Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

MODUL 3: Omverdensforståelse i en globaliseret verden

Studieordning: 2019 (LU KP)

Kompetencemål for undervisningsfaget i geografi findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.

Modultype, -omfang og sprog

Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk, sekundært engelsk.

Kort beskrivelse af modulet

Omverdensforståelse i en globaliseret verden tager afsæt i arbejdet med relevante cases og problemstillinger, der relaterer sig til faget geografi. I modulet arbejdes der bl.a. med emnerne: globalisering, sammenhængsforståelse, rumlighed, dannelse, verdensborgerskab - at forstå sig selv som individ i en global verden (herunder hvordan studerende kan få elever til at forstå sig selv som elever i en globaliseret verden), aktualitet, autenticitet, kildekritik og forskellige metoder, der anvendes i geografi; eksempelvis statistisk materiale og kort, herunder GIS.

Fagfagligt fokus for modulet:

Det fagfaglige indhold integrerer de systematiske dele der er arbejdet med i modul 1 og 2, men de systematiske dele indgår hvor de er relevante afhængig af hvilke cases der arbejdes med i modulet. Centralt for modulet er at den studerende arbejder med at udvælge relevante, aktuelle og eksemplariske cases og med at argumentere for disse cases generaliserbarhed.

Fagdidaktisk fokus for modulet:

At den studerende kan planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle en geografiundervisning, hvor eleverne udvikler omverdensforståelse og en indsigt i hvordan globaliseringen påvirker forskellige menneskers levevis og relationer til hinanden. Fagdidaktik indgår i alle aspekter af arbejdet med de relevante cases. Den studerende skal kunne anvende fagets repræsentationsformer i egen undervisningen, og den studerende skal kunne knytte fagets repræsentationsformer til udvalgte cases, således at cases bliver en integreret del af deres undervisning i faget geografi. Desuden skal de studerende kunne tilrettelægge geografiundervisning hvor elevdiversitet tilgodeses og hvor hverdagssprog, fagsprog og begrebsdannelse udvikles.

Ekskursioner og brugen af andre læringsmiljøer end klasseværelset indgår som en væsentlig del og inddrages, når det er relevant i forbindelse med arbejdet med de forskellige cases og med geografifagets muligheder for tværfaglige samarbejder.

Derudover planlægges så vidt muligt en studietur med holdet, som central geografisk metode, hvor forskellige geografiske problemstillinger og aktualiteten sættes i spil, og hvor relevante problemstillinger behandles i relation til tid og rum.

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6 for undervisningsfaget geografi.

Inden kompetencemålsprøven i undervisningsfaget geografi, skal den studerende have deltaget i og bestået Sikkerheds- og laboratoriekursus i naturfag.

Kurset udbydes uden for modulerne, og det påhviler den studerende at holde sig orienteret om, hvornår det udbydes.

Se kursusbeskrivelse i nærværende studieordning.

Det anbefales at modul 1 læses som det første modul, dvs. før modul 2: Geografi – en verden i forandring og modul 3: Omverdensforståelse i en globaliseret verden.

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til undervisningsfaget geografi med 10 ECTS.

Modulets videngrundlag

Undervisningen baseres på såvel nationale som internationale forsknings- og udviklingsarbejder, der omhandler fagfaglige og fagdidaktiske tematikker inden for geografiundervisningen for skolens ældste elever. Modulets videngrundlag skabes gennem en integration af erfaringsbaseret og teoretisk viden.

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Naturfagdidaktiske perspektiver i geografi

Kompetenceområde 2: Naturvidenskabens perspektiver i relation til geografi

Kompetenceområde 3: Geografi i tværfagligt samarbejde

Kompetenceområde 4: Undervisning i geografis kerneområder

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

  • begrundet anvende naturfags- og geografididaktisk viden og færdigheder til at tilrettelægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i geografi
  • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle geografiundervisning med naturfaglige perspektiver og med henblik på udvikling af den enkelte elevs faglighed og almendannelse
  • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle geografiundervisning i tværfagligt samspil med andre fag
  • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle varieret geografiundervisning med natur- og kulturgeografiske kernebegreber fra geografiens verden.

