Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

MODUL 2: Historieundervisning, læring – og verdens historie

Studieordning: 2019 (LU KP)

Fag: Historie

Kompetencemål for undervisningsfaget historie findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk.

Kort beskrivelse af modulet

Dette modul arbejder med følgende spørgsmål: Hvad skal eleverne lære i historie? Hvordan sætter man mål og vælger indhold? Hvilke undervisningsformer er mest effektive i hvilken sammenhæng? Hvordan vælger man velegnede læremidler? Og hvordan evalueres elevernes læring?

Modulet tager afsæt i historiefagligt indhold inden for emner/temaer fra europæisk og verdens historie, som er relevante i forhold til folkeskolens læreplan. De studerende får her lejlighed til at anvende forskellige historievidenskabelige perspektiver i udvælgelsen og bearbejdningen af historiefagligt indhold til historieundervisning.

I samspil med de valgte emner/temaer arbejdes med undervisnings- og formidlingsformer, der udvikler historieforståelsen hos elever med forskellige forudsætninger. Modulet sigter på, at den studerende begrundet skal kunne anvende principper for stofudvælgelse og målformulering i historiefaget, forskellige arbejdsformer med særlig relevans for historiefaget, samt gennemføre analyser og didaktisering af læremidler. Endvidere skal den studerende kunne vælge og gennemføre forskellige former for evaluering af elevers læring i historie.

Forudsætninger for at læse modulet

Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.
Det anbefales, at historiemodul 2 læses som det andet af 3 basismoduler i historie. Dvs. efter Modul 1 i Historie og før Modul 3 i Historie.

Modulet godkendes til følgende fag

Undervisningsfaget historie med 10 ECTS.

Modulets videngrundlag

 • Forskningsbaseret viden om de valgte historiefaglige emner/temaer
 • Læreplaner og andre styredokumenter relateret til historiefaget
 • Fagdidaktiske teorier om læreprocesser i historie, herunder børns og unges forståelser af tid og rum
 • Forskningsbaseret viden om arbejds- og evalueringsformer, der er særlig anvendelige i historieundervisningen
 • Forskningsbaserede modeller til analyse og vurdering af læremidler i historiefaget.

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Undervisning og læring i historie

Kompetenceområde 3: Historisk overblik og sammenhængsforståelse.

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle historieundervisning, der sigter på at imødekomme elevernes varierede læringsforudsætninger
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle historieundervisning, der fagligt og tværfagligt formidler historiske emner, temaer og begivenheder og tilgodeser heterogene elevgruppers forudsætninger, livsverden og samtid.

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

begrunde historieundervisning med reference til historiedidaktiske og historiefaglige begreber og positioner

historiedidaktik og historie som livsverden og som fag

planlægge og gennemføre og evaluere læringsmålstyret historieundervisning med afsæt i gældende styredokumenter

historiefagets udvikling og aktuelle status i folkeskolen

planlægge og gennemføre handlingsrettede analyser og evalueringer af elevers differentierede læringsforudsætninger og læreprocesser i historie

teorier om og empiriske undersøgelser af elevers læring i historie

anvende forskellige former for læremidler i historie

varierede didaktiserede og ikke didaktiserede læremidler, herunder billed- og filmanalyse

anvende forskellige didaktiske arbejdsformer i et samspil mellem historiefaglige indholdsområder og elevers forskellige læringsforudsætninger

didaktiske metoder til undervisningsdifferentiering i historiefaget

understøtte elevers læring og læsning i historie gennem udformning af differentierede undervisningsopgaver

faglig læsning og tosprogede elevers begrebsudvikling på andetsproget

udvælge, strukturere og tematisere historiefagligt indhold fra europæisk og verdens historie med henblik på historieundervisning i nationale og lokale styredokumenter

historiefaglige begivenheder, aktører, perioder og emner fra europæisk og verdens historie med relevans for historieundervisning i folkeskolen

vurdere årsagsforklaringer ved at anlægge politiske, økonomiske, sociale, kulturelle og mentalitetshistoriske perspektiver

historievidenskabelige perspektiver

Forskning og udvikling

I modulet arbejdes der med forskning i undervisning og i elevers læring i historie. Der arbejdes med et fokus på historisk tænkning og på hvordan den kan iagttages, styrkes og udvikles hos eleverne. Der inddrages forskellige forskningsbaserede historiedidaktiske modeller, som den studerende kan bruge i planlægning, gennemførelse og evaluering af historieundervisning. Den studerende anvender den historiedidaktiske viden til at udvikle og begrunde et undervisningsforløb for et selvvalgt klassetrin, og i den sammenhæng gøre rede for, hvordan de vil arbejde med vurderingen af elevernes læringsudbytte.

