Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

MODUL 1: Geografi – den nære omverden

Studieordning: 2019 (LU KP)

Fag: Geografi

Kompetencemål for undervisningsfaget geografi findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015

Modultype, -omfang og sprog

Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.

Kort beskrivelse af modulet

Geografi – den nære omverden tager udgangspunkt i geografiske forhold på en skala fra det lokale plan i nærmiljøet til nationalt niveau, Danmark. Genstandsfeltet, der lader sig eksemplificere med udgangspunkt i danske forhold, indeholder såvel natur- som kulturgeografiske discipliner, men også problemstillinger hvori disse discipliner spiller sammen samt konsekvenserne af dette samspil. Fundamentalt for flere af nedenstående faglige fokus ligger begreberne levevilkår, rumlighed, udbredelsesmønstre, omverdensforståelse samt menneskets samspil med natur som det ofte kommer til udtryk gennem modsætninger mellem økologiske og økonomiske interesser.

 

Fagfagligt fokus for modulet:
Det fagfaglige indhold har særligt fokus på naturgivne og menneskeskabte årsager til forandringer af levevilkårene i Danmark. Der arbejdes med følgende systematiske dele af geografien:

 • Principper for udarbejdelse af kort, samt forskellige korttypers anvendelse
 • Landskabsdannelse
 • Jordbundsforhold
 • Hydrologi
 • Vejr og klima
 • Det danske kulturlandskabs udvikling
 • Den befolkningsmæssige udvikling i Danmark og dens sammenhæng med samfundets generelle udvikling
 • Danmarks erhvervsfordeling
 • Fysisk planlægning
 • Danmarks udvikling i et regionalt og globalt perspektiv

Fagdidaktisk fokus for modulet:

Den studerende skal være i stand til at:

Planlægge, gennemføre og evaluere kompetenceudviklende geografiundervisning, der er tilpasset elevernes faglige og udviklingsmæssige niveau. Med udgangspunkt i en undrende og kritisk tilgang til geografiske problemstillinger, skal den studerende kunne anvende fagets metoder, såvel monofagligt som i et tværfagligt samarbejde. Fagdidaktik indgår i alle aspekter af arbejdet med de geografiske emneområder samt optræder som selvstændigt studieobjekt. Forsknings-, forsøgs- og udviklingsarbejder indgår både som referencer og som analyseobjekt i forbindelse med såvel faglig teori som planlægning af undervisningsforløb.

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6 for undervisningsfaget geografi.

Inden kompetencemålsprøven i undervisningsfaget geografi, skal den studerende have deltaget i og bestået Sikkerheds- og laboratoriekursus i naturfag.

Kurset udbydes uden for modulerne, og det påhviler den studerende at holde sig orienteret om, hvornår det udbydes.

Se kursusbeskrivelse i nærværende studieordning.

Det anbefales at modul 1 læses som det første modul, dvs. før modul 2: Geografi – en verden i forandring og modul 3: Omverdensforståelse i en globaliseret verden.

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til undervisningsfaget geografi med 10 ECTS.

Modulets videngrundlag

Undervisningen baseres på nationale og internationale forsknings- og udviklingsarbejder, der omhandler fagfaglige og fagdidaktiske tematikker inden for geografiundervisningen for skolens ældste elever. Undervisningsfagets videngrundlag i modulet Geografi - den nære omverden, skabes gennem en integration af erfaringsbaseret og teoretisk viden.

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Naturfagsdidaktiske perspektiver med henblik på elevers læring i geografiundervisning

Kompetenceområde 2: Naturvidenskabens perspektiver i relation til geografi

Kompetenceområde 3: Geografi i tværfagligt samarbejde

Kompetenceområde 4: Undervisning i geografis kerneområder

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

 • begrundet anvende naturfags- og geografididaktisk færdigheder og viden til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret undervisning i geografi.
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret geografiundervisning med naturfaglige og samfundsfaglige perspektiver med henblik på udvikling af elevernes almendannelse.
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle geografiundervisning i tværfagligt samspil med andre fag. 
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle varieret, differentieret og læringsmålstyret geografiundervisning med geografifaglige begreber.

