Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

MODUL 2i: Interkulturel kompetence i sprogundervisningen, 1.-6. klassetrin

Studieordning: 2019 (LU KP)

Modultype, -omfang og sprog

Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært engelsk.

Kort beskrivelse af modulet

Dette modul arbejder med følgende spørgsmål:

Hvordan kan engelskfaget arbejde med kulturforståelse og kulturmøder? Hvilken rolle spiller læreres og elevers sprog- og kultursyn i forhold til læremidler og i kulturmøder? Hvad betyder det at være interkulturelt kompetent og hvilke kulturelle tematikker er relevante i engelskfaget fra 1.-6. klassetrin? Hvordan kan engelskundervisningen bidrage til at eleverne gradvist bliver mere aktivt handlende i kulturmøder?

Udgangspunktet for arbejdet i dette modul er globalisering, kultur og interkulturel kompetence, og området entreprenørskab og innovation indgår.

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.

Det anbefales at den studerende har gennemført modulerne 1 og 2

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til undervisningsfaget engelsk med 10 ECTS.

Modulets videngrundlag

Der arbejdes med:

 • Kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande, herunder globale problemstillinger, af relevans for aldersgruppen
 • Kulturmøder i såvel et lokalt som i et globalt perspektiv
 • Interkulturel kompetence i mødet med andre kulturelle praksisser og sproglig variation
 • Forskellige typer af tekster, billeder, IT og andre medier i sprogundervisning
 • Planlægning af interkulturel og innovativ undervisning

Der arbejdes desuden løbende med den studerendes egen sproglige og interkulturelle udvikling.

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Fokus på engelsk kompetenceområde 3 (Interkulturel kompetence i sprogundervisning) med inddragelse af enkelte videns- og færdighedsmål fra kompetenceområde 4

Kompetenceområde 3: Interkulturel kompetence i undervisningsfaget engelsk på mellemtrinnet og i udskolingen beskæftiger sig med engelskundervisning på 1.-6. klassetrin omhandlende sproglige og interkulturelle kompetencer, læreprocesser samt fagdidaktisk og personlig udvikling i et dansk, flerkulturelt og internationalt perspektiv.

Kompetenceområde 4: Fremmedsprogsdidaktik omhandler begrundet planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning, der støtter og optimerer elevers dannelse samt deres tilegnelse af sproglig og interkulturel kompetence under hensyntagen til nationale bestemmelser og aktuelle fokusområder.

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle varieret engelskundervisning med anvendelse af forskelligartede tekstformer og med integration af samfund, kultur og kulturmøder i det sproglige arbejde i indskolingen og på mellemtrinnet.

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

planlægge og gennemføre undervisning med eksempler på forskelligartede kulturelle praksisser og kulturmøder på mellemtrinnet og i udskolingen,

kultur og kulturmøder, herunder pragmatisk kompetence og samspillet mellem sprog, kultur og identitet,

begrunde indhold omkring sprog, kultur og samfundsforhold af relevans for engelskundervisning

sproglig variation, kultur og samfundsforhold i den engelsktalende verden samt forhold af relevans for globalisering,

anvende relevante og differentierede tekster, medier og it i undervisning,

tekstkompetence, herunder it og medier,

indlede og understøtte processer til støtte for egen og elevers udvikling af interkulturel kompetence, herunder formidle oplevelser gennem fortællinger og artefakter samt rette opmærksomhed på sproglige varianter og vendinger, der er hensigtsmæssige i forskellige situationer,

interkulturel kompetence,

planlægge og gennemføre internationalt samarbejde og interkulturelle projekter i undervisningen og

internationalt samarbejde, herunder digitale muligheder, og

planlægge og gennemføre undervisning og projekter der styrker elevernes mestringsforventninger, handlekraft og foretagsomhed,

kreativitet, innovation og entreprenørskab i undervisning,

 

 

planlægge og gennemføre enkeltfaglig såvel som tværfaglig undervisning med fokus på elevers almene dannelse

fagets bidrag til almen dannelse og sammenhæng med andre fag

 

 

Modulets forankring i forskning og udvikling

National og international forskning og udvikling indgår i modulets arbejde ved inddragelse af forskningsbaserede tekster, evalueringsrapporter, lokale forsknings- og udviklingsprojekter samt enkle forskningsartikler. Desuden arbejder den studerende konkret med metoder til indsamling, analyse, fortolkning og anvendelse af relevant empiri fra fagets praksis i skolen.

Forskning og udvikling har i dette modul fokus på kultur og interkulturel kompetence, og de studerendes empiri kan omfatte aktionslæringsforløb med fokus på at udvikle elever både sprogligt og interkulturelt. De studerende kan desuden arbejde med etnografiske feltundersøgelser af forskellige kulturelle praksisformer.

