Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

MODUL 1: Fysik/kemi - Elevers læring om Universet fra atom til kosmos

Studieordning: 2019 (LU KP)

Fag: Fysik/kemi

Kompetencemål for undervisningsfaget i fysik/kemi findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.

Modultype, -omfang og sprog

Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.

Kort beskrivelse af modulet

I modulet arbejdes der med naturfagsdidaktiske elementer, herunder

 • elevers læring i fysik/kemi, herunder læring gennem praktisk arbejde
 • elevers udvikling af naturfaglige kompetencer gennem arbejde med fysiske og kemiske fænomener og problemstillinger i tværfaglige sammenhænge
 • elevers hverdagsforståelser af naturvidenskabelige fænomener
 • børns læringsmæssige udvikling i sociale og kulturelle kontekster
 • anvendelse af naturfaglige modeller og teorier i læringssammenhænge og til udvikling af elevernes (og de studerendes) evne til at beskrive fænomener og processer omkring os 
 • udvalgte dele af naturvidenskabernes historiske og filosofiske udvikling med henblik på at udvikle elevernes (og de studerendes) forståelse for naturvidenskabens kulturelle og samfundsmæssige rolle
 • klasse- og læringsledelse i fysik/kemi-undervisning
 • planlægning og evaluering af fysik/kemiundervisning, herunder læringsmålstyret undervisning 

 

Det fagdidaktiske stof eksemplificeres i arbejdet med

 • partiklers opbygning, egenskaber og vekselvirkninger samt lys, lyd og andre bølgefænomener
 • astronomi og astrofysik

Der tages udgangspunkt i menneskets interaktion med omverdenen. 

Studiet tilrettelægges som praktisk og eksperimentelt arbejde i laboratoriet såvel som i eksterne og virtuelle læringsmiljøer samt arbejde med både fagdidaktisk og faglig teori. Fysiske og kemiske emner skal vægtes ligeligt.

Forudsætninger for at læse modulet

Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.

Det anbefales at modul 1 læses som det første basismodul, dvs. før modul 2 og 3.

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til undervisningsfaget fysik/kemi med 10 ECTS.

Modulets videngrundlag

Modulets videngrundlag baseres på

 • ny national og international forsknings- og udviklingsbaseret viden om undervisningsfaglighed inden for modulets temaer
 • teori om og empiriske undersøgelser af praktiske og eksperimenterende arbejdsformer, undervisningsressourcer, interesse og motivation, modellering, begrebsdannelse herunder hverdagsopfattelser og parallelindlæring, læring i naturfag, evaluering og entreprenørskab

· teori om kommunikation og formidling i fysik/kemi, herunder faglig læsning, skrivning og IKT-værktøjer

 • teori om naturvidenskabshistorie og -filosofi.

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Naturfagsdidaktik med henblik på elevernes læring i fysik/kemi

Kompetenceområde 2: Naturfaglige kompetencer i relation til fysik/kemi-undervisning

Kompetenceområde 3: Fysik/kemi i tværfagligt samarbejde

Kompetenceområde 4: Undervisning i fysik og kemis kerneområder

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

 • begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden og færdigheder til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret undervisning i fysik/kemi
 • begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemiundervisning med henblik på udvikling af elevernes naturfaglige kompetencer og almendannelse
 • begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden og færdigheder til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret fysik/kemi-undervisning i tværfagligt samspil med andre fag med henblik på at fremme elevernes naturfaglige kompetencer og deres forståelse af naturfænomener og menneskeskabte forhold.
 • begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden og færdigheder planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret fysik/kemi-undervisning med kernebegreber fra fysikken og kemiens verden

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

udvikle undervisning i fysik/kemi på et naturfagsdidaktisk grundlag

naturfagsdidaktik, naturfagsdidaktisk forskning

tage stilling til undervisning, der bygger på forskellige syn på elevers læring i fysik/kemi

forskellige syn på læring i fysik/kemi, herunder betydningen af sprog og dialog samt elevernes forkundskaber og hverdagsforestillinger

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemiundervisning, som inddrager eksempler på nyere naturvidenskabelig forskning i undervisningen

folkeskolerelevante områder af nyere forskning inden for naturvidenskab og didaktiske perspektiver på inddragelsen af denne i undervisningen