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

tilrettelægge undervisningssituationer, der udvikler elevers evne til at undre sig, stille spørgsmål og vælge relevante undersøgelsesmetoder, samt designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i geografi

naturfaglige og geografiske undersøgelsesmetoder og didaktisk viden om betydningen af elevers egne undersøgelser i undervisningen

planlægge og gennemføre geografiundervisning, der bl.a. fremmer elevernes udvikling af naturfaglige kompetencer og er afpasset elevernes faglige og udviklingsmæssige progression

natur- og geografifaglige kompetencer, herunder undersøgelses-, modellerings-, perspektiverings- og kommunikationskompetence samt elevers faglige og udviklingsmæssige progression

anvende forskellige undervisningsressourcer

geografifaglige undervisningsressourcer såsom lærebøger, laboratorier, multimodale og webbaserede læremidler, science centre, uderum, erhvervsvirksomheder, museer og it

inddrage eksempler på nyere naturvidenskabelig og samfundsvidenskabelig forskning i geografi-undervisning

nyere forskning inden for natur- og samfundsvidenskab

planlægge og gennemføre geografiundervisning vedrørende faglige diskussioner af politiske og økonomiske interessekonflikter

argumentation og samfundsmæssige interessemodsætninger

planlægge og gennemføre geografiundervisning med historiske og filosofiske aspekter af naturvidenskaben

hovedtræk af naturvidenskabernes og geografifagets historie og filosofi, og hvordan natur- og samfundsvidenskabelig viden diskuteres og udvikles

planlægge og gennemføre tværfaglig undervisning, der omhandler stofkredsløb og menneskelig udledning af stoffer til det omgivende miljø

stofkredsløb og den enkeltes og samfundets udledning af stoffer til det omgivende miljø

planlægge og gennemføre tværfaglig undervisning, der omhandler teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår

teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår

planlægge og gennemføre undervisning, der gør eleverne i stand til forstå årsager til demografiske-, bymæssige- og erhvervsmæssige mønstre samt en forståelse af ulighed i levevilkår og sætter dem i stand til at diskutere løsningsmuligheder

demografi og erhverv, opdeling, interaktion og udvikling på grundlag af naturforhold, samt historiske, sociale, økonomiske og politiske forhold

planlægge og gennemføre undervisning, der forklarer landskabers dannelse, råstoffer og levevilkår der knytter sig dertil, samt de forskellige interessemodsætninger i forbindelse med arealanvendelser og de natursyn som det er udtryk for

naturgrundlag og levevilkår

planlægge og gennemføre undervisning der inddrager begrundet brug af ekskursioner og feltarbejde samt forskellige geografifaglige metoder og hjælpemidler til blandt andet stedbestemmelse og analyse af rumlige mønstre ved hjælp af forskellige korttyper, modeller, statistik, film, skriftlige kilder satellitbilleder og GPS

geografiske metoder i undervisningen

inddrage elevernes egne oplevelser, målinger, iagttagelser og fortolkninger i geografi-undervisningen, og gør dem i stand til at forstå, argumentere, perspektivere og kommunikere disse

elevers egne oplevelser og undersøgelser i undervisningen

Forankring i forskning og udvikling

I modulet inddrages nyere forskning med henblik på at give de studerende viden og mulighed for at arbejde kritisk med forskellige perspektiver på geografiske problemstillinger, eksempelvis drikkevandsforsyning, naturbevarelse eller udpegning af ghettoområder.

