Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

MODUL 1: Sprogbrug, sprogtilegnelse og kommunikative færdigheder

Studieordning: 2019 (LU KP)

Fag: Engelsk

Kompetencemål for undervisningsfaget i engelsk findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.

Modultype, -omfang og sprog

Basis, nationalt udarbejdet på 20 ECTS-point. Modulsproget er primært engelsk.

Kort beskrivelse af modulet
Dette modul arbejder med følgende spørgsmål: Hvordan lærer man sprog? Hvordan foregår sprogudvikling? Hvad er kommunikative færdigheder? Hvad er sammenhængen mellem kommunikation og sprogtilegnelse? Hvordan beskriver man sprogtilegnelse og kommunikative færdigheder? Hvordan og hvorfor fungerer læreren som sproglig vejleder? Hvordan tilrettelægger læreren undervisning, der giver mulighed for sprogtilegnelse? Hvad er sammenhængen mellem sprogsyn, læringssyn, fagsyn og konkret undervisning? Modulet arbejder endvidere med følgende spørgsmål: Hvad er sprog? Hvad er elevsprog? Hvad er målet for sprogundervisningen? Hvordan beskriver man sprog? Hvordan og hvorfor underviser man i sproglige elementer?

Modulets udgangspunkter er sproglige færdighedsområder, diskurs- og strategisk kompetence, læring samt kommunikativ kompetence i relation til faget i folkeskolen og læreruddannelsen, herunder fag- og sprogsyn. Fokus er ’processer’ som dynamiske størrelser i sprog og sprogudvikling, fx hypotesedannelse, sproglæringsstrategier og kommunikationsstrategier samt enkelte ’sprogudsnit’, fx en målsprogsform, et elevsprog i startfasen, et elevsprog i slutfasen.

Der arbejdes desuden løbende med den studerendes egen sproglige udvikling i lyset af modulets indholdsområder.

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Undervisningsfaget engelsk med 20 ECTS.

Modulets videngrundlag

Der arbejdes teoretisk såvel som erfaringsbaseret med:

1.Sproglige processer:

 • færdighedsområderne lytte, læse, skrive, tale og samtale i et kommunikativt kompetenceperspektiv
 • intersprogsudvikling i forhold til læringsforudsætninger og potentialer
 • målsætning, praktisk tilrettelæggelse i varierede arbejdsformer, it, læremidler, evaluering og feedback på intersprog i et differentierings- og inklusionsperspektiv
 • paradigmatiske skift i sprogundervisning og sammenhæng mellem sprogsyn, læringssyn og didaktisk tilrettelæggelse på basis af gældende nationale og internationale bestemmelser.

2.Sprogbrug:

 • beskrivelse og analyse af intersprog i relation til målsproget engelsk som globalt kommunikationsmiddel og i forhold til sproglige varianter
 • sprogbeskrivelse og analyse omfattende sproglig betydning, funktion og form på flere niveauer fra kontekst til detaljer
 • den studerendes eget sprog såvel som rollen som sproglig vejleder og herunder den studerendes brug af hensigtsmæssigt metasprog til forskellige målgrupper
 • brug af forskellige former for hjælpemidler i forhold til analyse og beskrivelse af sprog.

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Sproglig kompetence og sprogundervisning

Kompetenceområde 2: Sprogtilegnelse og fremmedsproglig kommunikation

Kompetenceområde 4: Fremmedsprogsdidaktik (inddragelse af enkelte videns- og færdighedsmål)

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan:

 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning med sigte mod specifikke områder i elevers læring. (1)
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret undervisning med afsæt i elevers læringsforudsætninger og potentialer, herunder elevers brug af kommunikative og læringsmæssige strategier og processer. (2)
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i engelsk på basis af egen praksis og aktuel forskningsbaseret viden om fremmedsprogsdidaktik. (4)

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

 

Færdigheds- og vidensmål fra kompetenceområde 1: fælles for både engelsk for 1.-6. klasse og engelsk fra 4.-10. klasse

 

beherske engelsk til undervisningsbrug og personligt brug, herunder deltagelse i den internationale fagdidaktiske debat,

det engelske sprogs opbygning og anvendelse,

 

beskrive sproglige strukturer til forskellige målgrupper,

metasprog omkring sprogs opbygning og anvendelse,

 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i kommunikativ kompetence og sproglige strukturer og

kommunikativ kompetence og

 

anvise fokuspunkter i arbejdet med eget og elevers intersprog på basis af analyser, herunder under hensyntagen til elevernes alder.

intersprog.