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemiundervisning, der er afpasset elevernes faglige og udviklingsmæssige progression

didaktisk viden om elevers faglige og udviklingsmæssige progression i forhold til fysiske og kemiske begreber og naturfaglige kompetencer, herunder undersøgelses-, modellerings-, perspektiverings- og kommunikationskompetence

anvende forskellige undervisningsressourcer

naturfaglige undervisningsressourcer såsom lærebøger, laboratorier, multimodale og webbaserede læremidler, science centre, uderum, erhvervsvirksomheder, museer og it

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle læringsmålstyret fysik/kemi-undervisning

didaktik om klasseledelse, målsætning, læringsledelse, evalueringsmetoder og didaktiske muligheder og begrænsninger

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-undervisning, der udvikler elevers evne til at undre sig, stille spørgsmål, formulere hypoteser og udføre undersøgelser samt vurdere, konkludere og generalisere ud fra egne undersøgelser

naturfaglige undersøgelsesmetoder og didaktisk viden om betydningen af elevernes egne undersøgelser

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-undervisning, der udvikler elevernes evne til at anvende og vurdere modeller til forståelse af fysiske

og kemiske fænomener og sammenhænge

naturfaglige modeller, herunder naturfaglige modellers karakteristika og vurderingskriterier for naturfaglige modeller

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-undervisning med historiske og filosofiske aspekter af naturvidenskaben

hovedtræk af naturvidenskabernes historie og filosofi 

 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemiundervisning med udgangspunkt i tværfaglige problemstillinger, der udvikler elevernes naturfaglige kompetencer

elevers arbejde med formulering af problemstillinger og naturfaglige kompetencer i et tværfagligt perspektiv

 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemiundervisning med tværfaglige perspektiver på universets, solsystemets, jordens og livets opståen og udvikling

tværfaglige perspektiver på universets, solsystemets, jordens og livets opståen og udvikling

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle

fysik/kemi-undervisning om partikler, bølger og stråling

partiklers opbygning, egenskaber og vekselvirkninger samt lys, lyd og andre bølgefænomener

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemiundervisning om Jorden og Universet

astronomi og astrofysik

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemiundervisning i overensstemmelse med gældende sikkerhedsbestemmelser

laboratoriearbejde, risikoforhold og sikkerhed

 

Forankring i forskning og udvikling

Undervisningens forankring i forskning og udvikling har to dimensioner: Forsknings- og udviklingsarbejde som en del af KP’s interne strategiske indsatser og forskningsresultater fra eksterne aktører i ind- og udland.

Undervisningsfaget arbejder med både den interne og den eksterne dimension og med tematikker fra såvel naturvidenskab som fagdidaktik og andre relevante felter.

Sigtet med arbejdet er at sikre, at de studerende er fortrolige med nye metoder og resultater i relation til faget, samt at de opnår kompetencer til at udvikle god fysik/kemi-undervisning på baggrund af denne viden.

I modulet læses naturfagsdidaktiske artikler fra fagfællebedømte tidsskrifter. Desuden arbejdes bl.a. med videnskabshistorie og videnskabsteori. Dette bruges som afsæt for diskussioner om hvordan viden konstitueres og evalueres. Desuden diskuteres forskelle og ligheder mellem naturvidenskabelig forskning og elevernes egne forsøg og undersøgelser.

Modulets relation til praksis

Praksis inddrages løbende som reference for modulets faglige indhold og de anvendte didaktiske metoder. Praksisinddragelsen sker med henblik på at sikre den enkelte studerendes udvikling af en solid professionsfaglighed, der sætter ham eller hende i stand til at varetage såvel en bred vifte af undervisningsopgaver som opgaver, der ligger uden for men i tilknytning til undervisningen i fysik/kemi.

I dette modul arbejdes med hvordan man i praksis kan øge elevernes udbytte af undervisningen. Herunder ved forskellige tilgange til praktisk arbejde såsom laboratoriearbejde, forsøg og elevernes egne undersøgelser. De studerende arbejder også med, hvordan man i praksis kan planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-undervisning ved bl.a. astronomiske observationer og måling af ioniserende stråling, herunder sikkerhedsmæssige aspekter set i forhold til elevernes faglige og udviklingsmæssige progression.

Digitalisering og digital teknologi

De studerende forventes at arbejde med digitale repræsentationer og modeller såvel som andre virtuelle, netbaserede og digitale redskaber som en integreret del af undervisningsfaget.