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

planlægge, gennemføre og evaluere fagsprogsudviklende undervisning

elever og elevgruppers, herunder tosprogede elevers, hverdagssprog, fagsprog og begrebsdannelse i geografifaget

planlægge, gennemføre og evaluere geografiundervisning med historiske og filosofiske aspekter af naturvidenskaben

hovedtræk af naturvidenskabernes og geografifagets historie og filosofi

planlægge, gennemføre og evaluere geografiundervisning, hvor naturvidenskab og teknologi fremstår alment dannende

naturvidenskabens bidrag til almen dannelse og forståelse af omverdenen

inddrage eksempler på naturvidenskabens og teknologiens anvendelse i samfundet i geografiundervisningen

naturfagenes anvendelse i samfundsmæssige, teknologiske og erhvervsmæssige kontekster samt didaktisk viden om inddragelse af omverden i undervisningen

planlægge, gennemføre og evaluere geografi-undervisning, der udvikler elevernes handlekompetence i forhold til menneskets samspil med natur og teknologi

handlekompetence og bæredygtighed i forhold til menneskets samspil med natur og teknologi

planlægge, gennemføre og evaluere geografi-undervisning vedrørende faglige diskussion af politiske og økonomiske interessekonflikter

argumentation og samfundsmæssige interessemodsætninger

planlægge, gennemføre og evaluere differentieret geografiundervisning med inddragelse af naturfaglige og samfundsfaglige forklaringer og analyser

geografididaktikkens tværfaglige identitet, forståelse af levevilkår ud fra naturfaglige og samfundsfaglige forklaringer

inddrage eksempler på nyere tværfaglig forskning i geografiundervisningen

nyere tværfaglig forskning i relation til geografi

anvende geografifaglige metoder og hjælpemidler til bl.a. stedsbestemmelse og analyse af rumlige mønstre vha. forskellige korttyper

geografifaglige metoder og deres udvikling, korttyper som GIS-kort, satellitbilleder og GPS

anvende kort, modeller, statistik, film og skriftlige kilder, der kan give eleverne overblik over og forståelse for ulighed i levevilkår og sætter dem i stand til at diskutere løsningsmuligheder

verdens befolkning, opdeling, interaktion og udvikling på grundlag af naturforhold, samt økonomiske og politiske forhold

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der sætter eleverne i stand til at forstå årsager til og konsekvenser af globalisering, herunder inddragelse af elevernes roller som verdensborgere

globaliseringen og dens indflydelse på kultur, natur, levevilkår og relationer mellem verdens stater og folkeslag

Forankring i forskning og udvikling

I modulet inddrages nyere forskning med henblik på at give de studerende viden og mulighed for at arbejde kritisk med forskellige perspektiver på geografiske problemstillinger, eksempelvis globalisering, dannelse, verdensborgerskab og geo literacy.

Der arbejdes ligeledes med nationale evalueringsrapporter, naturfagsstrategier, nationale- og internationale undersøgelser af geografi -og naturfagsundervisning, som er med til at styrke de studerendes forståelse af elevernes læring og udvikling af omverdensforståelse og demokratiske dannelse.

Modulets relation til praksis

Modulet relaterer primært til grundskolen men også til skoletjenester og andre institutioner, hvor der foregår undervisning, der er relevant for folkeskolens udskolingsklasser.

Eksempelvis kan indgå enkelte mindre forløb initieret af undervisere, workshops eller længerevarende projektforløb, hvor elever besøger Læreruddannelsen, eller hvor studerende tager ud på skoler og afprøver tilrettelagte undervisningsforløb.

Om muligt indgår et praksissamarbejde. Praksissamarbejdet kan gennemføres på de studerendes praktikskoler. Praksissamarbejdet studenterbåret og faciliteres ikke af samarbejdsmøder mellem lærere og undervisere.

Desuden indgår der så vidt muligt en studietur der giver inspiration til geografiundervisningen i skolen såvel fagligt som fagdidaktisk.

Digitalisering og digital teknologi

I modulet inddrages der løbende digitale teknologier. Eksempelvis forskellige typer af undervisningsmaterialer og -portaler.