 

Færdigheds- og vidensmål fra kompetenceområde 2: fælles for både engelsk for 1.-6. klasse og engelsk fra 4.-10. klasse

 

planlægge og gennemføre undervisning med fokus på kommunikationsprocesser og -strategier,

kommunikationsprocesser, herunder receptive og produktive processer og strategier, diskurs- og kommunikationsstrategier,

 

anvise differentierede læringsstrategier for elever med forskellige læringsforudsætninger,

læringsstrategier,

 

vurdere sprogtilegnelse i forskellige former for elevdata som baggrund for at kunne fungere som sproglig vejleder,

intersprogsudvikling,

 

inddrage elevinterne og -eksterne faktorer af betydning for sprogtilegnelsesprocessen og

faktorer forbundet med sprogtilegnelse, fx motivation, forholdet mellem modersmåls-, andetsprogs- og fremmedsprogstilegnelse, målsætning og evaluering, lærerens rolle og

 

anvende digitale teknologier og interaktive medier til understøttelse af elevers og egne receptive og produktive læreprocesser.

it og læreprocesser.

 

Færdigheds- og vidensmål fra kompetenceområde 4: fælles for både engelsk for 1.-6. klasse og engelsk fra 4.-10. klasse

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

begrunde principper i egen og andres undervisning i forhold til elever, forældre og fagfæller, herunder i et inklusionsperspektiv,

fagsyn, curriculum og praktisk tilrettelæggelse af engelskundervisning, herunder den historiske udvikling i fag og læringssyn,

begrunde undervisningens enkeltelementer med henblik på optimering af læreprocesserne for såvel grupper af elever som den enkelte elev,

lovgrundlag, gældende bestemmelser og vejledninger nationalt og internationalt, herunder læremidler, digitale ressourcer, mål- og evalueringsformer,

planlægge og gennemføre undervisning og projekter der styrker elevernes mestringsforventninger, handlekraft og foretagsomhed,

kreativitet, innovation og entreprenørskab i undervisning,

planlægge og gennemføre enkeltfaglig såvel som tværfaglig undervisning med fokus på elevers almene dannelse,

fagets bidrag til almen dannelse og sammenhæng med andre fag,

begrundet gennemføre og udvikle læringsmålstyret engelskundervisning og

teori og analysemetoder med relevans for beskrivelse af læring og undervisning i engelsk som fremmedsprog og

orientere sig i den faglige debat såvel nationalt som internationalt.

national og international forskning inden for fremmedsprogspædagogik og -didaktik.

 

 

 

 

 

 

Forankring i forskning og udvikling

National og international forskning og udvikling indgår i modulets arbejde ved inddragelse af forskningsbaserede tekster, evalueringsrapporter, lokale forsknings- og udviklingsprojekter samt enkle forskningsartikler. Desuden arbejder den studerende konkret med metoder til indsamling, analyse, fortolkning og anvendelse af relevant empiri fra fagets praksis i skolen.

Dette modul har fokus på forskning og udvikling i forhold til kommunikation og sprogundervisning, herunder fx klasseværelsesforskning, testning af elevers færdigheder, teacher cognition og principper for engelskundervisning. De studerendes empiri kan omfatte fx videooptagelser af egen undervisning, interview med elever og aktionslæringsforløb.

Empiri og analyse har i dette modul fokus på hvordan man indsamler og opbevarer mundtlige og skriftlige sproglige data og hvordan man udfører brede intersprogsanalyser af forskellige typer sproglige data, som fx analyse af forskellige sproglige niveauer og deres sammenhæng og forskelle i analyser til mundtligt og skriftligt elevsprog. Der er desuden fokus på sammenhæng mellem analyse og didaktiske valg i undervisningen.

