Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

MODUL 2u: Interkulturel kompetence i sprogundervisningen, 4. - 10. klassetrin

Studieordning: 2019 (LU KP)

Kompetencemål for undervisningsfaget i engelsk findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.

Modultype, -omfang og sprog

Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært engelsk.

Kort beskrivelse af modulet
Dette modul arbejder med følgende spørgsmål:

Hvordan kan engelskfaget arbejde med kulturforståelse og kulturmøder? Hvilken rolle spiller læreres og elevers sprog- og kultursyn i forhold til lærebogsmaterialer, fagportaler og i virkelige kulturmøder? Hvad betyder det at være interkulturelt kompetent i engelskfaget? Hvilke kulturelle tematikker er centrale for engelskundervisning? Hvordan kan engelskundervisningen bidrage til tværfaglige eller internationale samarbejder?

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6 for undervisningsfaget engelsk, 4. – 10. klassetrin. Det anbefales at den studerende har gennemført modulerne 1 og 2.

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget engelsk 4. – 10. klassetrin.

Modulets videngrundlag

Udgangspunktet for arbejdet i dette modul er interkulturel kompetence. Der arbejdes med:

  • Kultur og samfundsforhold i engelsktalende lande og i et verdensborgerperspektiv, herunder globale problemstillinger
  • Kulturmøder i såvel et lokalt som i et globalt perspektiv
  • Interkulturel kompetence i mødet med andre kulturelle praksisser og sproglig variation
  • Forskellige typer af tekster med fokus på det brede tekstbegreb
  • Tekster som udtryk for kultur og kultur udtrykt gennem tekster
  • Planlægning af interkulturel og innovativ undervisning.

Der arbejdes desuden løbende med den studerendes egen sproglige og interkulturelle udvikling.

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Fokus på engelsk kompetenceområde 3 (Interkulturel kompetence i sprogundervisning) med inddragelse af enkelte videns- og færdighedsmål fra kompetenceområde 4. 

Kompetenceområde 3: Interkulturel kompetence i undervisningsfaget engelsk på mellemtrinnet og i udskolingen beskæftiger sig med engelskundervisning på 4.-10. klassetrin omhandlende sproglige og interkulturelle kompetencer, læreprocesser samt fagdidaktisk og personlig udvikling i et dansk, flerkulturelt og internationalt perspektiv.

Kompetenceområde 4: Fremmedsprogsdidaktik omhandler begrundet planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning, der støtter og optimerer elevers dannelse samt deres tilegnelse af sproglig og interkulturel kompetence under hensyntagen til nationale bestemmelser og aktuelle fokusområder.

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle varieret engelskundervisning med anvendelse af forskelligartede tekstformer og med integration af samfund, kultur og kulturmøder i det sproglige arbejde på mellemtrinnet og i udskolingen.

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

planlægge og gennemføre undervisning med eksempler på forskelligartede kulturelle praksisser og kulturmøder på mellemtrinnet og i udskolingen,

kultur og kulturmøder, herunder pragmatisk kompetence og samspillet mellem sprog, kultur og identitet,

begrunde indhold omkring sprog, kultur og samfundsforhold af relevans for engelskundervisning ud fra et verdensborgerperspektiv,

sproglig variation, kultur og samfundsforhold i den engelsktalende verden samt forhold af relevans for globalisering,

anvende relevante og differentierede tekster, medier og it i undervisning,

tekstkompetence, herunder it og medier,

indlede og understøtte processer til støtte for egen og elevers udvikling af interkulturel kompetence, herunder formidle oplevelser gennem fortællinger og artefakter samt rette opmærksomhed på sproglige varianter og vendinger, der er hensigtsmæssige i forskellige situationer,

interkulturel kompetence,

planlægge og gennemføre internationalt samarbejde og interkulturelle projekter i undervisningen og

internationalt samarbejde, herunder digitale muligheder, og

samarbejde omkring planlægning af tværfaglige projekter og organisere aktiviteter til faglig fordybelse med fokus på elevers almene dannelse.

fagets bidrag til almen dannelse, faglig fordybelse og sammenhæng med andre fag.

Forankring i forskning og udvikling

National og international forskning og udvikling indgår i modulets arbejde ved inddragelse af forskningsbaserede tekster, evalueringsrapporter, lokale forsknings- og udviklingsprojektet samt enkle forskningsartikler. Desuden arbejder den studerende konkret med metoder til indsamling, analyse, fortolkning og anvendelse af relevant empiri fra fagets praksis i skolen. Områder af relevans er kultur, semiotik, interkulturel kompetence, sproglig variation, tekster og undervisning heri.

