Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

MODUL 2: Design, kultur og didaktik

Studieordning: 2019 (LU KP)

Fag: Håndværk og design

Modultype, -omfang og sprog

Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point.

Kort beskrivelse af modulet

I dette modul skal de studerende individuelt og i samarbejde med andre studerende anvende forskellige former for designprocesser i håndværksmæssig produktfremstilling, herunder eksperimentere med idéudvikling og metoder, udtryk og materialer. Designprocesserne tager afsæt i fælles aktuelle problemstillinger, der gennem individuel produktfremstilling giver de studerende indblik i materiel kultur, og hvordan artefakter danner ramme og betydning for menneskers levevis set i samfundsmæssig og/eller historisk perspektiv.

Digitale læremidler, håndværksmæssige teknologier, maskinbrug og værktøjslære inddrages i det omfang, det er meningsskabende for det konkrete projekt og professionen. Håndværk og design i hverdagslivet, forskellige kulturer og tidsperioder indgår som inspiration og kontekstualisering af den studerendes egne designprojekter. I modulet vil der løbende være didaktiske refleksioner hvor centrale bestemmelser om faget i folkeskolen sættes i forhold til modulets indhold og arbejdsformer.

Forudsætninger for at læse modulet

Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.

Det anbefales at modul 2 læses som det andet basismodul, dvs. efter HD1: Håndværk, læring og design, og før HD3: Innovation og entreprenørskab i håndværk og design.

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til:  Undervisningsfaget håndværk og design med 10 ECTS.

Modulets videngrundlag

Bygger på teorier og forskning om:

  • Æstetiske, psykologiske og sociologiske aspekter af materielle kulturstudier
  • Innovation og designprocesser
  • Pædagogisk forskning om praktisk-æstetiske læreprocesser.

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Der indgår dele af alle kompetenceområder i modulet, dog med særlig tyngde i kompetenceområde 2 og 4.

Kompetenceområde 1: Håndværk og teknologi

Kompetenceområde 2: Design - proces og produkt

Kompetenceområde 3: Innovation, entreprenørskab og materiel kultur

Kompetenceområde 4: Fagdidaktik

Kompetencemål, som indgår i modulet

Kompetencemål 2: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning, hvor designprocesser udvikles i et kreativt og innovativt miljø gennem skabende, håndværksmæssigt arbejde.

Kompetencemål 4: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret og innovativ undervisning i håndværk og design.

Der er særligt fokus på undervisning, hvor designprocesser udvikles i et kreativt og innovativt miljø gennem skabende, håndværksmæssigt arbejde og kultur- og genstandsanalyser.

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

begrundet gennemføre læringsmålsstyret undervisning i håndværk og design

didaktik og didaktisk forskning inden for håndværk og design

veksle mellem forskellige lærerroller og værkstedets særlige pædagogiske muligheder

klasseledelse i værkstedsfag

mestre håndværksmæssige teknologier, for at formidle differentieret i forhold til mål og elevgruppe

håndværksmæssige teknologier

planlægge og gennemføre undervisning, hvor der skabes mulighed for at eksperimentere med udtryk og betydning

formsproglige virkemidler og teorier om form, farve, funktion og komposition

 

rammesætte varierede designprocesser med relevante materialer og teknologier, individuelt og i klassens fællesskab

analytiske, eksperimenterende, problemløsende, innovative og fabulerende designprocesser

 

anvende omverdenens praksisnære problemstillinger som udgangspunkt for brugerorienteret design i undervisning

aktuelle praksisnære problemstillinger

 

anvende digitale læremidler til at understøtte lære- og designprocesser

digitale læremidler

anvende og vejlede i forsvarlig brug af relevante elevbetjente maskiner og værktøj

Maskinbrug og værktøjslære, samt arbejdsmiljø og sikkerhed i værkstedet

vejlede elever om ressourceudnyttelse og bæredygtighed i forskellige processer og materialer i undervisningen

materialeanvendelse, ressourceudnyttelse, miljø og sikkerhed i værkstedet

arbejde undersøgende, problemløsende og vurderende gennem praktiske håndværks- og designprocesser med udgangspunkt i materiel kultur

håndværk og design i hverdagslivet, i forskellige kulturer og tidsperioder

evaluere designprocesser med mål om stigende progression i undervisning

præsentation, dokumentation og evaluering af designprocesser

deltage i faglige debatter for dermed at kunne forme faget i fremtiden

aktuelle fokusområder i national og international forskning inden for fagområdet

Forankring i forskning og udvikling

I modulet indgår kritisk arbejde med perspektiver på empiriske undersøgelser:

  • Anvendelse af antropologiske metoder i forskellige typer af brugerundersøgelser i forbindelse med designprojekter.
  • Arbejde med etnografiske metoder i forbindelse med materielle kulturstudier og genstandsanalyser. 

Desuden arbejdes der med udvikling af alsidig og inkluderende undervisning, bl.a. med udgangspunkt i aktuelle evalueringer og rapporter om elevers læring og trivsel.

