Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

MODUL 3: Fortolkning og formidling i historie

Studieordning: 2019 (LU KP)

Kompetencemål for undervisningsfaget historie findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.

Modultype, -omfang og sprog

Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.

Kort beskrivelse af modulet

Dette modul arbejder med følgende spørgsmål: Hvordan skabes historisk viden, og hvordan formidles historisk viden i forskellige formidlingsformer? Hvordan kan man udvikle elevernes kompetencer til at analysere og skabe historiske fortolkninger og fortællinger? Hvordan laves en læremiddelanalyse? Hvordan didaktiseres ikke-didaktiserede læremidler?

Modulet fokuserer på, at den studerende tilegner sig viden om og færdigheder i historieteori og historisk metode. I forbindelse hermed arbejdes med fremgangsmåder til at finde, analysere og tolke varierede kildertyper med henblik på at konstruere historiske sammenhænge.

Historiedidaktisk fokuserer modulet på, hvordan undervisningen kan tilrettelægges, så eleverne styrker deres forståelse af historie som fag og fortælling samt udvikler deres kompetencer til at analysere og skabe deres egne historiske fortolkninger og fortællinger. I modulet arbejdes der endvidere med problemorienteret undervisning samt brugen af it og digitale medier med henblik på, at de studerende bliver i stand til at udvikle eget undervisningsmateriale og egne -metoder.

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.
Det anbefales, at historiemodul 3 læses som det sidste af de 3 basismoduler i historie. Dvs. efter modul 1 og 2.

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Undervisningsfaget historie med 10 ECTS.

Modulets videngrundlag

 • Forskningsbaseret viden om det (de) valgte historiefaglige emne(r) og tema(er)
 • Historievidenskabelige metoder og videnskabsteoretiske tilgange til frembringelse af historiefaglig viden.
 • Teorier om narrativitet og fortælling i historiefaget
 • Fagdidaktisk og pædagogisk teori om problemorienteret undervisning
 • Forskningsbaserede teorier til analyse og vurdering af læremidler i historiefaget
 • It-teknisk og -didaktisk viden til konstruktion og formidling i historieundervisning.

Kompetenceområder, som indgår i modulet

 • Kompetenceområde 1: Undervisning og læring i historie
 • Kompetenceområde 3: Historisk overblik og sammenhængsforståelse
 • Kompetenceområde 4: Kildearbejde, fortolkning og formidling.

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle historieundervisning, der sigter på at imødekomme elevers varierede læringsforudsætninger
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle historieundervisning, der fagligt og tværfagligt formidler historiske emner, temaer og begivenheder og tilgodeser heterogene elevgruppers forudsætninger, livsverden og samtid
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle historieundervisning, der sætter eleverne i stand til at indkredse problemstillinger, analysere kilder og formidle begrundede bud på historiske fortolkninger og fortællinger.

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i faget, der udvikler elevernes handlekompetence til at møde fremtidige muligheder og udfordringer

problemorienteret historieundervisning

vurdere årsagsforklaringer og anlægge forskellige perspektiver på historiefagligt stof i undervisningen

historiefaglige begreber om kronologi, årsager og samspil mellem aktører og strukturer

inddrage historiske eksempler på menneskers kreativitet i mødet med forskellige former for samfundsudfordringer med henblik på at udvikle elevernes egen handlekompetence og historiske fantasi

innovation i et historisk perspektiv

analysere historiske fremstillinger med henblik på at udpege forskellige fortolkningsrammer og forklaringstyper

videnskabsteoretiske tilgange til frembringelse af historisk viden

anvende kildekritisk analyse af forskellige kildetyper i historieundervisning

historievidenskabelige metoder

inddrage it og digitale medier i historieundervisning til styrkelse af historisk erkendelse og formidling

it og digitale medier i erkendelse og formidling

udvikle egne og elevernes forudsætninger for at analysere historiske scenarier, fortællinger og fremstillinger i forskellige udtryksformer

narrativitet i konstruktion og formidling af historie

udvikle egne og elevernes arbejde med at skabe historiske fortolkninger og fortællinger

forskellige historiske fremstillingsformer

vurderer årsagsforklaringer ved at anlægge politiske, økonomiske, sociale, kulturelle og mentalitetshistoriske perspektiver

historievidenskabelige perspektiver

anvende forskellige former for læremidler i historieundervisningen,

varierede didaktiserede og ikke-didaktiserede læremidler

Forankring i forskning og udvikling

I modulet arbejdes der med det teoretiske og metodiske grundlag for faghistorisk forskning, og i forlængelse deraf skal den studerende selvstændigt gennemføre en faghistorisk undersøgelse, hvor primær forskning eller forskningsbaseret litteratur inddrages. Der er endvidere fokus på forskningen i, hvordan forskellige former for narrativitet påvirker erkendelsen og dermed undervisningen i faget. I forhold til konkret undervisning i praksis inddrages forskning i elevers arbejde med at fortolke og formidle historie, og i forlængelse heraf analyserer den studerende en didaktisk problemstilling ved hjælp af fagdidaktisk teori.

