Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

MODUL 3: Mundtlig og skriftlig sprogfærdighed

Studieordning: 2019 (LU KP)

Kompetencemål for undervisningsfaget fransk findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsprog er fransk og dansk.

Kort beskrivelse af modulet

Formålet med modulet er, at den studerende arbejder med og fortsat udvikler egne mundtlige og skriftlige sprogfærdigheder med det mål at blive i stand til at planlægge og gennemføre undervisning på fransk i fransk som fremmedsprog i grundskolens 5.-10. klassetrin.

Der arbejdes praksisorienteret med områder som:

  • Egen og elevers sprogtilegnelse
  • Egen og elevers reception og produktion såvel mundtligt som skriftligt
  • Egen mundtlige og skriftlige kompetence med det mål for øje at kunne begå sig som fransklærer i den frankofone verden

I modulet indgår arbejde med primært den studerendes fokusering på egen sprogfærdighed såvel mundtligt som skriftligt gennem kommunikative aktiviteter og fokus på skriftsprog i forskellige genrer med fokus på rollen som sproglig/sprogkulturel vejleder for elever i grundskolens franskfag.

Forudsætninger for at læse modulet

Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6 for undervisningsfaget fransk.

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til undervisningsfaget fransk med 10 ECTS. Det anbefales, at modul 3 læses som det sidste modul, dvs. efter modul 1 og 2.

Modulets videngrundlag

Fremmedsprogspædagogisk relevante forskningsbaserede teorier om sprog-, kultur- og læringssyn med fokus på mundtlighed og skriftlighed, metoder og refleksioner i relation til egen fransksproglige kompetencer som fransklærer i grundskolen.

Forskningsbaseret teori om intersprog og intersprogsanalyse indgår centralt i forhold til anvendelsesorienteret praksisarbejde med analyser af elevtekster på 9. og 10.klassetrin i tæt relation til folkeskolens afgangsprøver og gældende ministeriel vejledning til franskfagets mundtlige og skriftlige prøver.

Almen fagdidaktisk relevante forskningsbaserede teorier om bl.a. valg af indhold og materialer, stoffets relevans og sværhedsgrad i relation til klasseledelse og undervisningsdifferentiering med henblik på en flersproget og flerkulturel elevgruppe.

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 2: Sprog og sprogundervisning

Kompetenceområde 3: Sprogtilegnelsesprocesser og fremmedsproglig kommunikation

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

  • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret undervisning med afsæt i eget og elevers sprog og sprogbrug
  • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret undervisning om lære og kommunikationsprocesser.

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

beherske fransk til undervisningsbrug og personligt brug

det franske sprogs opbygning og anvendelse, herunder sprogbrugsregler og sprogregistre

analysere egen og elevers sproglige produktion som intersprog i samarbejdet med elever, forældre og fagfæller

kommunikativ kompetence og intersprog

facilitere bevidste læreprocesser mellem dansk og fransk ordforråd på grundlag af analyser af processer i sproglig reception og produktion

sprogtilegnelse, herunder ordforrådstilegnelse gennem forskellige former for reception og produktion

udvikle faktorer af betydning for sprogtilegnelsesprocessen og motivation til at turde bruge sproget

undervisningstilganges betydning for motivation, æstetiske, erkendelsesmæssige læreprocesser, tilegnelses- og kommunikationsstrategier, herunder receptive og produktive

Forankring i forskning og udvikling

  • Aktivt kritisk arbejde med fremmedsprogspædagogisk relevante forskningsbaserede teorier om sprog, kultur- og læringssyn med fokus på mundtlighed og skriftlighed, metoder og refleksioner i relation til undervisning i faget, fælles læsning og diskussion af udvalgte kapitler i den forskningsbaserede grundbog ”Sprogfag i forandring” og udvalgte artikler fra det peerreviewede tidsskrift ”Sprogforum”, fransksprogede forsknings- og vidensbaserede artikler samt fransksprogede skønlitterære tekster.
  • Aktivt arbejde med metoder, der kvalificerer den studerendes arbejde med intersprogsanalyse. Heri indgår analysearbejde med autentiske elevtekster fra 9. og 10.klassetrin samt kritisk analyse af de til enhver til gældende prøvebestemmelser i faget.
  • Aktivt kritisk arbejde med nyeste viden inden for almen fagdidaktisk relevante forskningsbaserede teorier om bl.a. valg af indhold og materialer, stoffets relevans og sværhedsgrad i relation til klasseledelse og undervisningsdifferentiering med henblik på en flersproget og flerkulturel elevgruppe.