Ligeledes anvendes forskellige typer af animationer, simuleringer, modeller og film. Desuden anvendes dokumentarprogrammer, sociale medier, Blogs, apps, nyhedsudsendelser, digitale temakort, satellitbilleder og forskellige databaser med statistisk materiale fra forskellige områder af verden og GIS.

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Kategori

Arbejdstimer – i alt 275 timer

Primære arbejdsformer

1

49 (65 lektioner)

Undervisningen er baseret på underviseroplæg, gruppeøvelser, studenteroplæg, vejledning og evaluering. Endvidere arbejdes der i modulet med refleksionsværktøjer, fx i form af rollespilsbaserede undervisningsmetoder, paneldebatter, scenariedidaktik (der bl.a. kvalificerer den studerendes arbejde med at lære eleverne at formulere relevante problemstillinger frem mod den fællesfaglige naturfagsprøve) og andre tilgange der kan afdække forskellige positioner i samfundet, samt formidlingsteknikker der kan styrke de studerendes argumentationsformer

2

121

Forberedelse til undervisning, praktik og eksamen initieret af underviser. Herunder 75 timer til arbejde med studieprodukterne.
Praksissamarbejde.
Projekt og gruppearbejde.

3

100

Egen forberedelse til undervisning, praktik, og eksamen.

Selvstændige studieaktiviteter.

Studiegrupper.

Litteratursøgning.

4

5

Debatarrangementer.

Egen opsamling på gruppearbejde.

Fælles timer.

Deltagelseskrav

Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.

Samt deltagelse og gennemførelse af nedenstående:

Titel

Omverdensforståelse belyst gennem en konkret case

Type/form

Skriftligt produkt

Krav til indholdet

Produktet indeholder et selvstændigt udarbejdet geografisk produkt og didaktiske refleksioner med en konkret case som omdrejningspunkt. I tilknytning hertil udarbejdes et undervisningsforløb hvori casen indgår

Omfang

10-15 normalsider. Rapporten fremlægges på holdet.

Rapporten gennemskrives og genfremlægges senere på modulet efter respons fra underviser og holdets deltagere (se nedenfor)

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Kan udarbejdes individuelt eller i grupper på op til 4 studerende

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er altid individuel

Respons

Skriftlig respons fra underviser, hvis afleveringsfristen overholdes, og mundtlig feedback/ feed forward fra holdet

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

Titel

En geografifaglig problemstilling belyst gennem en case (viderebehandling)

Type/form

Mundtlig præsentation. Formen aftales på holdet.

Krav til indholdet

Den gennemarbejdede case med tilhørende problemstillig præsenteres på holdet. Under præsentationen bliver de didaktiske refleksioner, der knytter sig til den valgte case, præsenteret og der redegøres for den geografifaglige relevans.

Præsentationen munder ud i et oplæg til diskussion på holdet

Omfang

15 minutter

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Kan udarbejdes individuelt eller i grupper på op til 4 studerende

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er altid individuel.

Respons

Mundtlig feedback fra underviser og studerende i forlængelse af præsentationen

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

Titel

Reparationsopgave for manglende deltagelse i studietur

Type/form

Program for et lejrskoleophold med geografiundervisning i fokus

Krav til indholdet

Der udarbejdes individuelt et program for et lejerskoleophold af en uges varighed hvor geografifaget er i fokus.

Programmet skal indeholde:

  1. en oversigt over indholdet for de enkelte dage samt beskrivelse af de lokaliteter klassen skal besøge
  2. Kortlægning
  3. En faglig gennemgang af de lokaliteter som programmet indeholder
  4. Didaktikske refleksioner i relation til de lokaliteter klassen skal besøge
  5. Relevante bilag med modeller statistikker etc.
  6. Et brev til forældrene der præsenterer dem for lejerskolens program og det de skal huske

Omfang

10-15 sider. Produktet fremlægges på holdet

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Individuelt

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er altid individuel

Respons

Mundtlig feedback fra underviser

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleverings­tidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og videnmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som bestået/ikke bestået. Såfremt det samlede resultat er ikke godkendt henvises til studieordningens del 2 om modulreparation.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V