Modulets relation til praksis

Modulet beskæftiger sig bl.a. med at undersøge fagdidaktiske problemstillinger og udforme konkrete praksisanbefalinger. Modulet arbejder med fokus på understøttelse af elevers oplevelse af sig selv som historieskabte og historieskabende samt omsætning af historiebrugsdidaktik til konkrete undervisningsaktiviteter. Der inddrages løbende cases, undersøgelser og anden empiri vedr. undervisning i praksis.

Digitalisering og digital teknologi
I dette modul arbejdes der med analyse af digitale læremidler med henblik anvendelse i praksis. Studerende skal i modulet være producenter af en faghistorisk tekst og skal i denne proces arbejde kritisk med bl.a. digitaliserede kildematerialer og digitale arkiver med henblik på skriftlig formidling. Der arbejdes derfor også med flere typer af kilder, fremstillinger og typer af fortolkninger med henblik på at udvikle studerendes digitale dannelse i en demokratisk kontekst.

Arbejdsformer i modulet

Kategori

Arbejdstimer – i alt 275 timer

Primære arbejdsformer

1

49 (65 lektioner)

Holdundervisning, herunder:

 • fælles oplæg fra underviser eller studerende plenumdiskussioner
 • gruppeøvelser
 • fremlæggelser med respons
 • vejledning
 • evaluering af arbejdsformer, læringsmiljø og læring
 • ekskursioner

2

171

Individuelt og studiegruppearbejde, herunder:

 • forberedelse og tekstlæsning til undervisning og studiegruppearbejde
 • arbejde med underviserstillede opgaver
 • studiegruppearbejde i forhold til modulets spørgsmål
 • forberedelse af undervisning af medstuderende
 • udarbejdelse af studieprodukter.
 • Den studerende forventes at bruge i alt 75 timer på arbejdet med de obligatoriske studieprodukter.

3

50

Individuelt arbejde, herunder:

 • individuel tekstlæsning
 • læsning af en historisk fremstilling, der er relevant for modulets indholdsmæssige fokus
 • selvstændig udforskning af historieformidling og historiebrug, herunder historiske film og TV; museer, oplevelsescentre og events; digitale historiske ressourcer.
 • samt evaluering af og refleksion over egen læring og deltagelse.

4

5

Studenterinitieret udforskning i fællesskab af historie, fx

historieundervisning, historieformidling og historiebrug, herunder historiske film og TV; museer, oplevelsescentre og events; digitale historiske ressourcer.

Deltagelseskrav

Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.

Samt gennemførelse af nedenstående:

Titel

Besvarelse af en historiefaglig problemstilling.

Type/form

Skriftlig besvarelse.

Krav til indholdet

Der skal udarbejdes og besvares en selvvalgt historiefaglig problemformulering med fokus på historiske sammenhænge. Der gøres brug af begreber og metoder fra videnskabsfaget historie. Besvarelsen skal ske med brug af forskningsbaseret litteratur og inddragelse af kilder.

Vurderingskriterier: De studerende demonstrerer at kunne analysere historiske sammenhænge, at kunne vurdere historiske fortolkninger og at kunne opstille egne historiske synteser.

Kravene til studieproduktets form, indhold og dokumentation er nærmere beskrevet af den enkelte underviser.

Tidsforbrug: 37,5 timer.

Omfang

Skriftligt produkt: 1 pers. 6 sider, 2 pers. 8 sider, 3 pers. 10 sider, 4 pers. 12 sider, eksklusiv litteraturliste og eventuelle bilag.

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Produktet udarbejdes individuelt eller i grupper på 2-4 studerende.

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt, kvalitativ bedømmelse. Bedømmelsen erindividuel.

Respons

Der gives mundtlig eller skriftlig respons fra underviseren.

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan.

 

Titel

Mundtlig gruppefremlæggelse af en selvvalgt fagdidaktisk problemstilling med afsæt i den historiefaglige problemstilling.

Type/form

Mundtlig fremlæggelse med brug af et selvvalgt præsentationsprogram.

Krav til indholdet

De studerende udarbejder, diskuterer og besvarer en for undervisningsfaget historie relevant fagdidaktisk problemstilling med tydelig relation til den selvvalgte historiefaglige problemstilling. Der gøres i den forbindelse brug af relevant fagdidaktisk teori.

Kravene til studieproduktets form, indhold og dokumentation er nærmere beskrevet af den enkelte underviser.

Tidsforbrug: 37,5 timer.

Omfang

Mundtlig fremlæggelse på ca. 30 minutter.

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Produktet udarbejdes i grupper på 2-4 studerende.

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt. Bedømmelsen er individuel.

Respons

Mundtlig respons fra medstuderende og underviser.

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan.

Betingelser for godkendelse af modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og videnmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som bestået/ikke bestået. Såfremt det samlede resultat er ikke godkendt henvises til studieordningens del 2 om modulreparation.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V