Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

MODUL 1: Interkulturel kommunikation

Studieordning: 2019 (LU KP)

Kompetencemål for undervisningsfaget fransk findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsprog er fransk og dansk.                   

Kort beskrivelse af modulet

Interkulturel kommunikativ kompetence som teorifelt i relation til international og national forskning er modulets centrale indholdsområde.

Der arbejdes såvel teoretisk som praksisorienteret med indholdsområder som:

  • teorier om kultursyn og sprogsyn
  • tekster om kultur og samfund i den fransktalende verden
  • kulturel og sproglig kompetence med det mål for øje at kunne begå sig som fransklærer i den frankofone verden.

Frankofonibegrebet indgår i den studerendes arbejde med at omsætte teorier om kulturbegrebet til kritiske, didaktiske refleksioner som grundlag for at arbejde med undervisningsplanlægning, gennemførelse og evaluering af kompetenceområdet ’kultur og samfund’ i Fælles Mål i franskfaget i grundskolen. Såvel analoge tekster som digitale medier indgår i modulet med det formål at understøtte den studerendes indblik i og viden om menneskers forskellige levevis i den fransktalende del af verden.

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6 for undervisningsfaget fransk. Det anbefales, at dette modul (fransk modul 1) læses som det første basismodul, dvs. før modul 2 og modul 3.

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til undervisningsfaget fransk med 10 ECTS.

Modulets videngrundlag

National og international forskningsbaseret teori om interkulturel kommunikation, herunder interkulturel kommunikativ kompetence, sprog- og ordforrådstilegnelse, kulturpædagogik, kulturdidaktik og kulturtilegnelse, læreprocesser, motivation og læring.

Anvendelsesorienteret og praksisnær skoleforskning om bl.a. valg af indhold og materialer, stoffets relevans og sværhedsgrad og relevans i relation til elevgruppen, herunder viden om metoder og refleksioner i relation til elevers læring af fransk som 2. eller 3. fremmedsprog i folkeskolen.

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Tekst, kultur, interkulturel kommunikation og samfund i den fransktalende verden 

Kompetenceområde 4: Fremmedsprogsdidaktik

Den studerende kan

  • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret undervisning i tekst, kultur, samfund og identitet både generelt og i relation til fransk sprog
  • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning og tværfagligt samarbejde med andre ressourcepersoner i fransk for elever på forskellige trin og med forskellige forudsætninger

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

analysere eksempler på forskelligartede kulturelle praksisser og kulturmøder

interkulturel kommunikation

analysere relationer mellem sprog, kultur og samfundsforhold til udvikling af kritisk kulturel bevidsthed

sproglig variation, kultur og samfundsforhold i den fransktalende verden

analysere egne og elevers sproglige og kulturelle erfaringer såvel inden for som uden for klasserummet

den internationale dimensions betydning for såvel egen som  elevernes sproglige udvikling og interkulturelle dannelse

anvende tekster, medier og it i franskundervisning

tekstkompetence, herunder it og medier

anvende læremidler og medier i forhold til elevers forudsætninger og de givne rammebetingelser

læremidler og medier og deres anvendelse til franskundervisningen

udvikle egen undervisning i samarbejde med andre relevante aktører i ind- og udland, elever, forældre, ledelser og kommune

læringspotentiale og læreprocesser, indhold og organisations- og arbejdsformer

anvende forskningsresultater som grundlag for egen undervisning og deltagelse i den faglige debat

national og international forskning inden for fremmedsprogspædagogik

Forankring i forskning og udvikling

I undervisningen indgår:

  • aktivt kritisk arbejde med nyeste viden indenfor kulturteori som forskningsfelt med fælles læsning af udvalgte kapitler i den forskningsbaserede grundbog ”Sprogfag i forandring” og udvalgte artikler fra det peer-reviewede tidsskrift ”Sprogforum” samt anden litteratur, som fremgår af modulplanen.
  • analyse af ’frankofone spor’ i lokalområdet, baseret på etnografisk metode, hvori indgår den studerendes kritiske anvendelse af digitale medier
  • kritisk læremiddelanalyse, baseret på kulturteorier og anvendelsesorienteret og praksisnær skoleforskning i læremiddelanalyse, hvori indgår såvel analoge som digitale undervisningsmaterialer til faget
  • planlægning af undervisningsforløb med afsæt i modulets samlede forsknings- og udviklingsområde og med inddragelse af Fælles Mål 2019 og kompetenceområdet ’kultur og samfund’ som emnefelt.

Modulets relation til praksis

Undervisningspraksis inddrages i form af egen eller andres praktikreference, fx en case eller beskrivelse af et undervisningsforløb. Der knyttes an til praksisfeltet om muligt gennem følgende aktiviteter, afhængig af mulighederne: gæstelærere, skolebesøg og gensidig undervisning mellem franskhold og deres undervisere i grundskolen og læreruddannelsen. Hvis mulighed derfor kan supervision og undervisningsiagttagelse, anvendelse og analyser af elevprodukter i undervisningen, fx video/lydoptagelser af undervisning i dagligdag og prøvesituationer, indgå i modulet.

