategori

Arbejdstimer – i alt 275 timer

Primære arbejdsformer

1

66

Undervisnings- og studiegruppeoplæg, samtale og værkstedsarbejde.

Studerendes gensidige undervisning.

Vejledning, evaluering og respons.

2

100

Studiegruppearbejde, med tekster, øvelser og opgaver.

Studiegruppearbejde med øvelser, eksperimenter og opgaver i værkstedet.

Udarbejdelse af studieprodukter.

Studerendes gensidige respons på (design)processer og produkter.

3

100

Individuel forberedelse til undervisning, studiegruppearbejde og undervisning.

Selvstændig individuelt arbejde med studieprodukter.

Fordybelse i selvvalgte håndværksmæssige områder.

4

10

Foredrag, kurser og workshops på andre uddannelses- og kulturinstitutioner.

Deltagelseskrav

Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.

Desuden gennemførelse og præsentation af følgende studieprodukter:                  

Titel

Eksperimenterende og problemorienteret designprojekt

Type/form

En innovativ designproces, hvor det forventes at de studerende selv definerer rammesætningen af proces og produkt, fx til en ekstern bruger.

Krav til indholdet

Den studerende skal demonstrere sikkerhed at arbejde med selvvalgt designforløb, der grundlæggende demonstrerer anvendelse af designproces som metode. Valg af specifikke designparametre og designgreb skal vise sikkerhed i de enkelte dele og tiltag i processen.

Der skal foreligge en undersøgelsesfase hvor et problem er identificeret.

Der skal arbejdes eksperimenterende med formsprog, teknikker og materialer.

Der udarbejdes et eksemplarisk undervisningsforløb med afsæt egen proces/tema.

Omfang

Den studerende fremlægger sit forløb over for de øvrige studerende, som giver respons.

Proces visualiseres og skal dokumenteres.

Desuden udarbejdes der et eksemplarisk undervisningsforløb ud fra valgt tema.

I undervisningsforløbet indgår særlige overvejelser om evalueringsformer og differentiering i faget.

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Individuelt

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået

Respons

Mundtlig

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

Titel

Designprojekt

Type/form

Innovativt projekt

Krav til indholdet

Med afsæt i teori om innovative og entreprenante processer udarbejder de studerede i grupper et designforløb, hvor der er lagt vægt på den innovative forståelse og inddragelse af teori. Processen skal være undersøgende og eksperimenterende og på baggrund af en observeret/ stillet problematik, skabes løsningsforslag der er bearbejdet både teoretisk og praktisk.

Omfang

Processen fremlægger processen visuelt/analogt på tavler, på 4 fløjet foldevæg.

Der afleveres 2-4 sider med præsentation og brug af den anvendte teori, og hvordan den er anvendt i processen.

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Gruppearbejde

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået

Respons

Mundtlig

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

Titel

Teoretisk undersøgelse

Type/form

Undersøgelse og oplæg for holdet, samt skr. oplæg overblik, teoretiske pointer, supplerende litteratur mv.

Krav til indholdet

Fremlæggelse forventes at indeholde følgende punkter:

 • Introduktion til området, herunder anvendt teori, væsentlige definitioner, begrebers udvikling mv.
 • Grundig gennemgang af relevant teori, skabe et overblik, præsentere relevante modeller mv.
 • Relation til praksis i faget, herunder fx begrebet/områdets placering/betydning i fagets Fælles Mål.
 • Eksempler på hvordan begrebet/området anvendes/kan anvendes i en undervisningspraksis.
 • Egne overvejelser om området.

Emne og litteratur aftales med underviser.

Omfang

Oplæg på ca. 60 minutter, dertil 2 – 4 siders tekst.

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Gruppe

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt

Respons

Mundtlig feedback i forlængelse af oplæg

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

Titel

Didaktisk logbog

Type/form

Analog eller digital, efter den studerende valg

Krav til indholdet

Med udgangspunkt i modulets studiearbejde udarbejdes en logbog med didaktiske refleksioner, suppleret med idéer til hvordan erfaringer kan didaktiseres i forløb, opgaver, læremidler mv. Visualisering og formidling af idéer til undervisning.

Omfang

Den studerende udarbejder en portefolio som dokumenterer grundigt arbejde med min. 80% af modulets indhold. Portefolioen udarbejdes løbende fx gennem:

 • Visualisering og formidling af processer og produkter i modulet
 • Refleksion over håndværksmæssige processer og designprocesser
 • Didaktiske refleksioner

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Individuelt arbejde

Bedømmelse

Godkendt/Ikke godkendt

Respons

Feedback fra underviser

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleverings­tidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og videnmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som bestået/ikke bestået. Såfremt det samlede resultat er ikke godkendt henvises til studieordningens del 2 om modulreparation.

Prøven i undervisningsfaget Håndværk og design

Prøven består af 2 delprøver. Der gives en samlet karakter for de to delprøver.

Den studerende udarbejder en lærerfaglig problemstilling hentet fra fagets 4 kompetenceområder. Denne problemstilling arbejdes der med i såvel den praktiske som i den mundtlige del af prøven.

1. delprøve: Praktisk prøve

Den praktiske delprøve har form af en udstilling, der danner baggrund for didaktiske refleksioner i forhold til den valgte problemstilling, undervisning og læring. Udstillingen skal dokumentere et selvstændigt udar-bejdet designprojekt, som relaterer sig professionsrettet til kompetenceområderne og indeholder idéudvik-ling, analyser af sammenlignelige genstande og kulturfænomener, problemstilling for eget projekt, afprøv-ninger og eksperimenter, produktfremstilling og evaluering.

Den praktiske prøve kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg.

2. delprøve: Mundtlig prøve

Den mundtlige delprøve har udgangspunkt i en synopsis med empirisk og teoretisk analyse ud fra den valgte problemstilling, som udmunder i et tilrettelagt undervisningsforløb med undervisningsmateriale. Den empiriske analyse skal tage afsæt i observation af elevernes arbejde i undervisningen ved dataindsamling som fx videostøttede deltagerobservationer, portfolio eller elevproduceret materiale. Synopsen indgår i bedømmelsen.

Den mundtlige prøve kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg.

Omfanget af synopse er maks. 5 normalsider. Sidetal følger gruppestørrelse.

Samlet eksaminationstid tid til de to delprøver: 60 minutter. Se tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppe-prøve.

Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven:

 • Udarbejdelse af udstilling i angivet form og indhold til rette tid og sted.
 • Aflevering af synopsis i angivet form og indhold til rette tid og sted.

Københavns Professionshøjskole. April 2019.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V