Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

MODUL 3: Elevernes læring om tværfaglige og samfundsrelaterede perspektiver i fysik/kemi

Studieordning: 2019 (LU KP)

Kompetencemål for undervisningsfaget i fysik/kemi findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.

Modultype, -omfang og sprog

Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.

Kort beskrivelse af modulet

I modulet arbejdes der med naturfagsdidaktiske elementer, herunder

 • omsætning af interessemodsætninger i samfundet til meningsfulde undervisningsaktiviteter,

der understøtter elevernes naturfaglige dannelse.

 • didaktisering af udvalgte eksempler på naturvidenskabens og teknologiens anvendelse i

samfundet.

 • udvikling af elevernes handlekompetence i forhold til menneskets samspil med natur og

teknologi.

 • planlægning, tilrettelæggelse og evaluering af fysik/kemi-undervisning, herunder undervisning der udvikler elevernes naturfaglige kompetence

 

Det fagdidaktiske stof eksemplificeres i arbejdet med

 • politiske, økonomiske og etiske interessemodsætninger i tilknytning til fysiske og kemiske problemstillinger i samfundet.
 • udvalgte stofkredsløb i tværfaglige perspektiver.
 • menneskets udnyttelse af naturgrundlaget.
 • risikovurdering og sikkerhedsarbejde i forbindelse med undervisning i fysik/kemi herunder

laboratorie- og sikkerhedskursus.

Forudsætninger for at læse modulet

Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.

Det anbefales at modul 1 læses som det første basismodul, dvs. før modul 2 og 3.

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til undervisningsfaget fysik/kemi med 10 ECTS.

Modulets videngrundlag

Modulets videngrundlag baseres på

ny national og international forsknings- og udviklingsbaseret viden om undervisningsfaglighed inden for modulets temaer

teori om og empiriske undersøgelser af praktiske og eksperimenterende arbejdsformer, undervisningsressourcer, interesse og motivation, modellering, begrebsdannelse herunder hverdagsopfattelser og parallelindlæring, læring i naturfag, evaluering og entreprenørskab

teori om kommunikation og formidling i fysik/kemi, herunder faglig læsning, skrivning og IKT-værktøjer

teori om naturvidenskabshistorie og -filosofi.

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Naturfagsdidaktik med henblik på elevernes læring i fysik/kemi 

Kompetenceområde 2: Naturfaglige kompetencer i relation til fysik/kemi-undervisning

Kompetenceområde 3: Fysik/kemi i tværfagligt samarbejde

Kompetenceområde 4: Undervisning i fysiks og kemis kerneområder

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

 • begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden til at planlægge, gennemføre og evaluere og udvikle differentieret fysik/kemi-undervisning
 • begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret fysik/kemi-undervisning med henblik på at udvikle elevernes naturfaglige kompetencer og almendannelse
 • begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden og færdigheder til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret fysik/kemi-undervisning i tværfagligt samspil med andre fag med henblik på at fremme elevernes naturfaglige kompetencer og deres forståelse af naturfænomener og menneskeskabte forhold
 • begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden og færdigheder til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret fysik/kemi-undervisning med kernebegreber fra fysikkens og kemiens verden

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

udvikle undervisning i fysik/kemi på et naturfagsdidaktisk grundlag  

udvikle undervisning i fysik/kemi på et naturfagsdidaktisk grundlag  

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemiundervisning, som inddrager eksempler på nyere naturvidenskabelig forskning i undervisningen

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemiundervisning, som inddrager eksempler på nyere naturvidenskabelig forskning i undervisningen

anvende forskellige undervisningsressourcer

anvende forskellige undervisningsressourcer

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemiundervisning, der udvikler elevers evne til at undre sig, stille spørgsmål, formulere hypoteser og udføre undersøgelser samt vurdere, konkludere og generalisere ud fra egne undersøgelser

naturfaglige undersøgelsesmetoder og didaktisk viden om betydningen af elevernes egne undersøgelser

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemiundervisning, der udvikler elevernes evne til at anvende

og vurdere modeller til forståelse af fysiske og kemiske fænomener og sammenhænge

naturfaglige modeller, herunder naturfaglige modellers karakteristika og vurderingskriterier for naturfaglige modeller

