Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

MODUL 2: Fysik/kemi – Elevers læring om energi, teknologi og innovation

Studieordning: 2019 (LU KP)

Fag: Fysik/kemi

Modultype, -omfang og sprog

Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.

Kort beskrivelse af modulet

I modulet arbejdes der med naturfagsdidaktiske elementer, herunder

 • elevers hverdagssprog, fagsprog og begrebsdannelse i fysik/kemi
 • elevers læring og formidling gennem faglige tekster
 • fagets almendannende karakter i forhold til at udvikle handlekompetence og bæredygtighedsforståelse hos elever (og hos de studerende), herunder produktionens og teknologiens betydning for menneskers levevilkår
 • anvendelse af naturfaglige modeller og teorier i læringssammenhænge og til udvikling af elevernes (og de studerendes) evne til at beskrive fænomener og processer omkring os 
 • praktisk, eksperimentelt og undersøgende arbejde i naturfag i skolen i relation til naturvidenskabelige arbejdsmetoder
 • planlægning og evaluering af fysik/kemiundervisning, herunder læringsmålstyret undervisning

Det fagdidaktiske stof eksemplificeres i arbejdet med

 • energi, energiomsætninger og energistrømme samt elektriske og magnetiske fænomener 
 • produktions- og forædlingsprocesser samt teknologisk udvikling, herunder digital styring

Der tages udgangspunkt i menneskets interaktion med og fortolkning af omverdenen i forhold til fysiske og kemiske fænomener.

Studiet tilrettelægges som praktisk og eksperimentelt arbejde i laboratoriet såvel som i eksterne og virtuelle læringsmiljøer samt arbejde med både fagdidaktisk og faglig teori. Fysiske og kemiske emner vægtes ligeligt.

Forudsætninger for at læse modulet

Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.

Det anbefales at modul 1 læses som det første basismodul, dvs. før 2 og 3.

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til undervisningsfaget fysik/kemi med 10 ECTS.

Modulets videngrundlag

Modulets videngrundlag baseres på

 • ny national og international forsknings- og udviklingsbaseret viden om undervisningsfaglighed inden for modulets temaer
 • teori om og empiriske undersøgelser af praktiske og eksperimenterende arbejdsformer, undervisningsressourcer, interesse og motivation, modellering, begrebsdannelse herunder hverdagsopfattelser og parallelindlæring, læring i naturfag, evaluering og entreprenørskab
 • teori om kommunikation og formidling i fysik/kemi, herunder faglig læsning, skrivning og IKT-værktøjer
 • teori om naturvidenskabshistorie og -filosofi.

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Naturfagsdidaktik med henblik på elevernes læring i fysik/kemi

Kompetenceområde 2: Naturfaglige kompetencer i relation til fysik/kemi-undervisning

Kompetenceområde 3: Fysik/kemi i tværfagligt samarbejde

Kompetenceområde 4: Undervisning i fysiks og kemis kerneområder

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

 • begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden og færdigheder til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret undervisning i fysik/kemi
 • begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemiundervisning med henblik på udvikling af elevernes naturfaglige kompetencer og almendannelse
 • begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden og færdigheder til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret fysik/kemi-undervisning i tværfagligt samspil med andre fag med henblik på at fremme elevernes naturfaglige kompetencer og deres forståelse af naturfænomener og menneskeskabte forhold.
 • begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden og færdigheder planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret fysik/kemi-undervisning med kernebegreber fra fysikken og kemiens verden

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

udvikle undervisning i fysik/kemi på et naturfagsdidaktisk grundlag

naturfagsdidaktik, naturfagsdidaktisk forskning

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemiundervisning, som inddrager eksempler på nyere naturvidenskabelig forskning i undervisningen

folkeskolerelevante områder af nyere forskning inden for naturvidenskab og didaktiske perspektiver på inddragelsen af denne i undervisningen

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemiundervisning med varieret brug af mundtlige og skriftlige arbejdsformer

skrivning og læsning i faget, herunder kildekritisk læsning, mundtlige og skriftlige genrer i naturfagene samt formidling gennem digitale medier

anvende forskellige undervisningsressourcer

naturfaglige undervisningsressourcer såsom lærebøger, laboratorier, multimodale og webbaserede læremidler, science centre, uderum, erhvervsvirksomheder, museer og it

