Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

MODUL 2: Sprogundervisning og læreprocesser i fransk som fremmedsprog

Studieordning: 2019 (LU KP)

Kompetencemål for undervisningsfaget fransk findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015

Modultype, -omfang og sprog

Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsprog er fransk og dansk.

Kort beskrivelse af modulet

Formålet med modulet er, at den studerende tilegner sig sproglig viden og sproglige færdigheder for at kunne planlægge, gennemføre og evaluere sprogundervisning på fransk i faget i grundskoleregi fra 5.-10. klassetrin.

Der arbejdes såvel forskningsbaseret som anvendelsesorienteret mod udvikling af undervisningspraksis med områder som:

 • teorier om sprogsyn, sprog og sprogundervisning
 • læreprocesser og kommunikative processer af relevans for egen og elevers sprogtilegnelse og sproglig reception og produktion
 • sproglig kompetence med det mål for øje at kunne begå sig som fransklærer i den frankofone verden

I modulet indgår arbejde med primært teoretiske og didaktiske tekster om sprogtilegnelse og sprogundervisning. De centrale indholdskategorier i disse tekster sættes i relation til franskundervisning i grundskolens kompetenceområder ’mundtlig og skriftlig kommunikation’, under hensyntagen til nationale bestemmelser og aktuelle fokusområder.

De centrale indholdsområder er: mundtlighed, skriftlighed og kommunikation, kommunikativ kompetence og intersprog, modersmål-, andetsprogs-  og fremmedsprogstilegnelse samt franskfagets historiske og uddannelsespolitiske begrundelse.

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6 for undervisningsfaget fransk. Det anbefales, at modul 2- læses som det andet basismodul, dvs. efter modul 1 og før modul 3.

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til undervisningsfaget fransk med 10 ECTS.

Modulets videngrundlag

Forskningsbaserede, fremmedsprogspædagogisk relevante undervisningsteorier om sprog-, kultur- og læringssyn, herunder metoder og refleksioner i relation til elevers læring af fransk som 2. eller 3. fremmedsprog i folkeskolen. Videngrundlaget er international og national forskning i sprogteorier. Der er fokus på at udvikle den studerendes kritisk-didaktiske anvendelse af teorifeltet med henblik på grundskolens praksis vedrørende områderne ’sprogtilegnelse og sproglæring’.

Almen-fagdidaktiske relevante teorier om bl.a. valg af indhold og materialer, stoffets relevans og sværhedsgrad og relevans i relation til elevgruppen. Fælles Mål i franskfaget i relation til kompetenceområderne mundtlig og skriftlig kommunikation indgår centralt i undervisningen.

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 2: Sprog og sprogundervisning

Kompetenceområde 3: Sprogtilegnelsesprocesser og fremmedsproglig kommunikation

Kompetenceområde 4: Fremmedsprogsdidaktik

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret undervisning med afsæt i eget og elevers sprog og sprogbrug
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret undervisning om lære- og kommunikationsprocesser
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning og tværfagligt samarbejde med andre ressourcepersoner i fransk for elever på forskellige trin og med forskellige forudsætninger.

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

beherske fransk til undervisningsbrug og personligt brug

det franske sprogs opbygning og anvendelse, herunder sprogbrugsregler og sprogregistre

analysere egen og elevers sproglige produktion som intersprog i samarbejdet med  elever, forældre og fagfæller

kommunikativ kompetence og intersprog

give respons på intersprog

Intersprogsudvikling

facilitere bevidste læreprocesser mellem dansk og fransk ordforråd på grundlag af analyser af processer i sproglig reception og produktion

sprogtilegnelse, herunder ordforrådstilegnelse og tilegnelse gennem forskellige former for reception og produktion

analysere  varierende former for elevdata i relation til den enkelte elevs udvikling i sprogtilegnelse

analysemetoder med relevans for beskrivelse og vurdering af sproglige processer og strategier

udvikle faktorer af betydning for sprogtilegnelsesprocessen og motivation til at turde bruge sproget

undervisningstilganges betydning for motivation,  æstetiske, erkendelsesmæssige læreprocesser, tilegnelses- og kommunikationsstrategier, herunder receptive og produktive

planlægge og gennemføre lærings- og kommunikationsprocesser i forhold til elevers forskellige læringsforudsætninger

modersmål-, andetsprogs-  og fremmedsprogstilegnelse

anvende varierede undervisnings- og læringsformer gennem anvendelse af data fra evalueringer

skolefagets begrundelse, fagsyn, nationale retningslinjer, målsætning og evaluering og praktisk tilrettelæggelse af franskundervisning

 begrundet  gennemføre undervisning i franskfaget

fagdidaktik forstået som sprog-, kultur-, lærings- og dannelsesdidaktik

Forankring i forskning og udvikling

I undervisningen indgår:

 • Aktivt kritisk arbejde med nyeste viden indenfor sprog- og læringsteori som forskningsfelt med fælles læsning og diskussion af udvalgte kapitler i den forskningsbaserede grundbog ”Sprogfag i forandring” og udvalgte artikler fra det peer-reviewede tidsskrift ”Sprogforum” samt anden litteratur, der fremgår af modulplanen.
 • modulkursusforløb med fokus på rollen som sproglig/sprogkulturel vejleder i franskfaget fra 5.-10. klassetrin i en kommunikativ-funktionelt baseret sprogundervisning. Modulforløbet har overskriften ”Elevers og egen lingvistiske kompetence med fokus på, hvordan sprogets formregler - de fonologiske/ortografiske, leksikalske og grammatiske regler fungerer, når man producerer formmæssigt betragtet korrekte sætninger. Fokus er også på sprogbrugerens færdigheder i at udtale/ skrive ordene rigtigt (fonologi/ortografi), benytte relevante ord (ordforråd/leksikon) og opbygge sproget grammatisk korrekt (m.h.t. syntaks/sætningsbygning og morfologi/orddannelse”. Modulet afsluttes med en teoretisk og didaktik begrundet undervisningsplan med fokus på, hvordan de studerende planlægger et emne med inddragelse af grammatik og fonetik ud fra en funktionel tilgang
 • udvikling af begyndende kritisk arbejde med intersprogsanalyser af elevproducerede opgaver i fællesskab