Der arbejdes ligeledes med nationale evalueringsrapporter, naturfagsstrategier, nationale- og internationale undersøgelser af geografi -og naturfagsundervisning, som er med til at styrke de studerendes forståelse af elevernes læring og udvikling af elevernes omverdensforståelse. Det kunne eksempelvis være forsknings- eller udviklingsbaserede artikler om uderums - og ekskursionsdidaktik, artikler om udvikling af elevers kompetenceforståelse eller artikler om fagets berettigelse i skolen.

Modulets relation til praksis

Modulet relaterer primært til grundskolen men også til skoletjenester og andre institutioner, hvor der foregår undervisning, der er relevant for folkeskolens udskolingsklasser.

Eksempelvis kan der indgå enkelte mindre forløb initieret af undervisere, workshops eller længerevarende projektforløb, hvor elever besøger Læreruddannelsen, eller hvor studerende tager ud på skoler og afprøver tilrettelagte undervisningsforløb.

Om muligt indgår et praksissamarbejde. Praksissamarbejdet gennemføres på de studerendes praktikskoler. Praksissamarbejdet studenterbåret og faciliteres ikke af samarbejdsmøder mellem lærere og undervisere.

Digitalisering og digital teknologi

I modulet inddrages der løbende digitale teknologier. Eksempelvis forskellige typer af undervisningsmaterialer og -portaler.

Ligeledes anvendes forskellige typer af dataloggingudstyr, eksempelvis i forbindelse med indsamling af vejrdata og der anvendes GPS’er og diverse apps til navigation og logging, nyhedsudsendelser og vejrudsigter og GIS.

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Kategori

Arbejdstimer – i alt 275 timer

Primære arbejdsformer

1

49 (65 lektioner)

Undervisningen er baseret på underviseroplæg, gruppeøvelser, studenteroplæg, vejledning og evaluering. Endvidere arbejdes der i modulet med refleksionsværktøjer, fx i form af rollespilsbaserede undervisningsmetoder, der kan synliggøre forskellige interessekonflikter i samfundet samt formidlingsteknikker for at styrke de studerendes argumentationsevner.

2

121

Forberedelse til undervisningen Herunder 75 timer til arbejde med studieproduktet, fremlæggelser og andet studiegruppearbejde og andet gruppearbejde.

3

100

Egen forberedelse til undervisning. Bl.a. også at holde sig orienteret om aktuelle samfundsforhold og den politisk/økonomiske udvikling i Danmark og verden gennem medier, aviser, podcasts mv. Den studerende skal selvstændigt læse relevant faglitteratur ud over det anvendte i undervisningssammenhæng..

Forberedelse af selvstændige studieaktiviteter og diskussion i studiegrupper.

Litteratursøgning.

4

5

Debatarrangementer.

Egen opsamling på gruppearbejde.

Fælles timer.

Deltagelseskrav

Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.

Samt gennemførelse af nedenstående:

Titel

Ekskursioner

Type/form

Ekskursion

Krav til indholdet

Deltagelse i gennemførsel af mindst en ekskursion

Omfang

Mundtlig fremlæggelse samt handout med dokumentation samt skitse til et undervisningsforløb hvori der indgår en ekskursion

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

A. udarbejdes i grupper på 3-4 studerende

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er altid individuel.

Respons

Mundtlig feedback fra underviser og medstuderende.

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

Titel

Natur og levevilkår i Danmark – Fagligt fokus på et dansk lokalområde. En natur – og kulturgeografisk analyse og undervisningsforløb af en dansk region hvori kort fra området indgår

Type/form

Skriftlig analyse og undervisningsforløb

Krav til indholdet

Produktet indeholder, ud over tekst og kort, også modeller og evt. billeddokumentation. Ligeledes indgår der et forslag til et undervisningsforløb

Omfang

15-20 normalsider inklusiv bilag

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Udarbejdes i grupper på 3-4 studerende

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er altid individuel

Respons

Mundtlig feedbackfra underviser

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleverings­tidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og videnmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som bestået/ikke bestået. Såfremt det samlede resultat er ikke godkendt henvises til studieordningens del 2 om modulreparation.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V