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle læringsmålstyret fysik/kemi-undervisning

didaktik om klasseledelse, målsætning, læringsledelse, evalueringsmetoder og didaktiske muligheder og begrænsninger

begrundet evaluere og anvende data fra evalueringer med henblik på at kvalificere fysik/kemi-undervisning og fremme den enkelte elevs udbytte

formativ og summativ evaluering i fysik/kemiundervisning

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-undervisning, der udvikler elevers evne til at undre sig, stille spørgsmål, formulere hypoteser og udføre undersøgelser samt vurdere, konkludere og generalisere ud fra egne undersøgelser

naturfaglige undersøgelsesmetoder og didaktisk viden om betydningen af elevernes egne undersøgelser

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemiundervisning, der udvikler elevernes evne til at anvende og vurdere modeller til forståelse af fysiske og kemiske fænomener og sammenhænge

naturfaglige modeller, herunder naturfaglige modellers karakteristika og vurderingskriterier for naturfaglige modeller

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemiundervisning, der udvikler elevernes evne til at anvende fagsprog til at kommunikere om naturfaglige emner og problemstillinger

naturfagenes sproglige kendetegn og elever og elevgruppers hverdagssprog, fagsprog og begrebsdannelse i naturfagene

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemiundervisning, hvor naturvidenskab og teknologi fremstår almendannende

naturvidenskabens bidrag til almendannelse og forståelse af omverdenen

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemiundervisning med udgangspunkt i tværfaglige problemstillinger, der udvikler elevernes naturfaglige kompetencer

elevers arbejde med formulering af problemstillinger og naturfaglige kompetencer i et tværfagligt perspektiv

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemiundervisning, som inddrager tværfaglige perspektiver på energiformer, energistrømme, energikilder og energiudnyttelse

tværfaglige perspektiver på energiformer,

energistrømme og energikilder,  herunder bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemiundervisning, som inddrager tværfaglige perspektiver på menneskets udnyttelse af naturgrundlaget

tværfaglige perspektiver på bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget, herunder bæredygtig produktion

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle

fysik/kemi- undervisning, som inddrager tværfaglige perspektiver på teknologisk udvikling og teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår

tværfaglige perspektiver på teknologisk udvikling og teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemiundervisning om energiomsætning

energi, energiomsætninger og energistrømme samt elektriske og magnetiske fænomener 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemiundervisning om produktion og teknologi

produktions- og forædlingsprocesser samt teknologisk udvikling, herunder digital styring

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemiundervisning i overensstemmelse med gældende sikkerhedsbestemmelser

laboratoriearbejde, risikoforhold og sikkerhed

Forankring i forskning og udvikling

Undervisningens forankring i forskning og udvikling har to dimensioner: Forsknings- og udviklingsarbejde som en del af KP’s interne strategiske indsatser og forskningsresultater fra eksterne aktører i ind- og udland.

Undervisningsfaget arbejder med både den interne og den eksterne dimension og med tematikker fra såvel naturvidenskab som fagdidaktik og andre relevante felter.

Sigtet med arbejdet er at sikre, at de studerende er fortrolige med nye metoder og resultater i relation til faget, samt at de opnår kompetencer til at udvikle god fysik/kemi-undervisning på baggrund af denne viden.

I dette modul forholder vi os bl.a. til aktuelle analyser af ”Teknologi i skolen” samt til brugen af eksterne læringsmiljøer i fysik/kemiundervisningen. Både national og international forskningslitteratur og udviklingsarbejde inddrages.

Modulets relation til praksis

Praksis inddrages løbende som reference for modulets faglige indhold og de anvendte didaktiske metoder. Praksisinddragelsen sker med henblik på at sikre den enkelte studerendes udvikling af en solid professionsfaglighed, der sætter ham eller hende i stand til at varetage såvel en bred vifte af undervisningsopgaver som opgaver der ligger uden for men i tilknytning til undervisningen i fysik/kemi.

I dette modul gennemføres endvidere en ekskursion til et eksternt læringsmiljø. Herunder inddrages forsknings- og erfaringsbaseret viden om elevers udbytte af naturfagsundervisning i eksterne læringsmiljøer.

Digitalisering og digital teknologi

De studerende forventes at arbejde med digitale repræsentationer og modeller såvel som andre virtuelle, netbaserede og digitale redskaber som en integreret del af undervisningsfaget.