Præmissen for arbejdet er, at digitaliseringen skal styrke kvaliteten af den studerendes læringsproces i både et fagfagligt og et fagdidaktisk perspektiv samtidigt med, at det skal give de kommende fysik/kemi-lærere et bredt professionelt repertoire, der sætter dem i stand til at arbejde med såvel konkrete elementer (f.eks. dataopsamling og kodning) som dannelsesperspektiver (f.eks. i tilknytning til etik i forbindelse med digitalisering og generel teknologiforståelse). Derfor arbejder de studerende bl.a. med apps, interaktive animationer, sensorer og datalogning.

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Kategori

Arbejdstimer – i alt 275 timer

Primære arbejdsformer

1

49 (65 lektioner)

Underviser- og studenteroplæg, samtale, undersøgelser og laboratoriearbejde

Studerendes gensidige undervisning

Vejledning, evaluering og respons

Eventuelt ekskursioner, studieture, forelæsninger og fællesarrangementer

2

121

Studiegruppearbejde med tekster (herunder film, apps og interaktive animationer), undersøgelser, laboratoriearbejde og opgaver til undervisningen

Udarbejdelse af studieprodukter

Studerendes gensidige respons på aktiviteter og produkter

Forberedelse, gennemførelse og evaluering af aktiviteter i tilknytning til praksissamarbejde

3

100

Studiegruppearbejde

Individuel forberedelse til undervisning, studiegruppearbejde og prøver

Selvstændig fordybelse i selvvalgt(e) område(r) og individuelt arbejde med studieprodukter

Evaluering af egen læring og studieaktivitet

4

5

Foredrag og workshops på andre uddannelses- eller kulturinstitutioner

Debatarrangementer

Holdmøder

Studievejledning

 

Deltagelseskrav

Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.

 • Aktiv og engageret deltagelse i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.
 • Aflevering af to studieprodukter, som specificeret i nedenstående skema.

 

Bemærk: Faget fysik/kemi består på Læreruddannelsen KP af tre moduler (i alt 30 ECTS-point). Fagets seks studieprodukter skal til sammen dokumentere, at den studerende har arbejdet med skolefaget fysik/kemis fem færdigheds- og vidensområder. De i alt tre undervisningsforløb skal fordeles på de tre klassetrin: 7., 8. og 9. klasse. Studieprodukterne samles i en portfolio, der indgår i den studerendes forberedelse af fagets kompetencemålsprøve.

 

Studieproduktkrav:

Titel

1.1 Laboratorielog

Type/form

Struktureret logbog

Krav til indholdet

Log over arbejdet med 5-10 praktisk-eksperimentelle aktiviteter, der tilsammen inddrager faglige temaer fra et bredt udvalg af skolefaget fysik/kemi. Fagets i alt seks studieprodukter skal til sammen dokumentere, at den studerende har arbejdet med skolefaget fysik/kemis fem færdigheds- og vidensområder.

Omfang

Max. 10 normalsider.

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Individuel

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået

Respons

Modulets underviser giver feedback, primært af formativ karakter.

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

Titel

1.2 Undervisningsforløb

Type/form

Begrundet undervisningsforløb

Krav til indholdet

I det begrundede undervisningsforløb demonstrerer de studerende, at de har en fagfaglig og fagdidaktisk viden, som de kan omsætte til konkret undervisning i skolefaget fysik/kemi.

 

Undervisningsforløbet skal inddrage problematikker omkring elevers læring gennem undersøgelser og praktisk arbejde i fysik/kemi-undervisningen. Herunder kan fx høre, hvordan man kan udvikle elevers evne til at undre sig, stille spørgsmål, formulere hypoteser og udføre undersøgelser samt vurdere, konkludere og generalisere ud fra egne undersøgelser.

Teori fra nyere forskning om dette skal indgå i de didaktiske begrundelser for undervisningsforløbet.

Elevvejledninger til alle aktiviteter, der indgår i undervisningsforløbet skal vedlægges som bilag.

Omfang

5 normalsider plus bilag ved to studerende, 7½ normalside ved tre studerende.

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Grupper á 2-3 studerende

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er individuel.               

Respons

Modulets underviser giver feedback, primært af formativ karakter.

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

Betingelser for godkendelse af modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleverings­tidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages af underviseren ud fra en faglig vurdering baseret på ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og videnmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som bestået/ikke bestået. Såfremt det samlede resultat er ikke godkendt henvises til studieordningens del 2.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V