Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

MODUL 2: Fiktive tekster

Studieordning: 2019 (LU KP)

Fag: Dansk

Modultype, -omfang og sprog

Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.

Kort beskrivelse af modulet

Formålet med modulet er, at de studerende opnår kompetence inden for området fiktive tekster. De studerende skal tilegne sig viden om og færdigheder i

 • at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i analyse og fortolkning af fiktive tekster med fokus på teksterne i et kulturhistorisk og æstetisk dannelsesperspektiv.

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.

Det anbefales, at modulet læses efter modul 1.

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til undervisningsfaget Dansk 4.-10. klassetrin med 10 ECTS.

Modulets vidensgrundlag

Modulet bygger på følgende vidensgrundlag:

 1. Indhold og genrer
 • Litteratur-, fiktions- og genreteori.
 • Litterær metodelære.
 • Kultur- og litteraturhistorie.
 • Kanon- og klassikertekster.
 • Ældre og nyere fiktionstekster i forskellige genrer.
 • Børne- og ungdomslitteraturens genrer.
 • Litteraturpædagogik og litteraturdidaktik.
   
 1. Receptivt og produktivt:
 • Den studerende skal metodebevidst analysere og fortolke fiktionstekster.
 • Den studerende skal analysere og vurdere læremidler beregnet til litteraturundervisning.
 • Den studerende skal udvikle og eksperimentere med læremidler og didaktisk design til undervisning i fiktion, herunder modellere fiktionsproduktion i et undervisningsperspektiv.
 • Den studerende skal med et kritisk blik anvende digitale arbejdsformer.

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Sprog og kommunikationsundervisning

Kompetenceområde 2: Fortsat læsning og skrivning

Kompetenceområde 3: Danskdidaktik

Kompetenceområde 4: Tekster og tekstundervisning

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

 • kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i sprog og tekster for heterogene elevgrupper (1).
 • kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i en heterogen elevgruppe på baggrund af aktuel, forskningsbaseret viden om læsning og skrivning (2).
 • kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning for heterogene elevgrupper i et flerkulturelt og internationalt perspektiv (3).
 • kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i tekster, herunder skønlitteratur, fra forskellige tidsaldre, medier og genre for heterogene elevgrupper (4).

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

begrundet gennemføre undervisning i fiktive tekster og undervisning i forskellige tekstgenrer

tekstdidaktik og genredidaktisk forskning inden for tekster og tekstundervisning

kritisk vurdere tekster i et genre- og medieteoretisk perspektiv

tekster, genrer og medier

kritisk vurdere tekster og deres brug i kulturhistorisk, æstetisk og flerkulturelt perspektiv, herunder tekster på nabosprog

tekstanalyse og tekstreception i et dannelsesperspektiv

udvikle den enkelte elevs mediebrug og læsevaner

elevers tekstbrug, børne- og ungelitteratur

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i tekster, herunder skønlitteratur

tekstdidaktik

begrunde valg af tekster fra dansk litteraturs kanon til undervisning på 4.-10. klassetrin

dansk litteraturs kanon

anvende retoriske udtryksmidler ved oplæsning og andre former for fremføring af fiktive tekster i danskundervisning

tekstperformance

kritisk vurdere danskdidaktiske designprocesser og produkter

didaktisk design

anvende forskellige evalueringsformer og resultater af evalueringer i tekstundervisning

evaluering af tekstarbejde

udvikle begrundede innovative undervisningsaktiviteter i samarbejde med elever, forældre og aktører uden for skolen

innovativ danskdidaktik og forskning i design inden for danskdidaktik

kritisk vurdere digitale ressourcer og deres anvendelse i danskundervisning

digitale ressourcer og danskfaglig læring

skabe hensigtsmæssige tekster til en given kommunikationssituation på baggrund af valg mellem medier og sproglige virkemidler

dansklærerens kommunikative opgaver mundtligt og skriftligt

udvikle elevernes selvstændige og undersøgende arbejde, herunder aktiviteter, der forbereder til projektopgaven

fler- og tværfaglige tilrettelæggelser med dansk

samarbejde med kolleger om begrundet gennemførelse og udvikling af tværfaglige forløb

tværfagligt samarbejde i skolen

forberede elever til folkeskolens prøve i dansk

folkeskolens prøve i dansk

anvende resultater af test og andre evalueringsformer med henblik på at understøtte den enkelte elevs danskfaglige udvikling