Modulets relation til praksis

Undervisningspraksis inddrages i form af fx elevproducerede materialer, lærerudviklede undervisningsforløb samt produktion og analyser af egne mundtlige og skriftlige produkter til undervisning i skolens hverdagsrum.

Digitalisering og digital teknologi

Undervisning med uddannelsesteknologi: digitale medier, digitale undervisningsmaterialer og diverse programmer indgår i produktion og mundtlig præsentation af studieprodukt 3, fx iPads i franskunderundervisning i grundskolen, Padlet og Pixton.

Undervisning om teknologi og digitalisering indgår i produktion af studieprodukt 2 med en kritisk vinkel på skriftsprogsproduktion og anvendelse af fx google translate.

Arbejdsformer i modulet

Kategori

Arbejdstimer i alt 275

Primære arbejdsformer

Kategori  1

49 (65 lektioner)

Fælles undervisning i form af holdundervisning ved underviser
Fælles og individuelle mundtlige fremlæggelser ved studerende samt feedback fra underviser og opponenter

Kategori  2

121

Individuel skriftlighed i form af 3 studieprodukter. Omfang: 1-2 normalside

Kategori  3

100

Gruppearbejde, forberedelse og selvstændige studier samt feedback

Kategori  4

5

Diskussioner på baggrund af individuelle oplæg ved studerende eller oplæg ved studiegrupper

Deltagelseskrav

Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt aktiv deltagelse i modulets læringsaktiviteter med gennemførelse af 3 obligatoriske studieprodukter (kvalitativ vurdering, bestået/ikke bestået).

Titel

Et fiktivt brev/mailudveksling på fransk til/med en lærerstuderende, der læser fransk som undervisningsfag i fx Tyskland

Type/form

Brevform

Krav til indhold

Brevet skal omhandle muligheder og udfordringer med at udvikle en dialogbaseret kommunikativ undervisning på begyndertrinnet.

Omfang

1 ns à 2600 tegn

Produktudarbejdelse

Individuelt

Bedømmelse

 

Der gives feedback fra underviser ved godkendelse: godkendt/ikke godkendt

Respons

Feedback fra underviser

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

Titel

Intersprogsanalyse

Type/form

En intersprogsanalyse på dansk af en elevproduceret tekst.

Krav til indhold

Intersprogsanalyse ud fra skabelon

Omfang

2 sider à 2600 tegn

Produktudarbejdelse

Gruppe eller individuelt

Bedømmelse

Der gives feedback fra underviser ved godkendelse: godkendt/ikke godkendt

Respons

Respons fra underviser i processen.

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

  

Titel

Sprogtilegnelse og motivation

Type/form

Et skriftligt oplæg på fransk som afsæt for  mundtlig præsentation

Krav til indhold

Et skriftligt oplæg på fransk som afsæt for  mundtlig præsentation for hold og underviser med fokus på faktorer af betydning for egen og elevers sprogtilegnelsesproces og motivation til at turde bruge sproget.

Omfang

1 side  à 2600 tegn samt mundtlig præsentation på fransk à 5 minutter

Produktudarbejdelse

Gruppe med individuel godkendelse

Bedømmelse

Der gives feedback fra underviser ved mundtlig fremlæggelse samt bedømmelse: godkendt/ikke godkendt

Respons

Respons fra underviser i den skriftlige processkrivning

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modulet

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx aftalt afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans. Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som godkendt/ikke godkendt. Såfremt det samlede resultat er ikke godkendt henvises til studieordningens del 2.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V