Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

MODUL 2: Geografi – en verden i forandring

Studieordning: 2019 (LU KP)

Fag: Geografi

Kompetencemål for undervisningsfaget i geografi findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.

Modultype, -omfang og sprog

Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.

Kort beskrivelse af modulet

Geografi - en verden i forandring tager udgangspunkt i geografiske forhold på en skala fra det globale plan til et regionalt niveau. Genstandsfeltet er natur- og kulturgeografiske fænomener, processer, mønstre og problemstillinger, der lader sig eksemplificere med udgangspunkt i regionale og globale forhold, og hvor menneskets samspil med naturen, i  et økologisk, socialt og økonomisk perspektiv, er i centrum.

Fagfagligt fokus for modulet:

Det fagfaglige indhold har særligt fokus på naturgivne og menneskeskabte årsager til forandringer af levevilkårene globalt og regionalt, herunder globalisering, ændringer i miljø og forbrugsmønstre samt forandringer i indkomster mellem forskellige befolkningsgrupper. Der arbejdes med følgende systematiske dele af geografien:

 • Energikilder - fordeling og forbrug
 • Geologiske råstoffers opståen og fordeling
 • Udvinding og forbrug af Jordens resurser
 • Det globale klima
 • Udnyttelse af naturgrundlaget i forhold til landbrug
 • Erhvervsgeografi
 • Bæredygtig udvikling
 • Ulighed i Verden
 • Befolkningsudvikling.

Fagdidaktisk fokus for modulet:

At den studerende kan planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle en geografiundervisning hvor eleverne udvikler handlekompetence i forhold til væsentlige økonomiske og miljømæssige problemfelter i en globaliseret verden. Fagdidaktik indgår i alle aspekter af arbejdet med de geografiske emneområder samt optræder som selvstændigt studieobjekt. Desuden indgår, at den studerende kan anvende fagets mange repræsentationsformer i egen undervisning, med fokus på brug af billeder, statistisk materiale, temakort og IT.

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6 for undervisningsfaget geografi.

Inden kompetencemålsprøven i undervisningsfaget geografi, skal den studerende have deltaget i og bestået Sikkerheds- og laboratoriekursus i naturfag.

Kurset udbydes uden for modulerne, og det påhviler den studerende at holde sig orienteret om, hvornår det udbydes.

Se kursusbeskrivelse i nærværende studieordning.

Det anbefales at modul 1 læses som det første modul, dvs. før modul 2: Geografi – en verden i forandring og modul 3: Omverdensforståelse i en globaliseret verden.

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til undervisningsfaget geografi med 10 ECTS.

Modulets videngrundlag

Undervisningen baseres på nationale og internationale forsknings- og udviklingsarbejder, der omhandler fagfaglige og fagdidaktiske tematikker inden for geografiundervisningen for skolens ældste elever. Undervisningsfagets videngrundlag i modulet Geografi - en verden i forandring, skabes gennem en integration af erfaringsbaseret og teoretisk viden.

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Naturfagsdidaktiske perspektiver med henblik på elevers læring i geografiundervisning

Kompetenceområde 2: Naturvidenskabens perspektiver i relation til geografi

Kompetenceområde 3: Geografi i tværfagligt samarbejde

Kompetenceområde 4: Undervisning i geografis kerneområder

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

 • begrundet anvende naturfags- og geografididaktisk færdigheder og viden til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret undervisning i geografi.
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret geografiundervisning med naturfaglige og samfundsfaglige perspektiver med henblik på udvikling af elevernes almendannelse
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle geografiundervisning i tværfagligt samspil med andre fag 
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle varieret, differentieret og læringsmålstyret geografiundervisning med geografifaglige begreber