Digitalisering og digital teknologi

Undervisning med uddannelsesteknologi: digitale medier, digitale undervisningsmaterialer og diverse programmer indgår i produktion og præsentation af læremiddelanalysen og undervisningsforløb, fx forlagsudgivne læringsportaler.

Undervisning om teknologi og digitalisering indgår i produktion af ’frankofone spor’ med en kritisk vinkel på, hvordan fx fransk som sprog og kultur præsenteres på sociale medier.

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Kategori

Arbejdstimer i alt 275

Primære arbejdsformer

Kategori  1

49 (65 lektioner)

Oplæg ved underviser om national og international forskning i interkulturel kommunikation, herunder interkulturel kommunikativ kompetence, kulturpædagogik, kulturdidaktik og kulturtilegnelse.
Holdundervisning som indeholder diskussioner, analyser af flere kultursyn som baggrund for valg af eget kultursyn som kommende fransklærer.

Kategori  2

121

Aktiviteter i studiegrupper initieres af underviser i forlængelse af  oplæg og forelæsninger, individuelle aktiviteter og holdaktiviteter: fx

- produktion af ‘frankofone spor’

- produktion af kritisk læremiddelanalyse

Kategori  3

100

Aktiviteter i studiegrupper initieret af gruppens medlemmer, fx i forbindelse med læsning og diskussion af analoge og digitale læremidler, som indgår i holdundervisningen og aktiviteter i studiegrupper.

Kategori  4

5

Eksterne studiebesøg og deltagelse i aktiviteter på andre uddannelsesinstitutioner

Evaluering, sparring og feedback på eget og studiegruppens arbejder

Deltagelseskrav

Deltagelseskrav har 3 mindre obligatoriske studieprodukter samt afsluttende obligatorisk mundtlig samtale ud fra oplæg, kvalitativ vurdering, bestået/ikke bestået.

Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt aktiv deltagelse i modulets læringsaktiviteter med gennemførelse af tre mindre obligatoriske studieprodukter samt afsluttende obligatorisk mundtlig samtale ud fra oplæg:

Titel

Analyse af ’frankofone spor’ i lokalområdet

Type/form

Digital produktion og fremlægggelse på fransk

Krav til indhold

 

Etnografisk metode, hvor der indgår den studerendes kritiske anvendelse af digitale medier

Omfang

 

 

Beskriv produkt, omfang og evt. krav vedr. fremlæggelse:

Den digitale produktion skal være i form af fx en power-point præsentation med billeder, tekst på fransk og lyd, der understøtter den mundtlige præsentation.

 

Mundtlig præsentation på fransk à 5 minutter

Produktudarbejdelse individuelt eller i gruppe

Den digitale produktion: Gruppe

Mundtlig præsentation: Gruppe hvor alle medlemmer fremlægger

 

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt

Respons

Opponenter og underviser

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

Titel

 

Læremiddelanalyse

Produktion og fremlæggelse af kritisk læremiddelanalyse

Type/form

Analog eller digital

Krav til indhold

 

 

Baseret på kulturteorier og anvendelsesorienteret og praksisnær skoleforskning i læremiddelanalyse, hvori indgår såvel analoge som digitale undervisningsmaterialer til faget

Omfang

 Max 10 sider à 2600 tegn

Produktudarbejdelse individuelt eller i gruppe

Gruppe

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt

Respons

Obligatorisk fremlæggelse og deltagelse. Feedback ved opponenter og underviser

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

Titel

 

Undervisningsforløb med fokus på kultur og frankofonibegrebet

Produktion og fremlæggelse af undervisningsforløb ( på fransk)

Type/form

Analog eller digital

Krav til indhold

Undervisningsforløbet skal tage afsæt i modulets samlede forsknings- og udviklingsområde og inddrage Fælles Mål 2019 og kompetenceområdet ’kultur og samfund’ som emnefelt.

Omfang

2- 3 ugers undervisningsomfang på selvvalgt klassetrin.

Produktudarbejdelse individuelt eller i gruppe

Gruppe

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt

Respons

Obligatorisk fremlæggelse og deltagelse. Feedback ved opponenter og underviser

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

Titel

Modulprøve

Type/form

Mundtlig samtale på fransk

Krav til indhold

individuel mundtlig fremlæggelse på fransk af udvalgte nedslag i læremiddelanalyse med fokus på kultursyn. 

Omfang

Samtale af 15 minutters varighed mellem studerende og evaluator med vægt på den studerendes kulturdidaktiske viden og færdigheder.

Produktudarbejdelse individuelt eller i gruppe

Individuelt

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået

Respons

Underviser

Dato

Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modulet

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx aftalt afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans. Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som godkendt/ikke godkendt. Såfremt det samlede resultat er ikke godkendt henvises til studieordningens del 2.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V