Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

MODUL 1: Håndværk, læring og design

Studieordning: 2019 (LU KP)

Fag: Håndværk og design

Modultype, -omfang og sprog

Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point.

Kort beskrivelse af modulet

I dette modul opnår den studerende grundlæggende håndværksmæssige færdigheder, viden og kompetencer igennem arbejdet med forskellige materialer og designprocesser, hvor der er fokus på idéudvikling, personligt udtryk, fagterminologi og -kommunikation. Materialers anvendelse og beskaffenhed indgår som grundlag for de håndværksmæssige teknologier, som den studerende tilegner sig. Gennem materielt og kropsligt funderede læreprocesser får den studerende erfaringer med håndværksmæssige teknologier og funktionsanalyse, materialer, formsproglige virkemidler og viden om form, farve og komposition. Designprocesser anvendes i forbindelse med udvikling af produkter til krop og rum, og udgangspunkt for fremstillingen findes i den nære materielle kultur. Designprocesser dokumenteres løbende, og der arbejdes med forskellige former for præsentation, iscenesættelse, formidling og evaluering af både proces og produkt.

Modulets indhold og arbejdsformer reflekteres didaktisk i forhold til centrale bestemmelser om faget i skolen. Den studerende opnår kompetencer i kreative, æstetiske læreprocesser og de særlige vilkår, som gør sig gældende for undervisning i et værkstedslokale, vægtes i form af klasseledelse og anvendelse af undervisningsdifferentiering.

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.

Det anbefales at HD 1: Håndværk, læring og design læses som det første basismodul, dvs. før HD2: Design, kultur og didaktik og HD3: Innovation og entreprenørskab i håndværk og design.

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til:  Undervisningsfaget håndværk og design med 10 ECTS.

Modulets videngrundlag

Bygger på teorier og forskning om:

  • Tavs viden og kropslig erfaringsdannelse
  • Designteori og udtryksmæssige virkemidler
  • Kreativitet og æstetiske læreprocesser
  • International forskning i beslægtede fag

Kompetenceområder, som indgår i modulet: Der indgår dele af alle kompetenceområder i modulet, dog med særlig tyngde i kompetenceområde 1 og 4.

Kompetenceområde 1: Håndværk og teknologi

Kompetenceområde 2: Design - proces og produkt

Kompetenceområde 3: Innovation, entreprenørskab og materiel kultur

Kompetenceområde 4: Fagdidaktik

Kompetencemål, som indgår i modulet:

Kompetencemål 1: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle varierede undervisningsforløb i faglige værksteder med relevante materialer og teknologier i forhold til fælles mål og elevernes forudsætninger.

Kompetencemål 4: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret undervisning i håndværk og design.

Der er særligt fokus på mål vedr. håndværks- og udtryksmæssige færdigheder relateret til materialekendskab. Det håndværksmæssige arbejde relateres til designprocesser, materiel kultur og fagdidaktik.

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

anvende håndværksmæssige færdigheder og erfaringer i mesterlærestøttede processer med elever

 tavs viden og kropslig erfaringsdannelse

mestre håndværksmæssige teknologier, for at formidle differentieret i forhold til mål og elevgruppe

mestre håndværksmæssige teknologier

vejlede differentieret i relevante arbejdsgange for elevers arbejde med formgivning og fremstilling af håndværksmæssige produkter i værkstedet

arbejdsgange og differentiering i håndværksmæssige teknikker og klasseledelse i værkstedet

vurdere elevers kunnen og interesser som udgangspunkt for valg af håndværksmæssige teknologier og indhold

elevers formsproglige udvikling

udvælge relevante materialer, der kan bearbejdes i undervisningen

materialers beskaffenhed og anvendelsesmuligheder, især træ, metal og tekstil

anvende og vejlede i forsvarlig brug af relevante elevbetjente maskiner og værktøj

maskinbrug og værktøjslære, samt arbejdsmiljø og sikkerhed i værkstedet

planlægge og gennemføre undervisning, hvor oplevelse, analyse, udtryk, håndværk og kommunikation indgår varieret i læringsmålsstyret undervisning

æstetiske læreprocesser

planlægge og gennemføre forskellige forer for idéudvikling som udgangspunkt for elevernes designprocesser i undervisning

metoder til idéudvikling

evaluere designprocesser med mål om stigende progression i undervisning

Præsentation, dokumentation og evaluering af designprocesser

analysere genstandes kommunikative betydninger relateret til tid og sted i undervisning

Materiel kultur i form af genstandes kommunikative betydning

Forankring i forskning og udvikling

I modulet indgår forskning om kreativitet, håndværkets betydning, æstetiske læreprocesser, designprocesser og alsidig læring fx indenfor følgende temaer:

  • Forskellige teorier om design, fra teori til praksis.
  • Etablering af et fagsprog om designprocesser, kreativitet mv.
  • Håndværk og designs samfundsmæssige betydning.