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemiundervisning, der udvikler elevernes handlekompetence i forhold til menneskets samspil med natur og teknologi

interessemodsætninger, handlekompetence og bæredygtig udvikling i forhold til produktion og menneskets samspil med natur, samfund og teknologi

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemiundervisning vedrørende faglige diskussioner af etiske og samfundsmæssige interessemodsætninger

naturfaglig argumentation og samfundsmæssige interessemodsætninger

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemiundervisning, hvor naturvidenskab og teknologi fremstår almendannende

naturvidenskabens bidrag til almendannelse og forståelse af omverdenen

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemiundervisning med udgangspunkt i tværfaglige problemstillinger, der udvikler elevernes naturfaglige kompetencer

elevers arbejde med formulering af problemstillinger og naturfaglige kompetencer i et tværfagligt perspektiv

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemiundervisning, som inddrager tværfaglige perspektiver på stofkredsløb

tværfaglige perspektiver på stofkredsløb, herunder betydningen af den enkeltes og samfundets udledning af stoffer i naturen

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemiundervisning, som inddrager tværfaglige perspektiver på menneskets udnyttelse af naturgrundlaget

tværfaglige perspektiver på bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget, herunder bæredygtig produktion

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemiundervisning, som inddrager tværfaglige perspektiver på teknologisk udvikling og teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår

tværfaglige perspektiver på teknologisk udvikling og teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemiundervisning om stof og stofkredsløb

stoffers opbygning, egenskaber, omdannelser og kredsløb i naturen 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemiundervisning om produktion og teknologi

produktions- og forædlingsprocesser samt teknologisk udvikling, herunder digital styring

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemiundervisning i overensstemmelse med gældende sikkerhedsbestemmelser

laboratoriearbejde, risikoforhold og sikkerhed

Forankring i forskning og udvikling

Undervisningens forankring i forskning og udvikling har to dimensioner: Forsknings- og udviklingsarbejde som en del af KP’s interne strategiske indsatser og forskningsresultater fra eksterne aktører i ind- og udland.

Undervisningsfaget arbejder med både den interne og den eksterne dimension og med tematikker fra såvel naturvidenskab som fagdidaktik og andre relevante felter.

Sigtet med arbejdet er at sikre, at de studerende er fortrolige med nye metoder og resultater i relation til faget, samt at de opnår kompetencer til at udvikle god fysik/kemi-undervisning på baggrund af denne viden.

I dette modul forholder vi os bl.a. til aktuelle analyser af tværfagligt samarbejde, socio-scientific issues og handlekompetence i fysik/kemiundervisningen. Både national og international forskningslitteratur og udviklingsarbejde inddrages.

Modulets relation til praksis

Praksis inddrages løbende som reference for modulets faglige indhold og de anvendte

didaktiske metoder. Praksisinddragelsen sker med henblik på at sikre den enkelte studerendes udvikling af en solid professionsfaglighed, der sætter ham eller hende i stand til at varetage såvel en bred vifte af undervisningsopgaver som opgaver der ligger uden for men i tilknytning til undervisningen i fysik/kemi.

I dette modul trækkes på de studerendes erfaringer fra den gennemførte praktik, hvor de forventes at have undervist i fysik/kemi. Begge modulets studieprodukter direkte knyttet til praksis: Studieprodukt 3.1 er knyttet til formidling i forhold til folkeskoleelever, mens Studieprodukt 3.2 er knyttet til den fælles naturfaglige eksamen.

Digitalisering og digital teknologi

De studerende forventes at arbejde med digitale repræsentationer og modeller såvel som andre virtuelle, netbaserede og digitale redskaber som en integreret del af undervisningsfaget.

Præmissen for arbejdet er, at digitaliseringen skal styrke kvaliteten af den studerendes læringsproces i både et fagfagligt og et fagdidaktisk perspektiv. Digitalisering og digital teknologi skal samtidig give de kommende fysik/kemi-lærere et bredt professionelt repertoire. Dette skal sætte dem i stand til at arbejde med såvel konkrete elementer (f.eks. dataopsamling og kodning) såvel som dannelsesperspektiver (fx i tilknytning til etik i forbindelse med digitalisering samt generel teknologiforståelse). Derfor arbejder de studerende bl.a. med apps, interaktive animationer, sensorer og datalogning.