Modulets relation til praksis

Undervisningens indhold tager udgangspunkt i praksis i undervisningsfaget. Det betyder, at praktiske eksempler på undervisning i kommunikations- og læreprocesser gøres til genstand for teoretisk forståelse. Der kan foretages analyser af disse processer, fx i form af effekten af forskellige undervisningsformer på elevernes læring af sproglige færdigheder. Andre praktiske eksempler på undervisning i sprog og sprogbrug gøres også til genstand for teoretisk forståelse. Der kan foretages sproglige analyser af læremidler fx i form af ordforrådets sammensætning. Desuden er undervisningens form eksemplarisk, hvor tilgange til arbejdet med processer og kommunikation, arbejdet med sprog og sprogbrug præsenteres og afprøves af de studerende. Desuden foregår næsten al undervisning på engelsk og er derfor et eksempel på brug af engelsk som klasseværelsessprog.

Så vidt muligt vil direkte kontakt til praksisfeltet indgå i undervisningen, fx som følger:

 • Indsamling af data om undervisning i engelsk, fx i forbindelse med aktionslæringsforløb
 • Analyse af sprogsyn, læringssyn og didaktisk tilrettelæggelse af en lærers undervisning med brug af forskellige læremidler
 • Undervisning af elever i sproglige færdigheder ud fra et kommunikativt kompetenceperspektiv
 • Indsamling og analyse af data fra egne forsøg med kommunikative aktiviteter.
 • Indsamling af mundtligt og skriftligt elevsprog og intersprogsanalyse med feedback til eleven om sprog og sprogbrug
 • Samarbejde med lærere om konkret sproglig tilbagemelding på elevers skriftlige produkter
 • Undervisning af elever i konkrete sproglige områder, herunder grammatik, udtale og ordforråd

På 2. semester etableres et konkret praksissamarbejde med de praktikskoler, der benyttes efterfølgende til praktikniveau 1 (gælder kun for undervisningsfag 1).

Digitalisering og digital teknologi

Modulet arbejder med digitalisering og digital teknologi med fokus på at sætte de studerende i stand til at integrere digital teknologi på faglige relevante måder i undervisning.

Der undervises med digital teknologi, fx i form af online grammatikprogrammer, ordbøger og oversættelsesprogrammer. Det kan desuden omfatte multimodale online former som talegenkendelse, chat og SMS-programmer og deres sproglige konstruktioner. Der kan også være tale om analyseprogrammer i forhold til sproglig analyse. Der er fokus på at styrke de studerendes kendskab og give dem mod til at bruge af digitale programmer af relevans for engelskundervisning.

Der undervises om digital teknologi i forhold til kritisk konstruktiv forståelse af engelsk som globalt sprog og fx de sproglige variationer, det medfører samt forskelle og ligheder i mennesker adgang til global kommunikation.

Der undervises med digital teknologi, fx i form forskellige online aktiviteter og teksttyper som podcasts, videosamlinger og spilbaseret læring, herunder muligheder i mobile learning. Der arbejdes desuden med online kommunikation, fx i form af chat, face-to-face kommunikation, virtual reality og avatarkommunikation. Der er ligeledes fokus på kritisk konstruktiv forståelse af muligheder og konsekvenser af disse forskellige kommunikative muligheder i en global sammenhæng, hvor engelsk har en særstatus som globalt lingua franca. Der er fokus på at styrke de studerendes kendskab og give dem mod til at bruge af digitale programmer af relevans for engelskundervisning.

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Kategori

Arbejdstimer 550 timer

Primære arbejdsformer

Kategori 1

98

(65x2 lektioner)

Holdundervisning, herunder oplæg af underviser eller studerende, gruppeøvelser, peer teaching, oplæg til projekter, workshops, feedback og evaluering.

Kategori 2

242

 

 

Studiegruppearbejde, herunder IT-baseret arbejde, projekter, indsamling og analyse af empiri. Desuden udarbejdelse af en obligatorisk, digital portfolio.