Konkret arbejdes der fx kritisk med nyeste viden inden for fagdidaktik i nordisk forskning med fælles læsning af udvalgte kapitler fra det peer-reviewede tidsskrift ’Techne’.

Desuden analyse af videnskilder i forbindelse med praktisk og teoretisk arbejde. Fx inddragelse af litteraturstudier og fænomenologiske undersøgelser i relation til håndværksmæssigt og skabende arbejde.

Modulets relation til praksis

Undervisningspraksis inddrages i form af egen eller andres praktikreference, fx en case eller beskrivelse af et undervisningsforløb. Der knyttes an til praksisfeltet om muligt gennem følgende aktiviteter, afhængig af mulighederne: Gæstelærere, skolebesøg, museumsbesøg og gensidig undervisning mellem holdet, evt. undervisere i grundskolen og læreruddannelsen. Hvis mulighed derfor kan supervision og undervisningsiagttagelse, analyser af elevprodukter i undervisningen, videooptagelser af undervisning i skolen, indgå i modulet.

Digitalisering og digital teknologi

I modulet anvendes, analyseres og udvikles læremidler i form af instruktionsvideoer, og evt. andre læremidler. I forbindelse med designprojekter inddrages digitale platforme til research, herunder kritisk vurdering af kilder.

Et af designforløbene inddrager design med kodning af mikrobit og lignende, og der relateres til professionelt design af fx e-tekstiler.

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulet tilrettelægges med en vejledende forventet studie- og arbejdsbelastning (gennemsnitlig) med udgangspunkt i studieaktivitetsmodellens kategorier, der ved modulets start anvendes til forventningsafstemning mellem underviser og studerende. Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer. En endelig fordeling af studie- og arbejdsbelastningen i forhold til studieaktivitetsmodellens kategorier vil fremgå af det enkelte holds lektionsplan.

Kategori

Arbejdstimer – i alt 275 timer

Primære arbejdsformer

1

66

Undervisnings- og studiegruppeoplæg, samtale og værkstedsarbejde.

Studerendes gensidige undervisning.

Vejledning, evaluering og respons.

2

100

Studiegruppearbejde, med tekster, øvelser og opgaver.

Studiegruppearbejde med øvelser, eksperimenter og opgaver i værkstedet.

Udarbejdelse af studieprodukter.

Studerendes gensidige respons på (design)processer og produkter.

3

100

Individuel forberedelse til undervisning, studiegruppearbejde og undervisning.

Selvstændig individuelt arbejde med studieprodukter.

Fordybelse i selvvalgte håndværksmæssige områder.

4

10

Foredrag, kurser og workshops på andre uddannelses- og kulturinstitutioner.

Deltagelseskrav

Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.

Desuden gennemførelse og præsentation af følgende studieprodukter:

Titel

Portfolio

Type/form

Portfolio (analog og materiel)

Krav til indholdet

Den studerende udarbejder en portfolio som dokumenterer 80 % studieaktivitet. Portfolioen udarbejdes løbende, fx gennem:

- Dokumentation af modulets studiearbejde. Med studiearbejde menes xxx.

- Visualisering og formidling af processer og produkter fra modulets studiearbejde.

- Refleksion over håndværksmæssig og designbaseret læring

- Didaktiske refleksioner.

Omfang

Min. 80% af den studerendes arbejde med modulets indhold skal være dokumenteret.

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Individuelt arbejde

Bedømmelse

Godkendt/Ikke godkendt

Respons

Peer-to-peer feedback på portfolio

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

Titel

Udstilling over eget designprojekt

Type/form

Fysisk udstilling

Krav til indholdet

Visualisering af gennemarbejdet designprojekt.

Omfang

Foldevægge med 4 fløje

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

I grupper

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt

Respons

Mundtlig feedback fra underviser

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

Titel

Teoretisk og didaktisk refleksion over eget designforløb

Type/form

Gruppearbejde

Krav til indholdet

Kortlægning af modulets designprocesser

Didaktisk analyse der omhandler læringspotentialet i modulets forskellige designprocesser.

Omfang

Der anvendes minimum tre forberedelsestimer i studiegrupper, af de studerendes forberedelsestidundervisningslektioner til kortlægning og analyse af forskellige designprocesser. Dernæst fremlægger hver gruppe deres kortlægning med efterfølgende diskussion.

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Gruppearbejde

Bedømmelse

Godkendt/Ikke godkendt

Respons

Mundtlig feedback fra medstuderende og underviser

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V