Der arbejdes med søgning i databaser til egne projekter, herunder især ERC og andre engelsksprogede databaser samt med de studerendes selvstændige opdatering i centrale tidsskrifter og online kanaler.

Modulets relation til praksis

Modulets relation til praksis kan omfatte en eller flere af følgende muligheder:

  • Undervisning af elever inden for kultur og interkulturel kompetence
  • Analyse, afprøvning og udarbejdelse af læremidler og forløb til forskellige aktører
  • Analyse og afprøvning IT og elektroniske medier i forbindelse med interkulturel kommunikation
  • Internationalt samarbejde.

Digitalisering og digital teknologi

Moduldet arbejdet med digitalisering og digital teknologi med fokus på at sætte de studerende i stand til at integrere digital teknologi på faglige relevante måder i undervisning. Det omfatter:

Dannelse: Kritisk-konstruktiv forståelse af digitale genstandes muligheder og konsekvenser, fx i forhold til global kontakt via digitale medier, brug af digitale produkter som undervisningsmateriale og digital produktion.

Computationel tankegang: Formalisering af viden til data, fx gennem behandling af empiri fra praksis.

Designtænkning. Handleevne og problemløsning: Kendskab til digitale værktøjer af relevans for faget og mod til at udvikle undervisningen gennem brug af nye digitale muligheder, fx gennem kendskab til og afprøvning af relevante receptive og produktive programmer, apps og hardware.

Arbejdsformer i modulet

Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem forskellige arbejdsformer.

Modulet tilrettelægges med en vejledende forventet studie- og arbejdsbelastning (gennemsnitlig) med udgangspunkt i studieaktivitetsmodellens kategorier, der ved modulets start anvendes til forventningsafstemning mellem underviser og studerende. Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer. En endelig fordeling af studie- og arbejdsbelastningen i forhold til studieaktivitetsmodellens kategorier vil fremgå af det enkelte holds lektionsplan.

Kategori

Arbejdstimer 275 timer

Primære arbejdsformer

Kategori 1

49

(65 lektioner)

Holdundervisning, herunder oplæg af underviser eller studerende, gruppeøvelser, peer teaching, oplæg til projekter, workshops, feedback og evaluering.

Kategori 2

121

 

Studiegruppearbejde, herunder IT-baseret arbejde, projekter, indsamling og analyse af empiri. Desuden udarbejdelse af en obligatorisk, digital portfolio.

Kategori 3

100

 

Den studerendes selvstændige arbejde med at udvikle viden og færdigheder i relation til modulets indhold, herunder fordybelse i selvvalgte områder, selvstændig litteratursøgning, selvstændig sproglig træning. Desuden udarbejdelse af en obligatorisk, digital portfolio.

Kategori 4

5

Den studerendes selvstændige arbejde individuelt eller i grupper med eksterne projekter, arrangementer eller besøg.

Deltagelseskrav

Titel

Arbejdsportfolio

Type/form

Digital

Krav til indhold

Fire artefakttyper, som kan afleveres i forskellige modaliteter, fx podcast, hjemmeside, konventionel tekst. Specifikke krav fremgår af modulplanen.

Artefakttyperne er:

1) Elevproduceret materiale

2) Forløbsplan

3) Læremiddelanalyse og/eller egeproduktion af materialer

4) Dokumentation af egen praksis samt udvikling i og af faget

Alle artefakter inkluderer en teoretisk baseret begrundelse for indsætning i portfolioen med inddragelse af relevant forskning.

Alt udarbejdes på engelsk

Omfang

Samlet min. 15 normalsider, max. 20 normalsider, eller tilsvarende i andre modaliteter

Udarbejdelse individuelt eller i grupper

Udarbejdes i grupper på max. 4 studerende. Løbende arbejde med og opdatering af portfolioen er den studerendes individuelle ansvar.

Bedømmelse

Indgår som grundlag for bedømmelse af præsentationsportfolio.

Respons

Peer-feedback som del af undervisningen, hvilket medfører, at portfolioen skal opdateres løbende .

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

Titel

Præsentationsportfolio

Type/form

Digital

Krav til indhold

Teoretisk baseret professionel refleksion over modulets indhold og eget læringsforløb i modulet med henvisning til væsentlige dele af indholdet i arbejdsportfolioen.

Udarbejdes på engelsk.

Omfang

2 normalsider

Udarbejdelse individuelt eller i grupper

Individuelt

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået

Respons

Underviser- og peer-feedback ved en fælles fremlæggelse

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modulet:

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav: Digital portfolio. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleverings­tidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som bestået/ikke bestået. Såfremt det samlede resultat er ikke godkendt henvises til studieordningens del 2 om modulreparation.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V