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

udvikle egen læringsmålstyret undervisning i geografi, bl.a. på et naturfagsdidaktisk grundlag

naturfagsdidaktikkens betydning for geografididaktik og dertilhørende forskning

anvende forskellige undervisningsressourcer

geografifaglige undervisningsressourcer såsom lærebøger, laboratorier, multimodale og webbaserede læremidler, science centre, uderum, erhvervsvirksomheder, museer og it

begrundet evaluerer geografiundervisning og elevers læringsudbytte

formativ og summativ evaluering i geografiundervisning

planlægge og gennemføre læringsmålstyret geografiundervisning, der udvikler elevernes evne til at anvende og vurdere modeller til forståelse af geografiske fænomener og sammenhænge

geografiske modeller, herunder modellers karakteristika og vurderingskriterier for geografiske modeller

inddrage eksempler på naturvidenskabens og teknologiens anvendelse i samfundet i geografi-undervisningen

naturfagenes anvendelse i samfundsmæssige, teknologiske og erhvervsmæssige kontekster samt didaktisk viden om inddragelse af omverden i undervisningen

planlægge, gennemføre geografiundervisning, der udvikler elevernes handle-kompetence i forhold til menneskets samspil med natur, kultur og teknologi

handlekompetence og bæredygtighed i forhold til menneskets samspil med natur, kultur og teknologi

inddrage eksempler på nyere naturvidenskabelig og samfundsvidenskabelig forskning i geografiundervisning

nyere forskning inden for natur- og samfundsvidenskab

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle læringsmålstyret tværfaglig undervisning med udgangspunkt i problemstillinger der bl.a. udvikler elevernes alsidige- og naturfaglige kompetencer

elevers arbejde med tværfaglige problemstillinger der fremmer deres alsidige- og naturfaglige kompetencer

planlægge og gennemføre tværfaglig undervisning, der omhandler bæredygtig energiforsyning, herunder hvordan forskellige teknologier til løsning af energiforsyningsproblemet kan påvirke menneskers levevilkår i et lokalt og globalt perspektiv

bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan

planlægge og gennemføre tværfaglig undervisning, der giver elever viden om og får eleverne til at reflektere over konsekvenserne af forskellige erhvervs- og produktionsformer, i lyset af forskellige natur- og samfundssyn samt forskellige strategier for arealanvendelse og fysisk planlægning

produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget

planlægge og gennemføre undervisning, der gør eleverne i stand til forstå årsager til demografiske-, bymæssige- og erhvervsmæssige mønstre samt en forståelse af ulighed i levevilkår og sætter dem i stand til at diskutere løsningsmuligheder

demografi og erhverv, opdeling, interaktion og udvikling på grundlag af naturforhold, samt historiske, sociale, økonomiske og politiske forhold

planlægge og gennemføre undervisning, der gør eleverne i stand til at forstå og forholde sig til jordens opbygning og udvikling samt pladetektoniske forhold der influere på ressource-, produktions- og levevilkår forskellige steder på kloden

Jordklodens dynamiske udvikling og dens indflydelse på menneskers levevilkår globalt, regionalt og lokalt

planlægge og gennemføre undervisning, der gør eleverne i stand til at forstå og forholde sig til vejr og vejrfænomener og ændringer i klimatiske forhold og deres betydning for menneskers ændrede levevilkår globalt, regionalt og lokalt

Jorden og dens klima i et bæredygtigt perspektiv, globalt, regional og lokalt

planlægge og gennemføre undervisning der inddrager begrundet brug af ekskursioner og feltarbejde samt forskellige geografifaglige metoder og hjælpemidler til blandt andet stedbestemmelse og analyse af rumlige mønstre ved hjælp af forskellige korttyper, modeller, statistik, film, skriftlige kilder satellitbilleder og GPS.

geografiske metoder i undervisningen

planlægge og gennemføre undervisning, der sætter eleverne i stand til at forstå årsager til og konsekvenser af globalisering, herunder inddragelse af elevernes roller som verdensborgere

globaliseringen og dens indflydelse på kultur, natur, levevilkår og relationer mellem verdens stater og folkeslag

Forankring i forskning og udvikling

I modulet inddrages nyere forskning med henblik på at give de studerende viden og mulighed for at arbejde kritisk med forskellige perspektiver på geografiske problemstillinger, eksempelvis klimaforandringer, forskelle i levevilkår, følger af globaliseringen eller bæredygtighedsproblematikker.

Der arbejdes ligeledes med nationale evalueringsrapporter, naturfagsstrategier, nationale- og internationale undersøgelser af geografi -og naturfagsundervisning, som er med til at styrke de studerendes forståelse af elevernes læring og udvikling af elevernes omverdensforståelse.

Modulets relation til praksis

Modulet relaterer primært til grundskolen men også til skoletjenester og andre institutioner, hvor der foregår undervisning, der er relevant for folkeskolens udskolingsklasser. Ekskursioner til eksterne læringsmiljøer kan eksempelvis danne afsæt for den ekskursionsrapport, som der er krav om at de studerende i grupper udarbejder i forbindelse med modulet.