Modulets relation til praksis

Undervisningspraksis inddrages i form af egen eller andres praktikreference, fx en case eller beskrivelse af et undervisningsforløb. Der knyttes an til praksisfeltet om muligt gennem følgende aktiviteter, afhængig af mulighederne: Gæstelærere, skolebesøg, samarbejde med skoletjenester på museer og kulturinstitutioner og gensidig undervisning mellem holdet, evt. undervisere i grundskolen og læreruddannelsen.

Hvis der er mulighed kan supervision og undervisningsiagttagelse, analyser af elevprodukter i undervisningen, videooptagelser af undervisning i skolen, indgå i modulet.

Anvende omverdenens praksisnære problemstillinger som udgangspunkt for brugerorienteret design.

Deltage i faglige debatter for dermed at kunne forme faget i fremtiden. Færdigheder i at analysere eksempler på materiel kultur, som konkrete udtryk for værdier, teknologi, traditioner, æstetik, formsprog, kultur mv.

Digitalisering og digital teknologi

Den studerende fører digital portefolio over modulets undervisningsforløb, egne læringsrefleksioner og didaktiske perspektiver.

Et af designforløbene inddrager design med fx kodning af mikrobits og lignende, og der relateres til professionelt design af fx e-tekstiler.

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulet tilrettelægges med en vejledende forventet studie- og arbejdsbelastning (gennemsnitlig) med udgangspunkt i studieaktivitetsmodellens kategorier, der ved modulets start anvendes til forventningsafstemning mellem underviser og studerende. Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer. En endelig fordeling af studie- og arbejdsbelastningen i forhold til studieaktivitetsmodellens kategorier vil fremgå af det enkelte holds lektionsplan.

Kategori

Arbejdstimer – i alt 275 timer

Primære arbejdsformer

1

66

Undervisnings- og studiegruppeoplæg, samtale og værkstedsarbejde.

Studerendes gensidige undervisning.

Vejledning, evaluering og respons.

2

100

Studiegruppearbejde med tekster, øvelser og opgaver.

Studiegruppearbejde med øvelser, eksperimenter og opgaver i værkstedet.

Udarbejdelse af studieprodukter.

Studerendes gensidige respons på (design)processer og produkter.

3

100

Individuel forberedelse til undervisning, studiegruppearbejde og undervisning.

Selvstændig individuelt arbejde med studieprodukter.

Fordybelse i selvvalgte håndværksmæssige områder.

4

10

Foredrag, kurser og workshops på andre uddannelses- og kulturinstitutioner.

Deltagelseskrav

Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.

Desuden gennemførelse og præsentation af følgende studieprodukter:

Titel

Portfolio

Type/form

Digital portfolio

Krav til indholdet

Dokumentation af modulets studiearbejde. Visualisering og formidling af processer og produkter fra studiearbejde. Refleksion over håndværksmæssig og designbaseret læring samt didaktiske refleksioner.

Omfang

Den studerende udarbejder en portefolio som dokumenterer grundigt arbejde med min. 80% af modulets indhold. Portefolioen udarbejdes løbende fx gennem:

  • Visualisering og formidling af processer og produkter i modulet
  • Refleksion over håndværksmæssige processer og designprocesser
  • Didaktiske refleksioner

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Individuelt arbejde

Bedømmelse

Godkendt/Ikke godkendt

Respons

Peer-to-peer feedback på portfolio.

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

Titel

Materiel kultur

Type/form

Designprojekt og fremlæggelse

Krav til indholdet

I designprojektet inddrages forskellige undersøgelsesmetoder inden for de etnografiske, antropologiske, håndværksmæssige og designteoretiske områder. I forlængelse af designprojektet planlægges et undervisningsforløb.

Omfang

Designprojektets omfang forventes at svare til minimum 10 normalsider. I alt forventes det, at den studerende, som et minimum, yder en arbejdsindsats på hvad der svarer til 37 timer.

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Der arbejdes både individuelt og i grupper

Bedømmelse

Godkendt/Ikke godkendt

Respons

Mundtlig feed back fra underviser

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

Titel

Materiel kultur - Bæredygtighed

Type/form

Designprojekt og udstilling

Krav til indholdet

I designprojektet arbejdes der i praksis med at inddrage viden og metoder der understøtter en bæredygtig tilgang til designprocessen.

Den studerende skal aktivt forholde sig til definitioner, viden og metoder der er knyttet til bæredygtighed- Der arbejdes både med miljø/ressourcemæssige, psykologiske og kulturelle aspekter om bæredygtighed.

I tilknytning til egen designproces udarbejdes et undervisningsforløb og et digitalt læremiddel.

Omfang

Designprojektets omfang forventes at svare til minimum 10 normalsider. I alt forventes det, at den studerende, som et minimum, yder en arbejdsindsats på hvad der svarer til 37 timer.

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Der arbejdes både individuelt og i grupper.

Bedømmelse

Godkendt/Ikke godkendt

Respons

Mundtlig feed back

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V