Modulets relation til praksis

Undervisningens indhold tager udgangspunkt i praksis i undervisningsfaget. Det betyder, at praktiske eksempler på undervisning i kultur, samfundsfag og tekster gøres til genstand for teoretisk forståelse. Der kan foretages analyser af disse processer, fx i form af effekten af forskellige undervisningsformer på elevernes interkulturelle kompetence og tekstkompetence. Desuden er undervisningens form eksemplarisk, hvor tilgange til arbejdet med samfund, kultur og tekster præsenteres og afprøves af de studerende.

Så vidt muligt vil direkte kontakt til praksisfeltet indgå i undervisningen, fx som følger:

 • Indsamling af data om undervisning i engelsk, fx i forbindelse med aktionslæringsforløb
 • Analyse af kultursyn i læremidler og konkret undervisning
 • Undervisning af elever i konkrete temaer inden kultur og interkulturel kompetence og tekstkompetence, herunder tværfagligt samarbejde
 • Afprøvning og udarbejdelse af læremidler og forløb til forskellige eksterne aktører
 • Sparring i forhold til IT og elektroniske medier i forbindelse med interkulturelle projekter
 • Internationalt samarbejde

Digitalisering og digital teknologi

Modulet arbejder med digitalisering og digital teknologi med fokus på at sætte de studerende i stand til at integrere digital teknologi på faglige relevante måder i undervisning.

Der undervises med digital teknologi, fx i form forskellige online tekster og kommunikation, som har relevans for udvikling af kultur og interkulturel kompetence. Hele verden er tilgængelig på engelsk som lingua franca, og de studerende skal have kendskab til platforme og muligheder for internationalt samarbejde og give dem mod til at bruge dem til små og store projekter.

Der undervises om digital teknologi i forhold til kritisk konstruktiv forståelse af muligheder og konsekvenser af disse forskellige kommunikative muligheder i en global sammenhæng, og hvordan konkrete kulturmøder kan udmønte sig online.

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Kategori

Arbejdstimer – i alt 275 timer

Primære arbejdsformer

Kategori 1

49

(65 lektioner)

Holdundervisning, herunder oplæg af underviser eller studerende, gruppeøvelser, peer teaching, oplæg til projekter, workshops, vejledning, feedback og evaluering.

Kategori 2

121

Studiegruppearbejde, herunder opgaver, IT-baseret arbejde, projekter, indsamling og analyse af empiri. Desuden udarbejdelse af studieprodukt: 75 timer.

Kategori 3

100

Den studerendes selvstændige arbejde med at udvikle viden og færdigheder i relation til modulets indhold, herunder fordybelse i selvvalgte områder, selvstændig litteratursøgning, selvstændig sproglig træning.

Kategori 4

5

Den studerendes selvstændige arbejde individuelt eller i grupper med eksterne projekter, arrangementer eller besøg.

Deltagelseskrav

Titel

Arbejdsportfolio

Type/form

Digital

Krav til indhold

Fire artefakttyper, som kan afleveres i forskellige modaliteter, fx podcast, hjemmeside, konventionel tekst. Specifikke krav fremgår af modulplanen.

Artefakttyperne er:

1) Elevproduceret materiale

2) Forløbsplan

3) Læremiddelanalyse og/eller egenproduktion af materialer

4) Dokumentation af egen praksis samt udvikling i og af faget

Alle artefakter inkluderer en teoretisk baseret begrundelse for indsætning i portfolioen med inddragelse af relevant forskning.

Alt udarbejdes på engelsk

Omfang

Samlet min. 15 normalsider, max. 20 normalsider, eller tilsvarende i andre modaliteter

Udarbejdelse individuelt eller i grupper

Udarbejdes i grupper på max. 4 studerende. Løbende arbejde med og opdatering af portfolioen er den studerendes individuelle ansvar.

Bedømmelse

Indgår som grundlag for bedømmelse af præsentationsportfolio.

Respons

Peer-feedback som del af undervisningen, hvilket medfører, at portfolioen skal være opdateret til hver undervisningsgang.

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

Titel

Præsentationsportfolio

Type/form

Digital

Krav til indhold

Teoretisk baseret professionel refleksion over modulets indhold og eget læringsforløb med henvisning til væsentlige dele af indholdet i arbejdsportfolioen.

Udarbejdes på engelsk.

Omfang

2 normalsider

Udarbejdelse individuelt eller i grupper

Individuelt

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået

Respons

Underviser- og peer-feedback ved en fælles fremlæggelse

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav: Digital portfolio. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleverings­tidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som bestået/ikke bestået. Såfremt det samlede resultat er ikke godkendt henvises til studieordningens del 2 om modulreparation.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V