Eksempelvis kan indgå enkelte mindre forløb initieret af undervisere, workshops eller længerevarende projektforløb, hvor elever besøger Læreruddannelsen, eller hvor studerende tager ud på skoler og afprøver tilrettelagte undervisningsforløb. Det kunne fx være dele af den undervisningsplan, som der er krav om at de studerende i grupper udvikler i forbindelse med modulet.

Om muligt indgår et praksissamarbejde. Praksissamarbejdet kan gennemføres på de studerendes praktikskoler. Praksissamarbejdet studenterbåret og faciliteres ikke af samarbejdsmøder mellem lærere og undervisere.

Digitalisering og digital teknologi

I modulet inddrages der løbende digitale teknologier. Eksempelvis forskellige typer af undervisningsmaterialer og -portaler.

Ligeledes anvendes forskellige typer af animationer, simuleringer, modeller og film, eksempelvis i forbindelse med arbejdet med pladetektonik eller klimaforandringer. Desuden anvendes dokumentarprogrammer, nyhedsudsendelser, digitale temakort, satellitbilleder og forskellige databaser med statistisk materiale fra forskellige områder af verden og GIS.

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Kategori

Arbejdstimer – i alt 275 timer

Primære arbejdsformer

1

49 (65 lektioner)

Undervisningen er baseret på underviseroplæg, gruppeøvelser, studenteroplæg, vejledning og evaluering. Endvidere arbejdes der i modulet med refleksionsværktøjer, fx i form af rollespilsbaserede undervisningsmetoder, paneldebatter, scenariedidaktik og andre tilgange der kan afdække forskellige positioner i samfundet, samt formidlingsteknikker der kan styrke de studerendes argumentationsformer.

2

121

Forberedelse til undervisning, praktik og eksamen initieret af underviser. Herunder 75 timer til arbejde med studieprodukterne.
Praksissamarbejde
Projekt og gruppearbejde.

3

100

Egen forberedelse til undervisning, praktik, og eksamen.

Selvstændige studieaktiviteter.

Studiegrupper.

Relevant litteratursøgning og supplerende læsning der gør den studerende i stand til at holde sig opdateret på såvel den faglige udvikling af faget som den didaktiske.

4

5

Debatarrangementer

Egen opsamling på gruppearbejde.

Fælles timer.

Deltagelseskrav

Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.

Samt gennemførelse af nedenstående:

Titel

Større skriftligt produkt

Type/form

En geografifaglig redegørelse, et selvstændigt udarbejdet geografisk produkt og didaktiske refleksioner, herunder en undervisningsplan

Krav til indholdet

Produktet tager afsæt i ”En verden i forandring” og indeholder en geografifaglig redegørelse, et selvstændigt udarbejdet geografisk produkt og didaktiske refleksioner, herunder en undervisningsplan. Produktet tager udgangspunkt i geografiske forhold på en skala fra det globale til det regionale niveau.

Omfang

10-15 normalsider. Produktet fremlægges på holdet

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Produktet udarbejdes i grupper på 3-4 studerende.

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er altid individuel.

Respons

Skriftlig respons fra underviser, hvis afleveringsfristen overholdes.

Mundtlig feedback fra underviser og medstuderende efter fremlæggelse.

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

Titel

Ekskursionsrapport

Type/form

Rapport om ekskursionsdidaktik i relation til geografifaget.

Krav til indholdet

Ekskursionsrapporten skal indeholde:

 1. En geografifaglig beskrivelse  af 2-3 lokaliteter
 2. Kortlægning
 3. Tilknyttede didaktiske refleksioner
 4. En undervisningsplan hvori ekskursionslokaliteterne indgår.

Omfang

10-15 normalsider. Rapporten fremlægges på holdet.

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Rapporten udarbejdes i grupper på 3-4 studerende.

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er altid individuel.

Respons

Skriftlig respons fra underviser, hvis afleveringsfristen overholdes

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav samt deltagelse i to uderumsforløb. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleverings­tidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og videnmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som bestået/ikke bestået. Såfremt det samlede resultat er ikke godkendt henvises til studieordningens del 2 om modulreparation.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V