I studieprodukt 3.1 udarbejder de studerende en multimodal produktion, og som en del af feedback- og bedømmelsesprocessen indgår refleksioner over dette.

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Kategori

Arbejdstimer – i alt 275 timer

Primære arbejdsformer

1

49 (65 lektioner)

Underviser- og studenteroplæg, samtale, undersøgelser og laboratoriearbejde

Studerendes gensidige undervisning

Vejledning, evaluering og respons

Eventuelt ekskursioner, studieture, forelæsninger og fællesarrangementer

2

121

Studiegruppearbejde med tekster (herunder film, apps og interaktive animationer), undersøgelser, laboratoriearbejde og opgaver til undervisningen

Udarbejdelse af studieprodukter

Studerendes gensidige respons på aktiviteter og produkter

Forberedelse, gennemførelse og evaluering af aktiviteter i tilknytning til praksissamarbejde

3

100

Studiegruppearbejde

Individuel forberedelse til undervisning, studiegruppearbejde og prøver

Selvstændig fordybelse i selvvalgt(e) område(r) og individuelt arbejde med studieprodukter

Evaluering af egen læring og studieaktivitet

4

5

Foredrag og workshops på andre uddannelses- eller kulturinstitutioner

Debatarrangementer

Holdmøder

Studievejledning

 

Deltagelseskrav

Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.

Aktiv og engageret deltagelse i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.

Aflevering af to studieprodukter, som specificeret i nedenstående skema.

 

Bemærk: Faget fysik/kemi består på Læreruddannelsen KP af tre moduler (i alt 30 ECTS-point). Fagets seks studieprodukter skal til sammen dokumentere, at den studerende har arbejdet med skolefaget fysik/kemis fem færdigheds- og vidensområder. De i alt tre undervisningsforløb skal fordeles på de tre klassetrin: 7., 8. og 9. klasse. Studieprodukterne samles i en portfolio, der indgår i den studerendes forberedelse af fagets kompetencemålsprøve.

Studieproduktkrav:

Titel

3.1 Multimodal formidling af stofkredsløb

Type/form

Multimodal produktion

Krav til indholdet

Multimodal produktion, der formidler et af de vigtige stofkredsløb (aftales med underviseren) for en selvvalgt målgruppe i folkeskolen. Produktionen afleveres først til en opponentgruppe med henblik på peer-feedback, og derefter til underviseren. Produktionen fremlægges for holdet inkl. refleksioner over produktionsprocessen og udbyttet af den givne peerfeedback.

Omfang

Se ovenfor

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

1-3 studerende

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er individuel.

Respons

Peer-feedback fra opponentgruppe. Desuden giver modulets underviser feedback, primært af formativ karakter.

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

Titel

3.2 Undervisningsforløb

Type/form

Begrundet undervisningsforløb

Krav til indholdet

Undervisningsforløbet skal demonstrere og reflektere over, hvordan undervisningen i fysik/kemi kan forberede eleverne på den fælles naturfaglige prøve. Undervisningsforløbet skal indeholde overvejelser om fællesfaglighed, socio-scientific issues og/eller handlekompetence. 

Teori fra nyere forskning om de valgte aspekter skal indgå i de didaktiske begrundelser for undervisningsforløbet.

Elevvejledninger til alle aktiviteter, der indgår i undervisningsforløbet skal vedlægges som bilag. Ydermere vedlægges mindst to eksempler på problemstillinger med tilhørende arbejdsspørgsmål, som eleverne op mod eksamen kunne arbejde med inden for det valgte fællesfaglige fokusområde.

Omfang

5 normalsider plus bilag ved to studerende, 7½ normalside ved tre studerende.

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Grupper á 2-3 studerende

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er individuel.

Respons

Modulets underviser giver feedback, primært af formativ karakter.

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

Betingelser for godkendelse af modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleverings­tidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og videnmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som bestået/ikke bestået. Såfremt det samlede resultat er ikke godkendt henvises til studieordningens del 2.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V