Modulets relation til praksis

Undervisningspraksis inddrages om muligt i form af praktik/praksisreferencer, fx en case eller beskrivelse af et undervisningsforløb. Supervision og undervisningsiagttagelse, anvendelse og analyser af elevprodukter i undervisningen, fx video/lydoptagelser af undervisning i dagligdag og prøvesituationer kan indgå i undervisningen.

Digitalisering og digital teknologi

Undervisning med uddannelsesteknologi, herunder kritisk analyse af såvel analoge som digitale undervisningsmaterialer og deres sprogsyn og arbejde med det grammatiske og fonetiske område, fx  hvordan digitale medier, digitale undervisningsmaterialer som læringsportaler, apps, podcast etc kan indgå i sprogbrugerens færdigheder i at udtale/ skrive ordene rigtigt (fonologi/ortografi), benytte relevante ord (ordforråd/leksikon) og opbygge sproget grammatisk korrekt (m.h.t. syntaks/sætningsbygning og morfologi/orddannelse”.

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen

Kategori

Arbejdstimer i alt 275

Primære arbejdsformer

Kategori  1

49 (65 lektioner)

Oplæg ved underviser  om  sprogsyn og relationer mellem sprogsyn, undervisning og læring.
Holdundervisning og vejledning i ovenstående modulforløb.

Kategori  2

121

Aktiviteter i studiegrupper initieret af underviser, bla. i forbindelse med ovenstående modulforløb

Kategori  3

100

Aktiviteter i studiegrupper bla. i forbindelse med ovenstående modulforløb og intersprogsanalyser. Udarbejdelse og fremlæggelser af studieprodukter

Kategori  4

5

Feedback og opponent. Evt. gæstebesøg af undervisere med særlige funktioner i  faget fransk i grundskolen.

Deltagelseskrav

Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt aktiv deltagelse i modulets læringsaktiviteter med gennemførelse af følgende: En modulprøve i kombination med 2 mindre studieprodukter med en kvalitativ vurdering (bestået/ikke bestået uden ekstern censur).

Titel

Undervisningforløb – grammatik og fonetik set i en funktionel tilgang

Type/form

Digital form, fx powerpoint

Krav til indhold

Undervisningsforløb med fokus på en funktionel tilgang til undervisning i grammatik og fonetik på et selvvalgt klassetrin.

Omfang

Fremlæggelse à 10 minutter samt respons og feedback

Produktudarbejdelse individuelt eller i gruppe

Gruppe

Bedømmelse

Obligatorisk fremlæggelse og deltagelse, godkendt/ikke godkendt

Respons

Feedback ved opponenter og underviser

Fremlæggelsestidspunkt

Fremgår af modulplan

 

Titel

Intersprogsanalyser af 2 autenttiske elevtekster

Type/form

Analog eller digital fremstilling

Krav til indhold

Udvikling af intersprogsanalyser af elevproducerede opgaver i forbindelse med folkeskolens afgangsprøver i fransk på 9. og på 10. klassetrin.

Omfang

2-4 sider à 2400 tegn

Produktudarbejdelse individuelt eller i gruppe

Gruppe

Bedømmelse

Obligatorisk fælles fremlæggelse ved analyse, godkendt/ikke godkendt

Respons

Fælles

Dato

Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modulet (modulprøve 2)

Dette modul vil blive afsluttet med en intern, national modulprøve med fokus på den studerendes skriftlige kompetence på fransk.

Modulprøven tilrettelægges som en 3 timers individuel skriftlig tilstedeværelsesprøve. Alle hjælpemidler er tilladt. Det er dog ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven. Prøven finder sted på uddannelsesstedet under opsyn.

Besvarelsen skal skrives med inddragelse af tekstoplæggets fagdidaktiske tema og opfylde det opstillede genrekrav. Opgaven er en kortere (1½-2 normalsider) fagdidaktisk besvarelse af et tekstoplæg, fx

 • Et mailsvar til en lærerstuderende, der læser fransk som fremmedsprog i fx Østrig om det fagdidaktiske emne i tekstoplægget
 • En kommentar til tekstoplæggets emne til et fiktivt online franskfagdidaktisk magasin
 • Et svar på et blogindlæg

Den studerende får om morgenen dagen før modulprøven adgang til et tekstoplæg på 2 -3 kortere tekster.  Tekstoplægget er på fransk og har et overordnet fagdidaktisk tema.

Den studerende besvarer den fagdidaktiske modulprøve på fransk.

Modulprøven afprøver, om den studerende kan

 • Udtrykke sig hensigtsmæssigt på skriftlig fransk i heterogene kontekster.
 • Anvende viden om det franske sprogs formsystem samt dets funktionelle brug i kommunikativ sammenhæng på skrift.

Prøven er med intern bedømmelse og bedømmes med bedømmelsen »Bestået/Ikke bestået«.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V