Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

MODUL 3i: Fordybelse i engelskundervisning i 1. – 6. klassetrin

Studieordning: 2019 (LU KP)

Kompetencemål for undervisningsfaget engelsk findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.

Modultype, -omfang og sprog

Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært engelsk.

Kort beskrivelse af modulet

Hvordan lærer yngre elever fremmedsprog? Hvordan tilrettelægges alderssvarende og meningsfuld engelskundervisning for begyndere og elever på mellemtrinnet? Hvilke aktiviteter og materialer er velegnede i indskolingen og på mellemtrinnet? Engelskundervisning fra første klasse stiller nye udfordringer til engelsklærerens kompetencer. Modulet belyser relevante forhold i forbindelse med den tidlige sprogstart, og forbereder de studerende på at kunne undervise denne målgruppe. Modulet tematiserer desuden undervisning på mellemtrinnet med de muligheder, som den tidlige sprogstart giver her. Der vil i undervisning, vejledning og opgaver blive lagt vægt på inddragelse af konkrete aktiviteter, cases og problemstillinger fra praksis. Der vil indgå praktiske aktiviteter, eksempler, input og diskussion.

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.

Modulet læses af studerende, som har engelsk som første undervisningsfag, og som ønsker at fordybe sig i undervisningsfaget engelsk på 1. – 6. klassetrin. Studerende forventes derfor at have gennemført modul 1, 2 og 3i.

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til: Undervisningsfaget engelsk med 10 ECTS.

Modulets videngrundlag

Der arbejdes med:

 • læringsforudsætninger og sproglig udvikling hos elever i indskolingen og på mellemtrinnet
 • målsætning, praktisk tilrettelæggelse og evaluering af en varieret, differentieret og inkluderende engelskundervisning
 • læringsstrategier og individuelle veje til sproglæring
 • kommunikative færdigheder
 • leg og narration som veje til læring
 • sproglig opmærksomhed , herunder fx udtale, ordforrådstilegnelse og flersprogethedsdidaktik
 • begyndende literacy på et fremmedsprog
 • kendskab til konkrete, trykte og digitale læremidler
 • interkulturel kompetence i mødet med andre kulturer og i sammenligning med egen kultur
 • læreren som sproglig vejleder og rollemodel, herunder brugen af engelsk som classroom language

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Fokus på engelsk kompetenceområde 4 (fremmedsprogsdidaktik) med inddragelse af enkelte videns- og færdighedsmål fra kompetenceområde 1, 2 og 3.

Kompetenceområde 1: Sproglig kompetence og sprogundervisning

Kompetenceområde 2: Sprogtilegnelse og fremmedsproglig kommunikation

Kompetenceområde 3: Interkulturel kompetence i sprogundervisning

Kompetenceområde 4: Fremmedsprogsdidaktik

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret undervisning i engelsk

 • med sigte mod specifikke områder i elevers læring
 • med afsæt i elevers læringsforudsætninger og potentialer, herunder elevers brug af kommunikative og læringsmæssige strategier og processer
 • med anvendelse af forskelligartede tekstformer og med integration af samfund, kultur og kulturmøder i det sproglige arbejde
 • på basis af egen praksis og aktuel forskningsbaseret viden om fremmedsprogsdidaktik.

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

begrunde principper i egen og andres undervisning i forhold til elever, forældre og fagfæller, herunder i et inklusionsperspektiv,

fagsyn, curriculum og praktisk tilrettelæggelse af engelskundervisning, herunder den historiske udvikling i fag og læringssyn,

begrunde undervisningens enkeltelementer med henblik på optimering af læreprocesserne for såvel grupper af elever som den enkelte elev,

lovgrundlag, gældende bestemmelser og vejledninger nationalt og internationalt, herunder læremidler, digitale ressourcer, mål- og evalueringsformer,

planlægge og gennemføre undervisning og projekter der styrker elevernes mestringsforventninger, handlekraft og foretagsomhed,

kreativitet, innovation og entreprenørskab i undervisning,

planlægge og gennemføre enkeltfaglig såvel som tværfaglig undervisning med fokus på elevers almene dannelse,

fagets bidrag til almen dannelse og sammenhæng med andre fag,

begrundet gennemføre og udvikle læringsmålstyret engelskundervisning og

teori og analysemetoder med relevans for beskrivelse af læring og undervisning i engelsk som fremmedsprog og

beherske engelsk til undervisningsbrug og personligt brug, herunder deltagelse i den internationale fagdidaktiske debat,

det engelske sprogs opbygning og anvendelse,

vurdere sprogtilegnelse i forskellige former for elevdata som baggrund for at kunne fungere som sproglig vejleder,

intersprogsudvikling

begrunde indhold omkring sprog, kultur og samfundsforhold af relevans for engelskundervisning,

sproglig variation, kultur og samfundsforhold i den engelsktalende verden samt forhold af relevans for globalisering,

anvende relevante og differentierede tekster, medier og it i undervisning,

tekstkompetence, herunder it og medier

Forankring i forskning og udvikling

National og international forskning og udvikling indgår i modulets arbejde ved inddragelse af forskningsbaserede tekster, evalueringsrapporter, lokale forsknings- og udviklingsprojekter samt enkle forskningsartikler. Desuden arbejder den studerende konkret med metoder til indsamling, analyse, fortolkning og anvendelse af relevant empiri fra fagets praksis i skolen.