Modulets relation til praksis

Modulet beskæftiger sig med at tilrettelægge og evaluere historieundervisning. De studerende arbejder med at udforme henholdsvis en årsplan og et undervisningsforløb for et selvvalgt klassetrin. Her skal valg af indhold og arbejdsformer bl.a. begrundes med afsæt i, at undervisningen skal tilgodese heterogene elevgruppers varierede læringsforudsætninger, livsverden og samtid herunder en særlig opmærksomhed på henholdsvis læringsrummet og på sproget og på læringsrummets og sprogets betydning for undervisning mhp. elevernes læring i historie.

Digitalisering og digital teknologi

I dette modul arbejdes der kritisk med digitale læremidler med særligt fokus på læringsportaler og læringsspil, men også med digitale ressourcer mere generelt. Sigtet er, at den studerende udvikler sine kompetencer som kritisk undersøger af digitale læremidler.

Arbejdsformer i modulet

Kategori

Arbejdstimer, i alt 275 timer

Primære arbejdsformer

Kategori 1

49 (65 lektioner)

Holdundervisning, herunder

 • fælles oplæg fra underviser eller studerende plenumdiskussioner
 • gruppeøvelser
 • fremlæggelser med respons
 • vejledning
 • evaluering af arbejdsformer, læringsmiljø og læring
 • ekskursioner

I dette modul kan der ligge en studierejse.

Kategori 2

171

Individuelt og studiegruppearbejde, herunder

 • forberedelse og tekstlæsning til undervisning og studiegruppearbejde
 • arbejde med underviserstillede opgaver
 • studiegruppearbejde i forhold til modulets spørgsmål
 • forberedelse af undervisning af medstuderende
 • udarbejdelse af studieprodukter.

Den studerende forventes at bruge i alt 75 timer på arbejdet med de obligatoriske studieprodukter.

Kategori 3

50

Individuelt arbejde, herunder

 • individuel tekstlæsning
 • læsning af en samlet Europa- eller Verdenshistorie
 • selvstændig udforskning af historieformidling og historiebrug, herunder historiske film og TV; museer, oplevelsescentre og events; digitale historiske ressourcer,
 • samt evaluering af og refleksion over egen læring og deltagelse.

Kategori 4

5

Studenterinitieret udforskning i fællesskab af historie, fx

 • historieundervisning, historieformidling og historiebrug, herunder historiske film og TV; museer, oplevelsescentre og events; digitale historiske ressourcer.

Deltagelseskrav

Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.

Samt gennemførelse af nedenstående:

Titel

Studieprodukt 1: En mundtlig formidling af en årsplan i historie

Type/form

Mundtlig fremlæggelse og en årsplan i et skema

Krav til indholdet

Selve årsplanen skal leve op til Fælles Mål for det valgte klassetrin, og den skal begrundes mundtligt ved hjælp af relevant fagdidaktisk empiri og teori.

Kravene til studieproduktets form, indhold og dokumentation er nærmere beskrevet af den enkelte underviser.

Tidsforbrug i alt: 35 timer

Omfang

Der afleveres skriftligt et skema med egne valg af kategorier og med planlægning for en årgang i skolen for et selvvalgt klassetrin. Valgene i denne årsplan præsenteres og begrundes i en mundtligt fremlæggelse på ca. 20 min.

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Produktet udarbejdes i grupper på 2-4 studerende

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt. Bedømmelsen er individuel

Respons

Mundtligt respons fra medstuderende og underviser

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

Titel

Studieprodukt 2: Et undervisningsforløb begrundet i en skriftlig opgave

Type/form

En skriftlig opgave med en undervisningsplan i et skema vedlagt som bilag

Krav til indholdet

I den skriftlige opgave skal undervisningsforløbet begrundes ved hjælp af relevant fagdidaktisk empiri og teori. Undervisningsforløbet skal tage afsæt i verdenshistorie og dække minimum 4 uger. Der skal arbejdes med færdigheds- og vidensområder fra alle tre kompetenceområder i forløbet.

Kravene til studieproduktets form, indhold og dokumentation er nærmere beskrevet af den enkelte underviser.

Tidsforbrug i alt: 40 timer

Omfang

Skriftligt produkt: 1 pers. 6 sider, 2 pers. 8 sider, 3 pers. 10 sider, 4 pers. 12 sider.Selve undervisningsplanen vedlægges som bilag og tæller ikke med i sidetal

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Produktet udarbejdes i grupper på 2-4 studerende

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt. Bedømmelsen er individuel.

Respons

Der gives mundtlig eller skriftlig respons af underviser, der suppleres med en vejledende karakter.

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modulet

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og videnmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som godkendt/ikke godkendt. Såfremt det samlede resultat er ikke godkendt henvises til studieordningens del xx.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V