Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

MODUL 3u: Fordybelse i engelskundervisning i 4. – 9. klassetrin

Studieordning: 2019 (LU KP)

Kompetencemål for undervisningsfaget engelsk findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.

Modultype, -omfang og sprog

Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært engelsk

Kort beskrivelse af modulet

Modulet arbejder med følgende spørgsmål: Hvad skal man være særligt opmærksom på, når man underviser i engelsk på mellemtrinnet og i udskolingen? Hvordan bevidstgøres eleverne om sammenhængen mellem sprog, kultur og identitet? Hvordan tilrettelægges en aldersmæssig relevant undervisning, som peger fremad mod videre uddannelse? Hvilke valg skal overvejes omkring indhold og arbejdsformer frem mod udvikling af ’autonomous learners’? Hvordan foretages materialevalg omkring digitale teknologier og differentierede tekster i undervisning?

Modulet har fokus på at styrke de studerendes evner til at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning under hensyntagen til relevant og dokumenteret fremmedsprogstilegnelsesmetodik med udskolingen som målgruppe. Et andet væsentligt fokus er fagets bidrag til almen dannelse, faglig fordybelse og sammenhæng med andre fag.

Der arbejdes med:

 • Læringsforudsætninger og sproglig udvikling hos elever i udskolingen
 • Målsætning, praktisk tilrettelæggelse og evaluering af en varieret, differentieret og inkluderende engelskundervisning
 • Læringsstrategier og individuelle veje til sproglæring med fokus på elevautonomi
 • Kommunikative færdigheder med særligt fokus på skriftsprog og multimediebrug
 • Projektarbejde som veje til sproglæring
 • Tværfagligt arbejde og dannelse i engelskfaget
 • Den studerendes egen sproglige udvikling.

Evt. forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6. Modulet læses af studerende, som har engelsk som første undervisningsfag, og som ønsker at fordybe sig i undervisningsfaget engelsk på 4. – 9. klassetrin. Studerende forventes derfor at have gennemført modul 1, 2 og 3u.  

Modulets videngrundlag
Nationalt og internationalt forsknings- og udviklingsarbejde om kommunikativ kompetence, sprog, sprogbeskrivelse, intersprog, sprogundervisning og engelskfaget i folkeskolen, herunder nationale og internationale bestemmelser og vejledninger om faget.

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Sproglig kompetence og sprogundervisning

Kompetenceområde 2: Sprogtilegnelse og fremmedsproglig kommunikation

Kompetenceområde 3: Interkulturel kompetence i undervisningsfaget engelsk på mellemtrinnet og i udskolingen

Kompetenceområde 4: Fremmedsprogsdidaktik.

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret undervisning i engelsk

 • med sigte mod specifikke områder i elevers læring
 • med afsæt i elevers læringsforudsætninger og potentialer, herunder elevers brug af kommunikative og læringsmæssige strategier og processer
 • med anvendelse af forskelligartede tekstformer og med integration af samfund, kultur og kulturmøder i det sproglige arbejde
 • på basis af egen praksis og aktuel forskningsbaseret viden om fremmedsprogsdidaktik.

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

beherske engelsk til undervisningsbrug og personligt brug, herunder deltagelse i den internationale fagdidaktiske debat,

det engelske sprogs opbygning og anvendelse

beskrive sproglige strukturer til forskellige målgrupper

metasprog omkring sprogs opbygning og anvendelse

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i kommunikativ kompetence og sproglige strukturer

kommunikativ kompetence

samarbejde omkring planlægning af tværfaglige projekter og organisere aktiviteter til faglig fordybelse med fokus på elevers almene dannelse.

fagets bidrag til almen dannelse, faglig fordybelse og sammenhæng med andre fag.

begrundet gennemføre og udvikle læringsmålstyret engelskundervisning

teori og analysemetoder med relevans for beskrivelse af læring og undervisning i engelsk som fremmedsprog

begrunde indhold omkring sprog, kultur og samfundsforhold af relevans for engelskundervisning ud fra et verdensborgerperspektiv

sproglig variation, kultur og samfundsforhold i den engelsktalende verden samt forhold af relevans for globalisering

inddrage elevinterne og -eksterne faktorer af betydning for sprogtilegnelsesprocessen

faktorer forbundet med sprogtilegnelse, fx motivation, forholdet mellem modersmåls-, andetsprogs- og fremmedsprogstilegnelse, målsætning og evaluering, lærerens rolle

anvise differentierede læringsstrategier for elever med forskellige læringsforudsætninger

læringsstrategier

anvende relevante og differentierede tekster, medier og it i undervisning,

tekstkompetence, herunder it og medier

anvende digitale teknologier og interaktive medier til understøttelse af elevers og egne receptive og produktive læreprocesser.

It og læreprocesser

udvikle egen undervisning i samklang med det omgivende samfunds stadigt ændrede behov på basis af den relevante forskningsbaserede viden

teori og analysemetoder med relevans for beskrivelse af læring og undervisning i fremmedsprog

orientere sig i den faglige debat såvel nationalt som internationalt.

national og international forskning inden for fremmedsprogspædagogik og -didaktik.

Forankring i forskning og udvikling

National og international forskning og udvikling indgår i modulets arbejde ved inddragelse af forskningsbaserede tekster, evalueringsrapporter, lokale forsknings- og udviklingsprojekter samt enkle forskningsartikler. Desuden arbejder den studerende konkret med metoder til indsamling, analyse, fortolkning og anvendelse af relevant empiri fra fagets praksis i skolen.