Forskning og udvikling har i dette modul fokus på undervisning i indskoling og mellemtrin og de studerendes empiri kan omfatte aktionslæringsforløb med brug af fx video i forhold til at gå i dybden med forståelsen af denne aldersgruppe. De studerende skal være i stand til at læse og omsætte nyere forskning på området, som fx projekt ’Tidligere Sprogstart – ny begynderdidaktik med fokus på flersprogethed’. Modulet fokuserer på at gøre de studerende i stand til at videreudvikle egen praksis gennem brug af databaser, centrale tidsskrifter og relevante online kanaler samt ved selv at blive vidensproducerende.

Modulets relation til praksis

Modulet er specielt rettet mod studerende med engelsk som første undervisningsfag, og derfor er modulet rettet mod at de studerende har særlige kompetencer i engelskundervisning i indskoling og på mellemtrinet. Derfor indgår praksis som udgangspunkt for modulets arbejde og skal lede frem til at de studerende kan målrette og samtænke fagets kompetenceområder i forhold til aldersgruppen.

Så vidt muligt vil direkte kontakt til praksisfeltet indgå i undervisningen, fx som følger:

 • Samarbejde med lærere i indskoling og på mellemtrinet om temaer af relevans for undersøgelse og udvikling af undervisningen
 • Undersøgelse og udvikling af læremidler til alderstrinet
 • Afprøvning af undervisning med særlig relevans for indskoling, fx sproglig selvtillid, udvikling af mundtlige færdigheder og begyndende literacy
 • Afprøvning af undervisning med særlig relevans for mellemtrinet, fx læsestrategier og videreudvikling af literacy, skriftlighed som kommunikation og brug af it og andre medier
 • Undervisning af elever på mellemtrinnet i emner af interkulturel karakter

Digitalisering og digital teknologi

Modulet arbejder med digitalisering og digital teknologi med fokus på at sætte de studerende i stand til at integrere digital teknologi på faglige relevante måder i undervisning med særlig fokus på alderstrinet.

Der undervises med digital teknologi og med fokus på elevernes produktion af egne tekster, fx fx flipped learning, digital story telling, facetime med andre elever og højtlæsningsapps.

Der undervises om digital teknologi i forhold til elevernes forståelse af muligheder og begrænsninger i disse teknologier i forhold til personlig integritet og relevant samarbejde og kontakt med andre.

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Kategori

Arbejdstimer – i alt 275 timer

Primære arbejdsformer

Kategori 1

49

(65 lektioner)

Holdundervisning, herunder oplæg af underviser eller studerende, gruppeøvelser, peer teaching, oplæg til projekter, workshops, vejledning, feedback og evaluering.

Kategori 2

121

Studiegruppearbejde , herunder opgaver, IT-baseret arbejde, projekter, indsamling og analyse af empiri. Desuden udarbejdelse af studieprodukt: 75 timer.

Kategori 3

100

Den studerendes selvstændige arbejde med at udvikle viden og færdigheder i relation til modulets indhold, herunder fordybelse i selvvalgte områder, selvstændig litteratursøgning, selvstændig sproglig træning.

Kategori 4

5

Den studerendes selvstændige arbejde individuelt eller i grupper med eksterne projekter, arrangementer eller besøg.

Deltagelseskrav

Titel

Arbejdsportfolio

Type/form

Digital

Krav til indhold

Fire artefakttyper, som kan afleveres i forskellige modaliteter, fx podcast, hjemmeside, konventionel tekst. Specifikke krav fremgår af modulplanen.

Artefakttyperne er:

1) Elevproduceret materiale

2) Forløbsplan

3) Læremiddelanalyse og/eller egenproduktion af materiale

4) Dokumentation af egen praksis samt udvikling i og af faget

Alle artefakter inkluderer en teoretisk baseret begrundelse for indsætning i portfolioen med inddragelse af relevant forskning.

Alt udarbejdes på engelsk

Omfang

Samlet min. 15 normalsider, max. 20 normalsider, eller tilsvarende i andre modaliteter

Udarbejdelse individuelt eller i grupper

Udarbejdes i grupper på max. 4 studerende. Løbende arbejde med og opdatering af portfolioen er den studerendes individuelle ansvar.

Bedømmelse

Indgår som grundlag for bedømmelse af præsentationsportfolio.

Respons

Peer-feedback som del af undervisningen, hvilket medfører, at portfolioen skal opdateres løbende.

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

Titel

Præsentationsportfolio

Type/form

Digital

Krav til indhold

Teoretisk baseret professionel refleksion over modulets indhold og eget læringsforløb med henvisning til væsentlige dele af indholdet i arbejdsportfolioen.

Udarbejdes på engelsk.

Omfang

2 normalsider

Udarbejdelse individuelt eller i grupper

Individuelt

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået

Respons

Underviser- og peer-feedback ved en fælles fremlæggelse

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav: Digital portfolio. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleverings­tidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som bestået/ikke bestået. Såfremt det samlede resultat er ikke godkendt henvises til studieordningens del 2 om modulreparation.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V