test- og evalueringsformer

planlægge og gennemføre undervisningsaktiviteter med tekstproduktion i digitale medier

digitale medier i børns og unges læse- og skrivepraksis i og uden for skolen

Forankring i forskning og udvikling

I modulet inddrages national, nordisk og international forskning inden for områderne litteratur, film og andre former for fiktion samt fortsat læsning. Den udvalgte forskningslitteratur hentes fra eksempelvis Nationalt Videncenter for Læsning, Nationalt videncenter for læremidler, Center for Læseforskning (Københavns Universitet) og tilsvarende universitetsinstitutter for litteratur, film og medier.

Modulets relation til praksis

Der knyttes an til danskfaglig praksis, fx ved at

 • De studerende observerer undervisning i fiktion på en skole og efterfølgende analyserer observationen.
 • De studerende indsamler eksempler på elevers arbejde med fiktive tekster, analyserer og vurderer teksterne og giver deres bud på en relevant respons.
 • De studerende indsamler og analyserer eksempler på elevers produktion af fiktionstekster.
 • De studerende udvikler og afprøver egne og/eller andres læremidler til undervisning i fiktion.

Digitalisering og digital teknologi

Modulet lægger op til at arbejde med digital dannelse i et danskfagligt perspektiv, herunder anvendelse og kritisk analyse af digital teknologi i danskfaget. Der inddrages bl.a. læringsportaler (fx gyldendal.dk og clio.me/dk), apps til undervisning, digital litteratur og andre fiktive udtryk og hjemmesider.

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Kategori

Arbejdstimer – i alt 275 timer

Primære arbejdsformer

1

49 (65 lektioner)

 • Undervisningen veksler mellem underviseroplæg, studenteroplæg, øvelsesarbejde
 • Øvelsestimer og workshops med undervisers tilstedeværelse
 • Studerendes gensidige undervisning med undervisers tilstedeværelse
 • Vejledning
 • Evaluering og respons
 • Tematiske fagdage med oplæg og workshops
 • Fællesforelæsninger
 • Ekskursioner og studieture

2

121

 • Studerendes arbejde med tekster, øvelser og opgaver til undervisningen i modulet skriftligt, mundtligt, i grupper og individuelt
 • Studerendes udarbejdelse af studieprodukter skriftligt, mundtligt, i grupper og individuelt
 • Studerendes gensidige respons på aktiviteter og produkter, mundtligt og skriftligt
 • De studerendes forberedelse, gennemførelse og evaluering af aktiviteter i forbindelse med praksissamarbejde
 • Projekt- og gruppearbejde

3

100

 • Egen forberedelse til undervisning, praksissamarbejde og prøver/eksamen
 • Studiegruppearbejde initieret af de studerende og studerendes selvstændige arbejde med at udvikle færdigheder og fagbegreber i tilknytning til modulet
 • Selvstændig fordybelse i selvvalgt(e) område(r)

4

5

 • Holdmøder
 • Debatarrangementer
 • Andet initieret af studerende med undervisers deltagelse

Deltagelseskrav

Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.

I løbet af modulet afleverer den studerende derudover følgende to studieprodukter.

Titel

Analyse og fortolkning af en eller flere fiktive tekster

Type/form

Skriftlig

Krav til indholdet

Systematisk analyse af en eller flere fiktive tekster

Omfang

Maks. 3 sider ved én studerende – max 5 sider ved 2-3 studerende

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Kan udarbejdes individuelt eller i grupper på maks. 3 studerende

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået

Bedømmelsen er altid individuel

Respons

Underviseren giver en kort mundtlig eller skriftlig respons, og/eller de studerende giver peer-respons

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

Titel

Analyse af eksisterende læremiddel til fiktionsundervisning eller produktion af eget læremiddel til fiktionsundervisning

Type/form

Mundtlig præsentation

Krav til indholdet

Præsentation og vurdering af (evt. egenproduceret) læremiddel til undervisning i fiktion

Omfang

30-45 minutter

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Udarbejdes i grupper a 3-5 studerende

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er altid individuel

Respons

Underviseren giver mundtlig respons

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleverings­tidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som bestået/ikke bestået. Såfremt det samlede resultat er ’ikke godkendt’, henvises til studieordningens del 2 om modulreparation.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V