Kategori 3

200

 

 

Den studerendes selvstændige arbejde med at udvikle viden og færdigheder i relation til modulets indhold, herunder fordybelse i selvvalgte områder, selvstændig litteratursøgning, selvstændig sproglig træning. Desuden udarbejdelse af en obligatorisk, digital portfolio.

Kategori 4

10

Den studerendes selvstændige arbejde individuelt eller i grupper med eksterne projekter, arrangementer eller besøg.

Deltagelseskrav

Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.

Samt gennemførelse af nedenstående:

Titel

Arbejdsportfolio

Type/form

Digital

Krav til indhold

Fire artefakttyper, som kan afleveres i forskellige modaliteter, fx podcast, hjemmeside, konventionel tekst. Specifikke krav fremgår af modulplanen.

Artefakttyperne er:

1) Elevproduceret materiale

2) Forløbsplan

3) Læremiddelanalyse og/eller egen produktion af materialer

4) Dokumentation af egen praksis samt udvikling i og af faget

Alle artefakter inkluderer en teoretisk baseret begrundelse for indsætning i portfolioen med inddragelse af relevant forskning.

Alt udarbejdes på engelsk

Omfang

Samlet min. 30 normalsider, max. 40 normalsider, eller tilsvarende i andre modaliteter

Udarbejdelse individuelt eller i grupper

Udarbejdes i grupper på max. 4 studerende. Løbende arbejde med og opdatering af portfolioen er den studerendes individuelle ansvar.

Bedømmelse

Indgår som grundlag for bedømmelse af præsentationsportfolio.

Respons

Peer-feedback som del af undervisningen, hvilket medfører, at portfolioen skal opdateres løbende.

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

Titel

Præsentationsportfolio

Type/form

Digital

Krav til indhold

Teoretisk baseret professionel refleksion over modulets indhold og eget læringsforløb med henvisning til væsentlige dele af indholdet i arbejdsportfolioen.

Udarbejdes på engelsk.

Omfang

4 normalsider

Udarbejdelse individuelt eller i grupper

Individuelt

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået

Respons

Underviser- og peer-feedback ved en fælles fremlæggelse

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav: Digital portfolio.

 1. Godkendelse af modulet sker på baggrund af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
 2. Godkendelse af modulet sker desuden på baggrund af en intern, national modulprøve med fokus på den studerendes skriftlige kompetence i engelsk. 

Vedr. A: Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som bestået/ikke bestået. Såfremt resultatet er ikke-godkendt, henvises til studieordningens del 2.

Vedr. B: Prøven består af 2 delprøver. Første del af prøven varer 2 timer og kan foregå i grupper eller individuelt. Anden del af prøven varer 3 timer og foregår individuelt. (Foregår begge dele af prøven individuelt skelnes der ikke tidsmæssigt mellem de to dele). Alle hjælpemidler er tilladt. Det er dog ikke tilladt at kommunikere med andre under den individuelle del. Undervisere ved læreruddannelsen yder ikke vejledning under den individuelle del. Prøven finder sted på uddannelsesstedet under opsyn. Alt skrives på engelsk. Bedømmelsen er bestået/ikke bestået. Såfremt resultatet er ikke-godkendt, henvises til studieordningens del 2

I bedømmelsen vil der være fokus på personlige sproglige kompetencer i samspil med professionsrettede didaktiske og sprogpædagogiske overvejelser og refleksioner. Bedømmelseskriterierne indgår med forskellig vægtning afhængigt af det valgte emne/fokus:

 • At skrive i et register tilpasset modtageren ift. fx genre, struktur, kohæsion/kohærens, ordforråd, sætningsgrammatik, stavning/tegnsætning
 • At kunne anvende konsekvent fagterminologi og anvende faglig viden i refleksioner over praksis
 • At kunne tilpasse og udvikle undervisningsaktiviteter i forhold til den konkrete situation og i forhold til relevante læringsmål
 • Kunne reflektere over konkrete fagdidaktiske udfordringer og angive handlemuligheder i forhold til planlægning, gennemførelse og evaluering af engelskundervisning

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V