Forskning og udvikling har i dette modul fokus på undervisning i mellemtrin og udskoling og de studerendes empiri kan omfatte aktionslæringsforløb med brug af fx video i forhold til at gå i dybden med forståelsen af denne aldersgruppe. De studerende skal være i stand til at læse og omsætte nyere forskning på området, som fx projekt ’Gramma3’. Modulet fokuserer på at gøre de studerende i stand til at videreudvikle egen praksis gennem brug af databaser, centrale tidsskrifter og relevante online kanaler samt ved selv at blive vidensproducerende.

Modulets relation til praksis
Modulet er specielt rettet mod studerende med engelsk som første undervisningsfag, og derfor er modulet rettet mod at de studerende har særlige kompetencer i engelskundervisning på mellemtrinet og i udskolingen. Derfor indgår praksis som udgangspunkt for modulets arbejde og skal lede frem til at de studerende kan målrette og samtænke fagets kompetenceområder i forhold til aldersgruppen.

Så vidt muligt vil direkte kontakt til praksisfeltet indgå i undervisningen, fx som følger:

 • Samarbejde med lærere på mellemtrin og i udskoling om temaer af relevans for undersøgelse og udvikling af undervisningen
 • Inddragelse af eksisterende cases, undersøgelser og empiri fra skolerne som grundlag for egen undervisning og teoretiske overvejelser
 • Undersøgelse og udvikling af læremidler til alderstrinet
 • Afprøvning af undervisning med særlig relevans for mellemtrinet, fx læsestrategier og videreudvikling af literacy, skriftlighed som kommunikation, kulturmøder og brug af it og andre medier
 • Afprøvning af undervisning med særlig relevans for udskolingen, fx literacy med sproglig præcision og hensigtsmæssig kommunikation samt spontane kulturmøder og overvejelser over dem.

Digitalisering og digital teknologi

Modulet arbejder med digitalisering og digital teknologi med fokus på at sætte de studerende i stand til at integrere digital teknologi på faglige relevante måder i undervisning med særlig fokus på alderstrinet.

Der undervises med digital teknologi og med fokus på elevernes produktion af egne tekster, fx fx flipped learning, multimedieproduktioner, blogs, podcasts og online præsentationer som kommunikerer ud af klasseværelset.

Der undervises om digital teknologi i forhold til elevernes forståelse af muligheder og begrænsninger i disse teknologier i forhold til deres demokratiske og ansvarlige deltagelse som verdensborgere via digitale medier.

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Kategori

Arbejdstimer – i alt 275 timer

Primære arbejdsformer

Kategori 1

49

(65 lektioner)

Holdundervisning, herunder oplæg af underviser eller studerende, gruppeøvelser, peer teaching, oplæg til projekter, workshops, vejledning, feedback og evaluering.

Kategori 2

121

Studiegruppearbejde, herunder opgaver, IT-baseret arbejde, projekter, indsamling og analyse af empiri, udarbejdelse af studieprodukter

Kategori 3

100

Den studerendes selvstændige arbejde med at udvikle viden og færdigheder i relation til modulets indhold, herunder fordybelse i selvvalgte områder, selvstændig litteratursøgning, selvstændig sproglig træning.

4

5

Den studerendes selvstændige arbejde individuelt eller i grupper med eksterne projekter, arrangementer eller besøg.

Deltagelseskrav

Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.

Samt gennemførelse af nedenstående:

Titel

Arbejdsportfolio

Type/form

Digital

Krav til indhold

Fire artefakttyper, som kan afleveres i forskellige modaliteter, fx podcast, hjemmeside, konventionel tekst. Specifikke krav fremgår af modulplanen.

Artefakttyperne er:

1) Elevproduceret materiale

2) Forløbsplan

3) Læremiddelanalyse og/eller egenproduktion af materiale

4) Dokumentation af egen praksis samt udvikling i og af faget

Alle artefakter inkluderer en teoretisk baseret begrundelse for indsætning i portfolioen med inddragelse af relevant forskning.

Alt udarbejdes på engelsk

Omfang

Samlet min. 15 normalsider, max. 20 normalsider, eller tilsvarende i andre modaliteter

Udarbejdelse individuelt eller i grupper

Udarbejdes i grupper på max. 4 studerende. Løbende arbejde med og opdatering af portfolioen er den studerendes individuelle ansvar.

Bedømmelse

Indgår som grundlag for bedømmelse af præsentationsportfolio.

Respons

Peer-feedback som del af undervisningen, hvilket medfører, at portfolioen skal opdateres løbende.

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

Titel

Præsentationsportfolio

Type/form

Digital

Krav til indhold

Teoretisk baseret professionel refleksion over modulets indhold og eget læringsforløb med henvisning til væsentlige dele af indholdet i arbejdsportfolioen.

Udarbejdes på engelsk.

Omfang

2 normalsider

Udarbejdelse individuelt eller i grupper

Individuelt

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået

Respons

Underviser- og peer-feedback ved en fælles fremlæggelse

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav: Digital portfolio. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleverings­tidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som bestået/ikke bestået. Såfremt det samlede resultat er ikke godkendt henvises til studieordningens del 2 om modulreparation.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V