Præmissen for arbejdet er, at digitaliseringen skal styrke kvaliteten af den studerendes læringsproces i både et fagfagligt og et fagdidaktisk perspektiv. Digitalisering og digital teknologi skal samtidig give de kommende fysik/kemi-lærere et bredt professionelt repertoire. Dette skal sætte dem i stand til at arbejde med såvel konkrete elementer (f.eks. dataopsamling og kodning) såvel som dannelsesperspektiver (fx i tilknytning til etik i forbindelse med digitalisering samt generel teknologiforståelse). Derfor arbejder de studerende bl.a. med apps, interaktive animationer, sensorer og datalogning.

I studieprodukt 2.1 arbejdes med teknologi som proces og produkt, hvorfor de studerende inddrager overvejelser om dette i deres læring om energi, teknologi og innovation.

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Kategori

Arbejdstimer – i alt 275 timer

Primære arbejdsformer

1

49 (65 lektioner)

Underviser- og studenteroplæg, samtale, undersøgelser og laboratoriearbejde

Studerendes gensidige undervisning

Vejledning, evaluering og respons

Eventuelt ekskursioner, studieture, forelæsninger og fællesarrangementer

2

121

Studiegruppearbejde med tekster (herunder film, apps og interaktive animationer), undersøgelser, laboratoriearbejde og opgaver til undervisningen

Udarbejdelse af studieprodukter

Studerendes gensidige respons på aktiviteter og produkter

Forberedelse, gennemførelse og evaluering af aktiviteter i tilknytning til praksissamarbejde

3

100

Studiegruppearbejde

Individuel forberedelse til undervisning, studiegruppearbejde og prøver

Selvstændig fordybelse i selvvalgt(e) område(r) og individuelt arbejde med studieprodukter

Evaluering af egen læring og studieaktivitet

4

5

Foredrag og workshops på andre uddannelses- eller kulturinstitutioner

Debatarrangementer

Holdmøder

Studievejledning

 

Deltagelseskrav

Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.

 • Aktiv og engageret deltagelse i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.
 • Aflevering af to studieprodukter, som specificeret i nedenstående skema.

 

Bemærk: Faget fysik/kemi består på Læreruddannelsen KP af tre moduler (i alt 30 ECTS-point). Fagets seks studieprodukter skal til sammen dokumentere, at den studerende har arbejdet med skolefaget fysik/kemis fem færdigheds- og vidensområder. De i alt tre undervisningsforløb skal fordeles på de tre klassetrin: 7., 8. og 9. klasse. Studieprodukterne samles i en portfolio, der indgår i den studerendes forberedelse af fagets kompetencemålsprøve.

 

Studieproduktkrav:

Titel

2.1 Teknologi som proces og produkt

Type/form

Fysisk/digitalt produkt med tilhørende skriftligt produkt. Produkter fremlægges for holdet. Produkter og fremlæggelse vurderes samlet.

Krav til indholdet

Fysisk Produkt der opfylder følgende krav:

Elektronisk system, der udviklet gennem engineering-tilgang

 

Medfølgende skriftligt produkt på 1-1½ side:

Max ½ sides beskrivelse af det elektroniske system og hvad det kan.

Max ½ side teknisk beskrivelse

Max ½ side om særlige problemer ifht. fx programmering og eller engineering, som de studerende løb ind i, og hvordan de løste dem.

Det skriftlige produkt udstilles sammen med det fysiske produkt.

Omfang

Se ovenfor.

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

1-3 studerende

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er individuel.

Respons

Modulets underviser giver feedback, primært af formativ karakter.

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

Titel

2.2 Undervisningsforløb

Type/form

Begrundet undervisningsforløb

Krav til indholdet

I det begrundede undervisningsforløb demonstrerer de studerende, at de har en fagfaglig og fagdidaktisk viden, som de kan omsætte til konkret undervisning i skolefaget fysik/kemi.

 

Undervisningsforløbet skal indeholde brug af mindst et eksternt læringsmiljø, og skal inddrage overvejelser omkring elevers udbytte af undervisning i eksterne læringsmiljøer.

Teori fra nyere forskning om dette skal indgå i de didaktiske begrundelser for undervisningsforløbet.

Elevvejledninger til alle aktiviteter, der indgår i undervisningsforløbet skal vedlægges som bilag.

Omfang

Max. 5 normalsider plus bilag

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Individuelt

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået

Respons

Modulets underviser giver feedback, primært af formativ karakter.

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

Betingelser for godkendelse af modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleverings­tidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som bestået/ikke bestået. Såfremt det samlede resultat er ikke godkendt henvises til studieordningens del 2.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V